Competitie Reglement

Download reglement:

 

 

INHOUD

 

DEEL                                                 ARTIKEL                                                          BLZ

 

A  ALGEMENE REGELS

                                                          1        Geldende regels N.B.B.                                             2

                                                          2        Clubkampioen                                                          2

                                                          3        Gelingbeker                                                              2

                                                          4        Slemtrofee                                                               2

                                                          5        N.B.B.-wedstrijden                                                   3

                                                          6        Strafbepalingen                                                         3

                                                          7        Protesteren                                                               3

                                                          8        Verboden systemen                                                   3

                                                          9        Overmacht                                                               3

 

B  REGELS VOOR PARENCOMPETITIES

                                                         10        Competitieduur                                                         4

                                                         11        Groepsindeling                                                          4

                                                         12        Promotie en degradatie                                              5

                                                         13        Samenstelling van paren                                            5

                                                         14        Spelen met invallers                                                  5

                                                         15        Verzuim                                                                   6

                                                         16        Naspelen                                                                  6

                                                         17        Langzaam spelen                                                      7

                                                         18        Telling                                                                     7

 

C  REGELS VOOR VIERTALLENCOMPETITIES

                                                          19       Competitieduur                                                         8

                                                          20       Groepsindeling                                                          8

                                                          21       Promotie en degradatie                                              8

                                                          22        Samenstelling van viertallen                                       9

                                                          23        Spelen met invallers                                                  9

                                                          24        Verzuim                                                                   9

                                                          25        Telling                                                                   10

 

D  REGELS VOOR BIJZONDERE COMPETITIES

                                                          26       Geldende regels                                                      10

 

Gebruikte afkortingen:

 

ALV                 Algemene ledenvergadering                    TC                Technische commissie

WL                  Wedstrijdleider                                      AC                Arbitragecommissie

B.C.H.             Bridge Club Huissen                              N.B.B.           Nederlandse Bridge Bond

A.S.                 Arbitrale score                                      MP’s             Matchpunten

IMP’s              Internationale matchpunten                    VP’s              Victorypoints

 

Dit competitiereglement gaat in met ingang van de aanvang van de eerste competitie die volgt na de ALV, waarop dit reglement is vastgesteld.

 

 

 

DEEL A: ALGEMENE REGELS

 

 

ARTIKEL 1

 

GELDENDE REGELS N.B.B.

Zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van de B.C.H., gelden voor alle wedstrijden, georganiseerd door de B.C.H., de volgende regels van de Nederlandse Bridge Bond:

"Spelregels voor Wedstrijdbridge" ( oranje boekje) en het "Wedstrijdreglement (aanvulling op de spelregels)".

 

 

ARTIKEL 2

 

CLUBKAMPIOEN

Ieder jaar wordt een clubkampioenspaar aangewezen. Dit gebeurt op basis van het resultaat van alle in dat jaar (sept/sept) gespeelde parencompetities. Per parencompetitie wordt aan elk paar een aantal punten toegekend gelijk aan het aantal paren dat in die competitie hoger geklasseerd was (dwz. in een hogere groep, of hoger in dezelfde groep) . Een paar dat aan een competitie niet deelneemt ontvangt het maximum aantal punten dat bij deelname toegekend had kunnen worden. Aan het eind van het speelseizoen wordt een ranglijst opgemaakt naar kleinste puntentotaal. Het paar met het kleinste puntentotaal is clubkampioen. De spelers van het kampioenspaar ontvangen elk een wisselbeker. Een speler die drie jaar achtereen, of voor de vijfde maal in het totaal, deel uitmaakt van het kampioenspaar mag de wisselbeker behouden.

 

 

ARTIKEL 3

 

DE GELINGBEKER

  1. Aan het begin van elk seizoen, namelijk bij de openingsdrive, wordt voor elk lid vastgesteld hoeveel meesterpunten hij of zij bezit. De Club Administrateur Meesterpunten (CAMP) zorgt dat op deze datum alle meesterpunten van clubwedstrijden van het afgelopen seizoen door de Meesterpuntenadministratie van de NBB verwerkt zijn.

