Wedstrijdreglement B.C. IJsselbridge

 

WEDSTRIJDREGLEMENT B.C. IJsselbridge 15 oktober 2009

Gewijzigd op 21 aug 2019

 

Algemeen

 

 

Artikel 1, lid 1                      Wedstrijden

De wedstrijden worden gespeeld op maandagavond (aanvang 20.00 uur), respectievelijk op woensdagavond (aanvang 19.30 uur). Bij afwijking worden de spelers tijdig ingelicht.

 

Artikel 1, lid 2                      Deelname aan de competitie

Deelname aan de competitie op een van deze avonden staat open voor alle leden die zich als paar voor de desbetreffende avond opgeven.

Voor de te spelen competities, alsmede voor de overige speelavonden, wordt door het bestuur in samenwerking met de Wedstrijdleider (hierna te noemen WL) een wedstrijdprogramma samengesteld en aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

 

Artikel 1, lid 3                   Competitieronden

Een competitie bestaat uit een of meerdere competitieronden.

 

Artikel 1, lid 4                      De spelregels.

Er wordt gespeeld volgens de meest recente Spelregels Voor Wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridgebond.

 

Artikel 1, lid 5                      De speeltijd

Om de speeltijd -vastgesteld door de WL- niet te overschrijden wordt gespeeld met een rondeklok. Vijf minuten voor het verstrijken van deze speeltijd wordt men gewaarschuwd door een signaal. Het is dan raadzaam niet meer aan een nieuw spel te beginnen.

Indien na het verstrijken van de tijd een spel nog niet voltooid is, ontvangen beide paren een waarschuwing, tenzij door toedoen van één der paren te laat met het spel kon worden begonnen.  In dat geval ontvangt laatstgenoemd paar de waarschuwing. Het spel moet echter worden uitgespeeld. Indien een van de spelers een hand van een spel heeft ingezien, dient dit spel gespeeld te worden. Elke volgende maal tijdens eenzelfde competitie dat door een paar de speeltijd overschrijdt wordt dat bestraft overeenkomstig art.7 lid 2.

Indien tijdsoverschrijding dreigt, mag aan het einde van de avond maximaal 1 spel worden nagespeeld, hiervoor zijn speciale briefjes verkrijgbaar bij de wedstrijdleider. Indien een spel niet gespeeld kan worden, omdat een der paren al een spel moet naspelen, krijgt men als score: 25% voor het niet- gerechtigde paar (dat al moet naspelen) en 50% voor het welgerechtigde paar (dat niet al moet naspelen).

 

Artikel 1, lid 6                      Te spelen spellen.

De te spelen spellen worden gegenereerd op basis van een methode die geheel op het toeval berust. Indien technische problemen zulks noodzakelijk maken kan de WL voor een bepaalde avond beslissen dat de spellen door de deelnemers worden geschud en gedeeld.

 

Artikel 1, lid 7                      Het gebruik van biddingboxes

Tijdens alle wedstrijden wordt in alle lijnen gespeeld met biddingboxen. Daarbij geldt het biddingboxreglement van de NBB.

 

Artikel 1, lid 8                      Het gebruik van bridgemates

Voor het invoeren van de scores wordt gebruik gemaakt van bridgemates.

Noord bedient de bridgemate. Aan het begin van iedere ronde controleert Noord de juistheid van lijn, spelnummers en spelers. Zodra de biedperiode is afgelopen voert Noord achtereenvolgens het spelnummer, het paarnummer en richting van het leiderspaar en het contract in. Na het spelen van het spel voert Noord het resultaat in. Oost controleert  dit en leest daarna ook de reeds eerder gemaakte resultaten op. De spelers mogen de tafel pas verlaten nadat Oost gecontroleerd heeft of de bridgemate “EINDE RONDE” resp. “EINDE ZITTING” heeft aangegeven.

Het verlaten van de tafel voordat alle spellen zijn ingevoerd wordt gestraft overeenkomstig art. 7, lid 2.

Bij een foutief ingevoerd spelresultaat dat niet meer via de bridgemate gecorrigeerd kan worden moet  gebruik gemaakt worden van het bridgemate correctieformulier.

Bij een storing dient terstond de wedstrijdleider geraadpleegd te worden.

 

Artikel 1, lid 9                      Systeemkaarten.

Te allen tijde zijn systeemkaarten verplicht met uitzondering van de zomercompetitie.

