Huishoudelijk reglement

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BRIDGEVERENIGING  "SPAARNDAM" 

 

BEGRIPSBEPALINGEN 

 

artikel 1 

In dit huishoudelijk reglement zijn de aanduidingen: 

a. de bridgevereniging "SPAARNDAM" als de vereniging; 

b. het dagelijks bestuur als DB; 

c. de technische commissie als TC; 

d. begunstigers, donateurs en donatrices als "donateurs". 

 

PLAATS VAN DE VERENIGING 

 

artikel 2 

Het domicilie van de vereniging is ten huize van de secretaris 

 

LIDMAATSCHAP EN ROYEMENT 

 

artikel 3 

1. Bij aanvragen van het lidmaatschap gaat het bestuur na of een eerder lidmaatschap door  royement is beëindigd of dat voorvallen uit het verleden aanleiding zijn om het lidmaatschap te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. 

2. De secretaris doet namens het bestuur mededeling van acceptatie als lid en verstrekt tevens alle relevante informatie zoals contributie, jaarprogramma, plaats en tijdstip van speelavonden en desgewenst statuten, huishoudelijk reglement en competitiereglement. 

3. Bij het beëindigen van het lidmaatschap op initiatief van het bestuur stelt  de secretaris de betrokkene hiervan in kennis en wijst daarbij op de mogelijkheid om beroep in te stellen conform art.7.6.van de statuten. 

  

VERPLICHTING VAN DE LEDEN 

 

artikel 4 

1.Ieder lid wordt geacht de statuten, het huishoudelijk reglement en het competitiereglement na te leven 

2. Voor de contributie als bedoeld in art. 9 van de statuten geldt : 

a. ereleden betalen geen contributie 

b. leden en leden van verdienste betalen een jaarcontributie waarvan de hoogte op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de ledenvergadering  

c. begunstigers (donateurs) betalen een jaarlijkse bijdrage van minimaal Euro 25,-- . 

3. De contributie moet uiterlijk één maand na de algemene ledenvergadering  zijn voldaan. 

Voor iemand die in de loop van het jaar lid wordt van de vereniging, wordt de contributie in overleg tussen secretaris en penningmeester naar evenredigheid vastgesteld. De secretaris stelt de betrokkene in kennis van de verschuldigde contributie. 

 4. Adreswijzigingen worden aan het secretariaat meegedeeld. 

5. Afwezigheid van de speelavond wordt  uiterlijk op de dag van de speelavond 16.00 uur gemeld bij het afmeldadres dat is vermeld op het jaarprogramma dat voor aanvang van het speelseizoen aan alle leden wordt toegestuurd. 

6. Beschadigingen van verenigingseigendommen zijn verhaalbaar bij de daders; de hoogte van het schadebedrag wordt door het bestuur bepaald. 

 

RECHTEN DER LEDEN 

 

artikel 5 

1. Ereleden hebben geen financiële verplichtingen tegenover de vereniging, doch staan wat hun rechten betreft gelijk met gewone leden. 

2. Leden en leden van verdienste hebben het recht: 

a. Tot deelname aan de wekelijkse speelbijeenkomsten en andere evenementen in kader van de vereniging. 

b. Tot het bijwonen van de algemene vergadering, het daarin deelnemen aan de beraadslagingen, het doen  van voorstellen, het indienen van amendementen en het uitbrengen van een stem. 

c. Tot het schriftelijk indienen van voorstellen en voordragen van kandidaatsbestuursleden. 

 

3.  Begunstigers hebben het recht: 

a. Tot het bijwonen van de algemene vergadering, het daarin deelnemen aan de beraadslagingen, het doen van 

voorstellen, het indienen van amendementen zonder daarbij een stem uit te brengen 

b. Tot deelname aan bijzondere evenementen in het kader van de vereniging. 

 

BESTUUR 

 

artikel 6 

1. Het bestuur, gekozen volgens artikel 10 van de statuten, bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris.  De laatste vertegenwoordigt het bestuur in de TC. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Uit het midden van het bestuur wordt een vicevoorzitter benoemd. 

2. Op de jaarlijkse algemene vergadering is het schema van aftreden als volgt: 

a. ieder even jaar de voorzitter en/of penningmeester en/of één TC-lid; 

b. ieder oneven jaar de secretaris en/of het tweede TC-lid. 

