Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

artikel 1 algemene bepaling

Dit reglement is gebaseerd op de spelregels voor Wedstrijd Bridge van de Nederlandse Bridge Bond (NBB), het Wedstrijd Reglement van de NBB, het Competitie Reglement van de NBB, de Statuten van Bridge Club (BC) De Liemers en het Wedstrijdreglement van BC De Liemers.

artikel 2 roken/niet roken

Het is niet toegestaan in de ruimte waar gebridged wordt te roken.

artikel 3 leden

1.         Ereleden, leden van verdienste en gewone leden hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden en competities door of namens de vereniging te houden. Zij hebben tevens het recht wedstrijden en vergaderingen te bezoeken, door of namens de vereniging te houden.

2.         Ter kennismaking mogen niet leden maximaal driemaal achtereen op de normale zittingen meespelen (niet op zittingen met een feestelijk karakter). Zij dienen zich te melden bij de wedstrijdleider.

artikel 4 contributie

1.         De leden zijn een contributie verschuldigd waarvan het bedrag op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2.         a          Leden zijn clubcontributie alsmede aan de NBB af te dragen bedrag per

lidmaatschap verschuldigd met ingang van elk verenigingsjaar. Deze dient ineens en uiterlijk vóór 15 november van het lopende verenigingsjaar te zijn voldaan.

b.         Zij die in de loop van een verenigingsjaar lid worden krijgen door de penningmeester naar evenredigheid een clubcontributie opgelegd, met een minimum van eenvierde deel van de jaarcontributie.

c.         Zij die in de loop van het verenigingsjaar hun lidmaatschap beëindigen komen niet in aanmerking voor restitutie, hetzij het bestuur anders besluit. Slechts in bijzondere gevallen kan naar evenredigheid restitutie worden verleend.

artikel 5 beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt op de wijze al aangegeven in artikel 7 van de statuten.

artikel 6 bestuur

  1. De algemene leiding van de vereniging berust bij het bestuur. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig, dat een bestuurslid slechts tweemaal herkiesbaar is.
  2. De wedstrijdleider(s) maken/maakt, zolang deze in functie is/zijn, deel uit van het bestuur.

artikel 7 bestuurstaken

1.         voorzitter

De voorzitter leidt de vergaderingen en ziet er op toe dat de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement worden nageleefd.

De voorzitter treedt op als woordvoerder voor de vereniging.

De voorzitter draagt zorg voor de uitvoering van genomen besluiten, zowel door het bestuur als door de algemene ledenvergadering.

2.         secretaris

De secretaris is belast met het bijhouden van de ledenlijst, het voeren van correspondentie namens de vereniging, zorg voor het archiveren van bescheiden en stukken uitgezonderd financiële en wedstrijdtechnische stukken, het maken van notulen van zowel bestuurs- als van algemene vergaderingen en het in de jaarvergadering verslag doen van de ontwikkelingen van de vereniging gedurende het afgelopen verenigingsjaar.

3.         penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de inning van de contributies en andere inkomsten en verricht alle betalingen waarvan een bewijsstuk aanwezig moet zijn, zorgt voor een nauwkeurig boekhouden van alle inkomsten en uitgaven, stelt de begroting op van inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar, brengt schriftelijk verslag uit van het beheer over het afgelopen verenigingsjaar en is gehouden zo vaak als nodig of gewenst wordt geacht inlichtingen over het beheer te verstrekken aan het bestuur en aan elk lid van de jaarlijks door de algemene ledenvergadering verkozen kascommissie.

4.         wedstrijdleider

De wedstrijdleider is belast met de algemene leiding van de bridgewedstrijd.

artikel 8 algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt, bij voorkeur op de tweede donderdag van oktober een algemene ledenvergadering gehouden.

In deze vergadering wordt:

a.         door de secretaris het jaarverslag uitgebracht

b.         door de penningmeester rekening en verantwoording afgelegd van het afgelopen verenigingsjaar en een begroting ingediend voor het nieuwe verenigingsjaar

c.         door de kascommissie over haar bevindingen verslag uitgebracht, waarna, zo daartoe geen bezwaren bestaan, aan de penningmeester decharge zal worden verleend

d.         een nieuwe kascommissie gekozen

e.         voorzien in eventuele vacature(s) in het bestuur

f.          contributie voor het komende jaar vastgesteld

g.         verslag uitgebracht door de technische commissie

h.         beslist over alle andere voorstellen en een rondvraag gehouden.

artikel 9 kascommissie

De kascommissie bestaat uit twee leden. Zij worden door de algemene ledenvergadering gekozen voor het lopende verenigingsjaar en mogen geen bestuurslid zijn. Hun verkiezing geschiedt bij enkele kandidaatstelling. Zij treden ieder jaar af; slechts één hunner is voor het volgende verenigingsjaar herkiesbaar. Aftreding geschiedt via een roulatiesysteem.

De kascommissie brengt in de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit.

artikel 10 technische commissie

De technische commissie, bestaande uit ten minste drie leden, wordt door het bestuur benoemd.

De commissie vervult de volgende taken:

a.         het opstellen en aanbieden van een conceptjaarprogramma aan het bestuur vóór de aanvang van een nieuw seizoen.

b.         het zorgdragen voor het spelmateriaal

c.         het regelen van openbare- en clubwedstrijden

d.         het samenstellen en afvaardigen van teams welke de vereniging kunnen vertegenwoordigen.

artikel 11 slotbepaling

Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte, geldige stemmen, doch zal nimmer in strijd mogen zijn met de statuten.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Dit reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 17 september 1992 en treedt op die datum in werking.

Wijzigingen in dit reglement zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 8 juni 2000,

19 oktober 2000, 17 november 2006 en 16 oktober 2008.