Huishoudelijk Reglement

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 1: Algemeen.

1.1 Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Statuten van de Lunterse Bridgeclub, verder te noemen LBC, en is gebaseerd op artikel 8 van die statuten.

1.2 Overal waar in dit reglement leden of functies met een mannelijk woord worden aangeduid, wordt ook in gelijke mate het vrouwelijke bedoeld.

1.3 De LBC en zijn leden zijn lid van de Nederlandse Bridge Bond, verder te noemen NBB en conformeert zich aan het reglement "Spelregels voor Wedstrijd-bridge", aan "het Competitie-, Wedstrijd- en Bekerreglement" van de NBB alsmede aan alle rechten en plichten aan dit lidmaatschap verbonden.

 

Artikel 2: Lidmaatschap.

2.1 Afhankelijk van de beschikbare zaalaccommodatie of om andere, haar conveniërende redenen, bepaalt het bestuur het maximaal toelaatbare aantal leden, zulks onder goedkeuring van de algemene vergadering, verder te noemen de AV.

2.2 Aanmelding tot het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Het lidmaatschap wordt verkregen na vier weken volgend op de dag van ontvangst van de aanmel-ding bij het bestuur, tenzij:

a. weigering van het lidmaatschap heeft plaats gevonden of de aanvraag is ingetrokken conform artikel 3.6 van de statuten;

b. het maximaal toelaatbare aantal leden ingevolge artikel 2.1 is bereikt en het bestuur de betrokkene hiervan in kennis heeft gesteld, vermeldende dat zijn naam is opgenomen op de daartoe bestaande wachtlijst.

2.3 Het lidmaatschap van de LBC eindigt conform artikel 4 van de statuten. Bij opzegging respectievelijk overlijden door/van een lid, dient de beëindiging schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Opzegging/ontzetting uit het lidmaatschap door het be-stuur, zal schriftelijk met ontvangstbevestiging worden gedaan.

 

Artikel 3: Jaarlijkse bijdragen.

3.1 Ieder gewoon lid is éénmalig een bedrag aan inschrijfgeld verschuldigd alsmede een jaarlijkse contributie bij de aanvang van het verenigingsjaar.

3.2 Leden die deelnemen aan meerdere zittingen van de LBC, worden combinatieleden genoemd en zijn dubbele contributie verschuldigd, met vermindering van de kosten die een éénmalig karakter hebben.

3.3 Na één jaar lidmaatschap kan men de wens te kennen geven als buitengewoon lid, in de zin van artikel 3.3 van de statuten, te worden beschouwd. Men krijgt daarbij de status van donateur en is als zodanig ook jaarlijks contributie verschuldigd.

3.4 Het inschrijfgeld en de verschuldigde contributie door leden, buitengewone leden en ereleden worden jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de AV vastgesteld.

3.5 Leden die in de loop van een verenigingsjaar tot de LBC toetreden, zijn een in redelijkheid door het bestuur vast te stellen contributie verschuldigd op basis van het resterend aantal maanden.

3.6 Alle op grond van dit artikel verschuldigde gelden dienen binnen één maand na kennisgeving hiervan, te worden voldaan op de (post)bankrekening van de LBC.

 

Artikel 4: Leden.

4.1 Aspirant-leden die zich conform artikel 2.2 hebben aangemeld, mogen ter kennismaking maximaal driemaal op wekelijkse zittingen, geen feestelijk karakter hebbend, meespelen. Zij dienen zich hiertoe tijdig aan te melden bij de technische commissie.

4.2 Gewone leden zijn gerechtigd tijdens het wedstrijdseizoen, vastgesteld door de AV, wekelijks deel te nemen aan de voor hen door de LBC georganiseerde zittingen, respectievelijk in te vallen in de andere zitting, indien geen spelend lid uit die zitting beschikbaar is.

4.3 Donateurs mogen deelnemen aan de feestdrives en de vrije drives van de LBC, mogen invallen bij alle andere zittingen van de LBC, indien geen spelend lid beschikbaar is en hebben voorrang bij herintrede als gewoon lid.

4.4 De leden zijn verplicht zich te houden aan geschreven- dan wel algemeen aanvaarde regels betreffende orde en ethiek, geldende bij de LBC.

4.5 Er is een rookverbod voor de avondzittingen tot 21.00 uur en op de middagzittingen tot 15.30 uur. Na genoemde tijdstippen geldt de regeling van de NBB, dwz dat roken is toegestaan, behalve wanneer één of meer tafelgenoten hiertegen bezwaar maakt.

 

Artikel 5: Bestuur.

5.1 Het bestuur van de LBC bestaat uit tenminste vijf personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een lid van de Technische Commissie en een algemeen lid. Beide zittingen dienen door tenminste één van deze functionarissen vertegenwoordigd te zijn. Op het bestuur zijn van toepassing alle regels van artikel 5 van de Statuten.

5.2 Het bestuur benoemt een Technische Commissie, hierna te noemen TC. Deze bestaat uit tenminste drie leden, waaronder het in artikel 5.1 dezes bedoelde bestuurslid. De TC is verantwoordelijk voor het speltechnische gedeelte van de zittingen. De leden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Het bestuur kan deze periode verkorten of stilzwijgend verlengen.

5.3 Het bestuur vergadert zo dikwijls als twee of meer bestuursleden zulks nodig achten, doch tenminste tweemaal per jaar.

5.4 In de bestuursvergadering brengt ieder lid één stem uit. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter.

5.5 Uitgaven gedaan door anderen, op verzoek, en met goedkeuring van de penningmeester, komen, onder overlegging van een betalingsbewijs, ten laste van de LBC.

5.6 Een globale taakomschrijving van de bij artikel 5.1 genoemde bestuursleden is opgenomen in een afzonderlijke Bestuurdersinstructie LBC. Het bestuur kan deze instructie steeds aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.

 

Artikel 6: Slotbepaling.

6.1 Dit reglement is in werking getreden na goedkeuring door de jaarlijkse algemene vergadering van 5 september 1996. Vorige reglementen zijn daarbij vervallen.

 

Wijziging per 6 september 2007: Artikel 4.5 (Roken) vervallen.