Competitiereglement

Competitiereglement BC Never Down

Competitie

 

Bridgeclub Never  Down organiseert voor haar leden bridge-competities, waaraan door alle spelende leden kan worden deelgenomen.

 

Er wordt gespeeld op de dinsdagavonden. De aanvang van de wedstrijden is 19.45 uur precies. Men dient uiterlijk vijf minuten voor aanvang speelklaar aanwezig te zijn.

 

Een competitie bestaat in principe uit vijf  á zes speelavonden. Aan het begin van het seizoen zal aan de algemene vergadering het competitieschema gepresenteerd worden, terwijl het na goedkeuring  op de website gepubliceerd wordt..

 

Elke speelavond bestaat uit 24 spellen, waarvan door de wedstrijdleiding in noodzakelijke gevallen kan worden afgeweken. Het speeltempo is 7,5 minuten per spel. Een ronde van vier spellen duurt 30 minuten, waarna 2 minuten beschikbaar zijn voor het wisselen tussen de ronden.

 

Spelregels

 

Bij het spelen op de competitie-avonden zijn de spelregels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond  (NBB) van kracht*.

 

In alle niet door dit competitiereglement en de spelregels van de NBB geregelde gevallen beslist in eerste aanleg de wedstrijdleiding en uiteindelijk het bestuur van  BC Never Down.

 

 

Het spelen van zogenaamde Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden is niet toegestaan.

De stop- en alerteerregels worden gehanteerd in alle lijnen, volgens de richtlijnen van de NBB*.

Promotie en degradatie

 

Promotie en degradatie geschieden na afloop van elke paren- en butlercompetitie. Het aantal paren dat telkens promoveert of degradeert wordt door de wedstrijdleiding in overleg met het bestuur vastgesteld. Dit aantal wordt eventueel beïnvloed door afmeldingen en aanmeldingen van leden en wijzigingen in de samenstelling van deelnemende paren.

 

Indeling van de paren voor de eerste competitie van een seizoen gebeurt door de wedstrijdleiding in principe op grond van het resultaat van de laatste competitie van het voorafgaande seizoen; met dien verstande dat ook dan omstandigheden als hiervoor genoemd invloed hebben op de samenstelling van de lijnen.

 

Bij bezwaren tegen de indeling van de lijnen wordt in laatste instantie beslist door het bestuur.

Meesterpunten

Na afloop van elke speelavond worden meesterpunten toegekend volgens de geldende NBB schaal.

Roken

 

Roken tijdens de speelavond is in de speelzaal niet toegestaan. Roken is alleen toegestaan in de rookruimte en buiten achter het gebouw.

Arbitrage

Als zich tijdens een spel een onregelmatigheid voordoet, een overtreding van de spelregels (technische kwestie) of een inbreuk op de bedoeling van het spel (ethische kwestie) zijn spelers verplicht om arbitrage in te roepen. Arbitrage wordt in voorkomende gevallen verricht door de wedstrijdleiding of een door de wedstrijdleiding aangestelde functionaris.

 

Leden kunnen in beroep gaan tegen een arbitrale beslissing. De kosten van het beroep bedragen 10 Euro, welk bedrag gerestitueerd wordt bij toekenning van het beroep. Het beroep wordt behandeld door een door het bestuur in te stellen commissie van beroep.

Afmelden

Leden die aan een competitie niet zullen deelnemen, melden zich uiterlijk één week voor aanvang van die competitie af  bij de wedstrijdleiding.

 

Om een speelavond goed te kunnen voorbereiden is het noodzakelijk, dat de wedstrijdleiding de dinsdagmiddag voor 17:00 uur  volledig is geïnformeerd over de deelname. Is een paar verhinderd deel te nemen, dan dient het dit dus met inachtneming van genoemde termijn bij de wedstrijdleider of zijn plaatsvervanger te melden.

 

Een paar dat verhinderd is, of waarvan één lid verhinderd is, deel te nemen aan de speelavond, wordt geacht één of twee invallers te regelen; lukt dit niet uiterlijk de maandagavond voorafgaand aan de wedstrijdavond, dan dient het de wedstrijdleider te informeren.

 

Indien de reden van verhindering ontstaat op de wedstrijddag zelf, dan worden alsnog één of twee invallers gezocht en wordt, ook als dat niet lukt, de wedstrijdleider ingelicht door middel van een emailbericht naar invallersneverdown1958@gmail.com

Score bij afwezigheid

 

Als een paar verhinderd is deel te nemen aan een speelavond en er wordt in plaats daarvan gespeeld door invallers, dan dient dit voor aanvang van de speelavond gemeld te worden bij de wedstrijdleider. Het spelen met één invaller behoeft slechts gemeld te worden – naam en lidmaatschapsnummer NBB - bij de wedstrijdleiding indien de invaller in aanmerking wil komen voor het ontvangen van eventueel behaalde meesterpunten.

 

Een afwezig paar waarvoor een ander paar invalt, krijgt de behaalde score toegekend, met dien verstande dat die score niet lager, dan wel hoger kan zijn dan de door het betreffende paar over de rest van de competitie behaalde gemiddelde score, minus dan wel plus 5 % (parencompetitie) of 24 IMP's (butlercompetitie).

 

Als een afwezig paar niet door invallers vervangen wordt, wordt de score voor dat paar vastgesteld op de gemiddelde score van de rest van de competitie, verminderd met 5 % (parencompetitie) of 24 IMP's (butlercompetitie).

Gebeurt dit bij dat paar tijdens dezelfde competitie nogmaals, dan wordt de score voor die speelavond vastgesteld op de gemiddelde score van de rest van de competitie, verminderd met 10 % (parencompetitie) of 48 IMP's (butlercompetitie).

 

Indien twee spelers, wier partners verhinderd zijn, samenspelen, geldt de score die dit paar behaald heeft. Wanneer de paren van de spelers in verschillende lijnen spelen wordt in de sterkste van de twee lijnen gepeeld.

 

Als een vast paar, of een gelegenheidspaar, slechts op aanwijzing van de wedstrijdleider, in een andere lijn speelt dan normaal, krijgen beide spelers (dus eventueel beide paren waaruit de spelers afkomstig zijn) de behaalde score, met dien verstande dat voor een speler die in een hogere lijn speelt dan gewoonlijk, geldt, dat geen lagere score behaald kan worden dan het eigen gemiddelde van de rest van de competitie, terwijl voor een speler die in een lagere lijn speelt dan gewoonlijk, geldt, dat geen hogere score behaald kan worden dan het eigen gemiddelde van de rest van de competitie plus 5 % (parencompetitie) of 24 IMP’s (butlercompetitie).

 

Bij afwezigheid zonder afmelding beslist de wedstrijdleiding in overleg met het bestuur over de ‘behaalde’ score, waarbij de omstandigheden van afwezigheid zwaarwegend zijn.

 

* Raadpleeg:       Internationale Spelregels voor Wedstrijdbridge

                             Competitiereglement van de Nederlandse Bridge Bond

                             Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden

                             en andere publicaties van de Nederlandse Bridge Bond (NBB)