Geschiedenis van BBC

Hoe het begon
 

1 september 1945
Rond een tafel naast het biljart van het Café-Centraal zat een negental Bennekomse notabelen. Middenstanders, gepensioneerden en anderen die het gezellig vonden om bij een borrel nog even na te kletsen over de eerste viering van Koninginnedag na de bevrijding. Oranjeklant en sociëteitsfiguur A. Heekelaar, oud-Indisch militair, stelde, na het tellen van de neuzen, voor een echte bridgeclub op te richten en zonder een stem tegen was BBC geboren met de heer Heekelaar, lidnummer 1, als voorzitter, de heer Th. Went, eigenaar van hotel Neder-Veluwe, als secretaris en de caféhouder, E. van Hattum, als penningmeester. Daarbij telde de club zes leden waaronder een meubelhandelaar, een zilvervosfokker, een bakker, een baron, een bisamratvanger. Een heterogeen stel denksporters die elke donderdag trouw bijeenkwamen om een robber te bridgen. De jaarlijkse contributie was vastgesteld op ƒ 2,50 per jaar en een dubbeltje per avond. De wedstrijdleider gaf pas het startsein om te spelen als op een hoek van elke tafel 40 cent lag.

 

En hoe het verder ging
 

1 januari 1959 gebeurden er twee dingen: BBC werd lid van de Nederlandse Bridge Bond en Café-Centraal werd verbouwd tot slijterij waardoor er geen plaats meer was voor de bridgeclub. Hotel Neder-Veluwe werd het nieuwe onderkomen en van die tijd dateert ook de Neder-Veluwe Bridgedrive voor bridgers uit de omgeving. Door het wisselen van eigenaar van het hotel moest BBC weer verhuizen en vanaf 1963 was Hotel-Café-Restaurant Groenewoud aan de Selterskampweg het onderkomen. Toen ook dat werd verbouwd was een nieuwe locatie moeilijk te vinden en heeft men een aantal jaren heen en weer gezworven tussen Ede en Wageningen.
In 1981 kreeg men de mogelijkheid om, tezamen met een aantal andere denksportverenigingen, een leegstaande school te verbouwen tot denksportcentrum. Zo werd "De Commanderij" geboren, de locatie waar we niet meer weg te denken zijn.

 

Lidmaatschap 

 

Halverwege jaren ’60 begon binnen de herenclub de discussie of er ook dames lid mochten worden. Een discussie die pas in 1972 eindigde. De beslissing dat dames lid mochten worden, was niet op emancipatoire gronden gebaseerd, doch op het feit dat het ledenaantal niet op een andere wijze op te krikken was. De auteur van ons laatste jubileumboek schreef hierover: “De dames-injectie heeft de club uitermate goed gedaan. Van stonde af aan was er een trouwer opkomst en kon meer gedisciplineerd aan de tijden van begin en einde worden gehouden. Bovendien bleken de dames nog uitbundig mee te kunnen feesten. Wat zeg ik, ze waren onmisbaar in feestcommissies.”

Die laatste alinea wordt door de jaren heen alleen maar bevestigd. En niet alleen in de hierboven genoemde feestcommissie, maar zeker ook bestuurlijk hebben de dames een belangrijke bijdrage geleverd aan de club. Sterker nog, hebben zij met Erica Stibbe, Anke Jongbloed en Annelies de Ruiter, drie van de vier voorzitters geleverd in de afgelopen 25 jaar. Mooi is om te constateren dat halverwege het seizoen 2017-18 de mannen en vrouwen elkaar in evenwicht hielden.

 

Bridge Babbel Cousje

 

Sinds 1981 heeft de club een eigen huisblad, het Bridge Babbel Cousje. Zoals elk clubblad, is ook dit blad afhankelijk van de toegeleverde kopij. Het bestaan kent dan ook ups en downs. DE “up” bereikte het blad midden jaren ’80. Een enthousiaste redactie bestaande uit Adri de Waard, Bob Buiskool en Esther en Ger Vos wisten het blad naar een hoog niveau te tillen. Zo hoog, dat het in 1988 door de Nederlandse Bridge Bond uit de 241 inzendingen bekroond werd met de Gouden Filarski-pen, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de redactie van het beste clubblad van de bond. Nadat Adri de Waard stopte heeft Aad Goossen het overgenomen. Het einde van zijn clublidmaatschap in 2005, luidde ook het einde in van het blad.

