Competitiereglement

BRIDGECLUB "Haarlem Noord "

COMPETITIEREGLEMENT

 

Inhoudsopgave

 

Algemeen

Voorbereidingen

Programma

Regelingen

Lijnen

Promotie / Degradatie

Bekercompetities

Zomercompetitie

Arbitrage en beroep

Slotbepalingen

De WEKO-tabel voor het clubkampioenschap:     

 

Algemeen

 

 • Art. 1 Waar wordt gesproken van "de club" wordt bedoeld Bridgeclub "Haarlem Noord".
 • Art. 2 Het bestuur stelt een Wedstrijdleider (WL) aan. Deze wordt ondersteund door een Technische Commissie. De WL is verantwoorde-lijk voor de gang van zaken op de clubavond.
 • Art. 3 Met NBB wordt gedoeld op de Nederlandse Bridge Bond.
 • Het district is district Kennemerland van de NBB.
 • Art. 4 Dit reglement kent interne en externe competities.
 • Externe competities zijn competities, georganiseerd door de NBB of het district waaraan de club of leden namens de club deelnemen.
 • Interne competities worden georganiseerd door de club. De diverse interne competities worden jaarlijks aangekondigd in het programma van de TC. (in de wedstrijdkalender). De interne parencompetitie bestaat uit een aantal competitieseries, die elk uit een aantal zittingen bestaan. Een zitting is altijd een clubavond. De WL is bevoegd wijzigingen in dit speelschema aan te brengen.

 

Voorbereidingen

 

 • Elke week wordt de indeling van de clubavond opgesteld door de voorbereider. Deze heeft op dat moment ook de betreffende mobiele telefoon in bezit. De voorbereider verzorgt in de regel gedurende een competitieronde elke indeling van de clubavond.
 • Art. 5 Bij verhindering om op een clubavond te verschijnen, is men verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden aan het afmeldadres van de TC. (via een mobiel telefoonnummer). Deze melding dient te zijn geschied voor 19.00 uur op de dag voorafgaand aan van de club- avond.
 • Art. 6 De verhindering moet ook aan de partner zijn gemeld.
 • Art. 7 Als van een paar een van de beide spelers verhinderd is, heeft de andere speler het recht om met een invaller, al dan niet lid van de club, te spelen. Het aldus gevormde paar heet "paar met invaller". Een paar met invaller kan bestaan uit twee spelers die elk tot een ander paar behoren en samen spelen omdat hun wederzijdse partners verhinderd zijn. Er is dus onderscheid tussen een "paar met invaller" en een "invallend paar".
 • Art. 8 Om stilzittafels te voorkomen kan de TC. invalparen (eventueel geen clublid) inschakelen. N.b. clubleden gaan als invallers voor niet-leden.
 • Art. 9 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels, zoals vastgesteld door de NBB. Het wedstrijdreglement van de NBB is van toepassing, behoudens in dit reglement of vanwege de TC tevoren aangegeven afwijkingen.
 • Art. 10 Regelmatig wordt tijdens het spelen de tijd gemeld. Voor tijdsoverschrijding kan de WL een arbitrale score geven.

 

Programma

 

 • Art. 11 De TC, of bij ontbreken de WL, stelt ieder jaar het programma samen voor het komende seizoen en legt dit aan het bestuur en leden voor.
 • Art. 12 Meesterpunten worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van de NBB.

 

Regelingen

 

Samenstelling/ontbinding paren en viertallen

 • Art. 13 Bij een partnership dat wordt opgeheven, heeft de TC geen verplichting voor een invaller zorg te dragen, maar kan wel bemiddelen. Het wisselen van partner kan ALLEEN geschieden aan het einde van een competitie- serie.
 • Art. 14 Degene die opgezegd wordt, behoudt de plaats in de lijn, waartoe het paar behoorde. Degene die opzegde verliest als regel het recht om in deze lijn te blijven spelen en zal in het algemeen in de naast lagere lijn dienen te beginnen.

 

Lijnen

 

