statuten

 

Statuten

BRIDGECLUB VARSSEVELD
===========================

Opgericht januari 1980,

STATUTEN

NAAM EN DUUR

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Bridgeclub Varsseveld. Ze is gevestigd te Varsseveld.

Artikel 2.
De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaren, te rekenen van de dag der oprichting, zijnde 22 januari 1980. Dit tijdvak wordt automatisch verlengd.

DOEL en MIDDELEN.

Artikel 4.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van onderlinge wedstrijden op clubavonden,
b. het organiseren van bridge- wedstrijden, alleen of in samenwerking met derden.
c. deelname aan wedstrijden van de Nederlandse Bridgebond te bevorderen.
d. als vereniging aan dergelijke wedstrijden deel te nemen.
e. het organiseren van cursussen en lessen resp. dergelijke activiteiten ondersteunen.

Artikel 5.
De vereniging berust op neutrale grondslag.
Zij streeft niet naar winst. Het spoelen om geld is op clubavonden verboden.

LEDEN

Artikel 6.
De vereniging bestaat uit gewone leden, juniorleden en ereleden. Alleen gewone leden hebben stemrecht.

Artikel 7.

Zij die lid wensen te worden van de vereniging, melden zich aan bij het bestuur. Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt door het bestuur over hun aanvraag beslist. Het lidmaatschap gaat in op 1 februari van het jaar volgend op dat van de aanmelding.
Positieve beslissingen worden aan de leden op de periodieke clubavond meegedeeld.
Beroep tegen een door het bestuur op grond van dit artikel genomen besluit moet door, een door minimaal 10% van aantal gewone leden ondertekend voorstel worden ingediend.
Het bestuur is gehouden op een Zo kort mogelijke termijn van ten hoogste vier weken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen teneinde dit beroep ter stemming voor te leggen.
De beslissing van de vergadering is bindend en komt tot stand met de gewone meerderheid van de stemmen.
Contributie en inschrijfgeld zijn verschuldigd vanaf het moment der aanmelding als lid volgens art 9. Bij een negatieve beslissing van het bestuur wordt dit gerestitueerd. De hoogte wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 8.
Zowel mannelijke als vrouwelijke personen kunnen als lid tot de vereniging toetreden.

Artikel 9.
Aanmelding van het lid bij de Nederlandse Bridgebond gebeurt in februari van het jaar volgend op dat van aanmelding tot aspirant-lid, tenzij eerdere aanmelding voor deelname aan de bondscompetitie is gewenst.

Artikel 10.

Het lidmaatschap eindigt door:
a: overlijden;
b. opzegging
c. royement.

Artikel 11.

Opzegging dient te gebeuren bij het secretariaat. Het lidmaatschap eindigt aan het einde van het kwartaal van opzegging.

Artikel 12.

Leden die zich naar oordeel van het bestuur misdragen of de vereniging door andere handelingen in financiële of anderszijn benadelen worden door het bestuur geschorst. Op de eerstvolgende ledenvergadering worden zij voor royement voorgedragen. De vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Beroep tegen de schorsing is mogelijk middels een door minimaal 10% van aantal gewone leden ondertekend beroepschrift. Dit schrift wordt ingediend bij het bestuur, dat alsdan binnen 4 weken een ledenvergadering bijeen roept om over dit beroep te beslissen.
De leden vergadering besluit met gewone meerderheid van de stemmen.

Artikel 13
Op verzoek is het de leden toegestaan introducés mee te laten spelen op de clubavond. Dit verzoek dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de deze avond bij de wedstrijdleiding zijn ingediend. De introducé is een door de ledenvergadering jaarlijks vast te stellen bedrag ter dekking van de kosten verschuldigd.