3. De voorzitter leidt de vereniging en de vergaderingen. Hij heeft het recht de discussie te sluiten als naar zijn mening de vergadering voldoende is ingelicht, doch dient deze weer te openen als de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden zich hiervoor verklaren. Hij is de woordvoerder van het bestuur en is belast met de representatie van de vereniging. 

4. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vicevoorzitter op dan wel een door de vergadering uit haar midden gekomen lid. 

5. De secretaris voert namens het bestuur de briefwisseling van de vereniging. Hij ondertekent alle uitgaande brieven en houdt kopie van alle van het bestuur uitgaande stukken. Hij heeft het beheer over het archief en is er aansprakelijk voor. In de algemene vergadering brengt hij namens het bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Hij houdt teven de notulen van alle vergaderingen bij, welke na goedkeuring door de deelnemers aan de desbetreffende vergadering door de voorzitter en door hem ondertekend worden. Bestuursbesluiten worden door hem gepubliceerd, voor zover het bestuur dit nodig oordeelt. Hij houdt tevens het ledenregister bij en is verantwoordelijk voor juiste opgave aan de Nederlandse Bridge Bond. 

6. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor alle aan de vereniging toekomende baten. Hij maakt ter behandeling in de jaarvergadering in overleg met het bestuur een begroting op voor het lopende boekjaar. Hij doet die uitgaven, welke het gevolg zijn van de toepassing van dit reglement en van de uitvoering van besluiten van de algemene vergadering. Voor alle andere uitgaven behoeft hij een machtiging van het bestuur. Hij draagt zorg dat eigendommen van de vereniging, indien nodig, tegen schade wordt verzekerd. Hij is verplicht de bestuursleden en/of de kascommissie, genoemd in artikel 14 der statuten, op hun verzoek te allen tijde inzage van de administratie en kas te geven. Hij is verplicht kwitanties of kasstukken voor zijn uitgaven te vragen. Hij zorgt in overleg met het bestuur voor een veilige deponering van gelden. Een bedrag, Euro 200,-- te boven gaande, mag niet langer dan 7 dagen onder zijn berusting zijn.  

7. De technische Commissie (TC) regelt de wekelijkse speelbijeenkomsten conform jaarprogramma en competitiereglement, heeft de leiding van deze wedstrijden alsmede van die wedstrijden, waaraan door de vereniging wordt deelgenomen hetzij in Bonds- of Districtsverband, hetzij van wedstrijden die in verenigingskader worden georganiseerd. De TC is verantwoording schuldig aan het DB. Tevens heeft de TC zorg over de materialen van de vereniging, zij houdt daarvan een inventarislijst bij. Jaarlijks brengt zij verslag uit over de wedstrijden die zowel binnen als buiten verenigingsverband zijn gespeeld door de vereniging. Zij verzorgt daarnaast   uitslagen en competitiebestanden  zowel een schriftelijke persoonlijke uitslag binnen een half uur na afloop van de speelavond als vermelding  op de clubsite van de NBB. 

8. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester is de kascommissie verplicht binnen twee weken diens boeken en bescheiden, alsmede de geldmiddelen van de vereniging te controleren en hiervan binnen een week na controle verslag uit te brengen aan het bestuur en daarna dient ten spoedigste een algemene vergadering te worden belegd. Eerst na décharge door de algemene vergadering en overdracht van boeken is de penning-meester van zijn verantwoordelijkheid jegens de vereniging ontheven. 

9. De voorzitter geeft, wanneer hij tussentijds wil aftreden, tenminste drie weken van te voren schriftelijk kennis aan zijn plaatsvervanger, bedoeld in artikel 12, lid 2 der staturen. In deze vacature wordt voorzien door een ledenvergadering, welke binnen een maand na het ontstaan van de vacature gehouden moet worden. 

10. Indien de secretaris tussentijds wil aftreden, is hij verplicht van zijn voornemen tenminste drie weken van te voren schriftelijk kennis te geven aan de voorzitter. Het bestuur voorziet tijdelijk in de vacature tot aan de eerstvolgende vergadering. 

11. Wanneer de meerderheid van het bestuur of dit college wenst af te treden, moet daarvan tenminste een maand van te voren schriftelijk mededeling aan de leden worden gedaan. In dit geval moet binnen een termijn van 4 weken een algemene vergadering worden uitgeschreven waarin een nieuw bestuur wordt gekozen. 