  2. De TC berekent het aantal meesterpunten per paar op basis van de parenindeling die bij de TC bekend is, en verhoogt de paartotalen met een vaste positieve waarde van 2000 (de zogenoemde BIJTELLING). Dit verhoogde puntental wordt de NOEMER van een later uit te rekenen breuk.

  3. Tijdens het seizoen worden meesterpunten behaald voor de resultaten in de reguliere parencompetities (in de speelkalender als zodanig aangeduid) van de BCH.

  4. Voor elk paar wordt het totaal van die punten bepaald. Na vermenigvuldiging met 100 wordt dit de TELLER van de breuk. Aan het eind van het seizoen wordt deze TELLER gedeeld door de vooraf bepaalde NOEMER. Het resultaat (in feite een percentage) is de relatieve GROEI voor dat paar.

  5. Het paar met de grootste relatieve GROEI ontvangt dat jaar de beker voor de grootste groeier.

  6. Aan het begin van het seizoen kan het bestuur, op voordracht van de TC, de keuze van de BIJTELLING voor het komende seizoen herzien.

 

 

 

 

 

ARTIKEL 4

 

 

 

SLEMTROFEE

Er wordt elk jaar een slemlijst bijgehouden. Voor elk paren- en viertallen- competitie tijdens een interne wedstrijd, (waarvan de uitslagen per spel worden geregistreerd op scorebriefjes of bridgemates, die bij de TC worden ingeleverd), geboden en gemaakt "groot slem" respectievelijk "klein slem" worden aan beide spelers van dit paar 2 respectievelijk 1 slempunten op deze lijst verstrekt. Bij het begin van het speelseizoen worden de scores voor iedereen op "nul" gezet.

Hij of zij die aan het einde van het seizoen het hoogste aantal punten heeft gescoord, is slemkampioen en ontvangt de slemwisseltrofee. Degene die de wisseltrofee voor de derde maal in successie of voor de vijfde maal in het totaal wint, mag deze behouden.

 

 

ARTIKEL 5

 

N.B.B. -WEDSTRIJDEN

1.    Ieder clublid kan zich beschikbaar stellen voor deelname aan de bekerwedstrijden, die door de N.B.B. worden georganiseerd. De TC stelt de teams samen en wijst de aanvoerders aan. Een speler mag het aanvoerderschap slechts weigeren als hij in een der voorafgaande 4 jaren reeds aanvoerder van een team is geweest.

2.    Districtskampioenschap voor Verenigingen. De TC stelt een zo sterk mogelijk team samen, gebaseerd op de parencompetities van het lopende seizoen.

 

                                                                       ARTIKEL 6

 

STRAFBEPALINGEN

De WL kan voor bepaalde overtredingen (zoals fout op de scorekaart, bij herhaling niet kunnen tonen van systeemkaart of regelmatig te laat komen) strafbepalingen instellen of opheffen. De WL doet dat door middel van een mondelinge aankondiging aan het begin van een speelavond, en tevens door schriftelijke bekendmaking op dezelfde avond op het mededelingenbord.

 

 

ARTIKEL 7

 

PROTESTEREN

1.    Alle spelers kunnen "protest" indienen tegen arbitrale beslissingen.

2.    Een protest moet conform de voorschriften van het "wedstrijdreglement" worden ingediend bij de WL.

3.    De benodigde formulieren worden desgewenst door de TC ter beschikking gesteld.

4.    Na de laatste avond van een competitie wordt tijdige behandeling alleen gegarandeerd indien het protestformulier binnen 2 maal 24 uur in het bezit van de wedstrijdleider is.

5.    De WL stuurt een reglementair ingediend protest door naar de AC.

 

 

ARTIKEL 8

 

VERBODEN SYSTEMEN

Het gebruik van de zgn. rode systemen is niet toegestaan. Hieronder vallen systemen waarin een openingspas, eventueel naast andere betekenissen, een bepaalde kracht aangeeft. Verder vallen hier ook de systemen onder waarin een openingsbod eventueel naast andere betekenissen, zwakte aangeeft, zonder daarbij tevens een bepaalde kleur of verdeling aan te geven. Wij conformeren ons aan de spelregels van de NBB, zoals vermeld op de website.

