Statuten

 

STATUTEN, verleden voor notaris Van Driel te Lunteren bij notariële akte dd 10 juli 1986.

 

Artikel 1: naam, zetel en verenigingsjaar.

1.1 De vereniging draagt de naam LUNTERSE BRIDGECLUB. De naam van de vereniging kan ook als afkorting worden aangeduid met LBC.

De vereniging is opgericht op 2 november 1972 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

1.2 De vereniging is gevestigd in de gemeente Ede.

1.3 Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 

Artikel 2: doel.

2.1 De LBC heeft ten doel, het doen beoefenen en het bevorderen van het beoefenen van het bridgespel, één en ander in de ruimste zin van het woord.

2.2 De LBC tracht het hiervoor omschreven doel te bereiken door:

- het binnen organisatorisch verband brengen van allen die het bridgespel beoefenen en de beoefening daarvan bevorderen;

- het verlenen van steun aan hen die het bridgespel beoefenen en de beoefening daarvan bevorderen;

- het maken van propaganda voor het bridgespel;

- het organiseren en het bevorderen van het organiseren van bridgewedstrijden;

alsmede door het aanwenden van alle andere geoorloofde middelen die voor het hiervoor omschreven doel wenselijk, bevorderlijk of noodzakelijk zijn of kunnen zijn. 

 

Artikel 3: lidmaatschap/leden.

3.1 De LBC kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden.

3.2 Gewone leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn het bridgespel daadwerkelijk te beoefenen in door of namens de LBC georganiseerde wedstrijden, en in door of namens de Nederlandse Bridge Bond georganiseerde wedstrijden.

3.3 Buitengewone leden zijn natuurlijke personen, die op enigerlei wijze het bridgespel bevorderen of beoefenen, zonder te treden in de rechten en verplichtingen van gewone leden.

3.4 Ereleden zijn gewone leden die wegens bijzonder grote verdiensten voor de LBC of voor de beoefening of bevordering van het bridgespel, door de algemene vergade-ring als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

3.5 Aan ereleden kunnen door het bestuur bepaalde voorrechten worden toegekend.

3.6 Het lidmaatschap van de LBC wordt verkregen na een bij reglement te bepalen termijn, volgend op de dag van ontvangst van de aanmelding bij het bestuur, tenzij het bestuur binnen bedoelde termijn het lidmaatschap heeft geweigerd en zulks heeft medegedeeld aan de betrokkene, of de betrokkene zijn aanmelding binnen deze termijn heeft ingetrokken.

Van een weigering door het bestuur, die vervolgens schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene moet worden medegedeeld, staat binnen dertig dagen na verzending van de beslissing, beroep open op de algemene vergadering.Het bestuur kan voor de wijze van aanmelding nadere regels stellen.

3.7 Alle leden van de LBC zijn gehouden de statuten, reglementen en besluiten van de LBC na te leven. De overige rechten en plichten van de leden worden verder bij reglement of besluit geregeld.

 

Artikel 4: beëindiging van het lidmaatschap.

4.1 Het lidmaatschap van de LBC eindigt:

a. door het overlijden van het lid of, indien het een rechtspersoon betreft, indien zij ophoudt te bestaan;

b. door opzegging door of namens het lid;

c. door opzegging door het bestuur namens de LBC;

d. door ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur.

4.2 Opzegging door of namens het lid dient te geschieden voor de eerste van enige maand. De wijze van opzegging wordt nader in een reglement geregeld.

4.3 Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden indien het lid heeft opgehouden aan de door deze statuten gestelde vereisten te voldoen, indien hij zijn verplichtingen jegens de LBC niet nakomt, alsook indien redelijkerwijze van de LBC niet gevergd kan worden het lidmaatschap van de betrokkene te laten voortduren. Opzegging door het bestuur dient schriftelijk te geschieden en doet het

lidmaatschap eindigen op een door het bestuur te bepalen tijdstip. Indien het lidmaatschap in de loop van een maand eindigt, blijft desalniettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

4.4 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het bestuur worden uitgesproken,  indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de LBC handelt, dan wel de LBC op onredelijke wijze benadeelt.

