Competitiregelement

Competitiereglement van de Bridgevereniging Spaarndam

 

Artikel 1

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels als vastgesteld door de Nederlandse Bridgebond (NBB). De technische commissie (TC) regelt de bridgeavonden. Zij draagt zorg voor de organisatie, de administratie voor zover aan haar opgedragen, de toepassing van de reglementen en de arbitrage in overeenkomst met de spelregels. Tegen beslissingen (uitspraken) van de TC is beroep mogelijk. Dit beroep moet binnen tien dagen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, dat als beroepsinstantie fungeert.

 

samenstelling paren

 

Artikel 2,lid2a

Slechts paren waarvan beide partners lid zijn van de vereniging kunnen worden ingeschreven voor de clubcompetitie of namens de vereniging deelnemen aan de door de Nederlandse Bridgebond georganiseerde competitiewedstrijden. Samenstelling of wijziging van een paar is een zaak van de betreffende leden en niet van het bestuur.

Artikel 2,lid 2b

De samenstelling van een drietal: drie personen die afwisselend een paar vormen, behoort tot de mogelijkheden. Voorwaarde is dat alle drie personen lid zijn van de vereniging. Dit moet bij de TC bekend zijn. Er vindt in dit geval geen limitering van de score plaats. (gewijzigd 2004)

 

Artikel 3

Het wisselen van bridgepartner kan alleen geschieden aan het einde van een serie competitiewedstrijden. Het wisselen dient 14 dagen voor een nieuwe serie competitiewedstrijden aan beide partners en aan de TC bekend te zijn.

 

Artikel 4

Als een paar uit elkaar gaat, zal degene die daartoe het initiatief neemt als regel in de naast lagere lijn gaan spelen; de ander blijft in de lijn waarin het paar speelde. Degene die het initiatief neemt om uit elkaar te gaan blijft ook in dezelfde lijn indien hij of zij gaat spelen met iemand die recht heeft op een plaats in die lijn. In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met de promotie- en degradatieregelingen. Indien niet kan worden vastgesteld wie van beiden het partnerschap opzegde, beslist de TC na overleg met betrokkenen wie in welke lijn

gaat spelen.

 

Artikel 5

Iemand die geroyeerd is als lid van de vereniging mag niet als invaller worden meegebracht (zie art. 16).

 

Artikel 6

Elk paar dient een systeemkaart te hanteren, ingevuld overeenkomstig de daarvoor bestaande richtlijnen. Een paar zonder systeemkaart wordt geacht te spelen volgens het basissysteem Biedermeijer Groen van NBB. (gewijzigd 2014)

 

Artikel 7

Elk lid dient zoch altijd hoffelijk te gedragen ten opzichte van zijn/haar partner en zijn/haar tegenstanders.

 

programma

 

Artikel 8

Voor elk verenigingsjaar wordt door de TC in overleg met het bestuur een wedstrijdprogramma opgesteld. Twee weken voor de aanvang van het seizoen wordt dit programma per e-mail of schriftelijk aan de leden meegedeeld en geplaatst op de clubsite http://www.nbbclubsites.nl/club/6030. (gewijzigd 2014) BVS/competitiereglement/ herziening 2018 2

 

Artikel 9

In het programma genoemd in artikel 8 wordt geregeld:

a. het aantal series competitiewedstrijden;

b. het aantal competitiewedstrijden per serie;

c. promotie en degradatie;

d. de te behalen kampioenschappen;

e. regeling van het puntenklassement;

f. de data van de onder a en b genoemde wedstrijden;

g. de data van de wedstrijden die niet onder a en/of b vallen;

h. het afmeldadres voor onverwachte verhindering.

 

Artikel 10

Voorstellen tot noodzakelijke wijziging van het programma zullen tijdig aan de leden worden voorgelegd. scores, indeling in lijnen

 

Artikel 11

Afwijking van in dit reglement genoemde artikelen, niet alle leden betreffend, zijn mogelijk mits deze afwijkende regels: a. slechts gelden voor een verenigingsjaar; b. zodanig worden geformuleerd dat oneigenlijk gebruik niet mogelijk is; c. zo mogelijk met data worden aangegeven; d. zo nodig namen van betrokkenen worden genoemd; e. vooraf goedkeuring verkrijgen van de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 12

De score van elk paar wordt uitgedrukt in procenten en/of W.P. De totaalscore bepaalt de rangorde in een lijn en is tevens bepalend voor de promotie en degradatie na een serie competitiewedstrijden.

