Statuten

Download reglement:

 

 

artikel 1     naam en zetel

De vereniging draagt de naam “Bridgeclub Gouda Alert” en is gevestigd te Gouda.

 

artikel 2     duur

De vereniging is opgericht op 1 september 2007 voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 

artikel 3     doel en middelen

De vereniging heeft als doel het beoefenen van de bridgesport. Zij tracht haar doel onder andere te bereiken door:

a. het houden van wekelijkse speelbijeenkomsten;

b. het op een hoger peil brengen van de bridgekennis van de leden;

c. het organiseren van speciale bridge activiteiten.

 

artikel 4     leden

De vereniging kent twee soorten leden, te weten: gewone en ereleden.

a. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het huishoudelijk reglement vast te stellen regelen. Leden kunnen op elk moment gedurende het verenigingsjaar lid worden. Aanmelding voor het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden.

b. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.

 

artikel 5     beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

a. schriftelijke opzegging bij de secretaris;

b. overlijden;

c. wanbetaling;

d. schorsing door het bestuur op grond van het verrichten van handelingen dan wel het zich schuldig maken aan gedragingen die de goede naam van de vereniging kunnen schaden.

 

artikel 6     bestuur

a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en bestaat uit maximaal vijf leden.

b. De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van drie jaar.

c. Na een periode van drie jaar kunnen bestuursleden eenmaal voor een tweede periode van drie jaar door de Algemene Ledenvergadering worden herbenoemd.

d. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdleider en een algemeen bestuurslid.

e. De vereniging wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en/of de secretaris of de penningmeester.

 

artikel 7     contributie

a. De leden betalen voor het lidmaatschap een jaarlijkse contributie.

b. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

c. De contributie is per verenigingsjaar en bij vooruitbetaling verschuldigd.

d. Indien een lid gedurende het verenigingsjaar toetreedt tot de vereniging is contributie verschuldigd naar evenredigheid van de periode van lidmaatschap.

e. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar is het volledige contributiebedrag verschuldigd.

f. Het bestuur kan aan individuele leden om gegronde redenen korting op de contributie verlenen dan wel een betalingsregeling treffen.

 

artikel 8     algemene ledenvergadering

a. De vereniging houdt jaarlijks, bij aanvang van het verenigingsjaar, een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording af van zijn in het afgelopen jaar gevoerde beleid.

b. De Algemene Ledenvergadering benoemt uit haar midden een kascommissie, bestaande uit twee leden, die de jaarrekening van de vereniging controleert en daarover verslag uitbrengt aan de Algemene Ledenvergadering.

c. De Algemene Ledenvergadering benoemt uit haar midden, op voordracht van het bestuur, een Adviescommissie, bestaande uit twee leden, die het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseert over de toepassing en/of wijziging van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en/of het Wedstrijdreglement, dan wel over zaken waarin de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en/of het Wedstrijdreglement niet voorzien.

d. De leden ontvangen tenminste 14 dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering de uitnodiging en de vergaderstukken.

 

artikel 9     vrijwaringclausule

Leden en genodigden van de vereniging nemen voor eigen risico deel aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.

 

artikel 10   commissies

Het bestuur kan commissies instellen die van belang zijn voor het goede verloop van de activiteiten van de vereniging of voor het organiseren van bijzondere activiteiten.

 

artikel 11   wijziging van de statuten

a. De statuten kunnen op voorstel van het bestuur worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering indien tenminste twee derde van het aantal leden van de vereniging instemt met de voorgestelde wijziging.

b. Indien het aantal van twee derde van het aantal leden niet aanwezig is wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven waarbij er geen minimum geldt voor het aantal aanwezige leden. Een voorstel tot wijziging wordt aangenomen indien tenminste twee derde van het aantal aanwezige leden instemt met het voorstel.

 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 oktober 2012.