Aanvulling wedstrijdreglement

Aanvulling op het wedstrijdreglement van de BCD voor wedstrijden gespeeld met het Ranking Systeem

 

Algemeen
Het huidige wedstrijdreglement is van toepassing op de paren- en butlercompetities die gespeeld worden over verschillende competitierondes met de traditionele scoreberekening. Omdat er op verschillende afdelingen ook met het “Ranking Systeem” wordt gespeeld zijn aanpassingen in het wedstrijdreglement noodzakelijk. Alle algemene artikelen in het bestaande wedstrijdreglement blijven van toepassing. Deze aanvulling komt de plaats van de volgende artikelen in het WR:

Artikel 3: de opzet van een parencompetitie

Artikel 5: de indeling van een parencompetitie

Artikel 7: de invalregeling

Artikel 9: de buitenmededinging (vervalt)

Artikel 10: promotie- degradatie

Artikel 12: afdelingskampioenschap

 

De technische commissie (TC), die is belast met de organisatie en leiding van de clubwedstrijden, kan in uitzonderlijke gevallen ter vermijding van onbillijkheden afwijken van bepalingen in dit reglement. Alle in dit reglement genoemde regelingen zijn van

toepassing op een door de club met het ranking systeem georganiseerde wedstrijd.                       

  

Competitie

Voor aanvang van elk seizoen zal de TC het volledige wedstrijdprogramma, na goedkeuring door het bestuur, aan de leden bekend maken. Het wedstrijdprogramma kan bestaan uit de volgende elementen:

Parenwedstrijden. De scores worden berekend op basis van matchpunten (“percentages”) en omgezet naar rankingpunten op basis van vaste formules of tabellen.

Butlerwedstrijden. De scores worden berekend op basis van internationale matchpunten (IMP) en omgezet naar rankingpunten op basis van vaste formules of tabellen.

Viertallenwedstrijden. De scores worden berekend per team (viertal) op basis van internationale matchpunten (IMP), omgezet naar wedstrijdpunten (WP) volgens door de NBB gepubliceerde tabel, en omgezet naar rankingpunten op basis van vaste formules of tabellen.

Feestelijke drives. De TC is volledig vrij in de organisatie van een feestelijke drive. Behaalde scores worden niet omgezet in rankingpunten en tellen ook niet mee voor het clubkampioenschap. 
 

Ranking

Voor elke speler wordt een ranking (R) bijgehouden, berekend als het gemiddelde van zijn of haar 6 meest recent behaalde      rankingpunten. Voor een speler die in het lopende seizoen nog minder dan 6 keer rankingpunten behaald heeft, kent de TC een  vervangende rankingwaarde(Rv) toe, die in plaats van de ontbrekende rankingscores meetelt. Bij het begin van een nieuw seizoen kent de TC voor elke speler een vervangende rankingwaarde (Rv) toe gebaseerd op de 6 meest recent behaalderankingscores van het afgelopen seizoen. Bij nieuwe spelers en bij invallers bepaalt de TC de vervangende rankingwaarde (Rv) zo redelijk mogelijk op basis van resultaten uit het verleden, meesterpunten, de NBB rating, of andere aanwijzingen. Rankings worden berekend over de zes meeste recente scores. De rankings worden gepubliceerd via de website van de club.

                          

Paren en Driemanschappen
Deelname aan de clubcompetities is in principe voor paren, bestaande uit twee aan elkaar gekoppelde spelers. Drie spelers kunnen een      driemanschap vormen dat net als een paar aan de clubcompetities deelneemt, maar dan in wisselende samenstelling. Wijzigingen opbreken van bestaande partnerships, vormen van nieuwe paren of driemanschappen) dienen door de betrokken spelers zo spoedigmogelijk aan de WL te worden doorgegeven.

 

Groepsindeling
Wedstrijden op parenbasis worden gespeeld als van elkaar onafhankelijke zittingen. Afhankelijk van de hoeveelheid aangemelde paren      wordt gespeeld in meerdere lijnen. Voor elke zitting wordt een indeling gemaakt op basis van de actuele spelerrankings. De ranking      van een paar wordt berekend als de som van de twee individuele spelerrankings. Dit geldt voor zowel vaste partnerships als voor      incidentele koppels. Bij driemanschappen worden de twee voor een zitting aangemelde spelers als paar beschouwd. De paren met de      (op de dag van de zitting) hoogste ranking spelen in de A-lijn, de volgende paren in de B-lijn enz. Er wordt naar gestreefd om lijnen      van min of meer gelijke hoeveelheid paren te hebben.

