Huishoudelijk Reglement B.C. IJsselbridge

Download reglement:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

BC IJSSELBRIDGE gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, vastgesteld door de Algemene Vergadering op 5 september 1988, gewijzigd op 26 mei 1997 en 13 mei 2002.

 

                   LIDMAATSCHAP

                   Artikel 1

Aanmelding ter verkrijging van het lidmaatschap als gewoon lid kan mondeling of schriftelijk geschieden bij de secretaris van het bestuur.

Het maximum aantal leden van de vereniging wordt bepaald door de beschikbare accommodatie.

Voor zover de belangstelling voor het lidmaatschap de accommodatielimiet overschrijdt, worden de namen van de kandidaten in volgorde van aanmelding op een wachtlijst geplaatst.

Indien een even aantal plaatsen ter beschikking is, heeft de aanmelding van een samenspelend paar voorrang op de toelating van een enkele persoon waarvoor nog een partner moet worden gezocht.

Een lid dat zijn/haar partner verliest door beëindiging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 13 van de statuten, heeft gedurende vier weken, de zomervakantie van 1 juni tot 1 september uitgesloten, de gelegenheid zich van een andere partner te voorzien alvorens er voor de wachtlijst een vrije plaats ter beschikking komt.

Als meer leden zich van een andere partner wensen te voorzien mag tengevolge daarvan het vastgestelde maximum aantal leden niet worden overschreden; de volgorde van schriftelijke melding van de wens tot partnerwisseling bij de secretaris is bepalend voor de volgorde van de honorering van de wens. Zonodig beslist het lot.

 

Artikel 2  

De leden ontvangen op verzoek een exemplaar van de statuten van de vereniging en van dit reglement.

 

Artikel 3  

De contributies van de leden, vastgesteld overeenkom-stig artikel 8 van de statuten, worden zo spoedig mogelijk na het begin van het boekjaar van de vereniging geïnd. Het bewijs van lidmaatschap van de Nederlandse Bridge Bond, tevens dienend als clublidmaatschapsbewijs, wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de NBB verstrekt.

Nieuwe leden betalen hun contributie onmiddellijk na toetreding tot de vereniging. Geschiedt toetreding in de tweede helft van februari of later in het boekjaar dan is slechts de halve contributie verschuldigd.

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 4  

Omtrent de onderwerpen die in de algemene vergaderingen worden behandeld, wordt aan de leden bij de convocatie zo mogelijk schriftelijk informatie meegezonden. Dit geschiedt in ieder geval met de financiële jaarstukken en met belangrijke voorstellen van het bestuur. Bij benoemingsvoordrachten worden de namen van de voorgedragen personen tenminste in de vergaderingsconvocatie opgenomen.

 

Artikel 5   Voorstellen welke door de leden tijdens een algemene vergadering worden gedaan, zullen zo mogelijk in dezelfde vergadering worden behandeld. Het bestuur kan besluiten de behandeling van zodanige voorstellen tot een volgende algemene vergadering uit te stellen indien dit nodig wordt geacht ten behoeve van voorbereiding van de behandeling. Nochtans kan de vergadering, mits met een meerderheid van twee/derde van de stemgerechtigde leden, besluiten de behandeling onmiddellijk te doen plaatsvinden.

 

BESTUUR

Artikel 6  

Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur en bij de intrede van een nieuw bestuurslid worden de bestuursfuncties – zonodig en met uitzondering van de functie van de voorzitter - opnieuw verdeeld. Bij deze verdeling wordt, zoveel als mogelijk is, rekening gehouden met de continuïteit in de vervulling van de functies.

Daarvoor een rooster van aftreden te worden gehanteerd op basis van een driejaars zittingstermijn, waarin de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in enig jaar niet gelijktijdig vacant komen.

 

Artikel 7   Indien de functieverdeling in het bestuur niet bekend gemaakt kan worden tijdens de algemene vergadering waarin een bestuursverkiezing heeft plaats gevonden, wordt deze daarna op een door het bestuur te bepalen wijze aan de leden medegedeeld.

 

Artikel 8   Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten. Om geldige bestuursbesluiten te kunnen nemen dienen tenminste vier zitting hebbende bestuursleden aanwezig te zijn.

 

Artikel 9   Besluiten van het bestuur kunnen slechts in een vergadering van dat bestuur tot stand komen en worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen; bij het staken der stemmen in een niet-voltallige vergadering, wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot de volgende bestuursvergadering.

