Statuten

 

STATUTEN

STATUTENWIJZIGING VERENIGING
(Repertoriumnummer: 1450)

Heden, twee februari negentienhonderdvijfennegentig, verschenen voor mij, meester Marten Antoon Swart,
kandidaat-notaris, wonende te Haarlem, hierna te noemen "notaris", als plaatsvervanger van meester Adriaan Helmig, notaris ter standplaats Haarlem:

 1. de heer Charles Henri Valentin Dusseau, chemicus, geboren te Amsterdam op zestien juli negentienhonderd-drieënveertig, gehuwd, wonende **** **** **** ****, rijbewijsnummer: ********;
 2. de heer Gerardus Hendrik Jacob Kolman, particulier, geboren te Amsterdam op eenentwintig juni negentienhonderddrieëndertig, gehuwd, wonende te **** **** **** ****, paspoortnummer: ********;
 3. mevrouw Antonia Maria Elisabeth Clevers, docente, geboren te Kerkrade op achtentwintig september negentienhonderdzesenvijftig, ongehuwd, wonende te **** **** **** ****, paspoortnummer: ********;

te dezen handelende in hun kwaliteit van dagelijks bestuur van na te noemen vereniging, en aldus deze vereniging overeenkomstig het bepaalde in de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende. De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden:

 1. te Haarlem is gevestigd de vereniging: Acol Bridge Club 1978. Gemelde vereniging is opgericht op één augustus negentienhonderdachtenzeventig.
 2. De in de algemene vergadering de dato dertig januari negentienhonderdvierentachtig aangenomen statuten zijn vastgelegd in een notariële akte op zestien februari negentienhonderdvierentachtig verleden voor meester H.P.M. Krans, notaris ter standplaats Haarlem.
 3. Genoemde vereniging heeft in een algemene vergadering op: veertien november negentienhonderd-vierennegentig gehouden te: Bloemendaal, welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen, met de voor dit besluit vereiste meerderheid besloten om de statuten partieel gewijzigd vast te stellen overeenkomstig het door het bestuur van de vereniging vervaardigd ontwerp.
 4. Een uittreksel uit de notulen van deze vergadering zal aan deze akte worden gehecht. De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden dat de statuten thans luiden als volgt:

Naam en Zetel

Artikel la
De vereniging draagt de naam: ACOL BRIDGE CLUB 1978, afgekort als ABC '78. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.

Artikel lb
Zij is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Haarlem en Omstreken onder nummer V 595902.

Doel

Artikel 2
De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel. Zij tracht dit doel te bereiken door, als lid van de Nederlandse Bridge Bond (hierna NBB), de ereleden, de gewone leden, jeugdleden, adspiranten en niet-speelgerechtigde leden gelegenheid te bieden het bridgespel te beoefenen door het organiseren van wedstrijden, cursussen, oefeningen, het deelnemen aan competities en wedstrijden en verder door al hetgeen voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

Duur en Verenigingsjaar

Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar -gelijk aan het boekjaar- loopt van één september tot en met éénendertig augustus.

Leden

Artikel 4a
De vereniging kent ereleden, gewone leden, jeugdleden, adspiranten, niet-speelgerechtigde leden en begunstigers.

Artikel 4b
Voorzover hierna niet anders is omschreven, worden onder "leden" verstaan, ereleden, gewone leden, jeugdleden en niet speelgerechtigde leden tezamen.

Artikel 4c
Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die door een algemene ledenvergadering tot erelid zijn benoemd op grond van buitengewone verdiensten, de vereniging en/of haar doelstelling bewezen en die deze benoeming hebben aanvaard.

Artikel 4d
Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen van zesentwintig jaar en ouder, die zich als lid hebben aangemeld, ten aanzien van wie het bestuur heeft beslist, dat zij als zodanig zijn toegelaten. Indien het bestuur van de vereniging iemand niet als gewoon lid toelaat, dan kan hij/zij bij de Commissie van Beroep in beroep gaan.

Artikel 4e
Jeugdleden van de vereniging zijn natuurlijke personen tussen de achttien en zesentwintig jaar, die zich als jeugdlid hebben aangemeld, ten aanzien van wie het bestuur heeft beslist, dat zij als zodanig zijn toegelaten. Indien het bestuur van de vereniging iemand niet als jeugdlid toelaat, dan kan hij/zij bij de Commissie van Beroep in beroep gaan. Een jeugdlid wordt gewoon lid in het verenigingsjaar volgend op het jaar waarin hij/zij zesentwintig jaar is of wordt.

