Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Bridgeclub Schoonhoven.
12 mei 1987

Bestuur

Artikel 1

De bevoegdheden en verplichtingen van ieder van de leden van het bestuur worden met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.

Artikel 2

Handelingen welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van Fl. 1000,-- te boven gaande, worden door geen der bestuursleden verricht dan na daartoe door de overige bestuursleden of de meerderheid daarvan verleende toestemming en machtiging.

Artikel 3

Voor het beschikken over bank- en girosaldi is naast vorenstaande beperking een rechtsgeldig bestuurslid nodig.

Artikel 4

De penningmeester zal ervoor zorgdragen dat in het algemeen het kasgeldsaldo niet meer dan Fl. 250,-- bedraagt.

Contributie

Artikel 5

De betaling van door de leden verschuldigde contributie en andere door de algemene vergadering vastgestelde bijdragen dient te geschieden op een door de penningmeester te bepalen wijze.

Ledenvergadering

Artikel 6

1. Een lid kan verzoeken een voorstel aan de agenda van de algemene ledenvergadering toe te voegen.
2. Een verzoek met het voorstel dient daartoe schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend op een zodanig tijdstip, dat dit voorstel vermeldt kan worden op de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering waarop behandeling verlangd wordt.
3. De algemene ledenvergadering beslist over de toevoeging van een voorstel aan de agenda tijdens de vergadering.

Wedstrijdcommissie

Artikel 7

1. Op voordracht van het bestuur benoemt de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging een wedstrijdcommissie.
2. De wedstrijdcommissie bestaat uit ten minste twee personen.
3. Het aantal commissieleden wordt door het bestuur vastgesteld.
4. Het bestuur stelt zo op voordracht van de commissieleden een hoofdwedstrijdleider aan.

Artikel 8

De wedstrijdcommissie is terzake van het door haar gevoerde en te voeren beleid verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 9

De wedstrijdcommissie adviseert het bestuur bij de al dan niet toelating van nieuwe leden.

Artikel 10

1. De wedstrijdcommissie ontwerpt in overleg met het bestuur een wedstrijdreglement dat niet in strijd mag zijn met de reglementen van de Bridgebond.
2. Het wedstrijdreglement behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Artikel 11

1. De wedstrijdcommissie is belast met de leiding, indeling, administratie en regeling van de arbitrage van de wedstrijden op de speelavonden van de vereniging.
2. Zij houdt zich hierbij aan de reglementen van de Bridgebond en aan het wedstrijdreglement van de vereniging.
3. Ze stelt de vertegenwoordigende teams van de vereniging samen.

Artikel 12

Door de wedstrijdcommissie wordt jaarlijks een wedstrijdkalender opgesteld en ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd.

Artikel 13

Bij de interpretatie, het ontwerpen en opstellen van reglementen en regels wordt de volgende volgorde van geldingskracht en prioriteit in acht genomen:
1. De statuten.
2. Het huishoudelijk reglement.
3. Het wedstrijdreglement; die elk niet in strijd mogen zijn of komen met de wet en/of de geldende reglementen van de Bridgebond.

Stemmingen

Artikel 14

Bij een schriftelijke stemming wordt door de voorzitter een stembureau ingesteld bestaande uit drie personen. In het stembureau mogen geen mensen zitting hebben, waarover gestemd wordt.

Artikel 15

1. Stembriefjes mogen de identiteit van de stemuitbrenger niet prijsgeven op straffe van ongeldigheid.
2. Bij stemmingen over personen mogen op de stembriefjes uitsluitend de namen voorkomen van hen waarover gestemd wordt. Andere namen maken de stem ongeldig.

Artikel 16

1. Bij stemmingen over personen licht het bestuur desgewenst zijn standpunt toe.
2. Hierna licht het betrokken lid desgewenst zijn of haar standpunt toe.
3. De leden krijgen de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Artikel 17

1. Wanneer het aftredende lid van het bestuur of een commissie na de stemming blijkt niet te zijn herkozen, kan hij/zij geen kandidaat meer zijn voor overige functies in hetzelfde bestuur of dezelfde commissie waarover op dezelfde vergadering moet worden beslist.
2. Van het in lid 1 vermelde kan worden afgeweken wanneer het betreft het niet herkozen zijn van een aftredend bestuurslid in de functie van voorzitter van het verenigingsbestuur. Dit afgetreden bestuurslid kan herkiesbaar blijven voor andere bestuursfuncties.
3. Is slechts één persoon kandidaat voor een functie dan dient toch een stemming plaats te vinden. De vergadering spreekt zich dan uit voor of tegen de kandidaat. Deze stemming is niet vereist als de vergadering tot een verkiezing bij acclamatie beslist.

Artikel 18

1. Ingeval ten aanzien van één onderwerp meer dan één voorstel ter tafel ligt, kunnen met toestemming van de indieners de voorstellen tot één voorstel verenigd worden.
2. Zijn de indieners tegen vereniging van de voorstellen dan wordt over het meest vergaande voorstel het eerst gestemd.

Artikel 19

Bij het ter tafel liggen van amendementen wordt eerst gestemd over het meest vergaande
amendement, dit ter beoordeling van de voorzitter. Na de stemming over de amendementen
volgt de stemming over het gehele voorstel.

Artikel 20

1. De indiener van een voorstel kan na de discussie doch vóór de stemming, kennende alle amendementen, alsnog zijn voorstel terugnemen.
2. Is er meer dan één indiener, dan moeten allen zich verklaren voor terugneming om een stemming over het voorstel te voorkomen.
3. Een teruggenomen voorstel wordt van de agenda afgevoerd en kan niet door een ander lid worden overgenomen.

Artikel 21

1. Bij stemmingen over reglementen wordt eerst artikelsgewijs gestemd en daarna over het gehele voorstel.
2. De stemming geschiedt door handopsteking.

Artikel 22

1. De vereniging kent twee speelavonden, te weten op maandag- en op woensdagavond.
2. Het maximum aantal toegestane spelende leden per speelavond is vastgesteld op 96.
3. Een lid wordt door de vereniging geaccepteerd voor een vaste speelavond.
4. Het bestuur stelt de regels vast voor de overgang van de ene naar de andere speelavond