Privacyverklaring

 

Privacyverklaring BCG Heemstede,

aangesloten bij de BridgeBond

 

Bridgeclub BCG Heemstede spelend in Heemstede en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (hierna BridgeBond) onder clubnummer 6015, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Uw relatie met ons, de BridgeBond en het bridgedistrict

Wij zijn lid van de BridgeBond omdat onze club het doel van de BridgeBond (bridge bevorderen) onderschrijft en we van de diensten van de BridgeBond gebruik maken. De BridgeBond kent afzonderlijke bridgedistricten en onze club is ook lid van één bridgedistrict, District Kennemerland.

Indien u lid wordt van bridgeclub BCG Heemstede, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in, in de ledenadministratie van de BridgeBond.

Het is mogelijk dat u bij lid worden al beschikt over een NBB-Lidnummer. In dat geval stelt de BridgeBond – mits actueel - uw persoonsgegevens voor onze club beschikbaar en hoeven deze niet apart aangeleverd te worden.

 

Indien u geen lid van ons bent en geen NBB-Lidnummer heeft, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive waarbij we het NBB-Rekenprogramma© [1]  gebruiken, dan verkrijgen wij en de BridgeBond via deze weg uw naam (en eventueel contactgegevens).

 

Indien u bij ons lid bent, leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de BridgeBond zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een NBB-Lidnummer. De BridgeBond koppelt uw NBB-Lidnummer aan deelnamegegevens en uw prestatie- en bridgecompetenties waarover de BridgeBond beschikt.

 

Uitgebreide informatie over het NBB-Lidmaatschap en het gebruik van het NBB-Lidnummer kunt u raadplegen via www.bridge.nl.

 

Doeleinden waarvoor wij en de BridgeBond persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de BridgeBond, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 • onze clubavond/middag/ochtend en overige activiteiten van ons en de BridgeBond, het opstellen van een meesterpuntenklassement of het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;

 • de Uitslagenservice (het openbaren van het -tot op de deelnemende personen gedetailleerde- wedstrijdverloop en uitslag);

 • onze Clubwebsite, https://www.nbbclubsites.nl/district/6 en/of https://www.bcgheemstede.nl;

 • toezending van stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering

 • toezending van het verenigingsblad Bridge, nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over bridge;

 • alle vormen van vrijwilligers- en kaderondersteuning ten behoeve van ons of de BridgeBond, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;

 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;

 • eventuele bestellingen bij de Bridge- en Boekenshop (leden ontvangen korting);

 • afspraken uit overeenkomsten met ons of de BridgeBond, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
  - de lidmaatschapsovereenkomst met u (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn - die ook verwijzen naar de reglementen van de BridgeBond);
  - onze lidmaatschapsovereenkomst met de BridgeBond;
  - de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt via MijnNBB bij de BridgeBond en/of bij aan de BridgeBond gelieerde organisaties;
  - de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het NBB-Rekenprogramma©  wordt georganiseerd en uitgerekend.

 • onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de BridgeBond;

 • het verwezenlijken van historische doelen.

 

MijnNBB, het NBB-Rekenprogramma©, de NBB-Uitslagenservice en onze NBB-Clubsite[2] zijn belangrijke digitale instrumenten van de BridgeBond die aan ons, ons bridgedistrict en de BridgeBond ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens - beperkt tot voor zover als ieder daartoe gerechtigd is - worden beheerd en verwerkt voor ieders eigen doeleinden.
 

Wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, ons bridgedistrict en de BridgeBond deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

 

Bewaartermijnen

Wij, het bridgedistrict en de BridgeBond bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten  worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

 

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de BridgeBond heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hun worden verwerkt. Bovendien heeft de BridgeBond over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de BridgeBond over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

 

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons, het bridgedistrict als bij de BridgeBond. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen via www.mijnNBB.nl. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, het bridgedistrict of van de BridgeBond zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

[1] Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de BridgeBond gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag. Alle verzamelde wedstrijdgegevens worden doorgegeven aan de NBB-Uitslagenservice van de BridgeBond. Onderdeel van het NBB-Rekenprogramma© is ook een inschrijfformulier dat door ons kan worden gebruikt. 

 

[2] De NBB-Clubsite is een website voor onze club die door de BridgeBond ter beschikking is gesteld.
 

______________________________________________________________________________________________

 

 

Verwerkingsregister

 

BCG Heemstede (BCG) is verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. In het volgende verwerkingsregister (“register”) is vastgesteld op welke wijze BCG persoonsgegevens gebruikt. In het register probeert BCG duidelijk te vermelden voor welke doeleinden, welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke categorie betrokkenen de gegevens zijn bestemd, de bewaartermijn, de verstrekking aan derden en de beveiligingsmaatregelen.

 

Doel

Beheer door

Betrokkenen

Persoons-gegevens

Bewaartermijn

Betrokken systemen

Inschrijving nieuw lid

Secretaris

Nieuwe leden

NAW; Geboortedatum; E-mailadres; Tel.nr.; Bondsnummer.

2 jaar na einde lidmaatschap.

E-mailadressen van de clubserver

Smoelenboek maken, onderlinge betrokkenheid vergroten

Webmaster

Alle leden

Foto

2 jaar na einde lidmaatschap.

Online website, Ledenadmini-stratie BCG

Ledenadministratie

Webmaster, Secretaris

Alle leden

NAW; Foto; E-mailadres; Tel.nr.; Bondsnummer.

2 jaar na einde lidmaatschap.

Online website; ledenadmini-stratie NBB

Uitslagen en klassementen inzichtelijk maken

TC, webmaster

Alle leden

Voornaam; Achternaam; Meesterpunten-saldo; Transferrace

Maximaal 3 jaar.

Online website; uitslagenservice NBB

Verspreiden clubnieuws, ALV-stukken, reglementen, etc

Secretaris

Alle leden

E-mailadres;

2 jaar na einde lidmaatschap.

E-mailadressen van de clubserver

 

BCG verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

 

Ter beveiliging van persoonsgegevens worden e-mailadressen in de bcc verstuurd en kunnen alleen leden door in te loggen in de ledenadministratie komen. Daarin kunnen zij raadplegen. Er worden geen bestanden via e-mail verstuurd, behalve (algemene) stukken voor de ALV (ledenvergadering), huishoudelijke reglementen en wedstrijdreglementen. De persoonsgegevens zijn online beschikbaar en worden niet via usb-sticks gedeeld. Op de computer van de penningmeester en de secretaris wordt een bestand bijgehouden, waarin ook de oud-leden zijn vermeld en worden bewaard, voor de aangehouden termijn.