Huishoudelijk reglement

Bridgeclub “Haarlem Noord”

  Huishoudelijk reglement

 

 

Inhoudsopgave

 

Naam

Doel

Leden

Bestuur

Kaskommissie

Technische kommissie

Andere kommissies

Vergaderingen

Stemrecht

Wijzigingen in het reglement

Geldmiddelen

Verenigingsjaar

Diversen

 

1. NAAM

 

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam "Bridgeclub Haarlem-Noord", is gevestigd te Haarlem en is opgericht op 1 september 1936.

 

2. DOEL

 

Artikel 2.

Het doel van de vereniging is het bridgespel te beoefenen.

 

Artikel 3.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • Aansluiting bij de Nederlandse Bridgebond
 • Het houden van bijeenkomsten en het uitschrijven van en het deelnemen aan bridgewedstrijden
 • Het gebruik maken van verder ten dienste staande middelen, die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

3. LEDEN

 

Artikel 4

De vereniging bestaat uit:

 • Gewone leden
 • Donateurs
 • Ereleden

 

Artikel 5

Het gewone lidmaatschap wordt verkregen als door de kandidaat kennis is gegeven van de wens tot toetreding - door middel van een aanmeldingsformulier - aan de secretaris.

Is het oordeel van het bestuur gunstig dan zorgt dit voor bekendmaking aan de leden van naam en adres van de kandidaat.

Zijn na 14 dagen na voormelde bekendmaking aan de leden geen gegronde bezwaren binnengekomen bij het bestuur, dan wordt aan de kandidaat medegedeeld dat hij/zij als lid is aangenomen.

Indien gegronde bezwaren tegen een kandidaat lid zijn ingebracht waardoor deze niet als lid kan worden aangenomen, dan wordt hem/haar hiervan schriftelijk mededeling gedaan zonder opgave van redenen.

 

Artikel 6

Donateur zijn zij, die de vereniging steunen met minstens de helft van de jaarlijkse contributie.

 

Artikel 7

Erelid zijn zij, die op grond van bijzondere verdiensten door de ledenvergadering bij acclamatie als zodanig worden benoemd.

 

Artikel 8

Het lidmaatschap voor leden eindigt door:

 • Bedanken, hetgeen schriftelijk aan het secretariaat dient te geschieden;
 • Opzegging namens de vereniging, indien de gedragingen van het lid naar de eenstemmige mening van  het  bestuur niet stroken met de  gewenste orde en sfeer in de club
 • Overlijden
 • Royement

 

Artikel 9

Het royement kan geschieden wegens:

 • Het niet nakomen van de geldelijke verplichting jegens de vereniging en kan  door het bestuur worden uitgesproken bij een contributieschuld van 3 maanden.
 • Het verrichten van  handelingen, waardoor de belangen van de vereniging of van de Nederlandse Bridgebond worden geschaad. In dit geval is het  bestuur bevoegd op staande voet te schorsen en is dan verplicht binnen 3 weken:
 1. de schorsing in te trekken of
 2. een ledenvergadering bijeen te roepen met als agendapunt het voorstel tot royement.

Het royement wordt schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld, waarin tevens  de redenen van het royement duidelijk worden omschreven.

Van het royement kan kennis worden gegeven aan de N.B.B. met verzoek dit over  te nemen en het royement te publiceren in het bondsorgaan

 

4. BESTUUR

 

Artikel 10

De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit tenminste 6 leden, te weten een  voorzitter, een  secretaris, een penningmeester, een wedstrijdleider en tenminste 2 commissarissen. Zij worden voor de tijd van 2 jaar gekozen uit en op voordracht van de leden. De wedstrijdleider treedt niet periodiek af. Tevens hoeft de wedstrijdleider geen bestuurslid te zijn.

Voor aftreden zijn aan  de beurt: in oneven jaren: de voorzitter en en de commissarissen,

In even jaren: de secretaris en de penningmeester. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Verkiezing geschiedt met gewone meerderheid van stemmen. In een tussentijdse vacature wordt door het bestuur voorzien: deze voorziening geldt tot de eerstvolgende ledenvergadering.

 

Dagelijks bestuur

 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het  dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van die zaken, welke geen uitstel kunnen gedogen en niet van ingrijpende aard zijn, alsmede van die zaken, welke door het bestuur aan het dagelijks bestuur worden opgedragen.

