Wedstrijdreglement

Download reglement:

 

http://www.nbbclubsites.nl/club/6045

Wedstrijdreglement Bridgeclub Zomerzorg

 

Seizoen 2019/2020:

 

De volgende Etiquette dienen tijdens de clubavonden in acht te worden genomen (de spelers die op de Noord en Oost plaats zitten zijn verantwoordelijk voor een goede gang van zaken aan tafel):

 

Elke speler is verantwoordelijk voor de juiste plaats en het juiste tijdstip.
• Zitten in de goede windrichting en het spelen van de goede spellen.

   (Eenmaal gekozen windrichting geldt voor de hele zitting art. 5 WR)

• Het afspelen van de spellen binnen de daarvoor gestelde tijd (ook de laatste
  ronde), zie artikel 12.
(niet meer met een spel beginnen nadat het signaal van

  laatste 5 minuten heeft geklonken.)

• De tafel niet verlaten voordat het signaal voor de tafelwissel heeft geklonken.

• Het bewaren van de rust in de zaal tijdens de speelperiode.

• Het aan de tegenstander overhandigen van de systeemkaart, zie artikel 13.

• Het (vooraf) goed invoeren van de contracten, uitkomst en resultaat op de Bridgemate alsmede de controle daar van. Met name aandacht voor het correct afsluiten van de zittingsronde.

• Het inleveren van de Bridgemates bij de wedstrijdleiding en het opruimen van de spellen en de borden na afloop van de laatste ronde.

• Het in acht nemen van een stilteperiode wanneer de uitslag wordt voorgelezen.

 

Artikel 1 Spelregels / Wedstrijdleiding

 

De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de spelregels, zoals die worden gehanteerd door de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

De algehele wedstrijdleiding (organisatie en toezicht op naleving van de spelregels) is in handen van de wedstrijdcommissie (WECO). De WECO is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de speelavonden, uitslagen van drives en de stand van de interne competities.

 

Artikel 2 Speelseizoen

 

Het speelseizoen 2019/2020 bestaat uit 30 maandagavonden vanaf september 2019 tot en met april 2020. Het speelseizoen zal dit jaar uit een parencompetitie van 28 zittingen bestaan.  

Buiten deze parencompetitie zal er een Kerstdrive en een Einddrive worden gehouden.

Tenslotte zal er ook dit seizoen weer worden gestreden om de slemcup, zie artikel 17. Voor aanvang van de competities zal het wedstrijdschema bekend worden gemaakt. De WECO heeft het recht gedurende het seizoen hiervan af te wijken als de omstandigheden dit nodig maken.

 

Artikel 3 Opzet Drives

 

De paarindeling van Kerstdrive en de Einddrive geschied door de WECO, de uitslag telt niet mee voor de competitie.

 

Artikel 4 Opzet Parencompetitie

 

Indeling van de lijnen bij de start van de competitie  is dezelfde als de einduitslag van seizoen 2018-2019.

De parencompetitie bestaat uit 4 ronden van elk 5 zittingen en 2 ronden van elk 4 zittingen. Promotie / degradatie vindt ook plaats aan het einde van de laatste ronde. (zie art. 6)

Tijdens de competities kan niet van partner gewisseld worden, bijzondere omstandigheden voorbehouden, ter beslissing van de WECO.
Eventueel bestaat de mogelijkheid om als drietal aan een competitie deel te nemen. Het verzoek hiertoe dient echter wel voor aanvang van de competitie te worden ingediend bij de WECO.

 

Artikel 5 Lijn Indeling Parencompetitie

 

De wedstrijden worden gespeeld in 3 lijnen: A, B en C. (Maximaal 14 paren per lijn). Voor de aanvang van een wedstrijdavond bepaalt de wedstrijdleiding de indeling van de verschillende lijnen. Loopschema voor de zitting wordt bepaald door het NBB rekenprogramma met behulp van(WIP-2000).

