Huishoudelijk Reglement

Artikel 1

Wanneer iemand als lid van “B.C. de Lombard” wenst toe te treden, dient hij zich bij iemand van het bestuur te melden.

De volgende competitie worden zij zo mogelijk ingedeeld, dan zullen zij op het prikbord

worden vermeld en  door de voorzitter worden voorgesteld als kandidaat lid.

Bij geen bezwaar worden zij de daaropvolgende competitie volwaardig lid.

Nieuwe leden dienen op hoofdklasse niveau te kunnen spelen.

 

Artikel 2

Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;

b. door schriftelijke opzegging aan de secretaris, minstens 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar (dus voor 1 juli). Bij verzuim hiervan wordt het lidmaatschap geacht voor een jaar te zijn verlengd;

c. door royement.

 

Het Bestuur kan een lid schorsen voor een bepaalde periode, maar niet langer dan tot de volgende Algemene Ledenvergadering.

 

Artikel 3

Gewone leden hebben onder meer de volgende rechten:

a. het gebruik maken van de speelgelegenheid op de daarvoor gestelde tijden;

b. het deelnemen aan de daarvoor in aanmerking komende wedstrijden;

c. het voordragen van nieuwe leden.

 

Kandidaat leden hebben dezelfde rechten als gewone leden , maar geen stemrecht op een algemene ledenvergadering. Bezwaren tegen kandidaat leden moeten bij het Bestuur worden ingediend. Het bestuur beslist, evt. met behulp van een buitengewone ledenvergadering.

 

Artikel 4

De Algemene Ledenvergadering kan een lid royeren wegens handelingen in strijd met de belangen van de vereniging, het niet nakomen van zijn verplichtingen jegens de vereniging, of indien het verdere lidmaatschap geacht wordt in strijd te zijn met de belangen van de vereniging.

Over een voorstel tot royement wordt beslist bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Het Bestuur kan, indien naar zijn oordeel royementsgronden aanwezig zijn, onmiddellijk overgaan tot schorsing van een lid. Het besluit tot schorsing moet de betrokkene schriftelijk ter kennis worden gebracht. Schorsing heeft opschorting van de uitoefening van de rechten verbonden aan het lidmaatschap tot gevolg.

Verder kan het Bestuur besluiten tot een openbare berisping alvorens tot  schorsing over te gaan.

 

De contributie dient voor 1 december te zijn voldaan. Indien de contributie op 1 december niet voldaan is, zal na 1 december € 2,50 per maand boete geheven worden.

Per 1 februari wordt een lijst gepubliceerd met de namen van de leden die de contributie niet betaald hebben.

Leden die de contributie niet betaald hebben worden geschorst met ingang van de 1e competitie die start na 1 maart.

 

Artikel 5

Donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen, die de vereniging financieel steunen met een bijdrage, die wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

Artikel 6

Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen door middel van stemming, zoals die in het Huishoudelijk Reglement wordt geregeld, rekening houdend met artikel 6 van de Statuten.

Ieder jaar treden alle bestuursleden af. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Tot het voordragen van nieuwe bestuursleden moeten bij de secretaris de namen van de eventuele kandidaten worden ingediend, echter minstens 8 dagen voor het houden van de Algemene Ledenvergadering, waarin de verkiezing aan de orde komt.

De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van ten minste drie maanden

 

Artikel 7

De voorzitter, of bij zijn afwezigheid e /o ontstentenis een ander bestuurslid, leidt de Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen en stelt de agenda van deze bijeenkomsten vast.

Onder overlegging van de agenda brengt hij tenminste 7 dagen van te voren alle leden in kennis van elke Algemene Ledenvergadering. Op vergaderingen verleent hij het woord en sluit de discussie wanneer hij meent, dat het onderwerp voldoende is toegelicht.

 

Artikel 8

De secretaris legt elke Algemene Ledenvergadering de notulen van de vorige ALV voor.

Ook van de Bestuursvergaderingen is hij gehouden notulen bij te houden en voor of op de volgende Bestuursvergadering te overleggen. Alle notulen moeten na akkoord bevinding door de voorzitter en de secretaris getekend worden.

 

Artikel 9

De penningmeester brengt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verslag uit over de uitgaven en inkomsten van de vereniging en haar financiële positie; tevens ontwerpt hij een begroting voor het volgende verenigingsjaar, welke door de Algemene Ledenvergadering definitief wordt vastgesteld.

De penningmeester is verplicht de voorzitter en de leden van de Financiële Commissie inzage te geven van alle bescheiden, telkens wanneer zij dit nodig achten.

 

Artikel 10

Jaarlijks zal een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

De agenda bestaat in ieder geval uit de volgende punten:

a. notulen van de vorige ALV;

b. rekening en verantwoording van de penningmeester;

c. verkiezing van de Financiële Commissie;

d. de begroting van het komende verenigingsjaar;

e. verkiezing nieuw bestuur;

f.  eventuele voorstellen van leden in deze vergadering.

 

Artikel 11

Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden, indien het Bestuur zulks nodig oordeelt of wanneer het daartoe door minstens 10 leden schriftelijk wordt verzocht.

