Huishoudelijk reglement

 

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Bridgeclub Schoonhoven.
2 september 2019

Bestuur

Artikel 1

 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste vijf personen.
 2. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de clubleden. De voorzitter, secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 3. De leden van het bestuur hebben zitting gedurende drie jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, zodanig dat er elk jaar zo mogelijk een gelijk aantal leden aftreedt. Een lid van het bestuur kan niet langer dan drie aaneengesloten perioden van drie jaar in functie zijn.
 4. De bevoegdheden en verplichtingen van ieder van de leden van het bestuur worden met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.
 5. Het bestuur draagt zorg voor een correcte naleving van de op de club van toepassing zijnde wetten waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de geldende reglementen van de Bridgebond, de eigen statuten en dit huishoudelijk reglement.

Artikel 2

De voorzitter is de woordvoerder van het bestuur. Hij roept het bestuur ter vergadering bijeen, leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering en stelt de agenda op voor deze vergaderingen.

Artikel 3

 1. De secretaris treedt op als penvoerder van het bestuur, het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering en bereidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen voor, woont deze bij en maakt een besluitenlijst van de afspraken.
 2. De secretaris zendt de besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur aan de leden van deze organen.
 3. De secretaris zendt afschrift van het verslag van de algemene ledenvergadering aan de leden van het bestuur en de leden.
 4. De in het derde lid van dit artikel bedoelde verslag wordt in de volgende ledenvergadering vastgesteld.
 5. De secretaris is voorts belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur, het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering, voor zover die uitvoering niet aan anderen is opgedragen.

Artikel 4

 1. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, met het zorgen voor de inning van alle aan de BCS (Bridgeclub Schoonhoven) toekomende gelden en met het voldoen aan de geldelijke verplichtingen.
 2. Hij brengt aan de jaarlijks in september te houden algemene ledenvergadering [‘De Jaarvergadering”] schriftelijk verslag uit van de financiële gang van zaken in het afgelopen jaar onder overlegging van een balans en een rekening van baten en lasten met bijbehorende specificaties.
 3. Hij stelt jaarlijks in overleg met het bestuur de begroting voor het volgend jaar op ter behandeling in de jaarvergadering.
 4. Van een goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken dan na goedkeuring van het dagelijks bestuur.
 5. Handelingen welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van € 1000,-- te boven gaande -, worden door geen der bestuursleden verricht dan na daartoe door de overige bestuursleden of de meerderheid daarvan verleende schriftelijk toestemming en/of schriftelijke machtiging.
 6. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is naast vorenstaande beperking alleen de penningmeester bevoegd. Bij ontstentenis of langdurige afwezigheid van de penningmeester kan deze functie door de secretaris worden waargenomen.
 7. De penningmeester zal ervoor zorgdragen dat het eigen vermogen ongeveer gelijk is aan het totaal van de jaarlijks te innen contributie.
 8. Het boekjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei.

Artikel 5

De leden van het bestuur mogen rechtstreeks noch zijdelings zakelijk betrokken zijn bij leveranties aan BCS, noch enig materieel voordeel hebben bij door derden aan BCS gedane leveranties.

Ledenvergadering

Artikel 6

 1. Jaarlijks wordt in september de jaarvergadering gehouden.

Overige algemene ledenvergaderingen worden gehouden voor zover tenminste 20 leden daartoe gezamenlijk een verzoek bij het bestuur indienen met vermelding van het te bespreken onderwerp.

 1. Tenminste 2 weken voor de vergaderingen stuurt de secretaris de jaarstukken aan de leden. Deze stukken omvatten tenminste: de agenda, het jaarverslag, de balans, de rekening van baten en lasten en de begroting voor het nieuwe seizoen.
 2. Een lid kan verzoeken een voorstel aan de agenda van de algemene ledenvergadering toe te voegen.
 3. Een verzoek met het voorstel dient daartoe schriftelijk 1 week voor de vergadering bij het bestuur te worden ingediend zodat dit voorstel vermeld kan worden op een herziende uitnodiging voor de algemene ledenvergadering waarop behandeling wordt verlangd.
 4. De algemene ledenvergadering beslist over de toevoeging van een voorstel aan de agenda tijdens de vergadering.