 

Afdelingskampioenschap

Per bridgeseizoen wordt om het afdelingskampioenschap gestreden. Tijdens de slotdrive zullen de afdelingskampioenen worden uitgeroepen. Tijdens het lopende seizoen worden de standen voor het afdelingskampioenschap gepubliceerd via de website van de BCD. Voor het clubkampioenschap tellen de rankingpunten die tijdens de parencompetities worden toegekend. Het seizoen heeft in totaal ongeveer 36 zittingen afhankelijk van het vastgestelde wedstrijdprogramma. In de volgende bepalingen wordt uitgegaan van percentages van het aantal gespeelde zittingen, afgerond op een heel getal. (Voorbeeld: 60% van de 36 zittingen wordt afgerond op 22 zittingen.) Het afdelingskampioenschap kan uitgeroepen worden in twee categorieën:

Individueel. Elk lid van de club, met en zonder vaste partner, kan in aanmerking komen voor het individuele afdelingskampioenschap. De speler die het hoogste gemiddelde over zijn of haar behaalde rankingpunten heeft behaald is individueel afdelingskampioen. Om als afdelingskampioen in aanmerking te komen moet een speler minimal 60% van de zittingen hebben gespeeld. Als een speler meer dan 60% van de zittingen heeft gespeeld, vallen de slechtste scores af.

Paren/Driemanschappen. Het paar of driemanschap dat het hoogste gemiddelde over de met elkaar behaalde rankingpunten heeft behaald is afdelingskampioen paren/driemanschappen. Om als afdelingskampioen in aanmerking te komen moeten de spelers van het paar of driemanschap minimaal 60% van de zittingen met elkaar hebben gespeeld. Heeft een paar/driemanschap vaker dan 60% van de zittingen gespeeld, dan vallen de slechtste scores af.
                                        

Spelen met invallers

Het is toegestaan om met invallers van binnen de club of van buiten de club te spelen. De behaalde scores worden verwerkt in de individuele ranking van elke speler.

                          

Scores en uitslagen
 

Registratie van behaalde scores

Tijdens een speelavond worden de scores door de spelers aan tafel geregistreerd. Dit gebeurt normaliter met het Bridgemate systeem, maar kan zo nodig ook op andere manieren gebeuren zoals op papier. Aan tafel hebben beide paren dezelfde verantwoordelijkheid voor het juist registreren van de behaalde scores. In de regel worden scores door de speler Noord ingevoerd/geschreven terwijl speler Oost de juistheid hiervan controleert, maar hiervan mag worden afgeweken.

Berekening van de uitslag

Op basis van de door de spelers geregistreerde scores berekent de TC de uitslag voor de speelavond.

Berekening van de Rankingpunten

Per speelavond krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin hij of zij gespeeld heeft. Voor iedere lijn geldt een gemiddelde waarde van rankingpunten. Voor het behalen van een gemiddelde score (50 % bij parenwedstrijden) worden “gemiddelde”  rankingpunten toegekend. Voor beter scores worden meer rankingpunten toegekend, en voor slechtere scores minder. Bij het behalen van een topscore (=63,5 %) worden bij het gemiddelde 20 rankingpunten opgeteld. Bij de laagste score (=36,5%) wordt van het gemiddelde 20 rankingpunten afgetrokken. Voor andere scores hoger of lager dan de topscore of de laagste score worden de rankingpunten naar rato van de behaalde score toegekend. Rankingpunten worden altijd afgerond op een heel getal.

Er gelden de volgende gemiddelde rankingpunten voor de verschillende lijnen:

                                                        

lijn

Bij een score van 50% horen

de volgende rankingpunten

A

80

B

70

C

60

                                                                         

Bij zittingen met meer of minder dan drie lijnen worden het gemiddelde en de breedte van elke lijn gerekt naar rato van de aantal gespeelde lijnen. Verdere toelichting van de berekening van rankingpunten is te vinden in het document “De NBB-Clubranking”, zoals gepubliceerd op de NBB website https://www.bridge.nl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=448