Wedstrijd- en competitiereglement

1. Algemeen

Op alle wedstrijden gelden de spelregels voor wedstrijdbridge en het wedstrijdreglement van de NBB. Bruine Sticker conventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden zijn niet toegestaan.

Voor de aanvang van het spelen dient iedere partij aan elk van de tegenstanders een beknopte schriftelijke samenvatting te overhandigen van het door haar gebruikte biedsysteem en de door haar gebruikte speelconventies, i.c. de systeemkaart, derhalve twee stuks. Dit geldt voor alle lijnen.

Het is wenselijk om een duplicaat van de systeemkaart bij de club achter te laten.

 

2. Bridge kalender

Het bridgejaar bestaat uit drie delen: vijf of zesmaal een parencompetitie, een viertallencompetitie en in de zomer een competitie om de Dik Büsselmann Trofee (DBT). Naast de speeldata van deze competities zijn ook opgenomen de bijzondere drives en andere belangrijke evenementen binnen onze club. De kalender wordt door de TC opgesteld en door de secretaris aan de leden uitgereikt.

 

3. Parencompetitie

Gespeeld wordt in 3 lijnen A, B en C, waarvan lijn A de hoogst geklasseerde is. Na elke ronde promoveert en degradeert 25% van het aantal paren, waarbij normaliter het aantal promoties en degradaties voor alle lijnen hetzelfde is.

Als er in twee lijnen een oneven aantal paren is opgekomen, wordt er tussen die lijnen een combinatietafel (kruistafel) gecreëerd.

 

4. Viertallencompetitie

Deze competitie bestaat uit 4 zittingen waarbij gespeeld wordt in twee lijnen die op basis van de competitiestand na twee parenronden worden samengesteld.

In principe vormen de paren zelf een viertal. De captain draagt zorg voor vervanging bij afwezigheid.

 

5. Zomercompetitie om de Dik Büsselmann Trofee

Dit is een parencompetitie, eventueel met introducés, bestaande uit 2 of 3 lijnen, elke zitting willekeurig ingedeeld en daarna gesorteerd tot één grote lijn van alle paren.

De volgende punten zijn van belang:

a)  Paren krijgen een lijnkwalificatie (A, B of C) die bepaald wordt door de lijn  waarin men het afgelopen seizoen het meest gespeeld heeft. Levert dit geen beslissing op dan is de lijn waarin men het volgend seizoen begint bepalend.

b)  Om de Trofee te kunnen winnen moet men (eventueel met een invaller) minstens zes keer meegespeeld hebben en clublid zijn.

c)  B- en C-spelers krijgen een bonus van respectievelijk 4% punten en 8% punten na elke zitting bij hun score opgeteld. De bonus geldt alleen voor een vast paar.

d) Spelers uit verschillende lijnen delen de bonus.

e) Bij afwezigheid is de score 50% (zie b). Voor de berekening van de einduitslag tellen slechts de 8 beste scores mee.

 

6. Meesterpunten

Na elke wedstrijd, gespeeld op de vaste dinsdagavond, worden meesterpunten toegekend volgens de geldende NBB schalen. Bij de viertallencompetitie vindt toekenning plaats aan het eind van de ronde.

 

7.  Clubkampioenschap

Aan het einde van elke competitieronde van de parencompetitie worden waarderingspunten toegekend. Vanaf de hoogst geplaatste in de A-groep een aantal punten, aflopend met 3 punten voor de 2e plaats en 6 punten voor de 3e plaats en daarna aflopend met een punt per plaats tot de laagste in de A-groep.

Voor lagere groepen geldt dezelfde waardering met dien verstande dat de hoogst geplaatste in een lagere groep gewaardeerd wordt met het plaatscijfer bepaald door de helft van het aantal paren plus één van de naast hogere groep.

Bij gelijk eindigen in een ronde worden de behaalde waarderingspunten gedeeld.

