Competitiereglement

 

COMPETITIEREGLEMENT BRIDGECLUB CROSS RUFF

Algemeen

De T.C. stelt het wedstrijdprogramma samen. Na overleg met het Bestuur wordt het al dan niet gewijzigde programma aan de ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het seizoen omvat een parencompetitie van 4 ronden met elk 6 zittingen en een viertallencompetitie. Elke zitting bestaat uit zeven ronden van vier spellen.   Elke ronde duurt 30 minuten incl. wisselen. De score van de parencompetitie wordt in procenten uitgedrukt.

Trioparen

Het spelen met trioparen - paren bestaande uit 3 personen – is toegestaan. De volgende regels zijn hierbij van kracht.

1.  Alle drie leden van het triopaar moeten volwaardig lid zijn van B.C. Cross Ruff.

2.  Het trio moet minstens  één week vóόr het begin van een competitieronde bij de WL worden                aangemeld.

Spelen met  invaller.

Bij verhindering van één of beide partners is men verplicht dit vόόr 17.00 uur op de dag van de competitiespeelavond te melden bij de hiervoor aangewezen functionaris. Bij voorkeur dient dit te geschieden middels een melding in het hiertoe ingerichte schrift. Het paar waarvan één of beide partners is verhinderd mag zelf voor vervanging zorgen. De WL beoordeelt of het vervangende paar of de vervangene partner qua speelsterkte recht doet aan de  voor de betreffende lijn van toepassing zijnde speelsterkte. Bij een te grote afwijking in speelsterkte heeft de WL het recht de beoogde vervanging niet toe te staan.

Clubkampioenschap parencompetitie.

 

Het clubkampioenschap parencompetitie gaat naar het paar dat in de A-lijn de meeste periodekampioenschappen heeft behaald, mits dit paar geheel of vanaf  periode twee in de A-lijn  heeft gespeeld. Bij een gelijk aantal periodekampioenschappen gaat de titel naar het paar dat over 3 ronden, waarvan de ronde(n) waarin een periodetitel  werd behaald deel uit ma(a)k(t) (en), de hoogste gemiddelde score heeft behaald. Op de eventueel in de periode 1 in de B-lijn behaalde score wordt een handicapaftrek toegepast van 5%. Een ronde waarin een paar meer dan 2 keer niet compleet is telt niet mee bij de berekening van het kampioenschap.  Het kampioenspaar wordt afgevaardigd naar de District Kampioenen Drive.

Promotie en degradatie.

Naar gelang de grootte van een lijn wordt van tevoren door de T.C. bepaald en medegedeeld hoeveel paren promoveren dan wel degraderen naar de naastliggende lijn.   Delen twee of meer paren een promotieplaats, dan promoveert het paar dat de meeste wedstrijden volledig is opgekomen. Delen twee of meer paren een degradatieplaats, dan degradeert het paar dat de minste wedstrijden volledig is opgekomen.  In alle andere gevallen beslist het lot.

Indien een paar meer dan drie keer in één competitieronde niet compleet is, verliest dat paar het recht op promotie.

Verhindering.

Als van een paar één van beide spelers verhinderd is, heeft de andere speler het recht om met een invaller te spelen. De score die dan behaald kan worden is gelimiteerd: 45% minimaal, 55% maximaal. Als een paar, met  afbericht, op een bepaalde avond niet speelt, wordt een score toegekend van 45%. Indien het afwezige paar zelf voor een invallend paar zorgt, geldt de behaalde score met als limiet 45%-55%. Als een paar zonder afmelding afwezig is, of incompleet waardoor het niet kan spelen, krijgt dit paar een score van 40%.

Spelen in een lagere of hogere lijn.

Indien een paar door de WL voor één speelavond in een hogere of lagere lijn wordt ingedeeld, wordt de score als volgt berekend: in een hogere lijn: eigen score +2% met een minimum van 50%. In een lagere lijn: eigen score min 2% met een maximum van 55%.

