Wedstrijdreglement BC'85 - augustus 2013

 

Wedstrijdreglement

5 augustus 2013

 

Inleiding

 

Artikel 1    Dit reglement is geldig naast:

-          de spelregels voor wedstrijden van de NBB,

-          het competitie- en wedstrijdreglement van de NBB,

-          het huishoudelijk reglement van de vereniging.

 

Artikel 2  Wedstrijden kunnen zijn:

-          parenwedstrijden,

-          viertallenwedstrijden,

-          individuele wedstrijden.

 

Artikel 3  De organisatie van de wedstrijden is opgedragen aan de Wedstrijdleider, verder genoemd WL, die tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) door de leden wordt  gekozen. De WL wordt ondersteund door een Technische Commissie (TC).

 

Jaarplan

 

Artikel 4  De WL stelt voorafgaand aan het nieuwe seizoen een plan op voor de interne competities. Het Bestuur legt dit Jaarplan ter goedkeuring voor aan de ALV. Na goedkeuring wordt het Jaarplan onderdeel van dit reglement.

 

Indeling van paren in een competitie

 

Artikel 5  Deelname aan de competities staat open voor alle leden. De WL probeert voor leden zonder partner te bemiddelen. Niet-leden kunnen slechts als invaller deelnemen en hebben geen recht op plaatsing in de rangorde en/of promotie. Evenals de leden ontvangen de niet-leden meesterpunten als zij over een NBB lidmaatschapsnummer beschikken.

 

Artikel 6  Een competitie wordt gespeeld in een A-, een B- en een C-lijn. De WL deelt de paren in deze lijnen in, daarbij rekening houdend met de resultaten van de vorige competitie. Nieuwe paren worden in de C-lijn ingedeeld. Ter verkrijging van een evenwichtige groepssamenstelling heeft de WL de bevoegdheid hiervan af te wijken.

 

Artikel 7  a Een paar kan zich afmelden voor een competitie, bijvoorbeeld vanwege vakantie of ziekte. Een afgemeld paar kan toch nog spelen door zich aan te melden als gastpaar voor een competitiezitting. Een gastpaar wordt wel vermeld in de zittingsuitslag maar niet in de competitiestand.

b   Een paar dat zich binnen een seizoen een tweede of volgende keer afmeldt voor een competitie, degradeert automatisch.

c   Voor de paren die zich niet afmelden voor een competitie, gelden de afwezigheidsregels van de artikelen 22 tot 26.

 

Artikel 8  Wanneer een plaats in een lijn door vertrek van een paar vrijkomt, beschikt de WL over deze plaats.

 

Veranderingen in samenstelling van paren

 

Artikel 9  Indien een speler/speelster zich aanmeldt met een ander lid als partner, behoudt eerstgenoemde het recht op de plaats in de groep, waarop hij recht had, met inachtneming van artikel 11.

 

Artikel 10  Indien beide spelers van een paar zich met een andere partner melden, heeft slechts één van de beide nieuw gevormde paren het recht op een plaats in de lijn, waarop het oorspronkelijke paar recht had. Diegene die het partnerschap heeft opgezegd, wordt dan in de naast lagere lijn ingedeeld.

 

Artikel 11  Indien beide spelers van een paar met een partner uit een andere lijn gaan spelen deelt de WL, rekening houdend met de reden van splitsing van het paar, de nieuwgevormde paren zodanig in, dat de groepen een technisch aanvaardbare samenstelling verkrijgen.

 

Voorbereiden van een competitiezitting

 

Artikel 12  Bij verhindering moeten leden zich afmelden op een van de volgende manieren:

-          afschrijven op de afmeldinglijst, bij voorkeur met vermelding van invallers;

-          per e-mail aan de WL;

-          per telefoon aan de WL;

-          op het laatste moment (bij overmacht) per telefoon aan de Lombard (010-4143915) na 12:00 uur.

 

Artikel 13  Het kan om technische redenen, zoals het vermijden van zittafels, noodzakelijk zijn, dat een of meerdere paren door de WL in een andere groep wordt ingedeeld. Dit valt echter niet uit in het nadeel van een paar c.q. paren. Indien een paar in een hogere groep speelt, wordt de behaalde score met 5 % verhoogd. Als een paar in een lagere groep is ingedeeld, geldt hun behaalde score.

 

Artikel 14 Indien een speler of een paar verhinderd is om aan een zitting van een competitie deel te nemen, kan men een vervanger c.q. een vervangend paar laten deelnemen.