 

Functies

 

Artikel 11

De voorzitter is de woordvoerder van het bestuur en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. De secretaris voert de correspondentie en verzorgt de administratie van de vereniging.

De penningmeester is belast met de financiën en is hierover verantwoording schuldig aan het bestuur en de leden. Hij/zij verricht de nodige aankopen in overleg met het dagelijks bestuur. De wedstrijdleider is belast met de technische leiding op de speelavonden en de organisatie van wedstrijden.

De commissarissen staan het bestuur in alles bij en vervullen bij ontstentenis van  een der  bestuursleden  de open gevallen functie in onderling overleg.

 

5. KASKOMMISSIE

 

Artikel 12

De kaskommissie bestaat uit 2 leden + 1 reserve lid, die door de ledenvergadering voor de tijd van 1 jaar worden gekozen. Elk jaar wordt 1 van de leden vervangen door het reserve lid en wordt een nieuw reserve lid benoemd.

Bestuursleden mogen geen deel uitmaken van een kaskommissie. Deze kommissie heeft tot taak ten minste 1 maal per jaar een controle in te stellen naar het beheer van de penningmeester. Een controle dient te geschieden binnen 28 dagen voor het houden van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zij heeft het recht inzage te vorderen van alle bescheiden, welke zij voor een juiste uitoefening van haar taak nodig oordeelt. Zij brengt ter algemene vergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.

 

6. TECHNISCHE KOMMISSIE

 

Artikel 13

De technische kommissie bestaat uit de wedstrijdleider en 2 door het bestuur aangewezen leden. Zij regelt de wekelijkse speelbijeenkomsten, heeft de leiding van de wedstrijden en zorgt voor de aanpassing van het competitiereglement. Haar beslissingen zijn bindend en de partijen zijn verplicht zich hieraan te houden. Tevens heeft de technische kommissie de zorg over het materiaal van de vereniging. Zij is verantwoording schuldig aan het dagelijks bestuur.

Jaarlijks brengt zij verslag uit over de wedstrijden, die zowel binnen als buiten verenigingsverband zijn gespeeld.

Uitslagen en competitiestanden worden op de website geplaatst.

 

7. ANDERE KOMMISSIES

 

Artikel 14

Het bestuur heeft het recht andere kommissies te benoemen ter verlichting van zijn taak.

 

8. VERGADERINGEN

 

Artikel 15

Bestuursvergaderingen worden belegd:

 • op verlangen van de voorzitter:
 • op verzoek van 2 andere bestuursleden.

Deze vergaderingen zijn slechts geldig, indien de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

 

Artikel 16

De jaarlijkse ledenvergadering wordt  in de maand september gehouden en wordt door het bestuur uitgeschreven.

Minstens 1 week tevoren wordt dit per rondschrijven aan de leden medegedeeld, met vermelding van de agendapunten en de relevante stukken. Op de jaarlijkse ledenvergadering brengt het bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. De penningmeester legt rekening en verantwoording af over de financiën onder overlegging van een verslag van de kaskommissie.

Voorts worden behandeld: verkiezing nieuwe bestuursleden, de begroting voor het komende jaar, de vaststelling van de contributie, het programma en het competitiereglement. Deze laatste 2 stukken worden door de Technische Kommissie in overleg met het bestuur opgesteld.

 

Artikel 17

Verder kunnen ledenvergaderingen worden belegd:

 • op verlangen van het bestuur
 • indien tenminste 10 leden dit schriftelijk verzoeken onder opgave van de agendapunten.

In dit geval is het bestuur verplicht deze vergadering te doen houden binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek. Bij gebreke hiervan zullen de verzoekers het recht hebben zelf tot beleggen van de verzochte vergadering over te gaan, met aanwijzing van een gewoon lid, dat de vergadering zal leiden.

De in dit artikel bedoelde ledenvergaderingen zijn geldig indien tenminste 1/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 3 weken een nieuwe ledenvergadering gehouden, waarbij ongeacht het aantal aanwezige !eden, besluiten bij gewone meerderheid van stemmen kunnen worden genomen

(met uitzondering van ontbinding en fusie, zie art. 25, 26 en 27).

 

9. STEMRECHT

 

Artikel 18

Uitsluitend aanwezige leden (en eventuele ereleden) hebben op de ledenvergadering stemrecht.