Indeling nieuwe paren.

De indeling van nieuwe paren, aan het begin van een competitie, geschiedt naar de verwachte speelsterkte. Tijdens een competitie kan een nieuw gevormd paar geen enkel recht doen gelden omtrent de lijn van indeling. Per lijn kunnen minimaal 10 paren worden ingedeeld. Het maximum aantal paren wordt voorafgaand aan de competitie bij bestuursbesluit vastgesteld.

Verbreking van het partnership.

De rechten van de individuele leden van een ontbonden partnership m.b.t. de deelname aan de competitie staan beschreven in het document “Reglement Wachtlijst B.C. Cross Ruff” .

Viertallencompetitie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van september 2014 is bij stemming besloten voorlopig geen viertallencompetitie te houden. Wanneer blijkt dat voldoende leden weer belangstelling tonen voor een viertallencompetitie wordt dit bij de eerstvolgende ledenvergadering opnieuw in stemming gebracht en is onderstaand reglement weer van toepassing.

Reglement viertallen.

1.       Van het team dat zich inschrijft is de eerstgenoemde de aanvoerder  en met hem/haar heeft de TC contact.

2.       Het hele team is er verantwoordelijk voor dat de plande wedstrijden worden gespeeld d.w.z. **afzeggen  bij de TC kan niet 

        ** het team zorgt zelf voor (een) invaller(s)

3 .   Als een team, ondanks vele inspanningen, niet compleet is op een bepaalde avond, dan     

      wordt;    

   **eerst de tegenstander  minstens één uur voor de wedstrijd op de hoogte gesteld, dat                                   de  wedstrijd niet doorgaat

               met die tegenstander nog in dezelfde week een afspraak gemaakt de wedstrijd                                             binnen 14 dagen te spelen  op een onderling te bepalen tijd en plaats( bijv. in een                        huiskamer)

        **De TC ingelicht is ingelicht over de genomen maatregelen en later wordt de uitslag                                         doorgegeven.  

4.       Leden, die midden in een seizoen hun partnership verbreken zijn beiden verantwoordelijk voor het viertal waarin ze spelen. Als viertallen midden in een seizoen uit elkaar gaan heeft de TC het recht die maatregelen te nemen die het belang van de club het beste dienen.

5.       Als van een team één of meer spelers afhaken (bijv. door langdurige ziekte, verhuizing of onenigheid tussen de partners) dan wordt dat gemeld bij de TC.  Deze doet voorstellen om binnen de vereniging naar vervanging te zoeken en als dat niet lukt worden buitenstaanders geaccepteerd. Echter: het team blijft er voor verantwoordelijk dat een compleet team op de wedstrijdavond verschijnt.

Kampioen viertallencompetitie.

Als er  in één seizoen slechts een periode gespeeld wordt, dan is het team clubkampioen, dat bovenaan  eindigt in de hoogste lijn. Wanneer twee of meer teams met een zelfde aantal WP’s eindigen  wordt de plaats bepaald a.d.h. van de volgende regels.

1.       Het onderlinge resultaat.

2.       Bij een onderling resultaat van 15-15 het aantal gescoorde IMP’s van het onderlinge resultaat.

3.       Loting bij een gelijk aantal IMP’s.

Worden er twee perioden gespeeld,   dan is het team kampioen, dat beide perioden in de hoogste lijn speelt en de meeste punten verzamelt. Voor aanvang van de viertallencompetitie wordt op de clubavond de volgende informatie bekend gemaakt;

1.       Data van de speelavonden

2.       De competitie-indeling en het speelschema

3.       Alle namen van alle teams en teamleden.

In situaties waarin dit reglement niet voorziet neemt de T.C. ad hoc een beslissing.

 

Competitiereglement B.C. Cross Ruff ; Hiermede komen voorgaande reglementen te vervallen.

 

Was getekend:  september 2016

Voorzitter; Marijke van  Es                                                Secretaris:  Marian Siecker