Artikel 4f
Adspiranten van de vereniging zijn natuurlijke personen jonger dan achttien jaar, die zich als adspirant hebben aangemeld, ten aanzien van wie het bestuur heeft beslist, dat zij als zodanig zijn toegelaten. Een adspirant wordt jeugdlid bij de aanvang van het verenigingsjaar, dat volgt op het verenigingsjaar waarin, de adspirant de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Artikel 4g
Niet-speelgerechtigde leden zijn natuurlijke personen die eerst leden van de vereniging zijn geweest en op eigen verzoek niet-speelgerechtigde leden zijn geworden.

Artikel 4h
Begunstigers zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard, de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage en als zodanig door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten als begunstiger.

Artikel 5
Het lidmaatschap van de leden sub a tot en met h is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

Schorsing en einde lidmaatschap

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één jaar, ingeval hij/zij bij herhaling in strijd handelt met zijn/haar lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad of indien het bestuur van de NBB dit lid heeft geschorst. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7.1
Het lidmaatschap van de leden eindigt:
a.
door overlijden;
b.
door schriftelijke opzegging door het lid te doen; deze kennisgeving dient uiterlijk vier weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar in het bezit van het bestuur van de vereniging te zijn. Het bestuur van de vereniging is verplicht de ontvangst van deze opzegging schriftelijk te bevestigen.
c.
door schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur te doen, hetgeen kan geschieden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede in die gevallen zoals nader geregeld zijn in het huishoudelijke reglement;
d.
door ontzetting, hetgeen kan geschieden wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt in woord en/of daad, het niet voldoen aan de financiële verplichtingen, of indien de betrokkene door het bestuur van de NBB is ontzet;
e.
door onder curatele stelling van een lid.

Artikel 7.2
Ontzetting en schorsing van een lid dient door het bestuur schriftelijk aan dit lid te worden medegedeeld onder opgaaf van de reden(en). Binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving staat voor dit lid beroep open bij de Commissie van Beroep, bij schrijven te richten aan de voorzitter van genoemde commissie. Bij tijdig ingesteld beroep treedt het besluit tot ontzetting eerst in werking nadat het bindend advies van de commissie is uitgebracht. Tot dat ogenblik geldt het betrokken lid als geschorst. Indien schorsing of ontzetting heeft plaatsgevonden op grond van een besluit van het bestuur van de NBB, dan heeft het geschorste respectievelijk het ontzette lid alleen de rechten van beroep tegen het besluit van de NBB, als omschreven in de statuten en huishoudelijk reglement van de NBB.

Artikel 7.3
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de betrokkene verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 7.4
De artikelen 6 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing op adspiranten.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers

Artikel 8
De rechten alsmede de verplichtingen van de begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

Geldmiddelen

Artikel 9
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • contributies;
 • donaties;
 • alle andere wettige baten.

Artikel 10
De leden en adspiranten zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering zal worden vastgesteld.

Artikel 11
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 12.1
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste vijf personen, doch altijd uit een oneven aantal, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.

Artikel 12.2
De bestuursleden worden voor de tijd van drie jaar benoemd.

Artikel 12.3
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Zij vormen samen het Dagelijks Bestuur. Het bestuur kan onderling plaatsvervangers aanwijzen.
De bestuursleden verdelen de taken in onderling overleg. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

Artikel 12.4
Kandidaten voor bestuursfuncties worden voorgesteld door het bestuur.

Artikel 12.5
Ook door tenminste tien stemgerechtigde leden kunnen kandidaten worden voorgesteld.

Artikel 12.6
Deze kandidaten dienen uiterlijk twee dagen voor de verkiezing schriftelijk bij het bestuur te worden aangemeld onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij bij verkiezing zijn/haar functie aanvaardt. De kandidaten, die de meeste stemmen op zich verenigen, zijn verkozen.

Artikel 12.7
Er wordt binnen het bestuur bij meerderheid van stemmen beslist; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 12.8.a
Een bestuurslid kan door de meerderheid van het bestuur als zodanig worden geschorst. De schorsing dient schriftelijk aan het bestuurslid te worden medegedeeld. Binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving staat voor dit bestuurslid beroep open bij de Commissie van Beroep, bij schrijven te richten aan de voorzitter van genoemde commissie. De Commissie van Beroep brengt een bindend advies uit over het aanblijven casu quo het aftreden van het betrokken bestuurslid.

Artikel 12.8.b
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 12.9.a
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 1. bij het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 2. door bedanken, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste een maand.

