Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BC DE TOCHTEN

 

Algemene vergadering

Artikel 1

1.     Jaarlijks voor 1 december zal een algemene vergadering worden gehouden. Hierbij zullen worden behandeld:

- notulen vorige algemene vergadering(en);

- verslag secretaris;

- afrekening en verantwoording penningmeester;

- verslag kascontrolecommissie;

- verkiezing bestuursleden;

- verkiezing kascontrolecommissie.

- eventuele voorstellen van leden in deze vergadering

2.     Iedere algemene vergadering dient tenminste 14 dagen voor de geplande datum bij aankondiging bekend te zijn gemaakt.

3.     Agenda en te behandelen stukken dienen tenminste 7 dagen voor datum van de algemene vergadering aan de leden beschikbaar te zijn gesteld.

4.     Door de leden gewenste, ter vergadering te bespreken punten dienen tenminste 7 dagen voor datum van de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend.

 

Bestuurstermijn en -roulatie

Artikel 2

1.    Bestuursfuncties worden aangegaan voor een periode van drie (3) jaar. Na deze periode is het betreffende bestuurslid aftredend en eventueel herkiesbaar. In geval van tussentijdse aftreding voorziet het bestuur in de ontstane vacature(s). De eerstvolgende algemene vergadering voorziet in een vacature door benoeming van een nieuw bestuurslid.

 

Kascontrolecommissie

Artikel 3

1.      Ieder jaar kiest de algemene vergadering een kascontrolecommissie bestaande uit twee (2) leden die elk voor een periode van twee (2) jaar worden benoemd. Hierbij is elk jaar één van de leden aftredend. Tevens wordt ieder jaar een reserve lid benoemd.

 

Evenementencommissie

Artikel 4

1.     Ieder jaar kiest de algemene vergadering een evenementencommissie ter voorbereiding en organisatie van speciale drives en verenigingsjubilea. De commissie bestaat uit twee (2) leden die elk voor een periode van twee (2) jaar worden benoemd. Hierbij is elk jaar één van de leden aftredend. Tevens wordt ieder jaar een reserve lid benoemd.

2.     De evenementencommissie verricht haar werkzaamheden in overleg met het bestuur. Voor alle zaken van financiële aard behoeft de commissie altijd toestemming en goedkeuring van de penningmeester.

 

Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering ereleden of leden van verdienste benoemen.

 

Interne competities

Artikel 6

Interne Competities, geworden gespeeld in een door de wedstrijdcoördinatie, in overleg met het bestuur, nader te bepalen aantal zittingen, in principe zoals vastgelegd in het competitiereglement.

 

Toepasbaarheid Huishoudelijk Reglement

Artikel 7

In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist voorlopig het bestuur, in laatste instantie de algemene vergadering. In geschillen tussen bestuur en leden over de uitleg en toepassing van het Huishoudelijk Reglement beslist de algemene vergadering.

 

 

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Artikel 8

Het Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd door de algemene vergadering met twee derde der uitgebrachte geldige stemmen.

 

 

Het Huishoudelijk Reglement werd in deze samenstelling vastgesteld door de algemene vergadering van 11 oktober 2012.