Het gebruik van systeemkaarten is voorgeschreven  voor beide leden van een paar, alle spelers van een team en voor alle lijnen. De systeemkaarten van de partners dienen gelijk te zijn.

Het bestuur kan voor bepaalde wedstrijden het gebruik van een aangegeven systeem door alle deelnemers verplicht stellen..

De systeemkaarten behoren ongevraagd op tafel ter beschikking van de tegenstanders te liggen. Raadplegen van de eigen systeemkaarten tijdens het bieden en spelen is niet toegestaan.

Gelegenheidsteams zijn van deze systeemkaartverplichting ontheven.

 

Artikel 1, lid 10        Onjuiste plaats en/of aantal kaarten

Indien een deelnemer op de verkeerde plaats, met verkeerde kaarten of met een onjuist aantal kaarten heeft gespeeld, regelt de WL het verdere verloop van de wedstrijd op een wijze die zo goed mogelijk met het gebruikte schema overeenkomt.

Als de juiste paren het juiste spel in de verkeerde richting hebben gespeeld, worden partijen geacht het resultaat te hebben behaald in de richting waarin zij het spel hebben gespeeld op voorwaarde dat het toegepaste schema dit toelaat.

Spelers die zich er niet van vergewist hebben dat zij aan de juiste tafel, in de juiste richting en de juiste spellen spelen, worden bestraft overeenkomstig art. 7 lid 2.

De speler die nadat hij zijn kaarten heeft ingezien meer dan 13 kaarten blijkt te hebben wordt bestraft overeenkomstig art. 7 lid 2.

De speler die verzuimt na te gaan of de juiste kaarten in het daarvoor bestemde vak worden teruggestoken wordt bestraft overeenkomstig art. 7 lid 2.

 

Artikel 1, lid 11        Verhindering

De leden moeten vroegtijdig kennis geven van verhindering bij de wedstrijdsecretaris en dienen dit tenminste voor 12:00 uur op de desbetreffende wedstrijddag aan de wedstrijdsecretaris door te geven.

 

Bericht van verhindering dient te geschieden door het invullen en insturen van Afmelden/Aanmelden formulier, welke te vinden is op de website van BC IJsselbridge.

Ingeval men geen email heeft, dan kan, bij wijze van uitzondering, de wedstrijdsecretaris telefonisch van de verhindering op de hoogte worden gebracht.

Zie ook artikel 1, lid 14 van dit regelement "Invallersregeling.

 

Een paar dat zonder bericht wegblijft wordt een score toegekend gelijk aan de laagste score van de door dit paar behaalde of nog te halen scores in een zitting in de betreffende competitieronde,  echter met een maximum van 30%. Deze strafscore kan nimmer vervallen.

 

Artikel 1, lid 12        Niet op tijd aanwezig zijn

Men dient ’s maandags uiterlijk om 19.50 uur en ’s woensdag uiterlijk om 19.20u in de zaal aanwezig te zijn en zich gemeld te hebben bij het wedstrijdsecretariaat. Dat zorgt voor de uitreiking van de loopbriefjes. Heeft een lid zich niet op genoemde tijden gemeld, dan wordt aangenomen dat hij of zij niet meer komt. Een reservespeler  wordt dan opgeroepen. Aan het bewuste paar wordt een straf toegekend door de eindscore voor die avond te verlagen met 1 %.

 

Artikel 1, lid 13        Te laat aan tafel komen

Onder te laat aan tafel komen wordt verstaan het niet aan tafel aanwezig zijn van één of beide spelers bij het begin van een ronde of zitting.

Meer dan 2 minuten te laat komen wordt bestraft overeenkomstig artikel 7 lid 2.

 

Artikel 1, lid 14        Invallersregeling

Bij verhindering draagt de wedstrijdsecretaris zorg voor invallers. Een lid dat verhinderd is dan wel zijn partner (of een lid van zijn team) kan bij de wedstrijdsecretaris een voorstel voor een invaller doen. De wedstrijdsecretaris geeft bij invallers in beginsel voorrang aan vaste spelers en vaste invallers van de club waarbij naar invallers van gelijkwaardige speelsterkte (uit dezelfde lijn) wordt gestreefd. Indien dit niet mogelijk is kan de wedstrijdsecretaris toestaan dat met een invaller van buiten de club wordt gespeeld.