Artikel 12.9.b
Bij bedanken van een bestuurslid levert deze binnen 14 dagen de onder zijn berusting zijnde bescheiden/eigendom- men van ABC '78 in bij het bestuur.

Artikel 12.9.c
Verwezen wordt naar de overige bepalingen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 13.1
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 12.1 genoemde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

Artikel 13.2
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

 1. het (algemeen) bestuur tezamen;
 2. het Dagelijks Bestuur tezamen.

Artikel 13.3
Voor het beschikken over saldi bij banken is de handtekening van de penningmeester voldoende.
De penningmeester draagt zorg voor machtigingen bij de bank voor de voorzitter en secretaris.

Artikel 13.4
Het bestuur is, met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot:

 • het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 • het aangaan van handelingen, waarvan het belang voor de vereniging een bij huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag te boven gaat;
 • het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
 • het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 • het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 • het aangaan van dadingen;
 • het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtshandelingen, die geen uitstel kunnen lijden;
 • het sluiten en het wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Artikel 13.5
Noch het bestuur noch de algemene vergadering is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 13.6.
Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door het bestuur worden vastgesteld en door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

Artikel 13.7
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming van het bestuur worden gegeven. Verwezen wordt tevens naar het gestelde in artikel 12.9.c.

Jaarverslag en rekening en verantwoording

Artikel 14.1
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Artikel 14.2
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een door alle bestuurders ondertekende balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar (boekjaar) gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

Artikel 14.3
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een (kas) commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Artikel 14.4
Het bestuur is verplicht de hierboven bedoelde bescheiden tien jaren lang te bewaren.

Artikel 14.5
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

Artikel 14.6
Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.

Algemene Vergaderingen

Artikel 15.1
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 15.2
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 14, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 2. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 3. voorziening in eventuele vacatures;
 4. vaststelling van de begroting;
 5. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 6. de benoeming van de Commissie van Beroep.

Artikel 15.3
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept zoals is vermeld in artikel 15.4.

Artikel 15.4
Het bestuur roept algemene vergaderingen bijeen door middel van schriftelijke convocaties, te doen toekomen
tenminste acht (werk)dagen voor de algemene vergadering. Bij de convocatie worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 16.1
Alle ereleden, gewone leden, jeugdleden, adspiranten, niet-speelgerechtigde leden en begunstigers hebben toegang tot de algemene vergadering. Toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden indien de Commissie van Beroep nog geen bindende uitspraak heeft gedaan. Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

Artikel 16.2
De begunstigers en adspiranten hebben geen stemrecht. Alle niet geschorste ereleden, gewone leden, jeugdleden en niet-speelgerechtigde leden kunnen ter vergadering een stem uitbrengen. Een stemgerechtigde is bevoegd zijn stem uit te brengen door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde.

Artikel 16.3
Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

Artikel 16.4
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in de vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Artikel 16.5
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

Artikel 16.6
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij/zij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 16.7
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergaderingen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt.

Artikel 17.1
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelve.

Artikel 17.2
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen opgemaakt. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 17.3
Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding -ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Statutenwijziging

Artikel 18.1
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien (werk)dagen bedragen.

Artikel 18.2
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden en
begunstigers ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

Artikel 19.1
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal stemgerechtigden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 19.2
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, tenminste acht doch uiterlijk dertig (werk)dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 20.1
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 20.2
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen
ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 21
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding

Artikel 22.1
De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 22.2
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht doch uiterlijk dertig (werk)dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 22.3
Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikeI bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien (werk)dagen bedragen.

Artikel 22.4
Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

Artikel 22.5
Bij een eventueel batig saldo zal door de algemene vergadering worden beslist over de bestemming daarvan.

Artikel 22.6
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht.
In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Artikel 22.7
De vereffenaars dienen de ontbinding aan te tekenen ten kantore van de in artikel 20 lid 1 bedoelde Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Huishoudelijk reglement en andere reglementen

Artikel 23
Door de algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld, tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan regeling door de statuten wordt geëist of waarvan de regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht. De algemene vergadering kan andere reglementen vaststellen. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze regelend recht bevat of met deze statuten.

Commissies

Artikel 24
Het bestuur kan commissies in het leven roepen, wier samenstelling, werkwijze en bevoegdheden dienen te worden omschreven.

Slot

De verschenen personen zijn mij bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen/partijen is door mij, notaris aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. Waarvan akte, in minuut verleden te Haarlem, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard, van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij notaris ondertekend om zeventien uur vijftien minuten.