 

Artikel 13

De indeling in lijnen geschiedt aan de hand van de eindstand van de laatste serie competitiewedstrijden, tenzij de TC meent de indeling op een ander wijze te doen plaatsvinden.

 

Artikel 14

Nieuwe leden worden ingedeeld in de laagste lijn. In bepaalde gevallen kan de TC, na overleg met het bestuur, van deze regel afwijken als duidelijk kan worden vastgesteld dat het om sterke paren gaat en er in een bepaalde lijn een open plaats is.

 

Artikel 15

Als regel wordt een volledig paar in die lijn geplaatst waar het volgens de stand recht op heeft. Mochten echter twee naast elkaar gelegen lijnen een oneven aantal paren hebben, dan zal als regel de hoogste lijn worden aangevuld. Uitgangspunt is de lijnen niet kleiner te maken dan vijf tafels. Na zorgvuldige afweging van de belangen beslist de TC welk paar in een andere lijn gaat spelen (zie artikel 19).

 

Artikel 16

Als van een paar een van beide spelers is verhinderd, heeft de andere speler het recht om met een invaller te spelen, al of niet lid van de BV Spaarndam, zulks na toestemming van de houder van het afwezigheidregister. Indien deze invaller geen lid is van de vereniging wordt dat paar een “onvolledig paar” genoemd. Indien de invaller lid is van de vereniging wordt dit een “gebroken paar” of combinatiepaar genoemd. Elke speler van het “gebroken paar” vertegenwoordigt het eigen paar. Als van meerdere paren een speler is verhinderd, gaat de voorkeur uit naar een combinatiepaar. Dit ter beoordeling van de houder van het afwezigheidregister en TC (gewijzigd 2004).

 

Artikel 17

Een “onvolledig paar” zal, zo mogelijk, in de lijn spelen waar het verenigingslid recht op heeft. De TC kan om technische redenen hiervan afwijken.

 

Artikel 18

De indeling van een “gebroken paar” is als volgt: a. twee A-, twee B- of twee C-spelers spelen in de eigen lijn; b. een A- en een B-speler spelen bij voorkeur in de A-lijn, zo mogelijk in de B-lijn; c. een A- en een C-speler spelen altijd in de B-lijn; d. een B- en een C-speler spelen bij voorkeur in de B-lijn, mogelijk in de C-lijn percentages in bijzondere gevallen, promotie en degradatie

 

Artikel 19

Bij een afwijkende paarindeling vinden de volgende correcties plaats in de score: - voor combinatieparen geldt een minimumscore van 47,5% - voor paren en spelers in een hogere lijn een bonus van 2,5% en een minimumscore van 47,5% - voor paren en spelers in een lagere lijn een aftrek van 2,5% en een maximumscore van 52,5% - bij spelen met een invaller van buiten de club geldt een minimumscore van 47,5% en een maximumscore van 52,5% (gewijzigd 2004, 2009, 2014)

 

Artikel 20 Vervallen

 

Artikel 21 Vervallen

 

Artikel 22

Behoudens overmacht dient afwezigheid op de bridgeavond ter kennis van de TC te worden gebracht. Zo mogelijk geschiedt dit door het vooraf invullen van het afwezigheidregister dat elke verenigingsavond in de speellokaliteit gereed ligt. Bij onverwachte verhindering kan de TC, op de datum van de speelavond tot 16.00 uur worden geïnformeerd via het afmeldadres. Nalatigheid inzake afmelden is een zeer ernstige overtreding van de spelregels.

 

Artikel 23

Een paar dat met kennisgeving afwezig is vanwege het spelen van competitiewedstrijden voor de vereniging krijgt een vervangende score van 50%.

 

Artikel 24

Een paar met kennisgeving afwezig en niet vallend onder artikel 11 of 23 ontvangt bij de eerste afwezigheid in een serie een score van 47,5%; voor iedere volgende afwezigheid in dezelfde serie 45%. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan de TC besluiten een 47,5% score te handhaven.

 

Artikel 25

Aan het einde van een serie competitiewedstrijden promoveren in elke lijn als regel de drie paren die op de eerste drie plaatsen eindigen naar de hogere lijn en degraderen de drie paren die op de laatste drie plaatsen eindigen naar de naast lagere lijn (zie artikel 9 en 28).