 

 

ARTIKEL 9

 

OVERMACHT

1.     In zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de TC, kan afgeweken worden van de in dit competitiereglement gestelde regels. Zo kan bijvoorbeeld verzuim zonder tijdige melding beschouwd worden als verzuim met tijdige melding, indien het verzuim het gevolg is van een onvoorziene omstandigheid (ziekte, ongeval) die nog niet bekend was ten tijde van de sluiting van de afmeldtermijn.

2.     In situaties waarin dit competitiereglement niet voorziet, beslist de TC, zo nodig in samenspraak met het bestuur.

 

 

 

DEEL B: REGELS VOOR PARENCOMPETITIES

 

ARTIKEL 10

 

COMPETITIEDUUR

Een competitie bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 wedstrijdavonden. Op de ALV wordt de juiste lengte van alle competities van een seizoen vastgesteld.

 

 

ARTIKEL 11

 

GROEPSINDELING

1.    De aan de competitie deelnemende paren worden door de TC ingedeeld in groepen, die ongeveer even groot zijn, op basis van de resultaten in de laatste competitie. De groepen worden aangeduid met de letters A, B, C,…..   enz. waarbij de speelsterkte van A naar B enz. geacht wordt af te nemen.

2.    De A-groep moet uit minstens 12 paren bestaan. Het aantal paren in een groep mag niet groter zijn dan dat in een hogere groep, tenzij artikel 12 zulks noodzakelijk maakt.

3.    Bij gelijk blijven van het aantal groepen en het aantal paren is de indeling onderworpen aan de volgende regels:

a.     Een paar heeft bij ongewijzigde samenstelling recht op:

-      bij promotie in de laatste parencompetitie, indeling in de naast hogere groep.

-      bij degradatie in de laatste parencompetitie, indeling in de naast lagere groep.

-      in andere gevallen, indeling in dezelfde groep.

b.    Een speler wiens partner de club verlaten heeft krijgt met een nieuwe partner hetzelfde recht op indeling als hij met zijn voormalige partner gehad zou hebben.

c.     Als beide spelers van een voormalig paar zich met een nieuwe partner aanmelden voor een competitie, dan gaat het door het voormalig paar verworven recht op indeling in een bepaalde groep over op een van de twee nieuw gevormde paren. Het andere paar verkrijgt het recht op plaatsing in de naast lagere groep.

Tenzij de spelers van het voormalig paar zelf een andere regeling treffen behoudt de speler die met de hoogst geklasseerde nieuwe partner samengaat zijn plaats. Als beide partners dezelfde klassering hadden, dan beslist de TC over de verdeling van deze rechten. Hier wordt een nieuw lid geacht lager geklasseerd te zijn dan de laagste groep. Bovendien wordt een lid van een gepromoveerd (voormalig) paar geacht hoger geklasseerd te zijn dan een lid van een gedegradeerd (voormalig) paar uit de naast hogere groep.

d.    Paren die samengesteld zijn uit leden zonder klassering, worden in de laagste groep geplaatst.

4.    Bij wijziging van het aantal groepen of het aantal paren bepaalt de TC de nieuwe indeling, en wel in de geest van de voorafgaande leden van dit artikel. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden maakt de WL bij de aanvang van een competitie, door middel van een publicatie op het mededelingenbord, bekend hoe de TC de indeling van de volgende competitie zal afleiden uit de resultaten van de aan te vangen competitie.

5.    Als er in 2 of meer groepen een oneven aantal paren aanwezig is, dan spelen stilzittende paren zoveel mogelijk tegen elkaar. Zo mogelijk spelen paren uit aanliggende groepen tegen elkaar.

