Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT

1.         Algemeen

1.1       Het competitieseizoen start in de eerste week van september en eindigt in mei/juni van het daaropvolgende jaar. In de zomermaanden kunnen zomerdrives georganiseerd worden.

1.2       De aanvang van de speelavond is 19.30 uur.

1.3       De algehele leiding voor, tijdens en na de door de vereniging georganiseerde wedstrijden berust bij de wedstrijdleider (WL). De WL wordt bijgestaan door de technische commissie (TC).

2.         Spelregels en reglementen

2.1       Alle door de vereniging georganiseerde wedstrijden worden gespeeld volgens:

-          de "spelregels voor wedstrijdbridge van de NBB ";

-          dit reglement.

2.2       Elke speler verplicht een duidelijke systeemkaart aan de tegenstander te overleggen.

2.3       Een arbiter is bevoegd spelers te gelasten een onduidelijke of onvolledig ingevulde systeemkaart aan te passen.

2.4       Alerteren en de stopregel zijn verplicht.

3.         Onregelmatigheden

3.1       Elke speler is conform de spelregels verplicht om een arbiter te ontbieden, zodra door een speler de aandacht op een onregelmatigheid is gevestigd.

3.2       Uitsluitend een arbiter kan de toepasselijke straffen opleggen.

3.3       Een speler kan protesteren tegen een door de arbiter genomen beslissing, mits het protest wordt ingediend binnen 30 minuten na het einde van een zitting.

3.4       Protesten moeten worden ingediend bij de WL en worden volgens de spelregels behandeld.

3.5       Als protestcommissie treedt de TC op. De TC doet uitspraak vóór aanvang van de volgende zitting, waarbij de beroepsregels van de NBB in acht worden genomen. De TC kan zich door derden laten adviseren.

4.         Wedstrijdorganisatie

4.1       Er worden op maandagavond en op donderdagavond een parencompetitie gespeeld. Daarnaast kunnen andere wedstrijden worden georganiseerd.

4.2       Een viertallencompetitie bestaat uit minimaal 5 zittingen.

4.3       Een ladder- of topintegraalcompetitie bestaat uit minimaal 5 zittingen.

5          Inrichting parencompetitie

5.1       Het aantal zittingen voor een serie bedraagt zes.

5.2       Om in een uitslag van een serie te worden opgenomen dient een paar minimaal vier scores te hebben behaald. Een paar dat niet in de uitslag van een serie kan worden opgenomen, degradeert.

5.3       Het aantal te spelen spellen per zitting bedraagt 24.

5.4      

a.         De beschikbare tijd voor 4 spellen is 28 minuten. Voor het wisselen is 2 minuten beschikbaar.

b.         Zes minuten vóór het einde van de ronde wordt een waarschuwingssignaal gegeven; hierna mag niet meer met een nieuw spel worden begonnen, tenzij na toestemming van een arbiter.

c.         Bij tijdsoverschrijding dient de arbiter geroepen te worden. Deze kan hiervoor een arbitrale score van 50 % toekennen. Komt dit meerdere keren per avond voor bij hetzelfde paar dan krijgt dit paar bij de tweede en volgende keren een arbitrale score die lager kan zijn dan 50 %.

5.5       Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt de indeling van de groepen vastgesteld aan de hand van de eindstand van het afgelopen competitie seizoen. Nieuwe paren worden in principe ingedeeld in de laagste lijn. De TC heeft de mogelijkheid van deze regel af te wijken.

5.6       Het jaarprogramma wordt op voordracht van de TC door het bestuur vastgesteld (zie huishoudelijk reglement artikel. 10).

5.7       Paren die tijdens het bridgeseizoen uit elkaar gaan en met een ander een nieuw paar vormen worden door de WL in een lijn ingedeeld. Degene, die opgezegd is mag aangeven in welke lijn hij/zij verder wil spelen, maar nooit hoger dan de lijn waarin hij/zij op dat moment speelt.

6          Afmelden, verzuimen en invallers

6.1       Indien men verhinderd is een avond te komen is men verplicht zich tijdig af te melden. Dit geschiedt bij voorkeur in het absentieboek. Daarnaast kan men zich uiterlijk tot de avond voorafgaande aan de speelavond tot 21.00 uur afmelden. Bij verhindering voor een viertallencompetitieavond moet men zich afmelden bij de team captain. Deze zorgt zelf voor vervanging.

6.2       Indien een paar zonder zich af te melden niet komt spelen, wordt de score voor de parencompetitie bepaald op het eigen gemiddelde -/- 5 %, doch nooit meer dan 40 %.

6.3  Door de wedstrijdleiding kan op verzoek van een paar de afwezigheidregeling (het ontheven zijn van speelplicht tijdens een competitieronde) worden toegepast. Deze vrijstelling kan uitsluitend worden verleend indien er sprake is van ernstige ziekte of een andere zwaarwegende reden. De wedstrijdleider zal hierover al of niet in overleg met het bestuur beslissen. De regeling geldt niet voor vakanties e.d.. Het vrijgestelde paar wordt geacht deze ronde niet te spelen. Spelers met een afwezigheidregeling kunnen wel als invaller spelen.

6.4       Een invaller dient bij voorkeur een lid van de eigen vereniging te zijn.

7          Uitslagberekening parencompetitie

7.1       De uitslag van een zitting wordt gepubliceerd bij aanvang van de volgende speelavond in de betreffende competitie. Indien mogelijk wordt na afloop van de speelavond een voorlopige uitslag bekend gemaakt.

7.2       Protesten tegen deze uitslag kunnen worden ingediend tot een uur na aanvang van de avond waarop deze uitslag is gepubliceerd.

