Statuten

Statuten van de Vereniging Bridgeclub Schoonhoven

12 mei 1987.

Artikel 1. (Naam en Zetel)

De vereniging draagt de naam “Bridgeclub Schoonhoven”. Zij is gevestigd in de gemeente Schoonhoven.

Artikel 2. (Doel)

De vereniging heeft tot doel de bevordering van het bridgespel. Zij tracht dit doel te bereiken door de leden de gelegenheid te bieden het bridgespel te beoefenen door het organiseren van wedstrijden, cursussen, oefeningen, het deelnemen aan competities en wedstrijden en verder al hetgeen voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

Artikel 3. (Duur)

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Het boekjaar van de vereniging loopt van één juni tot één juni. Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het boekjaar.

Artikel 4. (Lidmaatschap)

De vereniging kent uitsluitend gewone leden. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid zijn toegelaten door het bestuur. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 5. (Beëindigen lidmaatschap)

5.1. Het lidmaatschap eindigt:
- door overlijden van het lid;
- door opzegging door het lid;
- door opzegging namens de vereniging;
- door ontzetting.
5.2. Opzegging door het lid kan uitsluitend geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt middels schriftelijke kennisgeving, die voor één mei in het bezit van het bestuur moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden wordt zij geacht geschied te zijn tegen het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5.3. Opzegging namens de vereniging kan tegen het einde van het verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Deze opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van redenen en dient in elk geval plaats te hebben vóór de gebruikelijke algemene ledenvergadering aan het einde van enig verenigingsjaar (jaarvergadering).
5.4. Ontzetting uit een lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit de vereniging volgt eveneens indien en zolang het betrokken lid door het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond te ’s Gravenhage uit die Bond wordt ontzet.
5.5. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk en met opgave van reden(en) hiervan kennis geeft.
5.6. Van een opzegging van, respectievelijk ontzetting uit het lidmaatschap is de betrokkene bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de daartoe strekkende kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het bestuursbesluit, waartegen beroep wordt aangetekend, behoeft in de algemene ledenvergadering bij vernietiging een twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
5.7. Waar het een ontzetting betreft door het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond dient een bezwaarprocedure gevolgd te worden als vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridge Bond.
5.8. Bij beëindiging van het lidmaatschap – ongeacht de reden – binnen de looptijd van het verenigingsjaar, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 6. (Geldmiddelen/Contributies)

6.1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, donaties van begunstigers, entreegelden en uit erfstellingen, legaten of schenkingen en eventuele andere uitbaters.
6.2. Jaarlijks wordt door de algemene ledenvergadering tijdens de jaarvergadering vastgesteld welke contributie verschuldigd is en indien toepasselijk, welk entreegeld door nieuwe leden verschuldigd is.

Artikel 7. (Het bestuur, samenstelling en benoeming)

7.1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd.
7.2. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd.
7.3. Het bestuur wijst in onderling overleg uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
7.4. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur van de vereniging.
7.5. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor het besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van het aantal der geldig uitgebrachte stemmen.
7.6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen mits dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste dertien weken.
7.7. Jaarlijks treden twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredenden zijn herkiesbaar.

Artikel 8. (Het bestuur, bevoegdheden)

8.1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ten minste twee gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks Bestuur.
8.2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdzakelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 9. (Algemene Ledenvergadering).

9.1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (Jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit.
9.2. Onder overlegging van de in aanmerking komende bescheiden, zoals een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting, legt het bestuur rekening en verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid.
9.3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de Jaarvergadering, een commissie van ten minste twee meerderjarige leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, tot onderzoek en controle van de door het bestuur afgelegde financiële rekening en verantwoording over het boekjaar waarvan verslag wordt gedaan. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
9.4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en voorts inzage in de boeken en/of bescheiden te verstrekken.
9.5. De door de algemene ledenvergadering benoemde commissie brengt ter Jaarvergadering verslag uit. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge.
9.6. Indien de goedkeuring van de rekening en de verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een nieuwe commissie, bestaande uit ten minste drie meerderjarige leden, die hernieuwd een onderzoek instelt. Deze nieuwe commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de oorspronkelijke commissie.
9.7. In de nieuwe commissie zal ten minste één lid van de oorspronkelijke commissie zitting hebben.
9.8. Binnen vier weken na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de vereiste goedkeuring geweigerd, dan neem de algemene ledenvergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging geacht worden.

Artikel 10. (Algemene ledenvergadering, bijeenroepen van).

10.1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden gerichte schriftelijke mededeling onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
10.2. Behalve de in artikel 9 aangeduide Jaarvergadering zal de algemene ledenvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk – met opgave van de te behandelen onderwerpen – wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal der leden, dat bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in een algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
10.3. Na ontvangst van een verzoek als in het vorig lid bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping van binnen 14 dagen nadat dit door het bestuur is ontvangen geen gevolgd wordt gegeven, zijn de verzoekers zelf gerechtigd een algemene ledenvergadering bijeen te roepen overeenkomstig de wijze waarop het bestuur een algemene ledenvergadering bijeenroept

Artikel 11. (Algemene ledenvergadering, stemmen en toegang).

11.1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergaderingen en hebben daar ieder één stem.
11.2 Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een ander – daartoe schriftelijk gemachtigd – lid.
11.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter of de daartoe aangewezen leider van de vergadering.
11.4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel verworpen.
11.5. Bij een stemming over personen is degene gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand deze meerderheid verkregen heeft, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal der stemmen hebben verkregen en is degene gekozen die bij een tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij deze tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
11.6. Onder “uitgebrachte stemmen” of “stemmen” worden in deze statuten verstaan, geldig uitgebrachte stemmen. Blanco of met de naam van het stemmende lid ondertekende stemmen zijn in ieder geval niet geldig.

Artikel 12. (Algemene ledenvergadering, leiding en notulen)

12.1. De voorzitter leidt de algemene vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal één der andere bestuursleden als leider van de algemene vergadering optreden.
12.2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris notulen gemaakt.

Artikel 13. (Statutenwijziging)

13.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld alsmede een omschrijving van de aard van de wijziging. De termijn voor oproeping moet ten minste zeven dagen bedragen.
13.2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering waar ten minste twee/derde van het totaal aantal der leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
13.3. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen, docht uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden algemene ledenvergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 14. (Ontbinding en vereffening)

14.1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal der uitgebrachte stemmen in de vergadering, waar ten minste drie/vierde van het totaal aantal leden aanwezig is.
14.2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter algemene ledenvergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen, docht uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden algemene ledenvergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
14.3. Bij oproeping tot de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde algemene ledenvergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige algemene ledenvergadering moet ten minste zeven dagen bedragen.
14.4. Bij een besluit tot ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit.
14.5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden.
14.6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 15. (Huishoudelijk reglement)

15.1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels omtrent het lidmaatschap, de introductie, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van het uitoefenen van het stemrecht, de instelling en de werkzaamheden van commissies en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
15.2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden op voorstel van het bestuur of op voorstel van een zodanig aantal leden als aangeduid in artikel 10. van deze statuten bij besluit van de algemene ledenvergadering.
15.3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten, die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking van de wet of de statuten wordt toegestaan.
15.4. Evenmin mag het huishoudelijk reglement bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridge Bond te ’s Gravenhage.

Artikel 16. (Slotbepaling)

In alle gevallen waarin door deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien wordt,
beslist het bestuur.