 • Art. 15 De indeling in lijnen voor een competitieserie geschiedt door de TC aan de hand van de resultaten in de laatste competitieserie, tenzij de TC meent de indeling op een andere wijze te moeten laten plaatsvinden.
 • Art. 16 Om op de clubavond stilzittafels (in meer dan een lijn) te voorkomen, kan de TC een paar in een andere lijn indelen. Bij voorkeur zal de TC dit toepassen op een paar met invaller, dan wel een invallend paar.
 • Art. 17 In het belang van de rust en/of vlotte voortgang op de clubavond, kan de TC wijzigingen in de indeling der lijnen aanbrengen
 • Art. 18 Indien een paar in een andere lijn is ingedeeld, zal als ondergrens 47½ % en als bovengrens 55% worden gehanteerd
 • Art. 19 Nieuwe leden worden ingedeeld in de laagste lijn.
 • Art. 20 De Stopregel is in de A- en B-lijn verplicht.
 • Art. 21 In alle lijnen is Alerteren verplicht.
 • Art. 22 Ieder paar dient twee systeemkaarten aan de tegenstanders te overleggen.
 • Art. 23 Wanneer in een lijn een paar een weinig voorkomend systeem of weinig voorkomende conventies wil hanteren, dient men dat tevoren te melden bij de TC.
 • Art. 24 In de laagste (C-) lijn mogen nieuwe leden alsook nieuw gevormde partnerships, in de eerste competitieserie, dat het betreffende paar in deze samenstelling op de club speelt, tijdens het bieden de eigen systeemkaart raadplegen (dit in afwijking van art. 40 tweede lid van de spelregels NBB).
 • Art. 25 Het resultaat van een paar op een zitting wordt uitgedrukt in het percentage dat aangeeft het behaald aantal matchpunten ten opzichte van het maximum te behalen matchpunten in die lijn in die zitting. Indien wijziging van de samenstelling van de paren optreden beslist de TC. conform art. 61.
 • Art. 26 Het totaal van de behaalde resultaten op de zittingen in een competitie bepaalt de rangorde in een lijn en is tevens bepalend voor promotie en degradatie na afloop van een competitie.
 • In bijzondere gevallen zullen resultaten worden aangepast en zo nodig begrensd alvorens mee te tellen voor de stand.
 • Art. 27 Het door een paar met invaller behaalde resultaat wordt toegekend aan het paar c.q. de paren waartoe de speler van dit paar met invaller behoren. Dit toe te kennen resultaat wordt aangepast volgens hierna te stellen regels.
 • Art. 28 Het resultaat van een paar met invaller wordt ten slotte begrensd op minimaal 47½ % en maximaal 55%.
 • Art. 28a Indien de wedstrijdleider voor aanvang van de speelavond wordt ingelicht mag een paar met invaller, mits bestaand uit twee leden uit dezelfde lijn of verschillende lijnen, doch spelend in de lijn van de hoogste speler, spelen voor de behaalde score van die avond. Het behaalde resultaat wordt toegekend aan beide paren, waartoe dit paar met invaller behoort. Art. 28 is dan niet van toepassing.
 • Art. 29 Loslopers spelen begrensd 47½ / 55% evenals degene met wie zij spelen.
 • Art. 30 Een paar dat met kennisgeving afwezig is, krijgt die zitting als resultaat 47,49% toegekend, en zonder kennisgeving afwezig 40%.
 • Art. 31 Indien meerdere in dit reglement genoemde regelingen op een paar van toepassing zijn, wordt de voor het paar meest gunstige van deze regelingen getroffen.

 

Promotie / degradatie

 

 • Art. 32 Aan het einde van een competitieserie vindt promotie naar de naast hogere lijn, dan wel degradatie naar de naast lagere lijn plaats volgens hierna te stellen regels.
 • Art. 33 Geen promotie of degradatie zal worden toegepast voor een paar waarvan een der spelers de helft (of meer) van het aantal zittingen van de betreffende competitieserie met kennisgeving afwezig is geweest wegens ziekte of ongeval.
 • Art. 34 Indien een paar of een der spelers van dat paar in een competitieserie de helft (of meer) van het aantal zittingen van een competitieserie zonder kennisgeving afwezig is of met kennisgeving afwezig is met andere dan in art. 33 genoemde reden, dan kan wel degradatie, maar geen promotie volgen.
 • Art. 35 Wanneer voor een paar twee of meer competitieseries achtereen Art. 34 van toepassing is, zal hooguit eenmaal degradatie worden toegepast.
 • Art. 36 Voor degradatie komen alle paren in aanmerking, die gemiddeld minder dan 47½ % scoren (zie echter art 38). Er degraderen ten minste drie paren, als de lijn uit 12 paren bestaat.
 • Art. 37 Degradatie op grond van het niet behalen van 47½ % wordt niet toegepast, indien de (daardoor) te promoveren paren niet ten minste 50%  hebben gescoord.
 • Art. 38 Naar aanleiding van promoties en degradaties worden de lijnen opnieuw ingedeeld.  Men kan promotie / degradatie niet weigeren. Men kan echter wel een beroep doen op de TC om art 57 toe te passen

 

Bekercompetities

 

Algemeen

 • Art. 39 De club kent een tweetal bekers, welke te winnen zijn in de reguliere paren-competities.
 • Dit zijn de Marten Hayema-beker (voor de clubkampioenen) en de Henk Steenwinkel-beker (voor de hoogste percentages).
 • Art. 40 Naast de genoemde bekers kunnen voor speciale competities andere bekers worden ingesteld. De regelingen die hierop betrekking hebben, worden tevoren bekend gemaakt.
 • Art. 41 Een paar kan meerdere bekers winnen. Er geldt hiervoor geen beperking.

