wedstrijdreglement

 

Wedstrijdreglement

 

1      ALGEMEEN                                                                                                              

De wedstrijden worden gespeeld volgens de art 1 t/m 93 van de spelregels voor wedstrijdbridge, volgens het Wedstrijd Reglement van de Nederlandse Bridge Bond en volgens dit Reglement.

 

2      SPEELAVONDEN                                                                  

Er wordt gespeeld op maandagavond. De aanvang van de speelavond is, tenzij anders wordt bepaald, gesteld op 20:00 uur precies. Men dient zich uiterlijk 19:45 uur te melden bij de wedstrijdleiding. Voor iedere speelavond, m.u.v. een vrije speelavond,  dient u zich bij verhindering voor 18:00 uur af te melden bij het betr. lid van de wedstrijdleiding, wiens naam bekend zal worden gemaakt aan het begin van ieder speelseizoen.  Afmelding na genoemd tijdstip wordt in principe gezien als wegblijven zonder afmelding en gekenmerkt als wangedrag, behoudens overmacht, en in deze situatie wordt een score genoteerd overeenkomstig de laagste score welke werd behaald in de desbetreffende groep. Ook als u met een invaller wilt spelen dient u dit voor 18:00  uur te melden aan  het ’afmeldadres’.

 

 

3      SPEELGELEGENHEID     

Er wordt, tenzij anders bepaald, gespeeld in het Parochiehuis "De Overkant", Wal 34 te Schoonhoven.

 

4      SOORTEN SPEELAVONDEN           

Er worden competities gespeeld middels parenwedstrijden ;

daarnaast zijn ook andere competities/drives  mogelijk, voor zover wordt voldaan aan het gestelde,

omschreven in artikel 1 van dit reglement.

 

5      INDELING       

De spelers zijn, naar gelang hun sterkte, ingedeeld in groepen van ongeveer 16 paren. Nieuwe leden worden in principe ingedeeld in de laagste groep.

 

6      RESULTATEN        

Van parenwedstrijden wordt het behaalde resultaat omgezet in een percentage, het gemiddelde percentage over alle avonden van een competitie bepaalt de rangorde. In Butlercompetities bepaald het gemiddelde aantal behaalde imp's over alle avonden de rangorde. (zie ook art 7 b en c)

 

7      PROMOTIE/DEGRADATIE

a      Promotie/degradatie geschiedt aan het einde van een competitie welke normaliter uit    6 speelavonden bestaat.

b      De paren die zich het hoogst klasseren promoveren naar een hogere groep. Het aantal dat promoveert en degradeert is gesteld op 20%, naar boven afgerond. In ieder geval zal een paar op één na alle  avonden van een competitie gespeeld dienen te hebben, met een  gemiddelde score van ten minste 50%, om voor promotie in aanmerking te    komen.

c      Bij gelijk eindigen worden de resultaten van de onderlinge ontmoeting(en) tijdens de          betreffende competitie vergeleken en op grond hiervan wordt de rangorde bepaald.

 

8     INVALLERS

  1. Elk paar heeft het recht om, als een der partners om welke reden dan ook afwezig is, met een invaller te spelen.
  2. Een invaller en de speler waar hij/zij op die avond mee speelt scoren nooit meer of minder dan +5% of -5% ten opzichte van hun eigen gemiddelde
  3. Is dit een invaller uit een hogere groep, dan kan slechts gespeeld worden in die hogere groep
  4. Is het een invaller uit een lagere groep dan kan niet in die lagere groep gespeeld worden
  5. Invallers die geen lid zijn van de vereniging worden, in principe, niet toegelaten, behoudens met toestemming van de wedstrijdleiding.
  6. Mocht een van de spelers van een paar na aanvang van de speelavond, om welke reden dan ook, niet verder kunnen spelen dan zal getracht worden een invaller die plaats te laten innemen met in achtneming van het bepaalde in dit artikel: alle die avond behaalde scores van dat paar worden uitgerekend alsof met een invaller is gespeeld.

 

9       AL DAN NIET MEETELLEN VAN RESULTATEN       

Resultaten van vaste paren, in de samenstelling zoals die bij de wedstrijdleiding bekend is, tellen te allen tijde mee, tenzij door de wedstrijdleiding anders wordt beslist.

 

10     VERBREKING VAN EEN PARTNERSHIP   

Voor zover reeds is geregeld in het huishoudelijk reglement wordt bepaald, wanneer, om welke reden dan ook, paren uit elkaar gaan en nieuwe paren zouden ontstaan, dat men slechts recht kan doen gelden op het aantal plaatsen, dat de uiteen gevallen paren in de desbtr. groep(en) op dat moment bezetten. Ontstaan uit de uiteen gevallen paren meer paren dan er oorspronkelijk waren, dan wordt het aantal, dat geen recht kan doen gelden op plaatsing in de betr groep(en) een groep lager ingedeeld, mits en voor zover er plaats is, en in onderling overleg met de betrokkenen. Voor zover beide partners tot verbreking wensen over te gaan,

dient te worden bepaald, wie de plaats blijft innemen en wie eventueel een groep lager wordt ingedeeld, mits en voor zover er  plaats is. Diegene die het partnership verbreekt wordt geacht een groep lager te gaan spelen. Bij eventuele geschillen zullen de wedstrijdleiding en het bestuur een bindende uitspraak doen. Men kan een partnership alleen verbreken aan het eind resp. begin van een competitie, men kan in derg. gevallen nimmer met een nieuwe partner in een lopende competitie beginnen.

 

11     MEESTERPUNTEN      

Meesterpunten worden aan de leden verstrekt voor behaalde resultaten vlgs de richtlijnen van de NBB.       

 

12     AFWEZIGHEID                     

Speelt een paar geruime tijd niet mee, dan behoudt dat paar zijn plaats in de betr. groep. Echter, na een afwezigheid van 6 mnd verliest een dergelijk paar zijn plaats en zakt dan een groep. (Ook als incidenteel gedurende 6 mnd is meegespeeld.) Het zelfde is van toepassing op leden die hun partner, om welke reden dan ook, zijn  kwijtgeraakt en wachten op een nieuwe partner. 

 

13     RUSTTAFELS       

Indien er sprake is van 2 of meer rusttafels dan spelen de 'rustparen' uit de hoogste groepen aan een apart daarvoor aangewezen tafel. Het paar uit de hoogste groep zal steeds Noord/Zuid zitten. Het behaalde percentage zal worden toegevoegd aan het op de 5 andere tafels behaalde resultaat.

 

14     SYSTEEMKAART        

In alle groepen is het overleggen van een systeemkaart aan de tegenstanders verplicht.

 

15     WEDSTRIJDLEIDING                      

De wedstrijdleiding regelt de indeling van de competities e.d. en zorgt voor de arbitrages aan de hand van de reglementen van de N.B.B. en naar eer en geweten, en verzorgt het berekenen en verwerken van de resultaten.

 

16     SLOTARTIKEL                     

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

 

Weko,

september  2010.