 

Artikel 1, lid 15        Leiding

De leiding van de competitie is in handen van de WL. De WL deelt aan het begin van de competitie de paren in. Er wordt dan rekening gehouden met de eindstand van de vorige competitieronde.

 

Artikel 1, lid 16        Algemene consequenties bij invallen

Indien men met een invaller speelt, geldt als score de behaalde score met als: MAXIMUM: eigen gemiddelde + 2,5% MINIMUM: eigen gemiddelde - 2,5%. Indien men als invaller speelt in een hogere lijn is het minimum gelijk aan het eigen gemiddelde. In Butlercompetities wordt 1 IMP gelijk gesteld aan 0,25%  waarbij een score van 0 IMP gelijk gesteld wordt aan 50% score.

Onder het eigen gemiddelde wordt hierbij verstaan het rekenkundig gemiddelde van de met de vaste partner in die competitie gespeelde wedstrijden.

 

Artikel 1, lid 17        Uitslag

De uitslagen en de stand in de competitie worden door de WL binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd op internet geplaatst.

 

Artikel 1, lid 18        Meesterpunten

Voor alle competities worden meesterpunten aangevraagd bij de NBB.

 

Artikel 1, lid 19        Opruimen materiaal

Direct na afloop van de speelavond zorgen de spelers voor de inlevering van het op tafel aanwezige clubmateriaal.

 

 

 

Parencompetitie

 

 

Artikel 2, lid 1                      Aantal speelavonden

Iedere competitieronde bestaat in beginsel uit 6 avonden. In het programma, dan wel onder bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

 

Artikel 2, lid 2                      Indeling

De Parencompetitie wordt gespeeld in groepen welke naar sterkte zijn ingedeeld. Groep "A" is de sterkste groep, vervolgens "B”,"C" en dan “D”.

 

Artikel 2, lid 3                      Spelen in hogere groep

Speelt een speler van een paar of een paar op een speelavond op verzoek van de wedstrijdleiding in een hogere groep dan krijgt dit paar voor die avond een bonus van 5%; tevens geldt dat dit paar minimaal 50% krijgt toegekend.

Bij spelen in een lagere lijn geldt het behaalde resultaat.

 

Artikel 2, lid 4                      Partners

Gedurende de competitie speelt men in principe met dezelfde partner.

Nieuwe leden of bestaande leden die op een andere speelavond gaan spelen worden zoveel mogelijk één groep lager ingedeeld dan waarin zij naar het oordeel van de wedstrijdleider thuis horen. Hierbij wordt rekening gehouden met elders behaalde resultaten van beide spelers gedurende de afgelopen 12 maanden en met de rating van beide spelers.

Bij partnerwisseling in eenzelfde groep, voor aanvang van een competitie, blijven de betreffende spelers in die groep spelen.

Bij partnerwisseling in verschillende groepen, voor de aanvang van de competitie, wordt men ingedeeld in de groep van de laagste speler.

 

Artikel 2, lid 5                      Speeltijd

Voor het spelen van 4 spellen per ronde krijgen de spelers 30 minuten speeltijd.

 

Artikel 2, lid 6                      Score

De tijdens een speelavond behaalde punten worden omgezet in een percentage. (=score).

Indien een paar alle 6 avonden van een competitieronde speelt vervalt de laagste score.

Indien een paar afwezig is gelden de volgende regels:

-1e keer afwezig geeft een score 0

-2e keer afwezig: eigen gemiddelde –5%

-3e en volgende keer afwezig: eigen gemiddelde –10%.

Indien een paar afwezig is vanwege externe competitiedeelname waarbij het paar in een team van BC IJsselbridge speelt (voorbeeld districtsviertallen) wordt een score gegeven van het eigen gemiddelde +5%.

Op grond van bovenstaande wordt de einduitslag van een competitieronde bepaald.

Voor de definitie van het eigen gemiddelde wordt verwezen naar art. 1, lid 16.

 

Artikel 2, lid 7                      Promotie/degradatie

Een paar dat gedurende een volle competitieronde afwezig is, dan wel in deze ronde slechts 1 of twee maal in de oorspronkelijke samenstelling heeft gespeeld kan verzoeken degradatie achterwege te laten. Een dergelijk verzoek dient bij de wedstrijdleiding te worden ingediend. Het verzoek wordt gehonoreerd indien

  1. het een eerste verzoek in het seizoen betreft en
  2. het betreffende paar in de voorgaande competitieronde in dezelfde lijn een resultaat heeft behaald van 50% of meer of gepromoveerd is naar die lijn met een percentage van 55% of meer.