 

Artikel 12

Iedere Algemene Ledenvergadering moet minstens 14 dagen van tevoren bij aankondiging zijn bekend gemaakt.

 

Artikel 13

Minstens 1 week voor een Algemene Ledenvergadering kunnen de leden eventuele voorstellen, welke zij in die vergadering behandeld wensen te zien, schriftelijk bij de secretaris indienen.

 

Artikel 14

De voorzitter brengt voorstellen in stemming. Als deze handelen over:

a. personen schriftelijk. Echter op voorstel van een der leden kan benoeming bij acclamatie plaatsvinden.

 

Verkiezing bij acclamatie is alleen geldig als geen enkel lid hiertegen bezwaar inbrengt en/of schriftelijke stemming vraagt;

b. zaken mondeling, tenzij de voorzitter beslist dat de stemming anders zal plaatsvinden.

 

Alle besluiten, op vergaderingen genomen, eisen een meerderheid van stemmen.

Ongeldig zijn de stemmen, die:

a. oningevuld zijn gelaten;

b. onduidelijk zijn;

c. bijvoegingen bevatten;

d. ondertekend zijn;

e. meer of minder namen vermelden dan vereist is.

 

Bij het kiezen van personen geldt, dat die personen zijn verkozen, die de meerderheid hebben verkregen van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Zo nodig heeft een herstemming plaats tussen de personen die het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Wanneer de stemmen staken beslist het lot. Bedankt een gekozen persoon, dan wordt er voor de opengevallen plaats opnieuw gestemd. Een aftredende functionaris blijft in functie tot zijn verkozen opvolger de benoeming heeft aanvaard.

Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

Artikel 15

De Financiële Commissie bestaat uit 2 leden.

Bestuursleden kunnen geen lid zijn van deze Commissie.

De leden van deze Commissie worden benoemd door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor een termijn van 2 jaar.

Jaarlijks treedt een lid van deze Commissie af.

 

De Financiële Commissie is bevoegd:

a. te allen tijde inzage te nemen van alle bescheiden en boeken op het geldelijk beheer van de vereniging betrekking hebbend;

b. de kas op te nemen, de wijze na te gaan waarop het kapitaal der vereniging is belegd en bewaard;

c. de inkomsten en uitgaven te controleren.

 

De Financiële Commissie doet dit tenminste 1 x per jaar en wel na 1 juli. Zij vormt zich een oordeel omtrent het financiële beleid van het Bestuur en brengt van een en ander schriftelijk verslag uit aan de voorzitter en wel voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

De voorzitter leest het verslag van de Financiële Commissie voor in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarna de vergadering over het verlenen van decharge aan de penningmeester beslist.

 

Artikel 16

Interne competities worden gespeeld in een door het Bestuur, in overleg met de Technische Commissie, nader te bepalen aantal speelavonden.

Aan het eind van de interne parencompetitie degraderen de 3 paren, die onderaan geëindigd zijn (bij groepen van minstens 10 paren). De 2 paren, die bovenaan geëindigd zijn, promoveren automatisch. Het 3e paar promoveert, indien het Bestuur deze plaats niet nodig heeft.

Bij groepen van 8 paren promoveren de bovenste 2 paren en degraderen de onderste 3 (1 = voorwaardelijk). Degradatie is onvoorwaardelijk!

Bij gelijk eindigen telt de onderlinge wedstrijd.

Indien de onderlinge wedstrijd ook geen oplossing biedt (vp’s of imp’s), wordt er geloot.

 

Verder worden iedere avond leden aangewezen die op die bewuste avond verantwoordelijk zijn voor 2 taken in hun eigen groep:

1. het verzamelen van de spellen na afloop van de eerste en tweede ronde.

2. het verzamelen van de scorekastjes en  het verzamelen en op volgorde leggen van de spellen en tafelbladen na afloop van de speelavond.

 

De clubavond vangt aan om 19:45 uur; mensen die na 19:55 uur binnenkomen zonder geldige reden krijgen 25% van een top of 3 imps straf (zulks ter beoordeling van het bestuur)

 

Artikel 17

Vertegenwoordigende teams voor externe wedstrijden worden door de Technische Commissie (T.C.) samengesteld.

Eventuele kwalificatie wedstrijden dienen voor 15 augustus gespeeld te zijn.

 

Artikel 18

Het Bestuur kan een wedstrijdleider, een Wedstrijd en een Technische Commissie (T.C.) benoemen. De T.C. stelt de teams samen, die de vereniging extern vertegenwoordigen.

 

Artikel 19

De plaatsen in de externe viertallencompetitie behoren aan de vereniging. Een team dat promoveert, heeft het recht 1 jaar in die hogere klasse te spelen.

Indien een team in een andere samenstelling gaat spelen, verspeelt het dit, door promotie verworven, recht.

 

Artikel 20

Het Bestuur en /of de Algemene Ledenvergadering kan (kunnen) zich laten bijstaan door die Commissies die zij nodig achten.

 

Artikel 21

Het Huishoudelijk Reglement kan worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering met tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.