Concept verslag ALV 27 augustus 2019
Geplaatst op donderdag 12 september 2019 - 21:30

Concept verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 27 augustus 2019

 

1. Opening

De voorzitter, Aad Soeteman, opent de vergadering en spreekt zijn lof uit over de grote aanwezigheid en betrokkenheid van de leden. 54 leden zijn aanwezig. Er waren 29 afmeldingen waaronder 13 leden die een volmacht hebben verstrekt voor het stemmen over de diverse onderwerpen die aan bod komen tijdens de vergadering. 10 leden hebben niet gereageerd.

 

De voorzitter memoreert met een korte stilte het overlijden van 2 trouwe leden: Mietsy Coenen en Paul Neggers die het afgelopen jaar zijn overleden.

 

2. Vaststellen Agenda

Er worden geen wijzigingen aangebracht in de ingediende agenda.

 

3. Mededelingen Bestuur

Jan Saarloos zal zijn activiteiten in de TC en het bestuur stoppen in verband met zijn persoonlijke omstandigheden. Het bestuur vindt dit besluit erg begrijpelijk maar betreurt het ook omdat Jan gedurende vele jaren een grote en belangrijke bijdrage heeft geleverd in diverse functies aan de club.

 

4. ingekomen stukken

Er is een verzoek gekomen van Ineke kleer om de speelavonden om 19.30 u te starten. Hierover wordt later op de avond gestemd.

Door Louise Helder is gevraagd om als BCH aandacht te besteden aan de bombardementen, 75 jaar geleden tijdens de tweede wereldoorlog, in met name de regio Huissen. Het bestuur heeft besloten om hieraan geen specifieke aandacht als club te besteden. Reden hiervoor is dat in haar ogen deze herdenking een maatschappelijke gebeurtenis is en niet past in de doelstelling van de club. Het bestuur uit haar waardering voor de betrokkenheid van Louise .

 

5. Verslag Algemene Leden Vergadering 28 augustus 2018.

Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen aangenomen.

 

 

6. Jaarverslag secretaris

Geen op- of aanmerkingen

 

7. Jaarverslag Technische commissie

Opmerking hierbij is dat de uitslag van de Klavercompetitie ontbreekt.

René Galavazi maakt meteen gebruik van de gelegenheid om zijn dank, namens de TC, uit te spreken voor de jarenlange inzet voor de TC van Metty Koop, Ben van de Pol en Jan Saarloos. Metty en Jan krijgen een kleine attentie. Ben zal, in verband met zijn afwezigheid, later een attentie ontvangen.

Paul Ligtenberg zal worden ingewerkt om de taak van wedstrijdleider van Jan te kunnen overnemen. Het bestuur is blij dat er een goede opvolger is gevonden.

Leida Leenders, Astrid van Uhm, Corry Bouwman en Janny Verheul worden met een welgemeend applaus bedankt voor hun wekelijks inzet bij de voorbereidingen voor de speelavonden.

 

8. Verslagen Materialen Commissaris.

Geen op- of aanmerkingen.

9. Verslag kascommissie.

Geen op- of aanmerkingen van de leden. De kascommissie complimenteert de penningmeester met zijn duidelijk en heldere overzichten en de toelichtingen die hij hierop heeft gegeven aan de kascommissie. De Commissie stelt voor om de penningmeester en het gehele bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid in het afgelopen jaar. De leden stemmen hier met acclamatie mee in.

Martin Dijkman is aftredend lid en zal vervangen worden door Annelies van Ditshuizen.

 

10. Begroting en Balans.

Gevraagd wordt nar de post ”contributie” aangezien dit bedrag niet overeenkomt met het aantal leden x de contributie. De penningmeester legt uit, dat wanneer een lid bij meerdere clubs lid is iedere club maar een deel van de NBB afdracht hoeft te betalen. Hierdoor wordt de gehele contributie ook minder.

Het voorstel om de contributie te verhogen met € 10 per jaar tot € 70 wordt met een meerderheid van stemmen ( 98%) aangenomen.

