Wedstrijdreglement

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Algemeen

 

Artikel 1, lid 1 De speelavond

De speelavond is vastgesteld op donderdag en vangt om 19.30 uur aan. Afwijkingen hierop worden tijdig bekend gemaakt. Spelers dienen zich uiterlijk om 19.25 uur te melden aan de wedstrijdtafel. Te laat komen kan bestraft worden met 1 procent van het totaal van de speelavond. Het afmelden geschiedt in principe uiterlijk vóór de dag van de speelavond tot 20.00 uur.

 

Artikel 1, lid 2 Deelname aan de competitie

Deelname aan de competitie staat open voor alle leden die zich als paar opgeven. Desgewenst kan een paar een "toegevoegde" speler aanwijzen, die lid is van B.C. De IJssel.

 

Artikel 1, lid 3 De spelregels

De spelregels voor wedstrijdbridge vastgesteld door de NBB zijn van toepassing.

Resumerend: Systeemkaarten zijn verplicht en de Alerteer-regels en de Stop-regels van de NBB zijn van toepassing. Bij niet kunnen tonen van een systeemkaart volgt een waarschuwing bij een volgende keer 0,5% straf op het percentage van die avond. Deze straf loopt per keer op met 0,5%. Indien er gespeeld wordt met een invaller moet er minimaal één systeemkaart aanwezig zijn.

Bij een rondpas wordt niet "overgedeeld". Tijdens alle competities wordt in alle lijnen gespeeld met biedingboxen.

 

Artikel 1, lid 4 De speeltijd

Om de speeltijd - vastgesteld door de Technische Commissie - niet te overschrijden wordt gespeeld met een rondeklok. Vijf minuten voor het einde wordt een signaal gegeven. Op eigen risico mag na het signaal nog aan een nieuw spel begonnen worden, mits beide paren daarmee instemmen. Indien echter na het verstrijken van de tijd het spel nog niet voltooid is ontvangen beide paren een waarschuwing. Bij een volgende keer een puntenstraf van 0,5%. Uitzondering geldt voor de arbiters indien zij van tafel zijn geroepen en voor degenen die op de arbiter moesten wachten. Wanneer er ondanks maning tot tempo geen verbetering optreedt dienen de tegenstanders, om zelf straf te vermijden, vóór het einde van de speelronde de arbiter te roepen.

Ieder paar mag straffeloos één spel per avond naspelen aan het einde van de laatste ronde; hiervoor zijn speciale briefjes verkrijgbaar bij de wedstrijdleider.

 

Artikel 1, lid 5 Meesterpunten

Voor alle competities worden meesterpunten aangevraagd bij de NBB.

 

Artikel 1, lid 6 Opruimen materiaal

DIRECT na afloop van de speelavond zorgen de spelers voor de inlevering van het op de speeltafel aanwezige clubmateriaal.

 1. Bridgemate controleren op aangeven van EINDE ZITTING; op de verzameltafel in de daarvoor bestemde koffer doen.

 2. Bidding boxen sluiten en (op kleur gesorteerd) opstapelen in de daarvoor bestemde kratten op de verzameltafel.

 3. Speelkaarten boards (op kleur en volgorde gesorteerd) in de daarvoor bestemde koffers op de verzameltafel plaatsen.

 4. Tafelboards (op kleur en volgorde gesorteerd) opstapelen op de verzameltafel.

 5. Tafelkleedjes opvouwen en opstapelen op de verzameltafel.

 

Invallers

 

Artikel 2, lid 1 Introductie van invallers

Spelers zijn gerechtigd zich na vooraf verkregen toestemming van de wedstrijdleiding te laten vervangen door een invaller(s). De door een dergelijk paar behaalde score geldt als score voor het paar, als had het gespeeld zonder invaller(s). Een speler mag niet als invaller deelnemen indien dit een kennelijke versterking van het paar betekent. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

 

Bij verhindering van één van de spelers is het partnership gehouden tot het zorgen voor een invallende speler. Als het gehele partnership verhinderd is dient de Technische Commissie (TC) ingelicht te worden. Het partnership kan de hulp inroepen van de TC bij het vinden van een invallende speler. Een lid is verplicht een introducé(e) aan een lid van het bestuur voor te stellen en de wedstrijdleiding in kennis te stellen van de introductie.

 

Artikel 2, lid 2 Algemene consequenties bij invallen

Bij het spelen met een invaller, al dan niet zijnde een speler van een ander paar, blijft de behaalde score ongecorrigeerd gehandhaafd. Deze score telt net als de andere scores mee voor de competitiestand en voor de bepaling van het eigen gemiddelde.

 

Artikel 2, lid 3 Algemene consequenties bij afwezigheid

Als het gehele paar op een speelavond van een competitie afwezig is, wordt de score van de speelavond berekend als de gemiddelde eindscore van het paar, waarop volgens oplopend schema een maximum aan de te behalen score voor die speelavond wordt gesteld.

Schema voor afwezigheid op één of meerdere speelavonden:

 1. Eerste avond van afwezigheid: gemiddelde eindscore met als maximum 50%.

 2. Tweede avond van afwezigheid: gemiddelde eindscore met als maximum 45%.

 3. Derde avond van afwezigheid: gemiddelde eindscore met als maximum 40%.

 4. Vierde avond van afwezigheid: gemiddelde eindscore met als maximum 35%.

 5. Vijfde avond van afwezigheid: directe degradatie.
  Het betreffende paar wordt niet meer ingedeeld en dient zich opnieuw bij de TC aan te melden voor deelname aan een nieuwe competitie.