 

Artikel 26

Elk paar dat na een serie eindigt met een gemiddelde van minder dan 47,5% degradeert automatisch. Voor elk paar dat op deze wijze degradeert boven het aantal als genoemd in

Artikel 25 (drie),zal een extra paar uit de naast lagere lijn promoveren.Dit artikel wordt niet toegepast indien een paar zou promoveren met een gemiddelde van minder dan 50%. 

 

Artikel 27, lid 1

Om voor promotie in aanmerking te komen moet een paar (evt. met invaller) minimaal de helft van het aantal zittingen van de serie hebben gespeeld; een paar dat niet aan het minimum voldoet degradeert. Om voor het clubkampioenschap in aanmerking te komen, moet een paar meer dan de helft van het aantal series hebben gespeeld. Series tellen alleen mee, indien in meer dan de helft van het aantal zittingen met de eigen partner is gespeeld. (gewijzigd 2018)

Artikel 27, lid 2

Een paar uit de B-lijn, dat voor het clubkampioenschap in aanmerking komt, wordt voor het gemiddelde percentage wat in de B-lijn wordt behaald, begrensd tot maximaal 52,5%. 

 

Artikel 28 A

In bijzondere gevallen kan van de degradatieregeling worden afgeweken o.a.: Door langdurige afwezigheid voor vakantie kan het betreffende paar een verzoek indienen bij het bestuur om degradatie te voorkomen. Het paar doet dit voorafgaand aan de afwezige periode, met opgave van de tijdsduur van de vakantie. T .a. v. het te nemen besluit, zullen o.a. de volgende criteria een rol spelen.

- tijdsduur van vakantie

- of de periode in één of meerdere speelronden valt

- niveau van het paar

- voorafgaande (ononderbroken) periode in de A- lijn.

Artikel 28 B

Tevens kan na langdurige afwezigheid door ziekte een verzoek worden ingediend bij het bestuur om degradatie te voorkomen. Het bestuur draagt een verzoek voor aan de Technische Commissie. Na overleg neemt de Technische Commissie het besluit. De Technische Commissie deelt dit z.s.m. aan het betreffende paar mee. Over het besluit van de Technische Commissie kan niet worden gediscussieerd. Bovenstaande is alleen van toepassing, als het paar gelijktijdig afwezig is door vakantie/ziekte. Voor het afwezig zijn van één persoon van een paar zijn elders regelingen opgenomen in dit competitiereglement. (gewijzigd 2011)

 

overige bepalingen

 

Artikel 29

Indien, naar oordeel van de TC, het verloop van de speelavond wordt vertraagd doordat aan een of meerdere tafels vertraging is ontstaan (ongeacht de oorzaak), kan de TC naar gelang de oorzaak van de vertraging een arbitrale score toekennen.

 

Artikel 30

De TC draagt zorg voor het bekend maken van de uitslagen. De uitslag van een zitting wordt aan de leden verstrekt door middel van een persoonlijk overzicht aan het eind van de zitting en wordt geplaatst op de clubsite http://www.nbbclubsites.nl/club/6030. De technische commissie houdt per paar een overzicht bij van geboden en gehaalde slemcontracten met de daarbij behaalde score; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kleur- en sanscontracten en kleinslem en grootslem. (gewijzigd 2014, 2017)

 

Artikel 31

De mogelijkheid van het al of niet toekennen van meester-punten is mede afhankelijk van de regelingen in deze meester-puntencommissie van de Nederlandse Bridge Bond.

 

Artikel 32

De wedstrijdleiding en arbitrage kunnen worden opgedragen aan een wedstrijdleider of een door de TC aan te wijzen persoon.

 

Artikel 33

Het competitiereglement van de vereniging wordt op voorstel van de TC, na raadpleging van de leden, vastgesteld door het bestuur.

 

Artikel 34

In niet voorziene gevallen beslist de TC na overleg met het bestuur en betrokkenen.

 

Artikel 35

Dit reglement treedt in werking op 20 september 1988. Aanpassingen 2001, 2004, 2009, 2011, 2014, 2017 en 2018. De laatst aangepaste versie van het reglement vervangt alloe voorgaande

 

BVS/competitiereglement

herziening 2018