Statuten B.C. IJsselbridge

Download reglement:

STATUTEN

 

BC IJSSELBRIDGE gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 5 september 1988, gewijzigd op 26 mei 1997 en op 13 mei 2002.

                                     

Artikel 1             NAAM, ZETEL, DUUR

De vereniging draagt de naam BC IJSSELBRIDGE. Zij is opgericht op 1 september 1970, is gevestigd in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                                              

Artikel 2                DOEL

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het bridgespel te bevorderen in overeenstemming met de regels van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

                                              

Artikel 3                MIDDELEN

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door lid te zijn van de NBB, het organiseren van - en het doen deelnemen van de leden aan - wedstrijden en overigens door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

                           

Artikel 4             VERENIGINGSJAAR, LIDMAATSCHAP, LEDEN

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Het opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen dient schriftelijk voor eind mei aan het secretariaat te worden gemeld.

Bij opzegging na deze datum is de volle contributie over het verenigingsjaar verschuldigd.

 

Artikel 5

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en mitsdien niet over

draagbaar.

 

Artikel 6

Leden van de vereniging zijn meerderjarige, natuurlijke personen, die al

lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de regelgeving daartoe vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 7

De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden, leden

 van verdienste en ereleden.

 

Artikel 8

Gewone leden hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen en aan

de daarin te houden discussies en stemmingen deel te nemen, met inacht-

neming van de in deze statuten en het huishoudelijk reglement gestelde

regels.

Gewone leden betalen een jaarcontributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De nota voor de contributie wordt half september verstrekt en dient eind oktober te zijn betaald. Bij in gebreke blijven kan het bestuur het lidmaatschap beëindigen.

 

Artikel 9

Gewone leden die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben

gemaakt kunnen tot lid van verdienste worden benoemd bij besluit van de

algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als de gewone leden.

 

Artikel 10             

Gewone leden die zich voor de vereniging zeer bijzonder verdienstelijk

hebben gemaakt kunnen tot erelid worden benoemd bij besluit van de

algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

In bijzondere gevallen kan het gestelde in het vorige lid ook toepassing vinden ten aanzien van personen die geen lid zijn van de vereniging.

Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden; zij betalen geen contributie.

 

Artikel 11              BEGUNSTIGERS

Begunstigers van de vereniging zijn natuurlijke personen dan wel rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vastgestelde minimumbijdrage; begunstigers genieten niet de rechten die gewone leden toekomen.

 

Artikel 12              SCHORSING

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor de periode van ten hoogste een jaar ingeval bij herhaling in strijd wordt gehandeld met de lidmaatschapsverplich-tingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate wordt geschaad, ofwel het bestuur van de NBB dit lid heeft geschorst.

Gedurende de periode van schorsing kunnen de aan het verenigingslidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, terwijl de plichten niet zijn opgeheven.

In geval van schorsing door het bestuur van de NBB heeft de geschorste alleen de rechten van beroep tegen het besluit tot schorsing zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de NBB. In alle andere gevallen kan een geschorste tegen het besluit tot schorsing in beroep gaan bij de algemene vergadering van leden van de vereniging.

 

Artikel 13              BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap eindigt door:

  1. opzegging
  2. royement
  3. overlijden.

Opzegging door het lid kan te allen tijde geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur van de vereniging.

Opzegging door het bestuur van de vereniging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het lid, uiterlijk 4 weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar per aangetekende post bezorgd.

De financiële verplichting verbonden aan het lidmaat-schap loopt door tot einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging heeft plaatsgevonden, d.w.z. de schriftelijke kennisgeving het bestuur heeft bereikt; gedeeltelijke ontheffing van betaling kan plaatsvinden indien in de loop van het verenigingsjaar het lidmaatschap eindigt, e.e.a. ter beoordeling van het bestuur en slechts indien hierom wordt verzocht.

Royement kan alleen worden uitgesproken indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging in aanmerkelijke mate heeft benadeeld ofwel door het bestuur van de NBB is geroyeerd.

Het royement geschiedt door het bestuur dat betrokkene ten spoedigste van het besluit tot royement op de hoogte stelt en wel schriftelijk met vermelding van de redenen die tot het besluit hebben geleid.

 

Betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van royement in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst.

Indien het royement heeft plaatsgevonden op grond van een besluit van het bestuur van de NBB heeft royeerde alleen de rechten van beroep tegen het besluit van het bestuur van de NBB zoals omschreven in de statuten en

huishoudelijk reglement van de NBB.

 

Artikel 14              GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit jaarcon-

tributie van de leden, de bijdragen van begunstigers, eventuele entreegelden, schenkingen en mogelijke andere baten.

 

Artikel 15           BESTUUR

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, door de algemene vergadering uit de gewone leden gekozen.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan; de voorzitter en de wedstrijdleiders worden als zodanig door de algemene vergadering gekozen.