 

Marten Hayema-beker

 

 • Art. 42 Na afloop van een competitieserie worden, na promotie/degradatie, clubkampioenspunten volgens de NBB-tabel (zie laatste pagina van dit reglement) toegekend.
 • Art. 43 Bij gelijk eindigen, krijgen de betrokken paren het aantal punten dat bij de hoogste plaats hoort.
 • Art. 44 Indien een paar in de loop van het seizoen gesplitst wordt, gaan beide spelers ieder voor zich verder.
 • Art. 45 Aan het einde van het seizoen wordt het paar (c.q.de speler) met de meeste clubkampioenschapspunten clubkampioen. In geval van ex aequo eindigen, wordt het kampioenschap gedeeld. De clubkampioen is voor een jaar houder van de Marten Hayema-beker.

 

Henk Steenwinkel-beker

 

 • Art. 46 Uit elke competitieserie worden de twee beste resultaten van een paar in zijn volledige samenstelling bepaald. (n.b. een score, behaald met een invaller telt niet mee).
 • Art. 47 Van die beste resultaten worden weer de zes beste gesommeerd. Het paar dat het hoogste, aldus berekende resultaat heeft, wordt winnaar van de Henk Steenwinkel-bekercompetitie. In geval van ex aequo eindigen, wordt ook dit kampioenschap gedeeld. De winnaars zijn voor een jaar houders van de Henk Steenwinkel-beker.
 • Art. 48 Een paar komt slechts in aanmerking voor het winnen van de Henk Steenwinkel-beker, wanneer dit paar ten minste drie competitieseries in dezelfde samenstelling heeft gespeeld. (Anders zijn er n.l. geen zes meetellende resultaten.)

 

Zomercompetitie

 

 • Art. 49 In de zomerperiode organiseert de club een aparte competitie. De z.g. Zomercompetitie voor het winnen van de Nico en Jopie Boterbloembeker. Deze beker kan alleen gewonnen worden door leden van de Bridgeclub Haarlem Noord. 
 • Art. 50 Men hoeft niet af te melden. Indeling vindt plaats bij aanvang van de zitting.
 • Art. 51 Men komt als PAAR Iedere invaller is toegestaan, ook invallers die geen lid zijn van de NBB.
 • Art. 52 Classificatie van invallers, die geen lid zijn van de club, is ter beoordeling van de TC dan wel de WL.

 

Arbitrage en beroep

 

 • Art. 53 Op de clubavond wordt arbitrage verricht door of vanwege de WL. Wanneer onenigheid ontstaat, kan de TC ter plekke om een uitspraak worden gevraagd. De WL beslist echter in voorkomende gevallen.
 • Art. 54 Wanneer men het oneens is met de uitspraak van de WL, kan men in beroep gaan bij het bestuur. De WL zal dan de kwestie schriftelijk aan het bestuur voorleggen. Het bestuur kan externe deskundigen raadplegen om tot een oordeel te komen. Men kan ook direct bij de bond in protest gaan, zonder tussenkomst van het bestuur.
 • Art. 55 Wanneer men het oneens is met de uitspraak van het bestuur, kan men via de geëigende wegen bij de bond (in casu het district) in protest gaan.
 • Voor dergelijke protesten dient een protestformulier te worden ingevuld en wordt protestgeld (€ 15,--) in rekening gebracht (doorgaans wordt dit protestgeld teruggestort wanneer het protest gegrond blijkt).

 

Slotbepalingen

 

 • Art. 56 Het bestuur is, op voordracht van de TC, bevoegd om te beslissen in afwijking van dit reglement, indien dit in het belang van de vereniging is.

 

Noot: Verzuim zo min mogelijk!!

Bedenk dat bridge een spel is, dat in verenigingsverband in lijnen wordt gespeeld. Door weg te blijven, wordt niet alleen uw partner gedupeerd, maar de hele lijn kan nadeel ondervinden door z.g. "competitie-vervalsing".

 

De WEKO-tabel voor het clubkampioenschap

 

Plaats A-lijn B-lijn C-lijn
1 100 74 55
2 90 67 50
3 80 59 44
4 70 52 38
5 60 44 31
6 50 37 27
7 45 33 24
8 40 29 21
9 35 26 19
10 30 22 16
11 25 18 13
12 20 14 9
13 15 11 7
14 10 7 5
15 5 3 2
16 0 0 0