Artikel 14
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. inschrijfgeld en contributie der leden,
b. donaties
b. bijdragen van introducés
c. opbrengsten van georganiseerde wedstrijden.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 14.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

BESTUUR

Artikel 15.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 gewone leden, uit en door gewone leden gekozen
De bestuursleden verdelen de functies onderling, behalve de functies van voorzitter en wedstrijdleider. De voorzitter en de wedstrijdleider worden door de ledenvergadering in hun functie verkozen.
De ziitingsduur van de bestuursleden is 3 jaar, behalve voor de wedstrijdleider, hiervoor geldt 1 jaar.
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.
Volgens op te maken rooster treden ieder jaar 3 bestuursleden af; t.w. een lid van het dagelijks bestuur een van de overige bestuursleden en de wedstrijdleider.
De wedstrijdleider heeft een onbeperkte zittingsduur. De zittingsduur van de overige bestuursleden is maximaal 2 perioden van 3 jaar.
In een tussentijdse vacature voorziet het bestuur met uitzondering van de functies van voorzitter en wedstrijdleider.
De desbetreffende keuze wordt op de eerstvolgende ledenvergadering ter goedkeuring voorgedragen. Kandidaten kunnen hierbij volgens de gebruikelijke procedure vanuit de ledenvergadering gesteld worden. Het tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het moment, dat het lid, dat hij /zij vervangt, zou aftreden.
De alsdan verstreken periode telt niet mee ter bepaling van de voornoemde maximale zittingsduur.

Artikel 16.
Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen gesteld worden door het bestuur en door elk lid van de vereniging. Voor kandidaatstelling door een lid is vereist:
 bereidverklaring vooraf van het voorgedragen lid een eventuele benoeming te aanvaarden.
 Indiening van de voordracht minimaal een week voor aanvang van de vergadering tijdens welke de stemming zal plaatsvinden.
De leden vergadering kan met gewone meerderheid besluiten van het laatste vormvereiste af te zien.

VERGADERINGEN

Artikel 17.
Eenmaal per jaar, in de maand februari wordt de jaarvergadering gehouden. Op deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het afgelopen verenigingsjaar, wordt de begroting voor het komende verenigingsjaar vastgesteld en vindt tevens de bestuursverkiezing plaats.

Artikel 18.
Het bestuur kan altijd een algemene ledenvergadering uitschrijven. De agenda dient dan tenminste 2 weken voor de datum van de vergadering aan de leden worden uitgereikt of op de clubavond ter inzage te zijn gelegd. Op schriftelijk verzoek van minimaal 10% van de gewone leden dient het bestuur eveneens een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Deze dient binnen 4 weken na dit verzoek te worden gehouden. Voor de agenda zorgt het bestuur op overeenkomstige wijze als bij een door haar uitgeschreven vergadering.

COMMISSIES

Artikel 19.
Op de jaarvergadering wordt een controle-commissie gekozen, bestaande uit 2 leden. Deze commissie heeft zich er in januari van te vergewissen, dat de gelden der vereniging aanwezig zijn.
Zij brengt daarvan verslag uit op de eerstvolgende ledenvergadering en eventueel in het clubblad.

Artikel 20.

Het bestuur is altijd gerechtigd om of vanuit haar midden of vanuit de leden commissies te benoemen en deze te belasten met een deel van haar beleid.
Deze commissies zijn alleen verantwoording schuldig aan het bestuur.
Het bestuur legt omtrent hun werk verantwoording af als ware het uitgevoerd door het bestuur zelf op de jaarvergadering.

WIJZIGINGEN

Artikel 21.
Alleen de ledenvergadering is bevoegd tot stemmin over wijziging van deze statuten. Een wijziging is aangenomen indien 2/3 deel van de geldige stemmen deze goedkeurt.
Een vergadering, waarin een voorstel tot statuten wijziging wordt behandeld, moet minimaal 14 dagen voor de aanvang te worden aangekondigd.
Het voorstel moet aan de leden worden uitgereikt of op de clubavond ter inzage worden gelegd.
Op deze vergadering dient minimaal 50% van de leden aanwezig te zijn.
Innien dit percentage niet aanwezig is moet na 7 dagen en binnen uiterlijk 21 dagen een nieuwe vergadering worden belegd. Alsdan kan ongeacht het aantal aanwezige leden met een meerderheid nan 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen worden beslist.