Een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen schriftelijk, met opgave van redenen, aan de betrokkene te worden medegedeeld. Deze heeft binnen dertig dagen na ontvangst van het besluit tot ontzetting, de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene als

lid geschorst, met dien verstande dat hij bevoegd is zijn beroep op de algemene vergadering mondeling toe te lichten of te laten toelichten.

Indien het lidmaatschap in de loop van de maand eindigt, blijft niettemin de contributie voor de gehele maand en de daarop volgende verschuldigd.

 

Artikel 5: bestuur.

5.1 Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Alle bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar is gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om in de open plaatsen, tot het minimum aantal van drie bestuursleden, te voorzien.

5.2 De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van twee jaar door de algemene vergadering. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door tenminste tien leden. Ieder jaar treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur een plaatsvervanger benoemen tot de eerstvolgende algemene vergadering. Het tussentijds benoemde of gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid in wiens plaats hij is benoemd of gekozen.

5.3 De voorzitter wordt in funktie gekozen. De overige bestuursleden verdelen onderling de verdere werkzaamheden. De LBC wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door elk bestuurslid afzonderlijk, of door een ieder daartoe door het bestuur het bestuur gemachtigd.

5.4 Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies of door daartoe aangewezen leden van de vereniging.

5.5 Het bestuur is bevoegd alle vergaderingen van commissies bij te wonen en daarin het woord te voeren.

5.6 Het bestuur is, na daartoe te zijn gemachtigd door de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

5.7 Het bestuur is bevoegd met inachtneming van de statuten en reglementen, verplichtingen aan de leden op te leggen en in hun naam verplichtingen aan te gaan.

5.8 Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit van ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

 

Artikel 6: financiën.

6.1 De inkomsten van de LBC bestaan uit:

a. contributies van de gewone leden;

b. boetes en bijdragen in de kosten, gebaseerd op de reglementen;

c. inleggelden voor wedstrijden;

d. donaties;

e. subsidies van overheid en instellingen;

f. schenkingen, erfstellingen en legaten;

g. andere baten.

6.2 De gewone leden betalen jaarlijks, ter dekking van de kosten van de LBC, een kontributie waarvan de hoogte, met inachtneming van het hierna volgende, wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan gewone leden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van kontributie te verlenen.

6.3 Het bestuur dient op de algemene vergadering een begroting in van de in dat komende jaar te verwachten inkomsten en uitgaven. De op deze vergadering aanvaarde begroting is richtlijn voor het financieel beleid.

6.4 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de LBC zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de LBC kunnen worden gekend.

6.5 Het bestuur brengt op de algemene vergadering een jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. De algemene vergadering kan de genoemde termijn met een door haar vast te stellen periode verlengen.

6.6 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit haar midden een commissie van twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie, kascommissie genaamd, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. De kascommissie kan zich laten bijstaan door een door haar, in overleg met het bestuur, aan te wijzen deskundige. De kosten van deze deskundige worden alsdan gedragen door de LBC. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de LBC te geven.

6.7 De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.

6.8 Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in dit artikel, tenminste vijf jaar lang te bewaren.

 

Artikel 7: algemene vergaderingen.

7.1 Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.

7.2 Tijdens de in artikel 6.5 bedoelde algemene vergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur, met het verslag van de kascommissie;

b. benoeming van de kascommissie voor het volgend jaar;

c. voorziening in eventuele vakatures;

d. voorstellen die zijn aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering; voorstel-en ter behandeling op een algemene vergadering kunnen worden gedaan door het bestuur van de LBC, de leden en door commissies die daartoe volgens het reglement bevoegd zijn.

7.3 Verder worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wensselijk oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk gemotiveerd verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.

7.4 Een algemene vergadering wordt, behoudens de bijeenroeping bedoeld in artikel

7.3 laatste volzin, bijeengeroepen door middel van een schrijven. Behoudens het bepaalde in artikel 7.3 wordt een algemene vergadering niet eerder dan twee weken na de oproeping gehouden.