Indien een paar gedurende langere tijd afwezig is vanwege bijzondere omstandigheden blijft de degradatie beperkt tot 1 keer per seizoen.

Een paar dat minder dan 3 keer in de opgegeven samenstelling aan de competitieronde deelneemt wordt uitgesloten van promotie.

Met in achtneming van het bovenstaande promoveren uit een speelgroep, niet zijnde de hoogste groep, 3 paren en degraderen uit een speelgroep, niet zijnde de laagste speelgroep eveneens 3 paren. Teneinde het aantal paren per speelgroep te corrigeren kan de WL besluiten meer of minder paren te laten promoveren of degraderen. De WL maakt dit vóór aanvang van de competitieronde kenbaar.

Het hoogste eindigende paar van de hoogste speelgroep is kampioen van de desbetreffende competitieronde.

 

Artikel 2, lid 8                      Clubkampioen

Gebaseerd op de eindstanden van de competitieronden van een seizoen wordt voor de maandag, resp. voor de woensdag het clubkampioenschap voor de desbetreffende speeldag bepaald.

Per competitie worden punten toegekend volgens de volgende systematiek:

A-lijn: 1e  40 pt, 2e 38 pt, enz.

B-lijn: 1e  36 pt, 2e 34 pt, enz.

C-lijn: 1e  32 pt, 2e 30 pt, enz.

D-lijn: 128 pt, 2e 26 pt, enz.

Toegekende punten gelden per paar. Nieuw gevormde paren beginnen met 0 punten. Het paar met het hoogste puntenaantal over alle competitieronden is clubkampioen van de maandag, resp. de woensdag. Bij gelijk punten aantal is het gemiddelde van de behaalde

competitiescores beslissend.

 

Viertallencompetitie

 

 

Artikel 3, lid 1                      Aantal speelavonden

Een viertallencompetitie bestaat in beginsel uit één competitieronde van 6 avonden. In het programma, dan wel onder bijzondere omstandigheden, kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 3, lid 2                      Samenstelling Teams        

 Een team bestaat uit tenminste 4 en hoogstens 6 spelers en kiest uit zijn midden een ‘teamcaptain’.

 

 

Artikel 3, lid 3                      Speeltijd

Per ronde (incl. tafelwisseling) zijn 90 min beschikbaar bij het spelen van 12 spellen per zitting en 60 min. bij 8 spellen per zitting. Als het tijdsein gaat mag niet meer aan een nieuw spel worden begonnen. Bij tijdsoverschrijding mag max. 1 spel van de 24 spellen worden nagespeeld. Voor alle niet gespeelde spellen krijgt men 3 IMP in mindering. Bij 2 zittingen van 12 spellen kan na de eerste zitting een tussenstand worden uitgerekend,  indien de tijd dit toestaat. Dit kan niet bij 3 zittingen van 8 spellen. Pas op aanwijzing van de WL mag aan de 2e ronde worden begonnen en dient het uitrekenen van de 1e ronde te worden gestopt.

 

 

 

Artikel 3, lid 4                      Systeem

De viertallencompetitie wordt gespeeld volgens het Zwitserse systeem. Het team dat aan het einde van de competitie op de eerste plaats staat, mag zich viertallen kampioen noemen.

 

 

Butlercompetitie

 

           

Artikel 4, lid 1                      Aantal speelavonden

Een Butlercompetitie bestaat in beginsel uit één competitieronde van 6 avonden.. In het programma, dan wel onder bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

 

Artikel 4, lid 2                      Indeling

De eerste indeling wordt verkregen door de eindstand van de laatst gehouden parencompetitie in 2, 3 c.q. 4 delen te verdelen. Ieder deel bestaat zo mogelijk uit tenminste 20 paren.  .

 

Artikel 4, lid 3                      Butlerkampioen

Het paar dat op het einde van het seizoen in de Butlercompetitie bovenaan in groep A staat is Butler-kampioen van de maandag, resp. van de woensdag. De Eindstand van een Butlercompetitie heeft geen gevolgen voor de indeling in de parencompetitie.

 

Artikel 4, lid 4                      Andere vorm van een Butlercompetitie

Voor zover in het Wedstrijdprogramma is opgenomen kan een bijzondere vorm van een competitie worden gehouden. Lid 3 van dit artikel blijft dan van toepassing.