 

Artikel 19

Door de ledenvergadering worden besluiten genomen en benoemingen gedaan bij meerderheid van stemmen. Wanneer geen volstrekte meerderheid van stemmen wordt behaald volgt herstemming.

Bij herstemming over personen wordt, indien de stemmen nogmaals staken, de kandidaat, die voor het bestuur is voorgesteld, geacht te zijn gekozen.

Zijn de kandidaten door de vergadering voorgedragen, dan beslist het lot.

Bij herstemming  over zaken wordt, bij nogmaals staken der stemmen, het betreffende voorstel als verworpen beschouwd. Het stemmen over meerdere personen voor eenzelfde functie geschiedt schriftelijk; over zaken mondeling, tenzij anders in dit Huishoudelijk Reglement bepaald.

 

Stembureau

 

Het tellen der schriftelijke stemmen geschiedt door een stembureau, dat uit 3 personen bestaat en door de voorzitter wordt aangewezen.

 

10. WIJZIGING IN HET REGLEMENT

 

Artikel 20

Wijzigingen in dit Huishoudelijk Reglement kunnen alleen in een ledenvergadering met meerderheid van stemmen worden aangebracht.

Het voorstel voor deze wijzigingen moet tenminste 1 week voor de vergadering aan de leden bekend gemaakt worden.

 

Artikel 21

Ieder nieuw lid ontvangt een welkomstbrief met ledenlijst en laatste jaarverslag. In de welkomstbrief wordt verwezen naar de website van de bridgeclub waar competitie en huishoudelijk reglement op staan.

 

11. GELDMIDDELEN

 

Artikel 22

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • Contributies
 • Schenkingen
 • Andere baten.

 

Artikel 23

De gewone leden betalen een contributie, die elk jaar opnieuw door de ledenvergadering wordt vastgesteld. Deze contributie is op 1 oktober verschuldigd bij vooruitbetaling en is verschuldigd tot en met de laatste maand van het verenigingsjaar, ook al zegt een lid tussentijds zijn lidmaatschap op. Nieuwe leden betalen bij entree contributie tot en met de laatste maand van  het verenigingsjaar.

Tijdens langdurige ziekte (2 maanden of langer) of in bijzondere omstandigheden, waarbij men onvrijwillig gedurende een aantal maanden niet op de club aanwezig kan zijn, kan in overleg met het bestuur de contributie verlaagd worden.

Jeugdleden (tot en met 18 jaar) betalen 50 % van de normale contributie. Jeugdleden  (tot en met 23 jaar) betalen 75 van de normale contributie.

Indien de eenmalige betaling onoverkomelijke bezwaren oplevert kan een lid het bestuur om een meer gespreide betalingswijze verzoeken.

Indien de contributie niet betaald is voor 1 december van het lopende jaar wordt deze verhoogd met € 10,-

 

12. VERENIGINGSJAAR

 

Artikel 24

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 

Artikel 25

De ontbinding of fusie van de vereniging kan worden voorgesteld door de meerderheid van het bestuur of door tenminste de helft van het aantal leden, die een daartoe strekkend en met redenen omkleed voorstel, door hen ondertekend,  bij het bestuur indienen. Het bestuur is gehouden binnen 4 weken na ontvangst van dit voorstel een ledenvergadering te beleggen, met dit voorstel als enig agendapunt. Een geldig besluit tot ontbinding of fusie van de vereniging kan slechts worden genomen met tenminste de aanwezigheid van 3/4 deel van het ledenbestand en dan met 2/3 meerderheid van stemmen. De stemming over ontbinding of fusie geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 26

Bij ontbinding of fusie beslist de vergadering, die het ontbindings- of fusiebesluit neemt, hoe het batig saldo zal worden besteed, of het nadelig saldo zal worden vereffend.

 

Artikel 27

Het bestuur is met de liquidatie belast, tenzij de vergadering 2 of meer liquidateurs aanwijst.

 

13. DIVERSEN

 

Artikel 28

Indien in het Huishoudelijk Reglement sprake is van bestuurs beslissingen wordt bedoeld beslissingen door de meerderheid van het bestuur of het Dagelijks Bestuur genomen, tenzij anders is vermeld.

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of waarin sprake is, van onredelijke hardheid,  beslist het bestuur.

 

Artikel 29

De leden nemen voor eigen rekening en risico deel aan alle door of namens de vereniging georganiseerde activiteiten.