Stemmingen

Artikel 7

 1. Bij stemmingen over personen licht het bestuur desgewenst zijn standpunt toe.
 2. Hierna licht het betrokken lid desgewenst zijn of haar standpunt toe.
 3. De leden krijgen de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Artikel 8

 1. Over voorstellen strekkende tot benoeming van personen wordt schriftelijk gestemd tenzij de voorzitter daarover mondeling wil doen stemmen en geen der stemgerechtigden zich hiertegen verzet. Over zaken wordt mondeling gestemd.
 2. Bij een schriftelijke stemming wordt door de voorzitter een stembureau ingesteld bestaande uit drie personen. In het stembureau mogen geen mensen zitting hebben over wie wordt gestemd.
 3. Stembriefjes mogen de identiteit van de stemuitbrenger niet prijsgeven op straffe van ongeldigheid.
 4. Bij stemmingen over personen mogen op de stembriefjes uitsluitend de namen voorkomen van hen over wie wordt gestemd. Andere namen maken de stem ongeldig.
 5. Bij schriftelijke stemmingen zijn ongeldig de stembriefjes die niet dan wel onduidelijk zijn ingevuld of die zijn ondertekend.
 6. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

 

Artikel 9

 1. Blijkt het afgetreden lid van het bestuur na de stemming niet te zijn herkozen, dan kan hij/zij geen kandidaat meer zijn voor overige functies in hetzelfde bestuur of dezelfde commissie waarover op dezelfde vergadering moet worden beslist.
 2. Van het in lid 1 vermelde kan worden afgeweken wanneer het betreft het niet herkozen zijn van een aftredend bestuurslid in de functie van voorzitter van het verenigingsbestuur. Dit afgetreden bestuurslid kan herkiesbaar blijven voor andere bestuursfuncties.
 3. Is slechts één persoon kandidaat voor een functie dan dient toch een stemming plaats te vinden. De vergadering spreekt zich dan uit voor of tegen de kandidaat. Deze stemming is niet vereist als de vergadering tot een verkiezing bij acclamatie beslist.

Artikel 10

 1. De indiener van een voorstel kan na de discussie doch vóór de stemming, kennende alle amendementen, alsnog zijn voorstel terugnemen.
 2. Is er meer dan één indiener, dan moeten allen zich verklaren voor terugneming om een stemming over het voorstel te voorkomen.
 3. Een teruggenomen voorstel wordt van de agenda afgevoerd en kan niet door een ander lid worden overgenomen.

Wedstrijdcommissie

Artikel 11

 1. Op voordracht van het bestuur benoemt de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging een wedstrijdcommissie.
 2. De wedstrijdcommissie bestaat uit ten minste twee personen.
 3. Het aantal commissieleden wordt door het bestuur vastgesteld.
 4. Het bestuur stelt op voordracht van de commissieleden een hoofdwedstrijdleider aan.
 5. De wedstrijdcommissie is in zake van het door haar gevoerde en te voeren beleid verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 12

 1. De wedstrijdcommissie ontwerpt in overleg met het bestuur een wedstrijdreglement dat niet in strijd is met de reglementen van de Bridgebond.
 2. Het wedstrijdreglement behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
 3. De wedstrijdcommissie is belast met de leiding, indeling, administratie en regeling van de arbitrage op de speelavonden van de vereniging.
 4. Zij houdt zich hierbij aan het wedstrijdreglement van de vereniging.
 5. De wedstrijdcommissie kan zich laten assisteren door een team van mensen.
 6. Ze stelt de vertegenwoordigende teams van de vereniging samen.
 7. Door de wedstrijdcommissie wordt in augustus, voorafgaande aan het nieuwe seizoen, een wedstrijdkalender opgesteld en ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd.

Artikel 13

De hoofdwedstrijdleider onderhoudt de contacten naar de Bridgebond inzake o.a. ICT en aangelegenheden van het rekenprogramma. Hij doet het bestuur voorstellen over de vervanging c.q. aanschaf van voor de bridgewedstrijden benodigde middelen.

 

 

Kascontrolecommissie

Artikel 14

 1. De algemene ledenvergadering benoemt uit zijn midden 2 leden voor de kascontrolecommissie waarvan bij voorkeur één lid in het voorafgaande seizoen ook al zitting had in de commissie.
 2. Een derde persoon wordt benoemd als reserve lid.

Algemeen

Artikel 15 

 

Bij de interpretatie, het ontwerpen en opstellen van reglementen en regels wordt de volgende volgorde van geldingskracht en prioriteit in acht genomen:

 1. De statuten
 2. Het huishoudelijk reglement
 3. Het wedstrijdreglement

 

Geen van deze drie mag in strijd zijn of komen met de wet en/of de geldende reglementen van de Bridgebond.

Artikel 16

 1. De vereniging kent twee speeldagdelen, te weten maandagavond en woensdagmiddag.
 2. Een lid wordt door de vereniging geaccepteerd voor hetzij de maandagavond of woensdagmiddag of voor beide dagdelen.