Arbitragereglement

Download reglement:

ARBITRAGE REGLEMENT BC DOORWERTH

vastgesteld op 14-11-2015

 

Inhoud

 

Inhoud ............................................................................................................................................... 2

 

Begripsomschrijvingen .......................................................................................................................... 3

 

1.            Algemene uitgangspunten ....................................................................................................... 4

 

2.            Ontbieden van de arbiter ........................................................................................................ 4

 

3.            Arbitrageprocedure .................................................................................................................4

 

4.            Voortijdige beëindiging arbitrage ............................................................................................. 5

 

5.            Protesten ..............................................................................................................................5

 

6.            Behandeling protesten ............................................................................................................ 5

 

7.            Uitspraak PC ..........................................................................................................................5

 

8.            Beroep...................................................................................................................................5

 

9.            Tenslotte ................................................................................................................................6

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Begripsomschrijvingen

 

Afkortingen

ALV

: Algemene ledenvergadering

 

BCD

: Bridgeclub Doorwerth

 

NBB

: Nederlandse Bridgebond

 

Spr

: De Internationale Spelregels voor

 

 

Wedstrijdbridge 2007

 

 

PC

: Protestcommissie van de BCD

TC

: Technische commissie

WL

: Wedstrijdleider. Het lid van de TC verantwoordelijk voor de bridgetechnische

leiding van een zitting/wedstrijd. De WL., of zijn plaatsvervanger treedt tijdens

de zitting/wedstrijd op als wedstrijdleider, zoals omschreven in de

Spelregels van de NBB (Hoofdstuk 10) 

Arbiter

Degenditijdeneezitting/wedstrijbelasimedtoepassinva

dspelregels.

Zitting  

: Eespeelperiodwaarieeaantabordeiééomeerondemoe

wordegespeeld.

 

1. Algemene uitgangspunten.

    Dit arbitragereglement gaat uit van de Spelregels voor wedstrijdbridge 2007 van de
    Nederlandse Bridge Bond (NBB).
    Daar waar strijdigheden bestaan of ontstaan gelden de NBB-spelregels.

1.1         Artikel 74, A.1 van de Spr luidt: Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedragen.

1.2.       Artikel 74, A.2 van de Spr luidt: Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te vermijdendie ergernis of verlegenheid zokunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren.

1.3.       Artikel 74, B.5 van de Spr luidt: Uit oogpunt van fatsoen behoort een speler niet de arbiter te ontbieden en hem toe te spreken op een voodeze of voor andere spelers onhoffelijke wijze.

 

2.          Ontbieden van de arbiter

 

2.1        Tijdens het bieden mag elke speler de aandacht vestigen op een onregelmatigheid.

2.2        Tijdens het spelen mag de leider of ieder van de tegenspelers de aandacht vestigen op een onregelmatigheid. De blinde eerst na afloop van het spelen, maar hij mag wel trachten te voorkomen dat de leider een onregelmatigheid begaat.

2.3        Indien tijdens het bieden of spelen een onregelmatigheid wordt geconstateerd moet onmiddellijk de arbiter worden ontboden. Het is belangrijk dat dit gebeurt op een vriendelijke manier.

2.4        Elke speler, met inbegrip van de blinde, mag de arbiter ontbieden, nadat de aandacht is gevestigd op een onregelmatigheid.

2.5        Een speler mag geen enkele actie (verder bieden of spelen) ondernemen totdat de arbiter een volledige uitleg heeft gegeven omtrent het herstellen van de onregelmatigheid en het opleggen van een rechtzetting of tot de arbiter toestemming heeft gegeven tot verder spelen.

2.6        Elk voortijdig herstel van een onregelmatigheid door de overtreder kan hem blootstellen aan een verdere rechtzetting.

 

3.          Arbitrageprocedure

 

3.1        Als een arbiter dusdanig in een spel moet duiken dat het spelen van het spel voor hem onmogelijk wordt, roept hij, indien mogelijk, een andere arbiter

3.2        De arbiter hoort beide partijen en tracht de feiten zo goed mogelijk vast te stellen. Hij gaat na of beide partijen het eens zijn met deze vaststelling van de feitenVervolgens neemt hij zo mogelijk direct een beslissing en deelt deze aan de spelers mee. Zijn inhoudelijk oordeel is op dat moment bindend.

3.3        Indien het, gezien de aard van de problematiek of omdat beide partijen het niet eens zijn over de feiten, niet mogelijk is om in de beschikbare tijd direct een beslissing te nemen, dan kan de arbiter zijn oordeel opschorten. Na afloop van de zitting zal hij zo snel mogelijk een beslissing nemen. Hij meldt dat aan de spelers van het betwiste spel en recapituleert met hen de situatie om te voorkomen dat daar bij die latere beoordeling onduidelijkheid over ontstaat. Bij die latere beoordeling kan hij inhoudelijke overleg hebben met de wedstrijdleider of een collega arbiter. Zijn uiteindelijke, inhoudelijk oordeel is bindend.               