 

Artikel 4, lid 5.

De eindstand van de Butlercompetitie telt niet mee voor het bepalen van de club-kampioen van de maandag, resp. van de woensdag.

 

 

Zomercompetitie

 

 

Artikel 5, lid 1                      Competitievorm

De zomercompetitie is een open individuele competitie en bestaat uit één competitieronde, bestaande uit het aantal beschikbare maandagavonden in de zomer. De zomercompetitie vereist geen vaste partners. Ook niet-leden zijn welkom.

 

Artikel 5, lid 2                      Inschrijfgeld

De zomercompetitie kent een inschrijfgeld, de hoogte hiervan wordt vastgesteld door het Bestuur.

 

 

Arbitrage en Protest

 

 

Artikel 6, lid 1                      Arbitrage.

De WL wijst voor iedere wedstrijd de arbiters aan. Indien geen arbiter is aangewezen treedt de WL als arbiter op.

De arbiter beoordeelt aan de hand van de spelregels de aan hem voorgelegde onregelmatigheden, resp. het wangedrag.

 

Artikel 6, lid 2                      De Arbitrage Protest Commissie

De APC wordt door het Bestuur benoemd en bestaat uit de 2 WL’s, aangevuld tot minimaal 3 en maximaal 5 leden met enkele ter zake goed geïnformeerde spelers. In de APC worden zoveel mogelijk de leden opgenomen met de hoogste arbitrale bevoegdheden. Een lid van de APC die betrokken is bij een spel waarover de APC moet oordelen, neemt niet deel aan het overleg terzake.

 

Artikel 6, lid 3                      Procedure van protest tegen arbitrale beslissingen

De beslissingen van een arbiter worden cf. de spelregels hoffelijk aanvaard.

Met een arbiter kan over zijn/haar uitspraak niet gediscussieerd worden. Wel kan tegen een arbitrale uitspraak door een direct betrokkene protest worden aangetekend. Dit geschiedt door het invullen van een daartoe geëigend protestformulier. Dit dient binnen 48 uur na publicatie van de uitslag compleet ingevuld en getekend, met een handtekening van het protest indienend partnership aan de WL overhandigd te worden. Zowel het tegenspelend partnership als de arbiter voegen desgewenst binnen 5 dagen na het indienen van het protest hun visie toe op het formulier. De WL overhandigt het protestformulier aan de Arbitrageprotestcommissie (APC). Voor de behandeling van een protest door de APC is men bij indiening een bedrag van  € 10,00 verschuldigd. Oordeelt de APC de reden voor indiening van het protest als voldoende gegrond, dan zal restitutie van dit bedrag plaats vinden.

 

Artikel 6, lid 4                      Protest tegen de uitslag of de competitiestand

Protesten tegen de uitslag van een wedstrijd kunnen worden ingediend bij de WL tot 48 uur na de publicatie van de uitslag, resp. van de (eind)stand van de competitie. Ditzelfde geldt voor protesten tegen promotie of degradatie.

Protesten tegen de uitslag van een open drive kunnen worden ingediend binnen 1 week na de dag waarop desbetreffende drive heeft plaatsgevonden.

 

 

Slotbepalingen

 

 

Artikel 7, lid 1                      Afwijken van het reglement

Het bestuur is bevoegd in individuele gevallen af te wijken van dit reglement indien de toepassing van het reglement naar zijn oordeel tot onredelijke of onbillijke situaties leidt.

 

Artikel 7, lid 2                      Straf

De straffen als bedoeld in de voorgaande artikelen bedragen:

- bij parencompetities: 25% van de top van een spel,

- bij viertallen en butlerwedstrijden: 3 IMP.

 

Artikel 7, lid 3                      Onvoorziene situaties

In situaties gedurende de speelavond, waarin het reglement niet voorziet beslist de WL Hij zal hierbij handelen in de geest van het wedstrijdreglement.

 

Artikel 8                           Hans Velthoven trofee

De Hans Velthoven trofee wordt toegekend aan het paar van de maandag, resp. van de woensdag competitie, dat het grootste aantal plaatsen in de volgorde van de einduitslag van de competitie ten opzichte van de eindstand van de laatste competitie van het voorafgaande jaar is gestegen.

 

Dit wedstrijdreglement is op 16 september 2016 vastgesteld door

het bestuur van B.C. IJsselbridge.