Privacyverklaring

 

B.C. Hillegersberg

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Bridgeclub Hillegersberg, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: de Vereniging.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail of per brief aan de voorzitter van de vereniging.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvanger In deze kolom de namen invullen van de partijen om wie het gaat.

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kunt worden

 

en

 

het uitvoeren van de overeenkomst tot lidmaatschap.

Voornamen

Roepnaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt: gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen zes (6) maanden na uw aanmelding.

N.V.T.

Administratie

Voornamen

Roepnaam

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Nederlandse Bridgebond (NBB)

 

 

 

 

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

LET OP: staan er commerciële boodschappen in de nieuwsbrief dan is wél toestemming nodig

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang als u aangemeld bent.

E-mailbestand vereniging

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Toestemming

Maximaal vijf (5) jaar als de toestemming niet eerder is ingetrokken.

N.V.T.

 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u hierover tijdig te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.