 

Spelen van een competitiezitting

 

Artikel 15  De zitting van een competitie begint op woensdag om 13:15 uur. Alle spelers dienen om 13:00 uur aanwezig te zijn. Wanneer om organisatorische redenen van dat tijdstip moet worden afgeweken, wordt dat zo mogelijk tijdig door de WL aan de leden bekend gemaakt.

 

Artikel 16 De tijd, die beschikbaar is voor een ronde van een zitting is vastgesteld op 30 minuten. De WL kan hiervan afwijken, indien het aantal gespeelde spellen van 4 afwijkt. Als de klok het sein geeft dat de ronde over 5 (vijf) minuten zal eindigen mogen spelers niet meer aan een nieuw spel beginnen. Het spel c.q. spellen die in die ronde niet gespeeld zijn moet in de Bridgemate ingevoerd worden als niet gespeeld (NG). Het NBB-rekenprogramma bepaalt  dan de gemiddelde score over het werkelijk aantal gespeelde spellen.

 

Artikel 17  a  Voor het noteren van de scores wordt gebruik gemaakt van het Bridgemate systeem met daaraan gekoppeld het NBB rekenprogramma. Na afloop van elk spel voert Noord de score in, welke door Oost wordt gecontroleerd en geaccepteerd.

b  Na acceptatie door Oost kunnen correcties van uitslagen tijdens een ronde alleen door een lid van de TC via de WL-code worden ingevoerd in de bridgemates. Paren die na 4 spellen de tafel verlaten voordat de scores volledig  zijn ingevoerd en geaccepteerd, krijgen op de spellen met niet volledig ingevoerde uitslagen een score van 2%.

c  Na beëindiging van een zitting kan een score alsnog in het NBB rekenprogramma worden gecorrigeerd via een correctieformulier dat door beide paren wordt ondertekend en aan de WL wordt overhandigd.

 

Artikel 18  Tijdens de clubcompetities is voor spelers in de A-lijn een systeemkaart verplicht. Voor spelers in de B-lijn en de C-lijn wordt een systeemkaart sterk aanbevolen.

 

Artikel 19  a  Het is verplicht de biedingboxen te gebruiken.

b  Het gebruik van het STOP kaartje of ALERT kaartje is in alle lijnen verplicht, volgens de NBB regels.

 

Artikel 20  Het is verplicht om bij elke onregelmatigheid  de arbiter te consulteren.

 

Artikel 21  Na de zitting wordt verzocht om de tafels op te ruimen. Noord/zuid brengen de bridgemate terug en Oost/west de tafelborden en de spellen.

 

Uitslagen en promotie/degradatie

 

Artikel 22 a  Voor niet-reguliere paren gelden bijzondere regels voor de behaalde scores. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de dagscore – één zitting - en anderzijds de score zoals die meetelt voor de stand in de competitie, bestaande uit 5 of 6 zittingen. Voor de dagscores gelden gewoon de behaalde resultaten. Voor de competitie geldt : de score van het niet-reguliere paar kan nooit hoger of lager zijn dan de hoogste of laagste score van het reguliere paar in die competitie. Deze score kan dus van week tot week met terugwerkende kracht veranderen.

b  Dagscores behaald door invallers worden gehonoreerd met meesterpunten indien NBB-nummers zijn opgegeven.

 

Artikel 23  Een paar dat afwezig is zonder invallers, krijgt de eerste maal de gemiddelde score die het in die competitie behaalt. Vanaf de tweede keer dat het afwezig is, krijgt het een score van 40%.

 

Artikel 24  Aan het eind van een competitie promoveert de hoogste 25%, naar beneden afgerond, van de paren in de B-lijn en de C-lijn. De laagste 25%, naar beneden afgerond, van de paren in de A-lijn en de B-lijn degradeert.

 

Artikel 25 Een paar kan slechts in aanmerking komen voor promotie, indien het tenminste meer dan de helft van het aantal zittingen van een competitie als regulier paar heeft gespeeld.

 

Artikel 26 Een paar dat in zijn reguliere samenstelling minder dan de helft van de competitiezittingen heeft gespeeld, kan niet promoveren, maar wel degraderen. Een paar dat buiten mededinging deelneemt aan de competitie, kan niet promoveren en ook niet degraderen.

 

Besluit

 

Artikel 27 De WL is bevoegd onredelijke consequenties van de regels over de uitslag, promotie en degradatie in individuele gevallen te corrigeren. Hij houdt daarvan een logboek bij, dat onderdeel wordt van het Jaarverslag.

 

Artikel 28 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de WL, eventueel in overleg met het TC en/of bestuur.