 

BELEGGEN VAN GELDEN

Artikel 10

Indien het bestuur besluit tot het beleggen van geldmid-delen van de vereniging, zal het dit slechts doen met genoegzame waarborgen voor liquiditeit, soliditeit en rendement, alsmede voor de instandhouding van het vermogen.

 

 

VOORZITTER

Artikel 11

De voorzitter is belast met de leiding van de algemene vergaderingen van de leden en van de vergaderingen van het bestuur. Hij schenkt bij voortduring aandacht aan het

functioneren van deze organen van beleid en bestuur en neemt initiatieven die hij in dit verband nodig acht. Hij houdt het oog gericht op de belangen van de vereniging, de verwezenlijking van haar doelstelling en ziet toe op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

SECRETARIS

Artikel 12

De secretaris is belast met het voeren van de correspon-dentie.

Hij houdt de notulen van de algemene vergaderingen en van de vergaderingen van het bestuur bij.

De secretaris draagt zorg dat de ingekomen stukken en afschriften van verzonden stukken, voor zover de kennisneming daarvan later nog van belang kan zijn, op overzichtelijke wijze in het archief van de vereniging worden opgenomen: hij zorgt er voor dat het archief steeds zodanig is geordend dat gemakkelijke raadple-ging van stukken gewaarborgd blijft.

De secretaris draagt zorg dat bij opvolging het archief compleet en in goede staat aan zijn opvolger wordt overgedragen. Hij geeft van die overdracht kennis aan het bestuur.

 

Artikel 13 De secretaris stelt elk jaar ultimo april en jaarverslag op van de toestand der vereniging en van haar werkzaam-heden in de afgelopen twaalf maanden en dient dit in bij

               het bestuur behoeve van de jaarvergadering.

 

Artikel 14 De secretaris draagt zorg voor het bijeenroepen van de te houden algemene vergaderingen van de leden.

 

         PENNINGMEESTER

Artikel 15

Met inachtneming van het terzake door de algemene vergadering van de leden en het door het bestuur gevoerde beleid is de penningmeester belast met het feitelijk beheer over de geldmiddelen van de vereniging.

 

Artikel 16 De penningmeester is belast met het innen van de contributies en eventuele andere inkomsten van de vereniging en met het doen van de verschuldigde betalingen.

De wijze waarop de contributies worden geïnd, wordt door het bestuur bepaald in overleg met de penning-meester.

Betalingen die een bedrag van 2.000 Euro te boven gaan, worden door de penningmeester slechts gedaan na verkregen fiat van de voorzitter.

 

Artikel 17 De penningmeester voert de boekhouding waarvan de inrichting geschiedt in overleg met het bestuur. In het systeem der boekhouding dient zoveel mogelijk continuïteit te worden gehouden door de opeenvolgende penningmeesters.

 

Artikel 18 In de maand april van elk boekjaar nodigt de penning-meester de door de algemene vergadering aangewezen kascommissie uit voor een financiële controle en verleent deze commissie alle medewerking bij het vervullen van haar taak.

 

WEDSTRIJDLEIDING

Artikel 19

De wedstrijdleiders zijn bestuursfunctionarissen en worden als zodanig gekozen door de algemene vergadering van leden.

 

Artikel 20 De wedstrijdleiders nemen alle maatregelen voor het correct verloop van de competities, voor een vlot verloop van de te organiseren wedstrijden en voor de berekening van de uitslagen. Zij zullen zich hiertoe doen bijstaan door een technische commissie van beperkte omvang.

 

Artikel 21 Deelnemers aan clubwedstrijden zijn verplicht de aanwijzingen van de wedstrijdleider stipt op te volgen.

 

Artikel 22 De wedstrijdleiders verstrekken aan het begin van elk verenigingsjaar aan ieder lid een door het bestuur geaccordeerd jaarprogramma van clubavonden en dragen zorg voor de beschikbaarheid  van een voor dat programma van toepassing zijnd wedstrijdreglement.

 

SLOTBEPALING

Artikel 23

Dit reglement is vastgesteld met inachtneming van artikel 22 van de statuten.

 

 

Nieuwerkerk aan den IJssel,

 

 

w.g.

G.E. Blok, voorzitter                                       J. Klück, secretaris