 

11. Clubranking systeem.

Het voorstel om het Clubranking systeem in te voeren roept nog diverse reacties op. Vooral het ontbreken van de dynamiek in een competitie wordt als negatief ervaren door meerdere leden. Omdat ook deze leden niet per definitie negatief staan tegen het rankingsysteem wordt uiteindelijk met een meerderheid van stemmen ( 65%) besloten tot een definitieve invoering van dit systeem.

Deze stemming is uitgebracht nadat er besloten is om te gaan onderzoeken óf en zo ja hoe of men in dit rankingsysteem toch meer competitie elementen kan realiseren. Wil Jansen heeft aangeboden om hierin mee te willen denken. Er zal een commissie gevormd worden die dit op korte termijn gaat onderzoeken.

 

12. Competitiereglement 2019/2020.

Opmerking op art 14 punt 2. Niet de TC maar de wedstrijdleider beslist of een invaller kan meespelen. Dit punt is aangenomen door het bestuur.

Het nieuwe Competitiereglement wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

 

13. Speelkalender.

Jan Saarloos merkt op dat de huiskamerdrive ingepland staat onder voorbehoud. Voorwaarde is dat meer dan 50% van de leden hieraan wil meedoen.

Besproken wordt het verzoek van Ineke kleer om de speelavonden om 19.30 uur te laten beginnen. Gevraagd wordt of het bestuur zich heeft gerealiseerd dat hiermee ook de personen die de avond voorbereiden eerder moeten beginnen. De voorzitter geeft aan dat dit reeds besproken is met de betrokkenen. Ook heeft de voorzitter dit besproken met Hans en Theo ( de heren achter de bar). Zij hebben hier mee ingestemd op voorwaarde dat de bar ook 30 minuten eerder sluit.

Met een meerderheid van stemmen (90%) wordt besloten de begintijd van de speelavond te vervroegen naar 19.30u.

 

14. Prijsuitreiking.

De Gelingbeker, voor de grootste stijgers, is evenals vorig jaar weer gewonnen door Anne Dankers en Wim Houkes.

De Slem trofee is gewonnen door Metty Koop en Bernard Pompe.

Clubkampioen van het seizoen 2018/2019 zijn Paul en Mia Ligtenberg.

Allen worden gehuldigd en ontvangen de wisselbeker met uitzondering van de wisselbeker voor de slemtrofee. (deze beker is nog spoorloos).

Bij de viertallen is het viertal Visser/Geling als eerste geëindigd.

De Klavercompetitie is gewonnen door Alette Krabman/Jetty van der Hoek en Ruud Vermaas/Ton van de Brink

 

15. Bestuurssamenstelling

René geeft aan dat Paul Ligtenberg namens de TC toetreedt tot het bestuur als vervanger van Jan Saarloos.

Aad benadrukt nogmaals de positieve bijdrage voor de club van Jan Saarloos. Op een later moment zal het bestuur nog aandacht geven om haar dank voor deze inzet te betuigen.

 

16. Rondvraag/ Mededelingen

De TC is van plan om geen vaste vervanger voor Ben van der Pol als afmeldadres te benoemen en heeft al een mobiel telefoonnummer doorgegeven waar men zich kan afmelden. Via dit nummer kan men zich afmelden bij het lid van de TC dat die dinsdag dienst heeft. Meestal is dat de wedstrijdleider.

Marilo Jansen vraagt of we niet inzichtelijk kunnen maken welke spelers nog beschikbaar zijn wanneer men op een speelavond een invaller zoekt.

Naar aanleiding van deze opmerking bieden Ben Zadelhoff ( via whatsapp groep ), en Marijke Boersma ( telefonisch) zich aan als contactpersoon voor afmeldingen. Harry Valen geeft aan dat men dit ook kan regelen via www.afspreken.nl.

Het bestuur dankt deze leden voor hun voorstellen en bereidheid en zal hierover op zeer korte termijn een besluit nemen.

 

Paul Ligtenberg ( voorzitter lustrumcommissie) geeft aan dat men bezig is met de voorbereiding voor de viering van het 40 jarig bestaan van de club. Het feest staat gepland op zaterdag 26 september 2020.

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur nadat hij alle leden bedankt heeft voor hun positieve bijdrage.

 

Huissen 28 augustus 2019

Ans Lavooij

Secretaris BCH