Indien een paar meer dan de helft van de speelavonden van één parencompetitie (evt. naar beneden afgerond) afwezig is, dan is promotie/kampioenschap niet mogelijk.

 

Parencompetities

 

Artikel 3, lid 1 Aantal speelavonden

Het aantal speelavonden per competitie wordt vermeld in het wedstrijdprogramma.

 

Artikel 3, lid 2 Indeling speelavonden

Aan de hand van het aantal aan-/afmeldingen wordt door de TC de indeling van de speelavond vastgesteld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van invallende spelers, invallende paren, gastspelers en combi-tafels.

 

Artikel 3, lid 3 Combi-tafel

Indien gebruik wordt gemaakt van een combi-tafel speelt het paar uit de hoogste lijn in de NZ-richting en het paar uit de lagere lijn in de OW-richting. Aan het einde van de speelavond worden de op de combi-tafel behaalde uitslagen zodanig herberekend dat uitsluitend het resultaat per speelrichting (dus NZ en OW onafhankelijk van elkaar) met elkaar worden vergeleken en in de uitslag van de betreffende paren worden opgenomen.

 

Artikel 3, lid 4 Promotie/degradatie parencompetitie

Uit één speelgroep, niet zijnde de hoogste groep, zullen de twee hoogst geëindigde paren promoveren. Het bestuur is gerechtigd een derde paar aan te wijzen, dat zitting zal nemen in de naast hogere groep. Als het bestuur nalaat een paar aan te wijzen zal het paar dat als derde in de groep is geëindigd promoveren naar de naast hogere groep.

Uit een groep, niet zijnde de laagste groep, degraderen altijd de drie laagst geëindigde paren naar de naast lagere groep. Het hoogst eindigende paar van de hoogste groep is kampioen van de desbetreffende competitie.

 

Artikel 3, lid 5 Clubkampioenschappen

Gebaseerd op de eindstanden van de parencompetities van een seizoen wordt het clubkampioenschap paren bepaald. Per competitie krijgen in volgorde van rang de paren 1 in de A t/m 12 in de D de punten 1 t/m 48 toegekend (de zgn. kampioenspunten). Het paar met het laagste puntenaantal over drie competities is clubkampioen. Bij gelijk puntenaantal is het gemiddelde van de behaalde competitiescores beslissend. (In extreme gevallen beslist het lot). Om voor het clubkampioenschap in aanmerking te komen dient men alle competities als paar gespeeld te hebben.

 

Artikel 3, lid 6 Slemkampioenschap

Per seizoen wordt een individueel clubkampioenschap slem bieden bepaald van die speler die over alle competities de meeste punten behaald heeft met het bieden van slems. Voor het bieden en maken van een groot slem krijgt men 5 punten. Bij het niet halen van het geboden groot slem worden 2 punten in mindering gebracht. Voor het bieden en halen van klein slem krijgt men 2 punten. Bij het niet halen van het geboden klein slem wordt 1 punt in mindering gebracht.

 

Arbitrage

 

Artikel 4 Procedure van protest tegen arbitrale beslissingen

Met een arbiter kan over zijn/haar uitspraak niet gediscussieerd worden. Wel kan tegen een arbitrale uitspraak door een direct betrokkene protest worden aangetekend. Dit geschiedt door het invullen van een daartoe geëigend protestformulier. Dit dient compleet ingevuld en getekend, met een handtekening van het tegenspelend partnership aan de arbiter overhandigd te worden. Zowel het tegenspelend partnership als de arbiter voegen desgewenst hun visie toe op het formulier. De arbiter overhandigt het protestformulier aan de Arbitrageprotestcommissie (APC).

 

Protesten / Beroepen

 

Artikel 5, lid 1 Beroep tegen uitspraken van TC

Tegen elke uitspraak van de TC is beroep mogelijk, mits men direct betrokken is. Slechts gemotiveerde bezwaren worden in behandeling genomen. Bij blijvende onenigheid beslist in tweede en derde instantie het bestuur, respectievelijk de ALV.

 

Artikel 5, lid 2 Protest tegen arbitrale uitspraken

Tegen arbitrale uitspraken is voor direct betrokkenen protest mogelijk bij de APC. Voor de behandeling van een protest is men bij indiening een bedrag van € 5,-- verschuldigd. Oordeelt de APC de reden voor indiening van het protest als voldoende gegrond, dan zal restitutie van dit bedrag plaats vinden. Een protest moet binnen 48 uur schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdleider, die dit protest zo spoedig mogelijk - met zijn beschouwingen - doorstuurt naar de APC.

 

Artikel 5, lid 3 Beroep tegen uitspraken van de APC

Per 1 september 2009 is de beroepsmogelijkheid bij de NBB deze vervallen. Hierdoor is de beslissing van de APC bindend geworden.

 

Slotbepalingen

 

Artikel 6, lid 1 Afwijkingen promotie/degradatie

De Technische Commissie kan, na aankondiging aan de leden, afwijken van de regeling van promotie en degradatie bij wijziging van het speelsysteem en het aantal paren in een speelgroep.

De wijziging van het speelsysteem vereist geen wijziging van dit reglement, noch vereist het goedkeuring van de ALV.

 

Artikel 6, lid 2 Afwijken van het reglement

Het bestuur behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken van dit reglement. Indien dit noodzakelijk blijkt zal dit tijdig aan de leden worden medegedeeld.

 

Artikel 6, lid 3 Technische Commissie (TC)

In situaties gedurende de speelavond, waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC. Zij zal hierbij handelen in de geest van de Statuten, het HR en het WR.

 

 

Capelle aan den IJssel, 12 april 2013 (Actuele versie: 1 september 2014)