Artikel 22.
Het besluit tot, ontbinding der vereniging kan altijd door de ledenvergadering worden genomen, mits in acht genomen worden de bepalingen van artikel 19.

Artikel 23.
Tegelijk met het besluit der ontbinding wordt een liquidatie- commissie benoemd van minstens drie personen, ter afdoening der lopende zaken. Het eventueel batig saldo der vereniging zal ten goede komen aan een neutrale vereniging van weldadigheid, echter met inachtneming van het bepaalde bij art. 1702 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 22.

Nadere regelen omtrent bestuur, commissies en zaken, de vereniging betreffende, zullen worden vervat in een huishoudelijk reglement, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten. Het huishoudelijk reglement, wordt samengesteld door het bestuur en ter goedkeuring voorgesteld aan de ledenvergadering.

Huishoudelijk REGLEMENT
==========================================

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.
In dit reglement, vastgesteld overeenkomstig art. 22 van de statuten, wordt verstaan onder: "De Bridgeclub Varsseveld" of "de vereniging" Bridgeclub Varsseveld, wiens zetel gevestigd is te Varsseveld.
"Het Bestuur": het bestuur van de bridgeclub Varsseveld.
"Lid": elk lid van de bridgeclub Varsseveld.

DOEL
Artikel 2.
Bridgeclub Varsseveld stelt zich ten doel het beoefenen van het bridgespel door haar leden. Zij tracht dit doel te bereiken op de wijze als is vastgesteld in de artikelen 3, 4 en 5 van de statuten.

LIDMAATSCHAP

Artikel 3.
Kandidaten voor het lidmaatschap moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Personen beneden de leeftijd van 18 jaar kunnen als juniorlid worden toegelaten. Het aannemen van nieuwe leden is onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 8, 9 en 10 van de statuten. Het bestuur kan het toelaten van nieuwe leden tijdelijk stopzetten, indien de omvang van het ledental geen verdere uitbreiding toelaat.
De leden zijn verplicht de secretaris op de hoogte te stellen van hun juiste adres. De secretaris houdt van de leden een register bij.

Artikel 4.
Door de ledenvergadering kunnen ereleden benoemd worden op de wijze als bepaald is bij artikel 7 van de statuten.

Artikel 5
Zodra een kandidaat tot het gewone lidmaatschap is toegelaten, is hij een bedrag verschuldigd voor inleggeld. Juniorleden zijn geen inleggeld verschuldigd. In bijzondere gevallen wordt het betalen van inleggeld aan het oordeel van het bestuur toegelaten.

CONTRIBUTIE.
Artikel 6.
De contributie wordt elk jaar opnieuw door de algemene leden- vergadering vastgesteld en per kwartaal door de penningmeester geïnd. Incidentele deelnemers betalen per keer een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag, tenzij zij door het bestuur uitgenodigd zijn.

EINDE LIDMAATSCHAP.

Het lidmaatschap van de Bridgeclub Varsseveld eindigt door:
a. Bedanken door het lid.
Wenst een lid ontslagen te worden uit het lidmaatschap, dan moet dit lid hiervan bericht geven aan de secretaris. Deze stelt het bestuur zo spoedig mogelijk in kennis van het bedanken van lid. De contributie is verschuldigd tot het einde van het lopende kwartaal.

Royement van een lid door het bestuur.