7.3       Alle door een paar behaalde scores in een serie tellen mee voor het bepalen van de stand in die serie. Indien een paar één keer niet geweest is, wordt een vervangende score voor die avond vastgesteld die gelijk is aan het eigen gemiddelde van dat paar -/- 2,5 %. Is een paar een tweede maal afwezig, dan wordt een vervangende score vastgesteld die gelijk is aan het eigen gemiddelde -/- 5 %.

7.4       Een paar dat met een invaller speelt krijgt als score de behaalde score. De Wl kan in geval van een kennelijke versterking een scorecorrectie toepassen.

8          Promotie en degradatie parencompetitie

8.1       Aan het einde van een competitieserie promoveren en degraderen 4 paren naar de naast hogere, respectievelijk naast lagere groep..

8.2       Voor promotie komen slechts paren in aanmerking die in de afgesloten competitieserie minimaal vier keer een score behaald hebben.

8.3       Een paar dat drie keer afwezig is, degradeert automatisch.

8.4       In uitzonderingsgevallen (bijv. langdurige ziekte of iets dergelijks) kan de WL afwijken van artikel 8.3.

9          Viertallencompetitie

9.1       Een clubviertallencompetitie wordt gespeeld over minimaal 5 zittingen.

9.2       Een team kan bestaan uit vier, vijf of zes personen. Een van de teamleden wordt benoemd tot captain. Een team dat zich aanmeldt voor deze competitie is verplicht aan alle zittingen deel te nemen

9.3       Per zitting wordt een wedstrijd van vierentwintig spellen gespeeld.

9.4       De indeling van de eerste zitting wordt gemaakt door de WL.

9.5       De volgende zittingen worden volgens Zwitsers model ingedeeld. (Er zal op worden toegezien dat men niet twee maal tegen hetzelfde team speelt.)

9.6       Het team dat na alle zittingen het hoogst aantal VP's heeft behaald, is clubviertallenkampioen. Indien een of meer teams een gelijk aantal punten hebben, is het imp-saldo doorslaggevend. Geeft dit ook geen uitsluitsel, dan is/zijn het/de onderlinge resulta(a)t(en) bepalend.

10        Ladder- of topintegraalcompetitie

10.1     Een ladder- of topintegraalcompetitie wordt over minimaal 5 zittingen gespeeld.

10.2     De indeling van de eerste zitting zal door de WL gemaakt worden door middel van loting.

10.3     Elke zitting kan bestaan uit drie wedstrijden van acht spellen dan wel uit een zitting van vierentwintig spellen.

10.4     Na elke wedstrijd wordt aan de hand van de uitslag een nieuwe indeling gemaakt.

10.5     Na elke zitting wordt de rangvolgorde van de paren omgezet in punten. Het laatst eindigende paar krijgt 0 punten; de een na laatste 2 punten en oplopend met 2 punten per paar tot de nummer 1.

10.6     Ladder- topintegraal kampioen is dat paar, dat aan het eind van de competitie de meeste punten ontvangen heeft.

10.7     Bij afwezigheid van een paar, krijgt dat paar het eigen gemiddelde met een maximum van 75% van de top.

11        Meesterpunten

11.1     De meesterpuntenadministratie wordt verzorgd door de vereniging.

12        Spelmateriaal

12.1     De noordspelers, tijdens de laatste ronde van een zitting, zijn verantwoordelijk voor het terugbrengen van het spelmateriaal naar een daartoe aan te wijzen plaats.

13        Kampioen (per speelavond)

13.1     Kampioen per speelavond is dat paar, dat aan het eind van het seizoen tijdens een van de speelavonden (maandag of donderdag) de meeste "clubpunten" behaald heeft.

 

Punten voor clubkampioenschap op basis van de eindstand per cyclus    
                     
plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A-lijn 120 105 85 75 65 55 45 35 25 15
B-lijn 100 85 65 50 35 15   ---   ---   ---   ---
C-lijn 80 65 50 30 15   ---   ---   ---   ---   ---

 

14        Slemcompetitie

            Slemkampioen is dat paar, dat in een seizoen op een van beide clubavonden het hoogst aantal slempunten heeft behaald.

            a. geboden en gemaakt klein slem 1 punt

            b. geboden en gemaakt groot slem 2 punten

15        Strafbepalingen

15.1     De WL is gehouden niet alleen de strafbepalingen van de spelregels uit te voeren, maar is bovendien bevoegd straffen te geven voor overtredingen, die het spel vertragen of belemmeren en/of de juiste gang van zaken verstoren, door het toekennen van arbitrale scores.

15.2     Overtredingen zoals bedoeld in 15.1 zijn onder meer:

-          het foutief invullen c.q. niet voldoende controleren van de scorekaart;

-          het overdreven langzaam spelen, waardoor een of meerdere spellen niet gespeeld kunnen worden .

-          het bespreken van het bieden, spelen of het resultaat van een spel, zodanig dat dit aan een andere tafel kan worden gehoord.

-          het niet voldoen aan de voor de wedstrijd vastgestelde regelingen of aan enige aanwijzing van de WL of arbiter;

-          ieder onbehoorlijk of onhoffelijk gedrag.

16.       Slotbepalingen

16.1     In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die niet nader zijn geregeld, beslist de WL (eventueel na overleg met de TC). Het wedstrijdreglement van de NBB wordt bij deze beslissing(en) zoveel mogelijk als leidraad gebruikt.

16.2     In omstandigheden waarin een strikte toepassing van dit reglement tot onbillijke dan wel als onrechtvaardig aan te merken uitkomsten zou leiden, is de TC bevoegd van dit reglement af te wijken.

Aldus inhoudelijk vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 november 2006 en gewijzigd op 16 oktober 2008 en op 7 oktober 2010.