 

 

 

ARTIKEL 12

 

PROMOTIE EN DEGRADATIE

1.    Aan het einde van een competitie vindt promotie en degradatie plaats.

2.    Bij gelijkblijvend aantal groepen gelden de volgende regels:

a      Uit elke groep, behalve de hoogste, promoveren de N hoogst geklasseerde paren.

b     Uit elke groep, behalve de laagste, degraderen de N laagst geklasseerde paren.

c      Het getal N wordt bepaald door het aantal paren in de hoogste groep te delen door 4, en de uitkomst naar boven af te ronden.

3     De TC kan afwijken van de in lid 2 gestelde regels, om aan artikel 11 te kunnen voldoen. Indien gekozen kan worden tussen "minder paren degraderen" en "meer paren promoveren" heeft de eerstgenoemde mogelijkheid de voorkeur.

4     De WL maakt aan het begin van elke competitie bekend, hoe de promotie- en degradatieregeling is uitgewerkt door de TC.

5     Bij wijziging van het aantal groepen wordt de promotie- en degradatieregeling vervangen door een regeling als bedoeld in Artikel 11 lid 4.

6.    Als een paar op minder dan 3 avonden van een competitie een geldige score behaalt, dan wordt het paar niet opgenomen in de ranglijst die bepalend is voor promotie. Voor het clubkampioenschap en voor bepaling van de klassering bij wisseling van partner wordt het paar geacht lager geklasseerd te zijn dan alle paren in dezelfde groep die wel 3 of meer geldige scores behaald hebben.
Wanneer een paar 2 of meer avonden van een competitie een geldende score heeft behaald, kan zij degraderen op basis van de behaalde scores.
Wanneer een paar slechts 1of 0 geldende score heeft behaald degradeert zij automatisch, uitgezonderd in de laagste groep.

7.    Een paar kan geen ontheffing krijgen van promotie.

8.    Als twee of meer paren in de eindrangschikking gelijk eindigen en als het voor promotie of degradatie nodig is om een rangorde te bepalen, dan worden achtereenvolgens de volgende criteria gehanteerd:

a.     Het paar met de meeste scores wordt het hoogst geklasseerd.

b.    Het paar met de minste invallersscores wordt het hoogst geklasseerd.

c.     De zonder invallers behaalde scores zijn bepalend voor de onderlinge rangorde.

d.    Loting.

9.     Een paar kan zich gedurende het bridgeseizoen verschonen voor het spelen van één parencompetitie van vijf zittingen. Voor de duur van de betreffende competitie wordt dit paar dan uit de competitie genomen en ontvangen de beide leden de status van invaller. Vanuit die status kunnen zij afzonderlijk maar niet beide tegelijk deelnemen aan de zittingen. De verschoning dient voor het begin van de betreffende competitie schriftelijk te worden gemeld aan de Wedstrijdleider   

 

 

 

ARTIKEL 13

 

SAMENSTELLING VAN PAREN

Een paar dient gedurende een hele competitie in dezelfde samenstelling te spelen (behoudens het spelen met invallers, zie artikel 14).

 

 

ARTIKEL 14

 

SPELEN MET INVALLERS

1.    Het is toegestaan om zich te laten vervangen door invallers, maar een paar mag zich niet laten vervangen door twee invallers.

2.    Invallers behoeven geen lid te zijn van de B.C.H. Een lid van B.C.H. kan niet invallen in een lagere groep dan die waarin hij/zij zelf ingedeeld is.

3.    Invallers moeten worden gemeld, hetzij bij het bekende afmeldadres, hetzij tijdig (10 minuten voor het begin van de wedstrijd) bij de "dienstdoende" TC-leden.

4.    Een invaller mag geen duidelijke versterking voor het paar betekenen. Als een speler zich meldt met een hierdoor niet-gerechtigde invaller (ter beoordeling door de TC) kan die invaller geweigerd worden en wordt het paar geacht verzuimd hebben. Als tijdens of na afloop van een competitieronde geconstateerd wordt dat een invaller niet-gerechtigd is of was, en deze invaller is voor aanvang van de competitieronde
niet gemeld bij het afmeldadres, de WL of de dienstdoende TC-leden, dan worden de, door en tegen het paar behaalde scores geannuleerd, en wordt het paar geacht verzuimd te hebben zonder tijdige afmelding.  