Royement van een lid door het bestuur kan plaatsvinden wegens: wangedrag.
Leden die op een of andere wijze de Bridgeclub Varsseveld schade berokkenen, of zich niet gedragen zoals het een goed lid betaamt, hetzij door nalatigheid of het doen van handelingen, die tegen de bepalingen van de Bridgeclub Varsseveld ingaan, kunnen door het bestuur worden geschorst en voorgedragen worden voor royement met beroep op de algemene ledenvergadering.
c. Overlijden van het lid. Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden overigens de bepalingen van artikel 12 van de statuten.

VERPLICHTINGEN DOOR HET LIDMAATSCHAP

Artikel 8.
Het lidmaatschap verplicht de leden de clubavonden trouw te bezoeken, aan speelavonden van de Bridgeclub Varsseveld deel te nemen en hierbij op tijd aanwezig te zijn. Nalatigheid bij het nakomen van deze verplichtingen zonder opgaaf van geldige redenen als daar zijn: ziekte, werkzaamheden, uitstedig zijn, enz, van welke redenen de wedstrijdleider tijdig, uiterlijk 13 uur op de speeldag, op de hoogte dient te worden gesteld, wordt beschouwd als wangedrag. Ook het zich niet houden aan opdrachten door het bestuur in het belang van de Bridgeclub Varsseveld verstrekt, wordt beschouwd als wangedrag. Het betrokken lid krijgt van het bestuur een waarschuwing. Wordt daarna door hetzelfde lid weer tegen deze bepalingen gehandeld, dan wordt dit beschouwd als wangedrag.

Artikel 9.
Een lid dat meent een grondige klacht te hebben, richt zich hiermede in een, met redenen omkleed, schrijven tot het bestuur dat dit lid ten spoedigste van repliek zal dienen.

Artikel 10.
Het bestuur wordt samengesteld volgens de bepalingen van art. 15 van de statuten. De verkiezing van bestuursleden gebeurt op de jaarvergadering bij meerderheid van stemmen, tenzij het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal bestuursvacatures en geen der aanwezige leden stemming verlangt, in welk geval de kandidaten bij acclamatie gekozen worden verklaard.
Bij een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk een ledenvergadering bijeen geroepen, om in de vacature te voorzien. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt, wat zijn zittingsduur betreft in de plaats van het lid, dat hij vervangt. Kandidaten kunnen gesteld worden door het bestuur en door elk lid. Zij moeten zich tevoren bereid 'verklaren de functie te aanvaarden.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 11.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als zij het dit nodig acht.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door zijn plaatsvervanger. De voorzitter bepaalt de orde der beraadslagingen. Besluiten op bestuursvergaderingen kunnen alleen genomen worden, indien de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 12.
a. Notulen. Van alle bestuurs- en ledenvergaderingen worden door de secretaris notulen gehouden. Deze notulen worden op de e.v. bestuurs- of ledenvergadering voorgelezen en na het aanbrengen van eventuele wijzigingen en verkregen goed- keuring door de vergadering, door de voorzitter ondertekend.
b. Besluiten, genomen op bestuurs- en ledenvergaderingen, moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De voorzitter draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.
c. De secretaris ontvangt de binnenkomende stukken, zorgt voor de beantwoording, of dat de correspondentie op de e.v. bestuursvergadering ter tafel komt. Ook de uitgaande correspondentie, volgens bestuurs- of andere besluiten, behoort tot de werkzaamheden van de secretaris. De ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken dienen door de secretaris behoorlijk te worden bewaard.
d. De secretaris maakt jaarlijks een verslag van de belevenissen van de vereniging in het afgelopen Verenigingsjaar. De penningmeester voegt hieraan toe een verslag van zijn financieel beheer. Deze rekening en verantwoording wordt vooraf door de kascommissie nagezien en bij akkoordbevinding door de penningmeester en de twee leden van de kascommissie ondertekend. Beide jaarverslagen worden op de jaarvergadering voorgelezen en aan de goedkeuring der leden onderworpen.