Bestuursleden vervullen voor een periode van tenminste drie en ten hoogste vijf jaren een bestuursfunctie; herverkiezing door de algemene vergadering is steeds mogelijk. Door omstandigheden tussentijds aftredende bestuursleden brengen waar mogelijk dit voornemen tijdig ter kennis van de overige bestuursleden opdat op de geëigende wijze in de opvolging kan worden voorzien.

De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan uit zijn functie indien daartoe termen aanwezig zijn. Een desbetreffend besluit van de algemene vergadering vereist een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 16 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk dan wel de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

 

Artikel 17           ALGEMENE (JAAR)VERGADERINGEN

In de tweede helft van de maand mei van elk jaar wordt een algemene vergadering van de leden (jaarverga-dering) gehouden.

Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid in het verstreken boekjaar.

Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks - op voordracht van het bestuur - een kascontrolecommissie van twee leden, geen deel uitmakend van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopend boekjaar. De commissie brengt in de volgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste financiële informatie te verschaffen inclusief inzage in de volledige financiële administratie van het te controleren boekjaar.

Indien de algemene vergadering het bestuur geen decharge verleent over het verstreken boekjaar, dan benoemt de algemene vergadering een andere commissie van tenminste drie leden die een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder opgetreden kascontrolecommissie en brengt binnen vier weken na haar benoeming verslag uit aan de algemene vergadering van haar bevindingen.

Wordt ook dan decharge aan het zittende bestuur onthouden, dan neemt de algemene vergadering al de maatregelen die door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.

 

Artikel 18

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur – met

inachtneming van een termijn van acht dagen - door een aan alle leden te

zenden schriftelijke convocatie. Algemene vergaderingen worden

gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht.

Voorts dient het bestuur op schriftelijk verzoek van 10%  van het aantal leden onder opgave van de te behandelen onderwerpen een algemene vergadering uit te schrijven.

Indien door het bestuur aan een dergelijk verzoek niet binnen 14 dagen gevolg wordt gegeven, dan kunnen verzoekers zelf, op de aan het bestuur voorgeschreven wijze, tot de bijeenroeping van een algemene vergadering overgaan.

        

Artikel 19              STEMMEN

Alle leden hebben toegang  en het recht tot deelnemen aan de algemene vergaderingen. Ieder lid heeft een stem in geval van verkiezingen.

 

Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem bij schriftelijke volmacht te doen uitbrengen door een andere stemgerechtigde.

Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hemzelf, zijn levenspartner of een van bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie op voorstel van de voorzitter is mogelijk.

Over voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij enkelvoudige meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, tenzij anders is bepaald in deze statuten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemmen over personen geldt eveneens een enkelvoudige meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen; indien niemand die meerderheid heeft verkregen dan wordt een tweede stemronde gehouden tussen de twee personen die in de eerste stemronde de hoogste aantallen der uitgebrachte stemmen op zich hebben ver-

enigd en is die persoon gekozen die bij die tweede stemming een enkelvoudige meerderheid heeft verkregen; staken ook bij die tweede ronde de stemmen, dan beslist het lot.

Onder aantal stemmen wordt in dit artikel verstaan het aantal geldig uitgebrachte stemmen, met inbegrip van het aantal blanco stemmen.

 

Artikel 19B

De leden kunnen voor aanvang van de vergadering tegenkandidaten

voordragen. De kandidaatstelling moet tenminste door 5 stemgerechtigde

leden ondertekend zijn en de betrokken kandidaat moet schriftelijk

verklaren een eventuele bestuursbenoeming te aanvaarden.

                           

Artikel 20              WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de algemene vergadering, voor welke vergadering een wijzigingsvoorstel was geagendeerd.

Een voorstel tot wijziging is geaccepteerd bij een twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waar tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.

                           

Artikel 21              ONTBINDING EN LIQUIDATIE

De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van alle stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.

Bij gebreke van het vereiste quorum kan tot ontbinding van de vereniging worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste te houden vergadering met een meerderheid van

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt geëffectueerd door het bestuur; een eventueel batig saldo zal worden aangewend door - door de algemene vergadering te bepalen - zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

 

Artikel 22              HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De algemene vergadering kan bij huishoudelijk regle-ment nadere regels stellen omtrent het lidmaatschap, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan een regeling haar gewenst voorkomt.

Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts plaatsvinden na een besluit van de algemene vergadering, voor welke vergadering een wijzigingsvoorstel was geagendeerd of via de Bridge Wijzer reeds aangemeld.

Een voorstel tot wijziging is geaccepteerd bij een twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering.

Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met deze statuten en de statuten van de Nederlandse Bridge Bond.

 

Artikel 23              SLOTBEPALING

In gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

                                              

                                                                           Nieuwerkerk aan den IJssel,

 

w.g.

G. E. Blok, voorzitter                                             J. Klück, secretaris