 

Artikel 6 Degraderen/promoveren

 

Na afloop van iedere competitieronde worden, tijdens het voorlezen van de uitslagen, de degradaties en promoties bekend gemaakt. Er promoveren en degraderen telkens 3 paar per lijn. Een paar kan alleen promoveren indien het 3 van de 5 of 4 zittingen in de normale samenstelling heeft gespeeld (dus zonder invallers of als combipaar). Is dit niet het geval, dan promoveert het daaropvolgende paar op de lijst naar de hogere lijn. Voor paren waarvan een van beide spelers door buitengewone omstandigheden (te beoordelen door Bestuur / WECO) langdurig afwezig is en er minimaal drie keer met dezelfde invaller wordt gespeeld, is het normale reglement van toepassing. Dit geldt ook voor paren die ervoor kiezen om met drie personen aan de competitie deel te nemen (in overleg met de wedstrijdleiding - zie ook artikel 4). In alle andere gevallen wordt artikel 9 toegepast.

Indien in dezelfde competitieronde een bridgepaar 3 keer compleet afwezig is dan vindt automatisch degradatie plaats.

 

Artikel 7 Clubkampioen

 

Clubkampioen is het paar dat over het hele seizoen (Paren competitie) het hoogste gemiddelde heeft gehaald (totaal aantal punten gedeeld door het aantal zittingen). Alleen scores behaald door het complete paar komen in aanmerking (dus scores met invallers of als combipaar vervallen).

• Het complete paar moet minimaal 22 speelavonden in dezelfde samenstelling zijn uitgekomen, tenzij men als drietal aan de parencompetitie deelneemt (zie artikel 4).

 

Artikel 8 Verhindering

 

Indien een paar verhinderd is, is het verplicht dit tijdig te melden (ook voor de losse drives):

• Door intekening in het schrift tijdens een eerdere avond (op de wedstrijdtafel).

• Via afmelding op de BC Zomerzorg Internet Site http://www.nbbclubsites.nl/club/6045 .

• Door een bericht van afmelding tot/met maandag 14:00 uur bij Charly van Hal of e-mail: cvhal59@gmail.com

• Mocht er op een maandag zich een calamiteit voordoen bij een van de leden dan kan men dit op het privé 06 nummer van Charly van Hal doorgeven dat hij of zij of een heel paar niet kan komen

Het 06  nummer van Charly van Hal is 0614-680066  

 

 Artikel 9 Vervanging

 

Indien een paar verhinderd is, kan het zich NIET door een ander paar laten vervangen. Indien een speler/ster verhinderd is, verdient het de voorkeur wanneer zelf voor vervanging gezorgd wordt, met inachtneming van het volgende:

 

• De vervanger/ster dient ongeveer van gelijke speelsterkte te zijn.

• Is de vervanger/ster een ander (slapend) lid, dan geldt de behaalde score. Let wel: een invaller van binnen de club is GEEN combipaar: bij een combipaar krijgen beide paren een score, bij een invaller van binnen de club (die ook nog eens aan de competitie deelneemt) is naar eigen keuze 1 van de 2 paar afwezig.

• Is de vervanger/ster geen lid dan geldt de score als behaald op de betreffende avond, echter met een minimum van 45% en een maximum van 55%.

Indien het niet lukt om zelf vervanging te verzorgen, kan de hulp van Charly van Hal worden ingeschakeld.

 

Artikel 10 Afwezigheid

 

Bij afwezigheid van een compleet paar met tijdige afzegging wordt een score van 50% toegepast voor de eerste keer, 47% voor de tweede keer afwezig, echter in beide gevallen nooit hoger dan het eigen gemiddelde. De derde maal afwezig betekend automatische degradatie (0-score). Een paar dat nog geen eigen gemiddelde heeft wordt voorlopig 30% gegeven.

 

Indien een bridge-paar (of lid), zonder zich op tijd afgemeld te hebben, niet verschijnt dan krijgt het bridge-paar een score van 35% maar nooit hoger dan het eigen gemiddelde. Let wel: dit is een straf, geen beloning.

 

Artikel 11 Wedstrijdavond

 

Men is verplicht uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van een wedstrijdavond aanwezig te zijn, m.a.w. zich uiterlijk om 19.40 uur bij de wedstrijdtafel te hebben gemeld! Bij niet tijdig aanwezig zijn, kan de wedstrijdleiding besluiten

het paar uit te sluiten voor die avond en dan gelden de bepalingen zoals gesteld in artikel 10. Gespeeld worden 24 spellen in 6 ronden van 4 spellen.