Geldelijk beheer.
De penningmeester is belast met het beheer der financiën en houdt behoorlijk boek van de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Hij is verplicht, zo dikwijls zij dit wenst, doch minstens éénmaal per jaar, de kascommissie inzage zijner boeken en verdere bescheiden te geven. Op iedere bestuursvergadering geeft de penningmeester een overzicht van de inkomsten en uitgaven en van de stand der financiën. Voorts geeft hij aan het einde van elk verenigingsjaar een overzicht van de ontvangsten en uitgaven en dient, in overleg met het bestuur, een begroting in voor het komende jaar. Hij mag geen groter bedrag dan 1OO,- (honderd Euro) onder zijn berusting hebben. Het meerdere zal bij een door het bestuur aan te wijzen bankinstelling te Varsseveld of op een girorekening moeten worden gedeponeerd. Het opnemen van gelden van bedoelde instelling zal kunnen gebeuren door de penningmeester of door de voorzitter.

Kosten van beheer.
De kosten van beheer mogen niet uitgaan boven de daarvoor door het bestuur gestelde normen. Kosten door de leden van de Bridgeclub Varsseveld gemaakt, moeten zo spoedig mogelijk onder overlegging van een duidelijke specificatie worden gedeclareerd.

Spoedeisende zaken.
Spoedeisende zaken worden behandeld door het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris én de penningmeester. Op de bestuursvergaderingen wordt verslag uitgebracht van de genomen maatregelen.

Waarneming.
Bij voorkomende gevallen dat één der functionarissen verhinderd is, zijn werkzaamheden voor de vereniging te verrichten, wijst de voorzitter Eén der bestuursleden aan om deze functie tijdelijk waar te nemen.

LEDENVERGADERINGEN

Artikel 13.
Jaarlijks, in de maand februari, wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Buiten deze jaarvergadering kunnen, zo nodig, door het bestuur of, ingevolge artikel 16 van de statuten, op voordracht van minstens 1/3 der leden, meerdere ledenvergaderingen worden gehouden.

VERKIEZING OP DE JAARVERGADERING

Artikel 14.
Op de jaarvergadering worden de leden van de kascommissie gekozen. Bovendien vinden op de jaarvergadering de verkiezingen plaats voor de vácante bestuursfuncties. Overigens gelden hiervoor de bepalingen van artikel 17 van de statuten.

ORDEBEPALINGEN VOOR LEDENVERGADERINGEN

Artikel 15
De ledenvergadering staat onder leiding van de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, van zijn plaatsvervanger. Overigens gelden hier de ordebepalingen, zoals deze omschreven zijn in art. 10 van dit reglement.

COMMISSIES

Artikel 16.
a. Kascommissie.
De kascommissie bestaat uit twee gewone leden.
Zij heeft er zich minstens eenmaal per jaar van te vergewissen dat de financiën van de vereniging naar behoren zijn geadministreerd en de gelden aanwezig zijn.
Als bewijs, dat zij akkoord gaan met de verantwoording van de penningmeester, wordt het financieel jaarverslag door de twee leden van de kascommissie ondertekend. Jaarlijks treedt een der leden van de kascommissie af. Dit lid is niet terstond herkiesbaar.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 17.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Betreft het echter zaken van ingrijpende aard, dan is het bestuur verplicht de beslissing voor te leggen aan de ledenvergadering.

REGLEMENTSWIJZIGING

Artikel 18.
Voorstellen tot wijziging van dit reglement of tot toevoegen van nieuwe bepalingen kunnen door ieder lid worden ingediend bij het bestuur. Het bestuur brengt deze voorstellen voor de e.k. ledenvergadering in de convocatie ter kennis van alle leden. De ledenvergadering beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden of de ingediende voorstellen wel of niet worden aanvaard. Bij aanneming van de voorgestelde wijziging of nieuwe bepalingen treden deze direct in werking, tenzij door de ledenvergadering een latere ingangsdatum wordt vastgesteld.

 
 

 

 

 
gegevens per dinsdag 26 juni 2007 print