7.5 Op een algemene vergadering hebben het recht aan de diskussie deel te nemen:

a. de leden van het bestuur van de LBC;

b. de leden van de vereniging;

c. een ieder die door de statuten of de voorzitter daartoe wordt gemachtigd.

7.6 Stemrecht op een algemene vergadering hebben de gewone leden van de vereniging

en de leden van het bestuur van de LBC; elk heeft één stem.

7.7 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de LBC of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

7.8 Van het verhandelde in elke vergadering wordt door een door de voorzitter aan te wijzen persoon een verslag gemaakt. Indien anderen dan het bestuur de vergadering hebben bijeengeroepen, kunnen zij een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van het verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. Indien een procesverbaal is opgemaakt, wordt de inhoud daarvan ter kennis van de vergadering gebracht.

7.9 Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

7.10 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

7.11 Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats overeenkomstig een door de vergadering te bepalen procedure, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de

stemmen staken. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist, indien ook herstemming geen uitsluitsel geeft, het lot wie van beiden is gekozen.

7.12 Indien de stemmen staken over een voorstel, niet zijnde de verkiezing van personen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7.13 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de genomen besluiten voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

7.14 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7.15 Zo lang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde leden en leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding, ook al heeft geen oproep plaatsgehad of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen, het houden van vergaderingen of

een daarmee verband houdende activiteit niet in acht genomen.

7.16 Geen stemgerechtigde is bevoegd tot het verstrekken van volmacht aan een ander om in zijn plaats in de algemene vergadering een stem uit te brengen.

 

Artikel 8: Reglementen.

8.1 Door de algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld, tot regeling van al die zaken waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt geëist of waarvan regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht. De algemene vergadering kan andere reglementen vaststellen. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van andere regle-menten mogen niet in strijd zijn met de statuten.

 

Artikel 9: Statutenwijziging.

9.1 Behoudens in het geval bedoeld in artikel 7.15 kan in de statuten van de LBC geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

9.2 De inhoud van het voorstel tot wijziging van de statuten moet worden medegedeeld tegelijk met het doen van de oproeping tot de vergadering.

9.3 Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal gewone leden aanwezig is. Is niet twee/derde van het aantal gewone leden ter vergadering aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat

in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

9.4 Door de algemene vergadering zal tevens worden vastgesteld, binnen welke periode de wijziging en de daarmede samenhangende hernieuwde vaststelling van de statuten, door het opnemen in een notariële akte, dient te zijn geëffectueerd. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 10: Ontbinding.

10.1 Behoudens het bepaalde bij artikel 50 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in het geval bedoeld in artikel 7.15 wordt de vereniging ontbonden door een besluit daar-toe van een algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, en waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de LBC zal worden voorgesteld. Het bepaalde in artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing,

10.2 Indien op de vergadering niet het in artikel 10.1 vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt binnen drie weken een nieuwe algemene vergadering uitgeschreven, die rechtsgeldig is ongeacht het aantal stemgerechtigde leden dat alsdan aanwezig is, en waarin tot ontbinding kan worden besloten, mits met twee/ derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

10.3 De algemene vergadering die rechtsgeldig tot ontbinding van de LBC besluit, benoemt een liquidatiecommissie. Tevens beslist deze vergadering welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen van de LBC zal worden gegeven. Deze bestemming mag geen ander doel hebben dan bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel.

10.4 Na de ontbinding blijft de LBC voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zoveel mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de LBC uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd "in li-quidatie".

 

Artikel 11: Verenigingsregister.

11.1 In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders der vereniging:

a. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, houdende de statuten;

b. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, houdende de wijziging;

c. de ontbinding van de vereniging;

d. de naam, voornamen en woonplaats van alle bestuursleden aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te vertegenwoordigen.

 

Artikel 12: Slotbepaling

12.1 In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.