Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Never Down

Artikel 1 - Lidmaatschap

Aspirant-leden kunnen het lidmaatschap verkrijgen nadat zij zich schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur, conform artikel 5 punt 1 van de statuten.

Gewone leden en ereleden hebben de volgende rechten:
a. het gebruik maken van de speelgelegenheid op de daarvoor gestelde tijden
b. het deelnemen aan de daarvoor in aanmerking komende wedstrijden
c. verkiesbaarheid tot functies in de vereniging

Leden die deelnemen aan de interne- of externe competities hebben de plicht op de wedstrijden aanwezig te zijn en bij verhindering te zorgen voor vervanging. Zie verder het competitiereglement.

Artikel 2 – soorten lidmaatschap

A-leden zijn:
a. leden die met een partner deelnemen aan de interne competitie
b. leden die geen interne competitie spelen, maar toch het volledig lidmaatschap wensen

B-leden zijn:
a. leden die geen interne competitie wensen te spelen
b. een nieuw aangemeld lid dat nog niet met een vaste partner kan deelnemen aan            de interne competitie.                                                                                                  B-leden kunnen echter wel deelnemen aan alle andere interne verenigingsactiviteiten. Zij hebben speelrechten voor de vrije speelavonden, de diverse drives en externe competities.

D-leden zijn: leden die van meerdere NBB-clubs lid zijn en daardoor conform de NBB-regels korting krijgen op de contributie

M-leden zijn: A- leden die in een meermanschap spelen

J-leden zijn: A-leden die op 1 november van het betreffende seizoen de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben

Ereleden: op voordracht van de leden en/of het bestuur kunnen ereleden benoemd worden op basis van langdurige, bijzondere verdiensten voor de vereniging.

A lidmaatschap wijzigen in B lidmaatschap:
Indien men door bijzondere omstandigheden tijdens het seizoen niet meer kan deelnemen aan de nog lopende en komende competitierondes kan er omzetting plaats vinden.
Om voor de wijziging van het lidmaatschap in aanmerking te komen dient men een verzoek in te dienen bij het bestuur. Het bestuur kan besluiten de contributie over (het restant van) dat seizoen aan te passen.

B lidmaatschap wijzigen in A lidmaatschap:
Zodra men als vaste partner van een paar gaat deelnemen aan de lopende competitie kan er omzetting plaats vinden. Er zal een aanvullende contributie verschuldigd zijn.                       

                                                                                                   

Artikel 3 - Donateurs

Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die de vereniging financieel ondersteunen met een bijdrage.

Artikel 4 – Contributie

1. Jaarlijks worden op de ALV de voor dat jaar geldende contributies vastgesteld

2. De contributie van de leden moet voor 1 november van het lopende verenigingsjaar zijn voldaan.
3. Bij het niet nakomen van deze verplichting kan artikel 6 van de statuten door het bestuur worden toegepast.

Artikel 5 - Het Bestuur

1. De voorzitter leidt de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en stelt de agenda van deze bijeenkomsten vast. In aanvulling op artikel 12 van de statuten brengt hij onder overlegging van de agenda tenminste 14 dagen van te voren alle leden in kennis van elke algemene ledenvergadering. Op vergaderingen verleent hij het woord en sluit de discussie wanneer hij meent, dat het onderwerp voldoende is toegelicht.
2. De secretaris legt aan elke algemene ledenvergadering de notulen voor van de vorige algemene vergadering en brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. De secretaris is verantwoordelijk voor de verzorging van de correspondentie, de ledenadministratie en het notuleren van de algemene leden- en bestuurvergaderingen. Alle notulen moeten na akkoordbevinding door de voorzitter en de secretaris worden getekend.
3. De penningmeester brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit over de inkomsten en de uitgaven van de vereniging en haar financiële positie. De penningmeester ontwerpt een begroting voor het volgende verenigingsjaar, welke door de algemene ledenvergadering definitief wordt vastgesteld. De penningmeester is verplicht de voorzitter en de leden van de financiële commissie inzage te geven van alle bescheiden, telkens wanneer zij dit nodig achten.

Artikel 6 - Vergaderingen

1.De agenda van de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering moet in ieder geval bestaan uit de volgende punten:
a. notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering
b. het jaarverslag van de secretaris
c. financieel overzicht van de penningmeester
d. verslag van de financiële commissie
e. benoeming leden van de financiële commissie
f. de begroting van het komend verenigingsjaar
g. vaststelling van de contributie en entreegelden
h. eventuele voorstellen van leden in deze vergadering
i. wedstrijdkalender
j. benoeming van commissies
k. verkiezing van bestuursleden
2. Voorstellen, die de leden behandeld wensen te zien op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, moeten ten minste 8 dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.                                                                              3. De voorzitter brengt in de algemene ledenvergadering de voorstellen in stemming. Voor het uitoefenen van de stemming wordt verwezen naar artikel 13 van de statuten, de punten 3, 4 en 5.
4. Bestuursvergaderingen worden belegd:
a. op verzoek van de voorzitter
b. op verzoek van 2 bestuursleden

 

Artikel 7 - Financiële Commissie

De financiële commissie is te allen tijde bevoegd:
a. inzage te nemen van boeken en bescheiden die op het geldelijk beheer van de vereniging betrekking hebben
b. de kas op te nemen
c. te controleren op welke wijze het kapitaal van de vereniging is belegd en wordt bewaard
d. de inkomsten en uitgaven te controleren aan de hand van de daarop betrekking hebbende bescheiden
De financiële commissie doet dit tenminste éénmaal per jaar en wel na 1 juli en vóór de algemene ledenvergadering wordt gehouden. De commissie brengt van een en ander schriftelijk verslag uit, dat door een van haar leden op de algemene ledenvergadering wordt voorgelezen. De vergadering beslist over de goedkeuring door het verlenen van décharge aan het bestuur.

 

Artikel 8 - Overige Commissies

Het bestuur en/of de algemene ledenvergadering kunnen zich laten bijstaan door commissies, die zij nodig achten, zoals een wedstrijd- en een evenementen-commissie. Op de ALV worden leden in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor commissies. Lopende het jaar kan het bestuur commissies instellen en leden vragen; het informeert hierover tijdig de leden.

Artikel 9 - Competities

a.Interne competitie: De competities zullen worden gespeeld in een door het bestuur te bepalen aantal speelavonden.
b. Externe competities georganiseerd door de N.B.B. Deelnemende teams dragen voor de helft bij in de kosten van deelname. Vertegenwoordigende teams voor deze wedstrijden worden samengesteld door het bestuur. De teams, die zich vroegtijdig aanmelden genieten de voorkeur. Een team dat promoveert heeft het recht 1 jaar in die hogere klasse te spelen. Indien dit team in een andere samenstelling gaat spelen verspeelt het dit recht.

                                  Artikel 10 – Competitiereglement

Binnen de vereniging is een competitiereglement van toepassing. Hierin worden alle zaken betreffende competitie, rechten en verplichtingen, bezwaar geregeld. Het competitiereglement vast gesteld op de ALV van 16-09-2016 is van toepassing

 

Artikel 11

Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met, en zich, door toetreding tot het lidmaatschap van de vereniging te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere reglementen en bepalingen die voor de vereniging bindend zijn (worden) verklaard.

Artikel 12

Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door de algemene ledenvergadering, mits wordt voldaan aan artikel 20, punt 2 van de statuten en de voorstellen ten minste 8 dagen voor de algemene ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris.

 

Artikel 13

In al die gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur, met verantwoording aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 26-09-2017
                                                                                                                                                      

 

Voorzitter,                                                                               Secretaris,

 

 

…………………..                                                                           ……………………….