Geschiedenis BC'85

 

Terugblik op Bridgeclub " B.C.-85 " door A. Kuijpers

 

Onze bridgeclub " B.C.-85" heeft feitelijk zijn ontstaan te danken aan de AVRO – bridgecursus en wel als volgt.

In het begin van oktober 1984 startte een AVRO televisiecursus. Inschrijvers voor die cursus ontvingen een cursusboek, “Leerboek voor de complete bridger ".  alsmede twee spellen kaarten. Het bijzondere aan die kaartspellen was, dat op de rugzijden van die kaarten codes waren aangebracht voor de lessen, de spelnummers en de indeling van de N-, O-, Z- en West –spelers. Door de kaarten te sorteren op de juiste codes werd een spel geschud, dat beantwoorde aan de doelstelling van de les.

Nadat we in de eerste lessen de beginselen van het bridgespel geleerd hadden moest er geoefend worden met behulp van de gecodeerde kaartspellen.

Bridgen doe je met zijn vieren. De meeste thuisbridgers waren samen of alleen. De vraag was dus hoe andere AVRO- bridgecursisten te bereiken.

De AVRO heeft dit voor de cursisten opgelost. We kregen na een paar lessen een brief met de mededelingen, dat er oefenavonden en - middagen georganiseerd zouden worden voor de cursisten om het geleerde in de praktijk te brengen, aan de hand van de gecodeerde spellen.

Onze keuze was gemaakt voor oefenen op een middag. Al heel spoedig daarna werden we uitgenodigd om te komen oefenen op een woensdagmiddag in Bridgesocieteit  " de Lombard ".  Als beginnende bridgers waren wij verbaasd dat zoiets als een bridgesocieteit bestond.

Op de eerste oefenmiddag werden wij verwelkomd door Willem van Eyck, die bijgestaan werd door enige andere, naar later bleek, bekende personen uit de bridgewereld.

Aan de hand van het cursusboek en de gesorteerde oefenspellen legde Willem ons het bieden en het spelen op de hem bekende wijze uit.

Na enige oefenweken deelde Willem ons mee, een brief te hebben ontvangen van de Nederlandse Bridgebond, inhoudende een voorstel om een bridgeclub op te richten uit de AVRO-cursisten. De N.B.B. bood daarbij hulp aan bij de oprichting van de club, voorts drie jaar een korting van 50 % op het lidmaatschap en de toezegging dat Interpolis zou zorgen voor vierentwintig sets speelkaarten, een aantal tafelleggers en vierentwintig speelboards.

In de daarop volgende oefenmiddag heb ik toen de meningen gepeild, met als resultaat, dat men wel een bridgeclub op de voorgestelde voorwaarden wilde oprichten.

Onder leiding van Willem en het district Rotterdam zijn daarna de voorbereidingen voor het oprichten van een vereniging begonnen. Er kwamen concepten voor statuten, huishoudelijk- en wedstrijdreglement, alsmede competitieschema’s, scorekaarten, naam van de club, enz. enz.

Nadat de cursisten de voorgelegde concepten goedgekeurd hadden volgde op 23 januari 1985 de oprichtingsvergadering, waarmede de geboorte van Bridgevereniging " B.C.-85 " een feit was.

Achteraf gezien hebben wij met onze keuze voor " de Lombard " als onze cursusplaats van de televisielessen ontzettend geboft. Wij vielen meteen in de professionele handen van Willem, die ons het reilen en zeilen van een bridgevereniging goed heeft bijgebracht. Hierbij denk ik aan competitieschema’s, het bijbrengen van competitiediscipline, waarvan velen aanvankelijk de draagwijdte niet inzagen, voorts het uitrekenen van scores, hetgeen wij enige jaren nog zelf met de hand gedaan hebben, het verschijnsel van " meesterpunten" en nog diverse andere zaken, die met de "Bridgewereld" verband hadden. Op al onze vragen kregen wij altijd een gedegen antwoord of een goed advies.

Van onze oprichting af hebben wij de diverse verhuizingen van Bridgesociëteit  "de Lombard " meegemaakt. lk hoop hierbij dat de band tussen onze bridgeclub en "de Lombard" nog vele jaren in stand moge blijven.

 

26 januari 2000

 

Arie Kuijpers(†) was samen met zijn vrouw Jo lid van BC'85 van het begin tot ca. 2000