Statuten nieuw 2019

 

Afbeelding met spiegel

Automatisch gegenereerde beschrijving                                         Bridgeclub Hillegersberg

STATUTEN

 

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam "Bridgeclub Hillegersberg", afgekort "BCH", en is gevestigd te Rotterdam.

DOEL EN DUUR.

Artikel 2.

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de bridgesport te bevorderen.

De vereniging steunt op neutrale grondslag en heeft niet de bedoeling winst te maken.

 

Artikel 3.

De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht op 21 september 1936.

LIDMAATSCHAP.

Artikel 4.

De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste, ereleden en donateurs. Dit kunnen alleen natuurlijke personen zijn.

Artikel 5.

Leden van verdienste en ereleden worden als zodanig door de ledenvergadering benoemd.

Artikel 6.

Het gewone lidmaatschap en het donateurschap worden verkregen door aanmelding bij het bestuur.

Artikel 7.

Het lidmaatschap of donateurschap eindigt:

Door een schriftelijke kennisgeving van het lid dan wel de donateur en wel per het einde van het verenigingsjaar

Door royement per het moment aangegeven in het besluit hiertoe.

Door overlijden per direct.

 

Artikel 8.

De financiële verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap, dan wel het donateurschap, worden door middel van het huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 9.

Tot royement kan worden besloten wegens het niet nakomen van financiële of administratieve verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of vanwege wangedrag bij of tijdens een door de vereniging gehouden bijeenkomst.

Een voorstel tot royement kan door het bestuur, of door vijf of meer leden, worden gedaan. Het royement wordt van kracht indien de ledenvergadering met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen met het voorstel daartoe instemt.

Een royement wordt opgeheven indien de ledenvergadering met een voorstel daartoe door het bestuur, of vijf of meer leden, gedaan met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen instemt.

BESTUUR.

Artikel 10.

De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit drie of meer personen die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. Wanneer bij een besluit te nemen door het bestuur de stemmen staken, dan vormt de stem van de voorzitter de beslissende stem.

Artikel 11.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 12.

De voorzitter, de penningmeester en de secretaris worden in functie gekozen, zij vormen het dagelijks bestuur.

Artikel 13.

De bestuursleden worden gekozen voor de duur van ten hoogste vier jaar, doch zij zijn direct opnieuw benoembaar.

Artikel 14.

In het huishoudelijk reglement wordt de kandidaatstelling voor het bestuur geregeld.

LEDENVERGADERING.

Artikel 15.

In elk verenigingsjaar vindt ten minste één ledenvergadering plaats. Hierin komen in ieder geval de benoeming van één of meer bestuursleden, het verslag van de kascontrolecommissie, de jaarrekening, de begroting en de vaststelling van de contributie aan de orde, alsook door de leden aan de orde gestelde onderwerpen.

Artikel 16.

Een ledenvergadering wordt ook gehouden indien ten minste tien leden hierom schriftelijk verzoeken.

 

Artikel 17.

Door de algemene vergadering worden besluiten genomen en benoemingen gedaan bij meerderheid van stemmen een en ander voor zover in de statuten of huishoudelijk reglement niet anders is bepaald. Elk lid heeft tijdens de algemene vergadering persoonlijk stemrecht.

GELDMIDDELEN.

Artikel 18.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, donaties dan wel schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede uit andere baten.

Artikel 19.

Een kascontrolecommissie, bestaande uit ten minste twee leden benoemd door de ledenvergadering, controleert het financiële beleid en de boeken van de vereniging en brengt hiervan ten minste éénmaal per jaar aan de ledenvergadering verslag uit.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 20.

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan door een volgende, ten minste acht dagen, doch uiterlijk dertig dagen, na de eerste te houden vergadering, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen, een besluit tot ontbinding worden genomen.

2. Bij de oproeping tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.

De termijn voor oproeping tot deze vergadering moet ten minste veertien dagen zijn.

3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als naar het oordeel van de ledenvergadering met het doel der vereniging overeenstemmen.

Indien de ledenvergadering om welke reden dan ook, geen bestemming van het saldo bepaalt, zullen de vereffenaars de bestemming van het batig saldo vaststellen. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zoveel mogelijk van kracht.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 21.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Artikel 22.

De ledenvergadering besluit met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen over een lidmaatschap van de vereniging van andere verenigingen of organisaties.

Artikel 23.

Bepalingen in het huishoudelijk of wedstrijdreglement mogen niet in strijd zijn met de statuten.

Artikel 24.

Tot wijziging der statuten kan slechts worden besloten door een ledenvergadering waar ten minste twee derde van het totaalaantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

De oproep tot deze vergadering dient ten minste veertien dagen tevoren gedaan worden. De voorgestelde wijziging dient ten minste vijf dagen voor de dag van de ledenvergadering tot na afloop van de dag van ledenvergadering op een voor de leden geschikte plaats ter inzage gelegd worden.

Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan door een volgende, uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, een besluit tot statutenwijziging worden genomen.

Artikel 25.

Het in artikel 24 bepaalde is niet van toepassing indien ter ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen aangenomen.

Artikel 26.

De statutenwijziging treedt direct in werking, tenzij tot een andere termijn is besloten. Een afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten zal, conform het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, bij de Kamer van Koophandel worden neergelegd.

 

Aldus vastgesteld en ondertekend in de algemene ledenvergadering van de Bridgeclub Hillegersberg d.d. 03-09-2019,

 

de secretaris,                                                                                              de voorzitter,