Statuten Bridgevereniging Spaarndam

 

STATUTEN VAN DE BRIDGEVERENIGING “SPAARNDAM” 

 

NAAM EN ZETEL 

 

Artikel 1 

 1. De vereniging draagt de naam “Bridgevereniging Spaarndam. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als “de vereniging”; 

 1. Zij heeft haar zetel te Spaarndam. 

 

OPRICHTINGSDATUM, VERENIGINGSJAAR 

 

Artikel 2 

 1. De vereniging werd opgericht op dinsdag, 20 september 1988 en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd; 

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december daaropvolgend. 

 

DOEL 

 

Artikel 3 

 1. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridgebond en het district waartoe de vereniging behoort daarvoor vaststellen; 

 1. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 1. Lid te zijn van de Nederlandse Bridgebond; 

 1. Lid te zijn van het district, waartoe de vereniging krachtens de indeling van de Nederlandse Bridgebond behoort; en 

 1. Het organiseren van- en het deelneem aan wedstrijden en competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. 

 

LEDEN EN BEGUNSTIGERS 

 

Artikel 4 

 1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten gewone, ereleden en leden van verdienste, terwijl de vereniging daarnaast begunstigers kent; 

 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen, regelen; 

 1. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden; 

 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage; 

 1. Begunstigers hebben geen ander rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. 

 

TOELATING 

 

Artikel 5 

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers; 

 1. Bij niet-toelating tot lid of begunstiger kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

 

REGISTER 

 

Artikel 6 

 1. Het bestuur houdt een register, waarin de naam en de adressen van de leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers zijn opgenomen. 

 

Pagina-einde 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

 

Artikel 7 

 1. Het lidmaatschap eindigt:  

 1. Door opzegging door het lid; 

 1. Door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

 1. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 

 1. Door overlijden van het lid; 

 1. Door royement door de vereniging of door de Nederlandse Bridgebond; 

 1. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur; 

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

 1. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd; 

 1. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten; 

 1. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen  in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden; 

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

 

EINDE VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS 

 

Artikel 8 

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement worden beëindigd behouden dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd; 

 1. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 

 

GELDMIDDELEN – JAARLIJKSE BIJDRAGEN 

 

Artikel 9 

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en begunstigers, inleggelden, boetes, schenkingen en de uit eventuele baten; 

 1. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimum-bijdrage, die door de algemene verggadering zal worden vastgesteld; 

 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen  tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

 

BESTUUR 

 

Artikel 10 

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit leden; 

 1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend; 

 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste tweederde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is; 

 1. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus; 

 1. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten; 

 1. Om voor benoeming in aanmerking te komen met een lid meerderjarig zijn. 

 

BESTUURSFUNKTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 

 

Artikel 11 

 1. De bestuursleden die de functie van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris zullen bekleden worden als zodanig benoemd. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden; 

 1. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder in het eerste lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen; 

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de tot standkoming en de inhoud van een besluit beslissend; 

 1. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK AFTREDEN – SCHORSING 

 

Artikel 12 

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn; 

 1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in; 

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van– en bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging. 

 

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING 

 

Artikel 13 

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging; 

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt; 

 1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd; 

 1. Het bestuur is, mits met een goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan; 

 1. Onverminderd het in het laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd; 

 1. Hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden; 

 1. Hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid. 

 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING 

 

Artikel 14 

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend; 

 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen; 

 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden, ereleden en leden van verdienste een kascommissie van te minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit; 

 1. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden der vereniging te geven; 

 1. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie; 

 1. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar lang te bewaren. 

 

ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 15 

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen; 

 1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen aan de orde: 

 1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 

 1. De benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 

 1. Voorziening in eventuele vacatures; 

 1. Voorstellen van het bestuur, de leden, de ereleden of leden van verdienste, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering; 

 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt; 

 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met in achtneming van de artikel 19 vermelde oproepingstermijn. 

 

TOEGANG EN STEMRECHT 

 

Artikel 16 

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, ereleden en leden van verdienste van de vereniging; 

 1. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur; 

 1. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn eveneens elk gerechtigd tot het uitbrengen van één stem; 

 1. Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen; 

 1. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen. 

 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN 

 

Artikel 17 

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter dan treedt één der door het bestuur aangewezen plaatsvervanger als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve; 

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 18 

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel; 

 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming; 

 1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen; 

 1. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht; 

 1. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wort telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming  geen stemmen kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een staking tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen; 

 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen; 

 1. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één de temgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt; 

 1. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering; 

 1. Zolang in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits de algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen  - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

 

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 19 

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schrftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen; 

 1. Bij de oproeping worden de te behandelende onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21. 

 

STATUTENWIJZIGING 

 

Artikel 20 

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridgebond, gevestigd te ’s-Gravenhage en van het district waartoe de vereniging behoort. Dit lid mag nimmer gewijzigd worden zonder verkregen schriftelijke toestemming van de Nederlandse Bridgebond; 

 1. Zij die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden; 

 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen; 

 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

 

ONTBINDING 

 

Artikel 21 

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing; 

 1. Bij de ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen; 

 1. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 22 

 1. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt;  

 1. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel door ten minste eenderde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur; 

 1. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten en reglementen van de Nederlands Bridgebond, gevestigd te ’s-Gravenhage en het district waartoe de vereniging behoort. Dit lid mag nimmer gewijzigd worden.