5.    De met een invaller en de door een, in de eigen groep invallend, clublid behaalde score telt mee in de eigen groep. De geldige score is gelimiteerd door de met de vaste partner behaalde gemiddelde score, en wel als volgt:
Als het verschil tussen de behaalde score (%) en het gemiddeld, door het paar zelf gescoorde, of nog te scoren, percentage groter is dan 5, dan bedraagt de geldige score: het eigen percentage, vermeerderd of verminderd met 5, al naar gelang er die avond meer of minder werd gescoord dan het eigen gemiddelde.

Als het paar helemaal niet in de normale samenstelling gespeeld heeft, dan geldt er geen limiet.

 

 

ARTIKEL 15

 

VERZUIM

1.    Spelers die een speelavond verhinderd zijn om te komen dienen dit tijdig (voor 18.00 op de speelavond) te melden op het bekende (zie notulen ALV) afmeldadres. Zij moeten zelf hun partner informeren.

2.    Een paar verzuimt, als een van beide spelers om 20.00 uur op de speelavond nog niet aanwezig is, tenzij er of voor hem een invaller is of de wel aanwezige speler van het paar die avond als invaller speelt.

3.    Op elke avond dat verzuimd wordt zonder dat dit tijdig gemeld is op het afmeldadres, wordt aan het paar een reglementaire score toegekend van 35%.

4.    Een paar dat een avond verzuimt na een tijdige afmelding, krijgt voor die avond geen score.

 

 

ARTIKEL 16

 

NASPELEN

1.    Elke ronde geeft de WL een signaal dat zeven minuten later de volgende ronde begint. Niemand mag daarna nog een nieuw spel opnemen.

2.    Als een spel vanwege tijdgebrek niet gespeeld kan worden en de oorzaak daarvan gelegen is in een arbitrage (aan de betreffende tafel, of door een van de spelers aan een andere tafel), dan mag dat spel aan het eind van de avond nagespeeld worden. In andere situaties mogen geen spellen nagespeeld worden.

Het recht op naspelen vervalt als de tegenstanders niet in staat of niet bereid zijn om na te spelen. In dat geval worden arbitrale scores toegekend. Als men niet een spel naspeelt wordt NG ( niet gespeeld) ingevoerd in de bridgemate.

Het voornemen om een spel na te spelen dient voor het begin van de volgende ronde gemeld te worden aan de WL.

 

 

 

 

ARTIKEL 17

 

LANGZAAM SPELEN

1.    Als de tijd voor een ronde is verstreken, worden, tenzij mag worden nagespeeld, voor de nog niet gespeelde spellen niet gespeeld ingevoerd in de bridgemate. Een eenmaal opgenomen spel moet beëindigd worden.

2.    Indien en voor zover een paar op een avond meer dan 1 spel niet tijdig beëindigt of niet speelt (behoudens naspelen en bijzondere omstandigheden als bedoeld in Artikel 23 van het Wedstrijdreglement van de NBB) krijgt het paar per spel een straf van 10 % van de top van een spel.

Als de arbiter vaststelt dat slechts één der paren schuld heeft aan het trage verloop van het spel wordt de straf alleen aan dat paar toegekend.

 

 

ARTIKEL 18

 

TELLING (aanvulling op de spelregels)

1.    Volgens de "spelregels" worden per spel MP's toegekend: 0 MP voor de slechtste score, 2 MP voor de op één na slechtste score, 4 ..., 6...., enz.

2.    Het komt voor dat niet alle scores op een spel onderling vergelijkbaar zijn (bijv. bij een draaihand of als er arbitrale scores zijn). Zolang de spelregels en de aanvullingen hierop dit toelaten kiest de TC voor een hele competitie één van de volgende twee methoden. Bij beide methoden worden eerst per stel vergelijkbare scores matchpunten toegekend op de gebruikelijke manier. De twee methoden onderscheiden zich in de hierna beschreven correctieslag:

a.     De toegekende aantallen matchpunten worden verhoogd met het aantal niet-vergelijkbare scores in de zelfde lijn.

b.    "Methode van Neuberg". Het gecorrigeerde aantal matchpunten MP wordt berekend uit MP = N/n * (X + 1) - 1, waarbij N het totaal aantal scores is, n het aantal onderling vergelijkbare scores, en X het oorspronkelijke aantal matchpunten. (Bij kleine n geldt een afwijkende berekening).