 

Onderwerpen die de gemoederen bezig hielden

 

Een andere discussie die de gemoederen in beroering bracht, is recentelijk gevoerd : wel of niet roken. De uiteindelijke uitkomst hiervan was: niet roken in de speelzaal en korte rookpauzes tijdens het wisselen van tafel. Interessant gegeven is dat naar aanleiding hiervan het aantal rondes van 7 naar 6 werd teruggebracht omdat het anders te laat werd. Dit speelde zich rond 1995 af. Ook dit was nog niet ideaal en Na verloop van tijd  werd door het bestuur besloten om na de derde ronde een korte pauze in te lassen. Deze regel is nog steeds bij BBC van kracht. Het onderwerp heeft ruime maatschappelijke aandacht en nieuwe regels zijn in de maak. Ook voor BBC zal dit op middellange termijn mogelijk hun beslag krijgen.

 

Markante leden

 

Elke vereniging kent personen die de kar op een meer dan gemiddelde wijze trekken. Zo ook BBC. Een van hen is Adri de Waard, in de jaren ‘60 langdurig voorzitter en daarnaast is er geen commissie waarin hij niet z’n bijdrage heeft geleverd. Behalve met het erelidmaatschap van BBC is hij ook door de Nederlandse Bridge Bond onderscheiden met de "KEI" voor zijn buitengewone verdiensten voor BBC en de bridgebond. In 1980 introduceerde hij een speciale drive, bestemd voor alle clubs binnen het district waarbij elke club drie paren uitzendt die ieder in een aparte lijn spelen. De club die gemiddeld het hoogste is geëindigd wint het toernooi en de naar hem genoemde wisseltrofee. In 2019 is deze voor de 39ste keer gespeeld.

Het tweede erelid dat BBC kende, is Hans Streef. Hij was meer dan 25 jaar onze onvermoeibare wedstrijdleider. En ook Bob Buiskool, die vele functies binnen de club heeft vervuld en menige feestavond heeft opgeluisterd met cabaret en gezang, mag niet onvermeld blijven.

Het derde erelid en nog steeds actief is Ronald Versteeg. Hij ontving deze onderscheiding in 2009. Vanaf het begin van zijn lidmaatschap was hij betrokken bij de wedstrijdleiding. En op een zeker moment was die band zo innig geworden dat hij de leiding gaf aan de technische commissie. De invoering van de computer voor het berekenen van scores is mede dankzij Ronald probleemloos bij onze club ingeburgerd. Daarnaast is Ronald actief als wedstrijdleider in het district midden en oost Gelderland en  hoofdwedstrijdleider bij vele grote toernooien in het district en een enkele keer daarbuiten. Mede dankzij deze inzet ontving Ronald in 2016 de “KEI” van de bridgebond.

 

En nu

De Commanderij is nog steeds ons thuishonk. Een ingrijpende verbouwing in 2002 noopte ons een aantal maanden te improviseren met drives in ’t Laag, waarna we in september weer konden terugkeren in de gerenoveerde De Commanderij. Om de avonden niet te laat te laten eindigen, is met ingang van 2004/2005 het aantal rondes teruggebracht van 7 naar 6.
Nadat vele jaren de uitslag van de bridgedrives tot stand kwam door een telcommissie, die de scores met de hand uitrekenden, deed midden jaren '90 de computer zijn intrede. De techniek schrijdt voort en BBC is vanaf 2005 overgegaan tot de aanschaf van Bridgemates waarmee de scores direct naar de computer gestuurd worden. De uitslag is nu met één druk op de knop berekend.

Dat de gemiddelde leeftijd van bridgers verouderde ging ook niet aan BBC voorbij. Maar BBC is wel een club gebleven met jeugdig elan. BBC doet vooraan mee aan alle door de bridgebond in Gelderland georganiseerde competities en waakt er voor om op clubavonden eenzijdig te worden in de verschillende manieren waarop bridge gespeeld kan worden.
Natuurlijk worden er ook diverse drives georganiseerd waarbij meer nadruk ligt op het gezelligheidsaspect. Een zeer actieve feestcommissie laat zich dan van z'n beste kant zien.

 

En in de tweede helft van 2020 maken wij ons op voor de viering van ons 75 jarig Lustrum!