De bestuursleden  zijn verplicht om wanneer zij  hun functie neerleggen,  onder hen berustende bescheiden, gelden of andere voorwerpen, toebehorende aan de vereniging,  direct  over  te dragen. Indien zij in gebreke blijven, zal opvordering bij deurwaardersexploot geschieden, waarbij de kosten hieruit voortvloeiende voor rekening van het betrokken bestuurslid zullen komen. 

12. Besluiten van het bestuur, overeenkomstig artikel 11 der statuten ter algemene kennis gebracht, zijn bindend voor alle leden tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, welke het besluit kan bekrachtigen of doen vervallen. 

 

VERGADERINGEN 

 

artikel 7 

De vergaderingen worden verdeeld in: 

1. Bestuursvergaderingen - hieronder wordt verstaan elke vergadering gevormd door het DB met andere bestuursleden. 

2. Algemene vergaderingen - dit zijn de jaarlijks te houden vergaderingen, waarbij behalve het bestuur alle leden en donateurs aanwezig kunnen zijn. 

3. Buitengewone algemene vergaderingen - dit zijn vergaderingen als bedoeld onder 2., welke echter op speciaal verzoek bijeengeroepen worden. 

4. Het bestuur schrijft een algemene vergadering uit: 

a. tenminste éénmaal per jaar; 

b. op verlangen van tenminste 2 DB-leden; 

c. op verlangen van tenminste ééntiende van de leden; 

d. overeenkomstig het gestelde in het voorgaande artikel 6. 

5. Een vergadering conform sub b. en c. van lid 4 is gebaseerd op een schriftelijk verzoek met redenen omkleed; de vergadering vindt plaats binnen één maand na ontvangst van vorenbedoeld verzoek. 

6. Op de jaarlijkse algemene vergadering worden verslagen uitgebracht als bedoeld in artikel 6, het verslag van de kascommissie, benoeming van  het bestuur voor het volgende verenigingsjaar, benoeming van  de kascommissie en vaststellen van de contributie. 

7. De schriftelijke aankondiging van de algemene jaarvergadering dient tenminste twee weken voor de dag van de vergadering aan de leden worden toegezonden. 

8. Tenminste 5 gerechtigde leden kunnen uit hun midden een bestuurskandidaat voorstellen aan de algemene vergadering conform het gestelde in artikel 10 der statuten. 

 

 

SCHORSINGEN 

 

artikel 8 

Leden kunnen voor een bepaalde tijd wegens wangedrag worden geschorst door het bestuur. 

 

KASCOMMISSIE 

 

artikel 9 

De in artikel 14 van de statuten vermelde kascommissie bestaat uit minimaal 2 personen, die worden benoemd voor twee jaren en waarvan jaarlijks steeds één persoon aftreedt. Haar taak omvat het gestelde in voornoemd artikel onder de leden 3 en 4. 

 

OVERIGE BEPALINGEN 

 Een lid kan materiaal  van de vereniging (zoals bridge tafels, bladen, borden met speelkaarten, biedboxen, invoerkastjes en computer) buiten de reguliere speelavonden   op incidentele basis in bruikleen krijgen. Het bestuur bepaalt de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Eén van de voorwaarden is in elk geval dat tenminste één lid van de technische commissie aanwezig is bij de feitelijk beschikbaarstelling. 

 

BIJZONDERE EVENEMENTEN 

Buiten het reguliere speelprogramma kunnen leden met toestemming en onder verantwoordelijkheid van het bestuur bijzondere bridge evenementen organiseren onder de vlag van de vereniging, zoals de open drive. Het bestuur kan daaraan voorwaarden verbinden en overtuigt zich vooraf van de organisatorische en financiële soliditeit. 

CLUBSITE 

Het bestuur benoemt een lid dat verantwoordelijk is voor het beheer van de clubsite van de NBB en plaatst daarop alle voor de vereniging relevante informatie. 

 

INWERKINGTREDING 

 

artikel 10 

Dit reglement, zijnde huishoudelijk reglement van de Bridgevereniging Spaarndam, treedt in werking op de dag waarop het door de algemene vergadering wordt goedgekeurd. 

 

ONVOORZIENE GEVALLEN 

 

artikel 11 

In alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

Januari 20017