3.    De score in % wordt bepaald door het honderdvoud van het door een paar behaalde aantal MP's te delen door het maximum aantal door dat paar te behalen MP's.

4.    De score van twee stilzitten is niet geldig als de paren in groepen spelen die meer dan één niveau verschillen.

De score van een stilzit wordt gecorrigeerd met een factor die gelijk is aan de verhouding tussen de

top op de spellen van de eigen groep en de top van de spellen van de gemengde tafel.

5.    Het eindresultaat van een paar in een competitie is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde of is gelijk aan het (met het aantal spellen) gewogen gemiddelde van de geldige scores (%) van dit paar over alle speelavonden van die competitie.

 

 

 

 

DEEL C: REGELS VOOR VIERTALLENCOMPETITIES

 

 

ARTIKEL 19

 

COMPETITIEDUUR

Een competitie bestaat uit minimaal 4 wedstrijdavonden. Het aantal avonden wordt op de ALV vastgesteld.

 

 

ARTIKEL 20

 

GROEPSINDELING

1.    De aan de competitie deelnemende viertallen worden door de TC ingedeeld in groepen op basis van de resultaten in de laatste competitie. De groepen worden aangeduid met de letters A, B, C, waarbij de speelsterkte van A naar B enz. geacht wordt af te nemen.

2.    Het aantal viertallen in een groep mag niet groter zijn dan dat in een hogere groep, tenzij het in artikel 21 van deze regels bepaalde, zulks noodzakelijk maakt.

3.    Een viertal heeft bij ongewijzigde samenstelling en bij gelijk blijven van het aantal groepen recht op:

-      bij promotie in de laatste competitie, indeling in de naasthogere groep.

-      bij degradatie in de laatste competitie, indeling in de naastlagere groep.

-      in andere gevallen , indeling in dezelfde groep.

4.    Nieuwe viertallen worden door de TC ingedeeld, op grond van de resultaten van de individuele spelers in de voorafgaande competities.

5.    Bij wijziging van het aantal groepen bepaalt de TC de nieuwe indeling, en wel in de geest van de leden 3 en 4.

 

 

ARTIKEL 21

 

PROMOTIE EN DEGRADATIE

1.    Aan het einde van een competitie vindt promotie en degradatie plaats.

2.    Uit elke groep, behalve de hoogste, promoveren 3 viertallen.

3.    Uit elke groep, behalve de laagste, degraderen 3 viertallen.

4.    De TC kan afwijken van deze regels, om aan artikel 20 te kunnen voldoen. Indien gekozen kan worden tussen "minder viertallen degraderen" en "meer viertallen promoveren" heeft de eerstgenoemde mogelijkheid de voorkeur.

5.    De WL maakt aan het begin van elke competitie bekend, hoe de promotie- en degradatieregeling is uitgewerkt door de TC.

6.    Een viertal kan geen ontheffing verkrijgen van promotie of degradatie.

7.    Als twee of meer viertallen gelijk eindigen en als het voor promotie of degradatie nodig is om een rangorde te bepalen, dan worden achtereenvolgens de volgende criteria gehanteerd:

a.     Het viertal met de meeste scores wordt het hoogst geklasseerd.

b.    Het viertal met de minste invalbeurten wordt het hoogst geklasseerd.

c.     Het viertal met de meeste weerstandspunten wordt het hoogst geklasseerd.

 

 

 

 

ARTIKEL 22

 

SAMENSTELLING VAN VIERTALLEN

Een viertal dient gedurende een hele competitie uit dezelfde personen te bestaan (behoudens het spelen met invallers, zie artikel 23).

 

 

ARTIKEL 23

 

SPELEN MET INVALLERS

1.    Het is aan alle spelers toegestaan om zich te laten vervangen door invallers, maar binnen een viertal mogen slechts twee spelers zich tegelijkertijd laten vervangen.

