Statuten

Artikel 1. NAAM, ZETEL
De vereniging draagt de naam: Bridge Oefenclub Kennemerland (BOC) en is gevestigd te Bloemendaal

Artikel 2. OPRICHTINGSDATUM EN VERENIGINGSJAAR
De vereniging is opgericht in oktober negentienhonderd zesenveertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met éénendertig juli van elk jaar.

Artikel 3. DOEL

 1. De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridge Bond en het district waartoe de vereniging behoort daarvoor vaststellen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond;
  2. lid te zijn van het district waartoe de vereniging krachtens de indeling van de Nederlandse Bridge Bond behoort;
  3. het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden en competities; en
  4. verder alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

Artikel 4. LEDEN EN BEGUNSTIGERS

 1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone leden, ereleden en leden van verdienste, terwijl de vereniging daarnaast begunstigers kent.
 2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het huishoudelijk reglement vast te stellen regels.
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.
 4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
 5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 5. TOELATING

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers, met inachtneming van het ter zake bepaalde in het huishoudelijk reglement.
 2. Bij niet-toelating tot lid of begunstiger kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6. PERSOONLIJK LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap is persoonlijk.

Artikel 7. REGISTER
Het bestuur houdt een register, waarin de adressen van de leden en begunstigers zijn opgenomen.

Artikel 8. SCHORSING

 1. Een lid dat handelt in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging of dat zich niet gedraagt naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kan, na door het bestuur dienaangaande te zijn gehoord, door het bestuur worden geschorst voor een periode van maximaal zes maanden.
 2. Een geschorst lid kan, onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 9 lid 6, gedurende de schorsing geen aanspraak zaken op de rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien.

Artikel 9. EINDE LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap eindigt:

  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of in het geval redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  5. door royement door de Nederlandse Bridge Bond.
 2. Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 10. EINDE VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 11. GELDMIDDELEN - JAARLIJKSE BIJDRAGEN

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers, entreegelden, inleggelden, schenkingen en eventuele andere baten.
 2. De gewone leden en leden van verdienste zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
  Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
 3. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimumbijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 12. BESTUUR

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3.
  Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden.
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze.
 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 6. Om voor benoeming in aanmerking te komen, moet een lid meerderjarig zijn.

Artikel 13. BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

 1. Het bestuur kent de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris.
  Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, met dien verstande dat de functie van voorzitter niet verenigbaar is met de functie van penningmeester.
 2. De voorzitter wordt als zodanig benoemd door de algemene vergadering.
 3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
  In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.
 4. Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van, en de besluitvorming door, het bestuur worden gegeven.

Artikel 14. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK AFTREDEN - SCHORSING

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door bedanken door het bestuurslid of door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging of overeenkomstig het bepaalde in de leden 2. en 3.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding, met dien verstande dat de voorzitter en de penningmeester aftreden aan het einde van een jaarvergadering. De aftredende is herkiesbaar. Wie In een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 15. BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten Is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of één of meer personen die door het bestuur worden benoemd, met dien verstande dat de leden van de technische commissie en de keuzecommissie door de algemene vergadering worden benoemd overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4. bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

  1. hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden;
  2. hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid.

Artikel 16. JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
  Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie bestaande uit ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaren lang te bewaren.

Artikel 17. ALGEMENE VERGADERING

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 18 vermelde oproepingstermijn.

Artikel 18. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
  De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en de begunstigers volgens het register bedoeld in artikel 7 of, mits met inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, op andere wijze. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 22 en 23.

Artikel 19. TOEGANG EN STEMRECHT

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en de begunstigers van de vereniging.
  Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 9 lid 6. en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de In lid 1. bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen In de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht.
 5. Een begunstiger heeft geen stemrecht, maar wèl het recht ter vergadering het woord te voeren.

Artikel 20. VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter van het bestuur.
  Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter van de algemene vergadering op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering, worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die na goedkeuring door de eerstvolgende ledenvergadering door de voorzitter van de vergadering en de notulist worden ondertekend.
  Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
  De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 21. BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
  Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen, bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
  Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet-rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen welke geen betrekking hebben op personen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de meerderheid der vergadering zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 22. STATUTENWIJZIGING

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond en van het district waartoe de vereniging behoort.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden en de begunstigers ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden en begunstigers toegezonden of, met inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, op andere wijze ter kennis gebracht.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 23. ONTBINDING.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering ten minste twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

Artikel 24. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de algemene vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen worden gedaan door ten minste vijf stemgerechtigde leden of door het bestuur.
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten of met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond en van het district waartoe de vereniging behoort.