  

Artikel 12 Speeltempo

 

Het speeltempo gedurende een wedstrijdavond is bepaald op 28 minuten per ronde van 4 spellen. Zodra het signaal gaat dat de laatste vijf speelminuten ingaan, mag er niet meer aan een nieuw spel begonnen worden. Er kunnen geen spellen worden nagespeeld. Aan die tafel waar de spellen niet op tijd worden afgerond, wordt de score niet meegerekend. Na iedere ronde is er een pauze van 2 minuten.

 

Artikel 13 Systeemkaart

 

Het gebruik van een systeemkaart is voor de A en B lijn verplicht. Voordat de kaarten van het eerste spel uit het board worden gehaald, dienen beide paren de systeemkaarten aan de tegenstanders te overhandigen. Met nadruk wordt er op gewezen dat het hebben van een systeemkaart niet alleen voor de ervaren bridgers is, maar dat het aan de tegenstanders bekend maken van het bied-en signaleersysteem een wezenlijk onderdeel van de bridgesport vormt! Tevens wordt er op gewezen dat het hebben van een systeemkaart een speler niet ontslaat van de plicht om uitleg te geven over het bod van zijn of haar partner wanneer de tegenstander daarom vraagt!

Indien de systeemkaart op verzoek van de arbiter niet getoond kan worden dan wordt een aftrek van 5% van de behaalde score van die avond toegepast.

 

 

Artikel 14 Het gebruik van biedboxes

 

In alle lijnen wordt gespeeld met behulp van biedboxes. Met nadruk wordt gewezen op het gebruik van de blauwe “Alertkaart”, de rode “Stopkaart” en de oranje “arbitragekaart” (Tournament Director).
Verder wordt erop gewezen dat er aan het gebruik van biedboxes ook regels zijn verbonden. Zo moet men eerst een keuze maken welk bod men wil doen voordat men in het bakje gaat zitten ‘graaien’ of verschillende malen kaarten pakt zonder ze op tafel te leggen. Deze schijnbewegingen geven al dan niet bedoeld informatie aan de partner. Wanneer bijvoorbeeld eerst een biedkaartje wordt vast gepakt om daarna het groene paskaartje op tafel te leggen, kan de partner wel raden dat men in ieder geval ‘iets’ moet hebben
. (zie art 16 WR)

16 B 1 elke anderszins verkregen informatie van de partner die een bieding of speelwijze suggereert is ongeoorloofd.

Voorbeelden: opmerkingen/antwoorden op vragen/onverwachte alerts/onmiskenbare aarzeling/ongewone snelheid/bijzonder nadruk/intonatie/beweging/hebbelijkheid.

Als een speler van oordeel is dat een tegenstander op een van deze manieren informatie heeft verschaft en daardoor de kans groot acht dat hij benadeeld kan worden mag aankondigen dat hij zich het recht voorbehoudt de WL op een later tijdstip te ontbieden. De WL zal een arbitrale score toekennen volgens art 12 C WR.

 

 Artikel 15 Alerteer Regels

 

Het toepassen van de “Alerteer-” en “Stopregel” is verplicht voor alle lijnen. Een kopie van de ‘Alerteerregeling September 2009’ is te vinden op de website van BC Zomerzorg, de NBB, of te verkrijgen bij de WECO.

De STOP regel houdt het volgende in: wanneer men een ‘sprong bod’ doet, dient eerst de rode stopkaart te worden neergelegd en daarna pas het bod zelf. Na tien seconden kan men de stopkaart weghalen en pas daarna mag de linker tegenstander haar of zijn bod op tafel neer te leggen. Deze verplichte denkpauze voor de tegenstander dient er voor om zonder informatie uit te wisselen over een bijzonder bod na te kunnen denken.

 

Artikel 16 Meester-punten

 

Aan het eind van iedere ronde van de parencompetitie worden meester-punten toegekend volgens de geldende regels van de Nederlandse Bridge Bond. Het aantal wordt bepaald door het NBB rekenprogramma. De behaalde meester-punten (voor zowel de betrokken zitting als het totaal voor het seizoen) zijn terug te vinden op de website http://www.nbbclubsites.nl/club/6045

 

 Artikel 17 Slemcup

 

Klein slem geboden en gemaakt: Troef 2 pnt, Sans 3 pnt.