2.    Invallers behoeven geen lid te zijn van de B.C.H. Leden van B.C.H. mogen niet invallen in een lagere groep dan die waarin zij zelf spelen.

3.    Invallers moeten voor aanvang van de wedstrijd bij de "dienstdoende" TC-leden worden gemeld.

4.    Invallers mogen geen duidelijke versterking voor het viertal betekenen. Als dit wel het geval is (ter beoordeling door de TC) kan het viertal geweigerd worden en wordt het viertal geacht verzuimd te hebben. Als deze versterking tijdens of na afloop van een competitieronde geconstateerd wordt doordat de invallers voor aanvang van de wedstrijd niet gemeld zijn bij de WL of de dienstdoende TC-leden, dan worden de door en tegen het viertal behaalde scores geannuleerd en wordt het viertal geacht verzuimd te hebben zonder tijdige afmelding.

 

 

ARTIKEL 24

 

VERZUIM

1.    Als een viertal op een speelavond verhinderd is om in een toegestane samenstelling te spelen, dan moet dit zo spoedig mogelijk maar, tenzij lid 2a van dit artikel van toepassing is, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd bij de WL worden gemeld.

2.    Als er gespeeld wordt volgens een, voor aanvang van de competitie, vastgesteld programma voor de gehele competitie, dan is het voor een zuivere competitie-uitslag gewenst, dat alle wedstrijden worden gespeeld. In dat geval gelden de volgende extra regels:

a.    Het verhinderde viertal moet de tegenstander van die avond (4 personen !) zo snel mogelijk van de verhindering in kennis stellen.

De afmelding op het afmeldadres mag in dit geval later plaats vinden dan in lid 1 bepaald, nl. op de speelavond uiterlijk 18.30 uur..

b.    Er wordt een score toegekend, die gelijk is aan de gemiddelde score van de door de viertallen wel gespeelde wedstrijden, met een minimum van het gemiddelde van de scores die de andere viertallen tegen de betreffende tegenstander hebben gescoord, plus het gemiddelde van de eigen scores gedeeld door twee.

 

  1. Een viertal verzuimt, als één van de spelers om 21.00 uur op de speelavond nog niet aanwezig is, ingeval van twee wedstrijden per avond, 20.30 uur.

     

  2. Op elke avond dat verzuimd wordt, zonder dat dit tijdig gemeld is aan de WL, wordt aan het viertal een reglementaire score toegekend van 0 VP's. Een niet-verzuimende tegenstander krijgt het gemiddelde van zijn geldige scores, met een minimum van het gemiddelde van de scores die de andere viertallen tegen deze hebben gescoord.

 

 

5.    Een viertal dat een avond verzuimt na een tijdige afmelding, krijgt voor die avond het gemiddelde van de overige in betreffende competitie behaalde scores.

6.    Als een viertal op minder dan drie vijfde van het totale aantal avonden van een competitie een geldige score behaalt, dan wordt het viertal alleen ter bepaling van degradatie in de ranglijst opgenomen, maar niet ter bepaling van promotie.

 

 

ARTIKEL 25

 

TELLING

1.     Indien aan het einde van de competitie niet alle viertallen in eenzelfde groep hetzelfde aantal scores hebben verzameld, krijgt elk viertal dat niet het maximum aantal scores heeft gehaald een aantal maal zijn eigen gemiddelde score toegekend, totdat de aantallen scores van alle viertallen gelijk zijn.

2.     De eindscore van de competitie is gelijk aan de som van alle scores.

 

 

 

DEEL D: REGELS VOOR BIJZONDERE COMPETITIES

 

 

ARTIKEL 26

 

GELDENDE REGELS

1.     Voor bijzondere competities, zowel individuele als die voor paren en viertallen, zoals laddercompetities, 1-daagse toernooien e.d., gelden de in deel A omschreven regels.

2.     Zaken die niet met behulp van lid 1 van dit artikel kunnen worden opgelost, worden door de WL ad hoc geregeld.