3.4        De discussie tussen de spelers onderling en het overleg met de arbiter dient hoffelijk en correct te geschieden. Dit geldt ook indien een beslissing door de arbiter eerst na afloop van de zitting kan worden genomen.

3.5        Indien een arbitragegeval nog “onder de hamer” is, is het niet wenselijk dat andere arbiters daar een oordeel over geven.

3.6        Indien blijkt dat er onvrede is over het oordeel van de arbiter, kan die erop wijzen dat na afloop van de zitting een officieel protest kan worden ingediend via een protestformulier.

 

4.          Voortijdige beëindiging arbitrage

 

4.1         Indien het gedrag van één of meer spelers zich niet verdraagt met de Algemene Uitgangspunten heeft de arbiter het recht om de arbitrage voortijdig te beëindigen.

4.2         Indien de arbiter de arbitrage voortijdig heeft beëindigd rapporteert hij hierover aan het einde van de zitting aan de wedstrijdleider die in overleg treedt met de voorzitter van de TC voor eventuele vervolgstappen.

 

5.          Protesten

 

5.1        Een of meerdere spelers van een spel kunnen bij wedstrijdleider of de dienstdoende arbiter protest aantekenen tegen het oordeel dat door de arbiter aan tafel, dan wel na afloop van de zitting is gegeven.

5.2        Indien de wedstrijdleider, de arbiter en de betrokken paren niet tot een voor iedereen aanvaardbaar oordeel kunnen komen, kan een officieel protest worden ingediend. Bij het indienen van een protest wordt gebruik gemaakt van het Protestformulier van de BCD, waarvan een model als bijlage bij dit reglement is gevoegd. Alle partijen dienen daarop zo nauwkeurig mogelijk de situatie te beschrijven zodat andere, onafhankelijke arbiters op een later moment zich een helder beeld kunnen vormen van de casus.

5.3        Het recht om te protesteren tegen een beslissing van de arbiter eindigt 30 minuten nadat de uitslag van een zitting bekend is gemaakt.

5.4        Voor het in behandeling nemen van een protest dienen beide spelers van een paar met het protesteren in te stemmen.

 

6.          Behandeling protesten

 

6.1.       Protesten worden ingediend bij de voorzitter van de TC. Deze stelt een ad-hoc Protestcommissie samen, bestaande uit bij voorkeur 3 arbiters van andere afdelingen. Indien gewenst kan de protestcommissie het protest voorleggen aan externe deskundigen.

 

7.          Uitspraak PC

 

7.1         De PC dient het protest binnen 2 weken te behandelen. In bijzondere gevallen kan van deze termijn worden afgeweken.

7.2         De beslissing van de PC wordt, voorzien van een motivering, op schrift gesteld en aan betrokkenen meegedeeld.

7.3         Het eindoordeel van de protestcommissie is voor alle betrokkenen bindend.

 

8.           Beroep

 

8.1         Het inhoudelijk oordeel van de protestcommissie is bindend. De betrokken paren kunnen alleen tegen de gevolgde procedure van de protestcommissie in beroep gaan, bij het bestuur van de BCD.

8.2         Een beroep dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij het bestuur van de BCD onder mee zending van de stukken van het protest bij de PC.

 

9.          Tenslotte

 

9.1         Het arbitragereglement wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de ALV.

Wijzigingen behoeven eveneens de goedkeuring van de ALV.

9.2         In situaties en gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

9.3         Dit arbitragereglement treedt in werking onmiddellijk na vaststelling door de ALV.

 

 

 

PROTESTFORMULIER

 

Wedstrijd:

Protest ingediend door:

Wedstrijdleider:

 

NZ ¨              OW ¨         WL  ¨

 

Spelnummer:

Gever:

Kwetsbaarheid:

Datum:

Zitting:

Lijn:

Ronde:

Paarnummers:

 

 

 

 

 

 

 

 NZ:

 

OW:

 

 

Paren

¨

 

Noord (naam)

 

 

Basis-Systeemkaart

Viertallen

¨

 

Systeem NZ

 

 

 

Systeem OW

 

 

 

 

 

Biedverloop

 

west

noord

oost

zuid

West (naam)

 

Oost (naam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuid (naam)

 

 

 

Tafelresultaat:

 

 

Toegekende score arbiter:

 

 

Gewijzigde score NZ:

 

 

Tafelresultaat gehandhaafd:

¨

 

 

 

Uitkomst

 

                           

 

 

 

Aanvullende opmerkingen:

Noord-Zuid

Oost-West

Arbiter / WL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam contactpersoon NZ

Naam contactpersoon OW

Naam arbiter / WL

 

 

 

 

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

 

 

 

 

E-mailadres:

E-mailadres:

E-mailadres:

 

 

 

 

Hiermee verklaren wij dat de probleembeschrijving op pagina 1 van dit protestformulier, gekoppeld aan de opmerkingen op pagina 2, een correcte weergave is van de feiten zoals die zich ons inziens hebben voorgedaan.

Handtekening namens NZ

Handtekening namens OW