Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT

Daar waar persoonsgebonden gegevens vastgelegd zijn, dient ter waarborging van de privacy een reglement opgesteld te zijn, waardoor de betrokken personen zicht hebben op het gebruik van deze data ter voorkoming van onjuist dan wel misbruik van deze gegevens.
BC de Liemers beschikt over persoonsgegevens van leden en ex-leden, inhoudende naam, adres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer van de NBB, tijdstip van lidmaatschap, speelavond(en) en geboortedatum.
Deze gegevens worden (deels) gebruikt voor activiteiten welke een wezenlijk onderdeel zijn van het functioneren van de vereniging.
Deze activiteiten zijn onder andere het verwerven van contributies, melding meesterpunten, inzet leden, bezoeken lief en leed en het benaderen van leden voor speciale activiteiten.
Daarnaast worden de namen gebruikt voor het vermelden van de wedstrijdscores (uitslagenlijst/internet).
Om de waarborging van deze privacygevoelige data te geven worden de volgende regels in acht genomen binnen BC De Liemers.

 

1 Intern
Persoonsgeboden gegevens worden uitsluitend verstrekt aan:
• Bestuursleden ter uitoefening van hun functie, waaronder te verstaan alle activiteiten welke samenhangen met hun statutair opgelegde taken
• Wedstrijdleiders ter regeling van vervangingen, het vastleggen van uitslagen, meesterpunten
• Ledenadministrateur voor de uitoefening van de functie ten behoeve van een correcte vastlegging van persoonsgegevens van leden en ex-leden.
• Lief en leedcontactpersoon ter uitvoering van contacten samenhangend met de opzet van de lief en leed gedachte.

2 Extern
Persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend verstrekt, voorzover noodzakelijk aan de NBB en verder aan hen, welke op grond van het Nederlands recht daartoe bevoegd zijn. Uitzondering hierop is het bekend maken van de wedstrijduitslagen en overige relevante gegevens de BC De Liemers betreffend, op de internetsite.

Bovenvermelde afspraken dienen strikt nagekomen te worden om te voorkomen dat leden hun privacydata onvoldoende beschermd weten en om te voldoen aan de wettelijke bepalingen terzake.

Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 9 oktober 2003 en gewijzigd op 16 oktober 2008.