Huishoudelijk Reglement

 

VASTGESTELD d.d. 29 oktober 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB DE IJSSEL

 

 

Toetreden van leden

Artikel 1

Personen die gewoon lid van Bridgeclub De IJssel, hierna te noemen “de vereniging”, wensen te worden, geven hiervan kennis aan het bestuur op een daartoe bestemd formulier. Het bestuur stelt het kandidaat-lid voor. De termijn van voorstellen duurt veertien dagen. In de loop van deze termijn hebben de leden de gelegenheid hun bezwaren tegen toelating kenbaar te maken bij het bestuur. Na het verstrijken van de termijn beslist het bestuur over de toelating.

 

 

Rechten en plichten van leden

Artikel 2

De leden zijn gehouden:

 1. de bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement na te leven en niet in strijd daarmede te handelen.

 2. bij de wedstrijden zich te onderwerpen aan de regels van de hiervoor geldende reglementen en bepalingen

 3. hun financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen tot het eind van het verenigingsjaar waarin zij ophouden lid te zijn, behoudens dispensatie verleend door het bestuur. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de penningmeester.

 

 

Het bestuur

Artikel 3

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden en wordt door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

 2. De volgende functies worden in ieder geval in het bestuur vertegenwoordigd: voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdleider. Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden.

 3. Het bestuur heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

 4. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn aftredend op de jaarvergadering, volgens het onderstaande schema:

  • 1e jaar: secretaris

  • 2e jaar: penningmeester

  • 3e jaar: voorzitter

De overige bestuursleden zijn eveneens na 3 jaar aftredend.

 1. De voorzitter is bij vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur c.q. het dagelijks bestuur, alsmede de jaarvergadering en de overige algemene vergaderingen.

 2. De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief. Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging.

 3. De penningmeester houdt de kas en de boeken van de vereniging. Hij maakt ter behandeling in de jaarvergadering, in overleg met het bestuur, een begroting op voor het volgende verenigingsjaar. Van een goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken zonder machtiging van het bestuur.

 

Vergaderingen van het bestuur

Artikel 4

 1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit wenselijk achten. In ieder geval wordt binnen een maand na de algemene vergadering een bestuursvergadering gehouden.

 2. Van alle bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen opgemaakt.

 

 

Jaarvergadering

Artikel 5

 1. Tot de vaste agendapunten van de in artikel 15 van de Statuten bedoelde jaarvergadering behoren:

 1. opening;

 2. ingekomen stukken;

 3. notulen van de vorige algemene vergadering;

 4. eventueel verslag van de secretaris;

 5. rekening en verantwoording van de penningmeester;

 6. verslag van de kascommissie;

 7. vaststelling van de contributie en de minimum bijdrage van de begunstigers;

 8. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;

 9. benoeming van de kascommissie;

 10. verkiezing van bestuursleden;

 11. verkiezing van de leden van de TC;

 12. eventueel rapport van commissies

 13. eventueel verkiezing van commissies

 14. behandeling van door het bestuur of de leden ingediende voorstellen;

 15. rondvraag;

 16. sluiting.

 

 

Contributie

Artikel 6

 1. De contributie wordt vastgesteld op de jaarvergadering.

 2. De contributie dient door de leden jaarlijks te worden voldaan uiterlijk drie maanden na het begin van het verenigingsjaar.

 3. Wanneer de contributie dan niet is voldaan, volgt een aanmaning. Artikel 6 van de statuten van de vereniging zijn van toepassing.

 

 

Commissies

Artikel 7

 1. Het bestuur kan voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen, terwijl ook de algemene vergadering een voorstel hiertoe kan doen. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene vergadering.

 2. Tot deze commissies behoort onder andere de:

  1. Technische Commissie

 1. Het bestuur wordt in zijn taak ten aanzien van bridgetechnische aangelegenheden terzijde gestaan door een uit ten minste drie leden bestaande technische commissie, hierna te noemen TC. Maakt geen der bestuursleden deel uit van de TC dan wijst het bestuur een zijner leden aan als toehoorder in de vergaderingen van de TC.

 2. De leden van de TC worden door de jaarvergadering gekozen. Elk TC lid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door de TC op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. De voorzitter van de TC wordt in functie gekozen, de overige functies worden in onderling overleg verdeeld. De clubcompetitieleider zorgt voor het goed functioneren van de clubcompetitie, controleert en berekent de uitslagen en maakt de stand op. De materiaalcommissaris verzorgt het materiaal. Voor andere specifieke taken zal de TC iemand uit haar midden aanwijzen.

 3. Alle hierboven genoemde functionarissen verstrekken de gegevens ter publicatie die op hun werkzaamheden betrekking hebben. De TC kan zich bij de uitoefening van haar taak laten bijstaan.

 4. De voorzitter roept de leden van de TC in vergadering bijeen zo vaak hem of twee der andere leden dit wenselijk voorkomt. Hij geeft hiervan tijdig kennis aan het bestuur. In de algemene vergadering is hij de woordvoerder van de TC.

 5. De TC brengt voor de jaarvergadering rapport uit over het afgelopen speelseizoen en doet voorstellen voor het komende speelseizoen.

 6. De TC is te allen tijde gehouden haar plannen, voor die ter publicatie worden vrijgegeven, ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen. Zij is steeds gebonden aan de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen of bepalingen, alsmede aan het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridgebond.

 7. Tot de taken van de TC behoren:

  1. het uitgeven van reglementen en bepalingen voor de wedstrijden in clubverband, de viertallenwedstrijden en eventuele andere wedstrijdvormen binnen de vereniging;

  2. het indelen van paren en viertallen naar sterkte in de diverse groepen;

  3. het opstellen van viertallen in externe competities;

  4. het waar nodig behulpzaam zijn bij de vorming van paren en teams voor de interne competitie;

  5. het samenstellen van vertegenwoordigende teams voor het spelen van wedstrijden in clubverband;

  6. overige technische werkzaamheden.

 8. Van beslissingen en maatregelen van de TC kan ieder lid in beroep gaan bij het bestuur dat, na de TC te hebben gehoord, uitspraak doet. Het bestuur kan beroepszaken delegeren aan een daartoe benoemde commissie.

 1. Eventueel nog andere commissies, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een lustrumcommissie, sponsorcommissie, lief & leed commissie, feestcommissie, beroepscommissie, materiaalcommissie, toernooicommissie.

 

Slotbepalingen

Artikel 8

 1. Het Huishoudelijk Reglement moet met meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

 2. In alle gevallen waarin de het Huishoudelijke Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 29 oktober 2015.