Klein slem geboden en NIET gemaakt: Troef 0 pnt, Sans 0 pnt.

Groot slem geboden en gemaakt: Troef 5 pnt, Sans 6 pnt.

Groot slem geboden en NIET gemaakt: Troef 0 pnt, Sans 0 pnt.

 

Slemkampioen is het paar met de meest behaalde punten. Bij gelijke stand is het verschil in de behaalde scores doorslaggevend.

 

 

Artikel 18 Arbitrage

 

Ten aanzien van arbitrage, het volgende: Het roepen van de arbiter wordt nogal eens beschouwd als fanatiek en niet netjes op een gezelligheidsbridgeclub als de onze, kortom, het wordt niet gedaan. Dit is een misverstand, de ‘arbiter’ moet niet worden gezien als een politieagent maar als iemand die beter op de hoogte is van de geldende bridgeregels en gaarne bereid is om daarvan aan tafel uitleg te geven. Het spelen van een wedstrijd is gebonden aan regels en als nu de regels niet gehanteerd worden dan ontstaat er vervalsing van de competitie.

Voor de beurt bieden, voor de beurt uitkomen en onvoldoende bod zijn de meest voorkomende onregelmatigheden aan tafel.

De WL verschaft de juiste informatie hoe met deze onregelmatigheden om moet worden gegaan en dan met name of partner van de overtreder eenmaal moet passen of helemaal moet passen. Maar ook andere maatregelen zijn mogelijk.

Tegen een beslissing van de WL (arbiter) is ten alle tijde protest mogelijk (art92/93 WR)

 

Artikel 19  Score-correctieformulieren

 

In het geval dat er een onjuiste score in de bridgemate is ingevoerd en al geaccordeerd is, dient er een Score-correctieformulier ingevuld te worden. Beide paren dienen dit formulier te paraferen. Indien er een of meerdere velden niet of niet correct ingevuld zijn, of er zaken onduidelijk zijn, kan de wedstrijdleiding besluiten de correcties niet door te voeren.

 

 Artikel 20 Wedstrijdcommissie (WECO)

 

 De leden van de WECO hebben tot taak de meest voorkomende onregelmatigheden op te lossen en het berekenen van de uitslagen te coördineren.

 

 Artikel 21 Ledenaantal

 

Het ledenaantal van bridgeclub Zomerzorg is in verband met de zaalgrootte vastgesteld op maximaal 84. De ideale lijnindeling is daarbij 14 paren in de A, 14 paren in de B, 14 paren in de C.

 

 Artikel 22 Scores

 

Uitslagen en persoonlijke score-overzichten worden niet meer per e-mail verstuurd.

Alle uitslagen zijn terug te vinden op de website van de NBB

 

http://www.nbbclubsites.nl/club/6045

 

Artikel 23  Combiparen

 

Het vormen van combiparen is toegestaan. Dit kan gebeuren op eigen verzoek (beide partners van het combipaar zijn dus afwezig) of op verzoek van de WECO (alleen met toestemming van alle betrokkenen). Combiparen kunnen gevormd worden uit spelers binnen de zelfde lijn, doch ook uit 2 verschillende lijnen. In principe wordt gespeeld in de lijn van de hoogst spelende deelnemer. Bij een combipaar uit dezelfde lijn wordt in deze lijn gespeeld.

 

Artikel 24  Scores combiparen

 

De behaalde score met een minimum van 45% en een maximum van 55%. Dit geldt voor alle betrokken paren. Dus ongeacht of een van de spelers in een hogere lijn moet spelen.

 

Artikel 25  Spelen in een hogere / lagere lijn.

 

Bij hoge uitzondering kan op verzoek van de WECO en met toestemming van betrokkenen  een (compleet) paar ingedeeld worden in een hogere / lagere lijn. Voor spelen in een hogere lijn geldt een verhoging van de zittingsuitslag met 5%, bij het spelen in een lagere lijn geldt een verlaging van 2.5% percentage.

 

 

Bij duidelijke onbillijkheden en in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van WECO bindend

Een ieder die het niet eens is met de uitspraak van de WECO kan een protestformulier invullen en het protest laten beoordelen door de bridge bond. Het protest formulier is verkrijgbaar bij de WECO.