Competitieregels

Promotie/degradatieregeling

Bridgeclub Metro speelt afwisselend paren- en butlercompetities. Als het aantal leden dit toelaat, wordt in de parencompetitie met drie lijnen gespeeld. Afhankelijk van het aantal paren in de lijn , degraderen de laatste 2/3/4 paren uit de A-lijn en promoveren de eerste 2/3/4 paren uit de B-lijn naar de A-lijn. Dezelfde regeling geldt voor de promotie en degradatie naar de B-, C- en naar de D-lijn. De degradatie kan door de competitieleider in overleg met het bestuur worden aangepast, indien het aantal lijnen wijzigt of als zich nieuwe paren aanmelden die te sterk zijn om in de B-, C- of D-lijn te beginnen. De gepromoveerde paren behouden altijd hun rechten.

 

Afwezigheid

Om in aanmerking te komen voor promotie dient een paar minimaal drievijfde van het aantal avonden (4 van de 6 rondes, of 3 van de 5 rondes) gespeeld te hebben. Als een paar te weinig per competitie heeft gespeeld en het heeft dit niet vooraf aan de competitieleider gemeld, dan degradeert dit paar automatisch naar een lagere lijn. Voor een afwezigheid wordt een score bepaald die lager ligt dan uw eigen gemiddelde. Dit wordt hieronder uitgelegd.

Als een paar voorziet dat het enige tijd afwezig is door vakantie, drukke werkzaamheden of een ziekenhuisopname, dan kan het zich vooraf terugtrekken door dit mee te delen aan de competitieleider. De rechten van het paar in de eigen lijn blijven dan gehandhaafd.

Als u als paar verhinderd bent, meldt u zich vóór maandag 17.00 uur af bij Huib Konijnendijk telefonisch 010-2440102, maar liever via e-mail: metrozomer@gmail.com

Als u een invaller nodig hebt kunt u kijken op de invallerspagina.

Als u zich wil aanmelden als invaller, stuur dan een mail naar metrozomer@gmail.com

Als u problemen heeft met het vinden van een invaller kunt u bellen met Huib Konijnendijk, 010-2440102.

Als u zich vooraf niet heeft afgemeld, krijgt u als score 40% of -30 IMP’s.

 

Correctie bij afwezigheid

De correctieregeling is voor alle lijnen het zelfde. Bij de eerste en tweede afmelding ontvangt het paar zijn eigen gemiddelde. Bij de derde afmelding heeft het paar niet voldoende gespeeld en wordt het uit de uitslag verwijderd, met als gevolg degradatie naar een lagere lijn, tenzij het paar voorafgaand zich voor de hele competitie heeft afgemeld.

Als een paar niet voldoende kan deelnemen aan de competitie, kan de competitieleider in overleg besluiten dat door onvoorziene omstandigheden (ziekte) het paar dermate is gedupeerd, dat niet in redelijkheid mag worden verwacht dat zij aanwezig kon zijn. In dat geval zal de competitieleider in overleg met het bestuur de degradatie terugdraaien.

Als het paar gezorgd heeft voor vervanging krijgt het de score van de invallers met als minimum het eigen gemiddelde. Er is geen maximum aan gesteld, tenzij de regel evident wordt benut om een hogere score te behalen. Dit is ter beoordeling van het bestuur.

Indien een paar niet kan spelen wegens bezigheden voor BC Metro, dan krijgen zij voor die avond het eigen gemiddelde met een minimum van 53%, of met het minimum van 5 IMP's.

 

Spelen met een invaller

Indien uw vaste partner verhinderd is, is het raadzaam om voor een invaller te zorgen of u als invaller aan te melden. U voorkomt in dat geval dat u die avond afwezig bent. U kunt op de volgende manieren handelen:

-          u zoekt zelf een invaller in uw kennissenkring

-          u meldt dit, bij voorkeur ruim van te voren, aan de competitieleider. U krijgt van hem het telefoonnummer van een geschikte invaller

-          u geeft aan de competitieleider door dat u beschikbaar bent als invaller. Hij/zij begint met het koppelen van mogelijke paren

Het spelen met een invaller heeft als voordeel dat u nooit minder scoort dan uw eigen gemiddelde, dat is het gemiddelde dat u over alle avonden van de lopende competitie met uw eigen partner scoort. De score die u met uw invaller behaalt, wordt in de gemiddelde score over de gespeelde avonden opgenomen, tenzij overduidelijk blijkt dat uw score te danken is aan een door u bewust geëntameerd partnership met een evident betere speler. Let wel: de gemiddelde score over de gespeelde avonden is iets anders dan het eigen gemiddelde. Het eigen gemiddelde wordt berekend over de scores die u met uw eigen partner heeft behaald. De score(s) met een invaller tellen dus niet mee voor het vaststellen van het eigen gemiddelde.