Bij gelijk eindigen aan het einde van het seizoen zijn de totaal behaalde meesterpunten in die competities bij BC Schaarsbergen van beide spelers doorslaggevend.

Het hoogste aantal punten wordt jaarlijks voor aanvang van het speelseizoen door de TC vastgesteld.

 

8.  Slemcompetitie

Tijdens de parencompetitie wordt de slemstand bijgehouden. Voor een geboden en gemaakt resp. klein slem in een kleur, klein slem SA, groot slem in een kleur en groot slem SA krijgen de paren achtereenvolgens resp. 2, 3, 4 en 5 slempunten. Voor elk geboden en niet gemaakt slem wordt 1 slempunt in mindering gebracht.

 

9. Spelen met een invaller

Een lid van een vast paar kan een zitting spelen met een invallend clublid eventueel uit een andere lijn. Men dient van tevoren kenbaar te maken of men speelt voor de gemaakte score dan wel het eigen gemiddelde van die ronde. In dit laatste geval met een maximum van 52,5%. Om te promoveren dient men minstens drie keer met de eigen partner gespeeld te hebben.

 

10. 3-tallige paren

Om de deelname van de leden aan de clubcompetitie te bevorderen is het toegestaan om ‘paren’ van 3 leden te vormen. Elk lid van het driemanschap moet tenminste twee keer spelen in een ronde.

 

11. Combipaar

Een combipaar wordt gevormd door de beide helften van twee onvolledige paren die al of niet in verschillende lijnen spelen. De behaalde score telt voor beide vertegenwoordigde paren normaal mee. In principe speelt men in de hoogste groep.

De speler uit een lagere groep krijgt een bonus van 3% punten van de behaalde score.

 

12 A. Verzuimen (met afmelden)

Elk paar moet in een competitie ronde tenminste 3 keer waarvan 2 maal samen gespeeld hebben.

Een paar dat afwezig is krijgt een score van het eigen gemiddelde. De 1e keer met een maximum van 52,5 %, de 2e keer met een maximum van respectievelijk 50%. Bij drie keer afwezigheid per ronde wordt de eindscore 0%.

Verder bestaat de mogelijkheid om één competitie (zowel paren als viertallen) ronde per seizoen af te melden en daardoor niet te degraderen. Voorwaarde is dat het paar zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de nieuwe ronde schriftelijk (per email) bij de wedstrijdleider afmeldt en dat er tenminste drie avonden niet wordt gespeeld. Van die afmelding ontvangt dat paar een bevestiging.

 

12 B. Verzuimen (zonder afmelden)

Afwezigheid van een vast paar zonder afmelden geeft een score van 0%.

 

13. Spelen in een andere lijn

Een paar dat in een hogere lijn invalt krijgt de behaalde score plus 6% punten.  Een paar dat in een lagere lijn invalt krijgt de behaalde score met een maximum van 56%.

 

14. Speeltijd

In de parencompetitie is voor het spelen van 4 spellen 30 minuten beschikbaar. De tijdklok geeft voor het spelen van een ronde een start- en een eindsignaal. Vijf minuten voor het einde van de ronde geeft de klok een waarschuwingssignaal. Na het waarschuwingssignaal mag beslist niet meer aan een nieuw spel worden begonnen. Bij herhaalde overtreding zal de wedstrijdleider aan beide paren een straf toekennen van 25% van de top. Wanneer het eindsignaal klinkt moet van tafel worden gewisseld voor een  volgende ronde. Hiervoor zijn twee minuten beschikbaar.

Paren kunnen dan in overleg alsnog verkiezen om het spel dat nog niet beëindigd is als niet gespeeld in te voeren. Een niet gespeeld spel moet in de bridgemate met “0” als niet gespeeld worden ingevoerd.

 

15. Onvoorziene omstandigheden

De Technische Commissie beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Een bezwaar tegen deze beslissing moet worden ingediend bij het Bestuur.

 

De Technische Commissie

september 2018