 

Correctie-scores

Aangezien een gecorrigeerde score gerelateerd is aan het eigen gemiddelde over 6 competitieavonden wijzigt deze score zich telkens. De definitieve score kan pas aan het eind van de lopende competitie bepaald worden. Tussentijds wordt een correctie op het voorlopig gemiddelde berekend.

 

Een paar krijgt een gecorrigeerde score toegekend, als het niet aanwezig is of als de helft van het paar met een invaller heeft gespeeld en lager heeft gescoord dan met de eigen partner. In principe ontvangt het paar in dat geval het eigen gemiddelde, maar er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

-          het paar heeft zich niet afgemeld: 40% of -30 IMP’s

-          de helft van het paar speelt met een invaller om een hoge score te behalen: 45% / -15

De laatste situatie is ter beoordeling van het bestuur. Als een paar het niet eens is met een beslissing van het bestuur, kan zij beroep aantekenen.

 

Voorbeeld van een berekening van het eigen gemiddelde:

Een paar speelt vijf keer en is de tweede avond afwezig. De eerste avond scoort het paar 52%. Het gemiddelde voor de tweede avond wordt voorlopig vastgesteld op 52 %. De derde avond behaalt het paar 54%, het gemiddelde voor de tweede avond wordt nu voorlopig gewijzigd naar 53%. Op de vierde avond haalt het paar 48%. Het gemiddelde voor de tweede avond wordt voorlopig gewijzigd naar 51,33%. Pas na de laatste avond (meestal de zesde) wordt het uiteindelijke gemiddelde berekend over het aantal gespeelde avonden. Bij butlertelling geldt hetzelfde maar dan wordt er met IMP’s gerekend.

 

Invallen in een hogere of lagere lijn

Soms wordt een paar in een hogere lijn ingedeeld, om de lijnen ‘even’ te krijgen. In dat geval krijgt het paar de daar behaalde score met een correctie. Het paar ontvangt ter compensatie 5% of +15 IMP’s. Als het daarmee nog  lager scoort dan het eigen gemiddelde, wordt de score gecorrigeerd. De laagste score die kan worden behaald is derhalve het eigen gemiddelde.Indien een paar (of de helft van een paar) invalt in een lagere lijn, krijgt dit paar (deze speler voor zijn paar) de daar behaalde score,niet lager dan het eigen gemiddelde,of  met een maximum van 60% /15 imps.

 

Indeling en speelschema

In zowel de parencompetitie als de butlercompetitieswordt gespeeld in groepen van minimaal 10 en maximaal 18 paren en wordt de uitslag berekend als topintegraal. De uitslag is niet topintegraal. Een competitie-cyclus bestaat meestal uit 6 ronden van 4 spellen. De spellen worden geschud door de computer en voor de indeling wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma WIP 2000. Na afloop van een competitieavond zijn spelverdelingen beschikbaar en kunnen op de website de persoonlijke uitslagen, de frequentiestaten en de standen worden bekeken.

Systeemkaartverplichting

In de A-lijn is een systeemkaart verplicht, in de B-lijn wordt deze aangeraden voor paren die een afwijkend biedsysteem spelen. In de C-lijn is een systeemkaart niet verplicht. Indien een A-paar geen systeemkaart heeft, krijgt het een waarschuwing. Bij voortdurende overtreding van de systeemkaartverplichting, kan de wedstrijdleider overgaan tot strafmaatregelen.

 

Spelen met een tijdklok

De BC Metro hanteert voor het spelen van 4 spellen de tijdregel van 30 minuten. In verband met de niet-roken regel, is besloten om de wisseltijd tussen de speelrondes te verruimen naar 3 minuten. Voor een goed verloop van de competitieavonden is het van belang dat de spelers tijdig aan tafel verschijnen voor een nieuwe ronde om te voorkómen dat aan het einde van de ronde een spel niet meer gespeeld kan worden. De regel is dat, indien er nog 5 minuten op de klok staat, niet meer wordt begonnen aan een nieuw spel. Als de tijdsoverschrijding wordt veroorzaakt door één paar en de tegenstanders melden dit bij het begin van de speelronde aan de wedstrijdleider, dan kan dit leiden tot een arbitrale score van 40% of -3 IMP’s (butler) voor dat paar bij ieder gemist spel.

 

Indien het druk is aan de bar, waardoor bestellingen niet in de wisselpauze kunnen worden opgenomen, maken de spelers gebruik van de bezorgservice aan de bridgetafel zelf. Dit voorkomt nodeloze vertraging bij aanvang van een nieuwe ronde.

 

Opruimen van de boards en de spellen

Aan het eind van een competitieavond brengt iedereen de boards en de spellen van de tafel waarop hij de laatste ronde gespeeld heeft, naar één verzameltafel. De boards zijn van BC Metro, de spellen worden ter beschikking gesteld door De Lombard evenals de kastjes waar in de uitslagen worden ingevoerd. De kastjes worden bewaard in het kantoor van De Lombard.