Huishoudelijk reglement

Download bijlage:

 

HUISHOUDELIJK   REGLEMENT  VAN   BC  CROSS RUFF.

 

                                    AANVULLINGEN OP DE STATUTEN.

 

LIDMAATSCHAP.                                       

Art. 1.

Kandidaat-lid van de vereniging kan men worden door zulks kenbaar te maken aan een lid van het bestuur.

Art. 2.

Bridgeclub “Cross Ruff”  is een niet roken vereniging. Roken in de bridgeruimte is niet toegestaan. Er zullen geen rookpauzes gehouden worden.

Art. 3.

Het bestuur beoordeelt of het kandidaat-lid;

a . direct lid kan worden en het inschrijfformulier hem/haar uitgereikt kan worden ter     ondertekening;

b.  een  proefperiode van max. 6 achtereenvolgende competitieavonden wordt aangeboden ter kennismaking met de vereniging, daarna beoordeelt het bestuur of aan het kandidaat-lid het inschrijfformulier uitgereikt wordt ter ondertekening.

Art. 4.

Het lidmaatschap eindigt: zie statuten. Er dient schriftelijk of per mail te worden opgezegd bij de secretaris/voorzitter.

Art. 5.

Een erelid:

**Betaalt geen contributie.

A. Indien actief wordt deelgenomen aan de interne competitie komt de volledige contributie inclusief de afdracht aan de NBB voor rekening van de club.

B. Indien niet actief wordt deelgenomen aan de interne competitie wordt het erelid bij de NBB afgemeld als lid.

**Heeft recht  op spelen met een clublid.

**Wordt uitgenodigd voor de kerstdrive, slotdrive en jubileumfestiviteiten.

Art. 6.

De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden geëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar geheel verschuldigd blijft. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

 BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING.

Art. 7.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Art.8.

Voor uitgaven boven de € 350.00 is de instemming van de voorzitter dan wel de secretaris vereist ten blijke waarvan deze de betalingsopdracht mede ondertekent.

 

VERGADERINGEN.

Art. 9.

De convocatie en de agenda moeten minstens 7 dagen vόόr  de datum van de algemene ledenvergadering in het bezit van de leden zijn. Stemgerechtigde leden kunnen schriftelijk voorstellen indienen bij het secretariaat van het bestuur, met het verzoek deze in de algemene ledenvergadering te behandelen. Dit verzoek moet uiterlijk 3 x 24 uur voor de  vergadering in het bezit van het secretariaat zijn. Verzoek(en) i.v.m. met de volgorde van de agendapunten kunnen direkt na opening van de vergadering worden ingediend, waarna de voorzitter een voorstel doet dat met meerderheid van stemmen moet worden aangenomen..

Art. 10.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk; over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de meerderheid der vergadering schriftelijke stemming  verlangt. Bij mondelinge stemming wordt het laatst gestemd door het bestuur en daarna het laatst door de voorzitter.

Art.11.

Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Bij de stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmen lid ondertekende stemmen.

Art. 12.

Bestuursvergaderingen worden belegd op verzoek van de voorzitter of op verzoek van minstens twee bestuursleden.

Art. 13.

De organisatie van de drives en clubcompetitie is opgedragen aan een technische commissie.

Art. 14.Het bestuur verdeelt taken als o.a. meesterpuntenadministrateur en materiaalbeheerder.

Art.15.

De voorzitter van de technische commissie is bestuurslid en houdt medebestuursleden op de hoogte van de voortgang van TC-zaken.

Art.16.

De technische commissie stelt aan het begin van het competitiejaar een wedstrijdreglement op, volgens welke gespeeld zal worden naar het wedstrijdschema, hetgeen gelijktijdig wordt opgesteld.

 

GELDMIDDELEN.

Art. 17.

De contributie wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgelegd voor alle leden, genoemd in art. 4.sub;2  van de statuten. Deze contributie is mede afhankelijk van de aan de Nederlandse Bridge Bond af te dragen bondscontributie.

Art. 18.

Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van betaalde contributiegelden.

Art. 19.

Begunstigers betalen jaarlijks tenminste een door het bestuur vastgestelde bijdrage.

Art. 20.

Leden die niet aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan, worden na 31oktober éénmaal door de penningmeester gemaand.

Art. 21.

Indien de geldende verplichtingen van een lid tegenover de vereniging niet binnen 2 maanden na aanmaning per mail of schriftelijk door de penningmeester zijn nagekomen, kan het bestuur tot royement van het betreffende lid overgaan.

Art. 22.

Geroyeerde leden, die hun achterstallige gelden voldaan hebben en weder wensen toe te treden, behoeven daartoe de goedkeuring van het bestuur.

Art. 23.

Leden die vόόr 1 januari lid worden betalen de jaarcontributie.

Art. 24.

De competitiemaanden lopen van september tot en met de maand augustus. Leden die na 1 januari lid worden betalen de helft van de contributie. De mensen die hun cursus per mei hebben afgerond behoeven geen contributie te betalen en worden naar keuze aangemeld bij de bond.

Art. 24A.

Bij een wachtlijst is de datum van inschrijving bepalend voor de volgorde van toetreding.

 

WEDSTRIJDLEIDING.

Art. 25.

Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding kan men binnen twee maal 24 uur na afloop van de wedstrijd schriftelijk bij het bestuur bezwaar maken. Na ingewonnen advies van de technische commissie beslist het bestuur binnen 14 dagen.

Art. 26.

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van het wedstrijdbridge, vastgesteld door de Nederlandse Bridge Bond.

Art. 27.

De bepalingen ten aanzien van de organisatie van competities en wedstrijden binnen de vereniging zijn vastgelegd in een daarvoor ontworpen competitiereglement.

 

SLOTBEPALINGEN.

Art. 28.

Door zijn/haar toetreden verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement, het competitiereglement en aan alle andere regelingen en bepalingen, alsmede aan wijzigingen welke in de bestaande regeling van zaken tot stand zullen komen.

Art. 29.

Voor wijzigingen in het huishoudelijk reglement is 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen van een algemene ledenvergadering nodig.

 

Art. 30.

Statuten, huishoudelijk reglement en andere geldende reglementen vindt U op de site;

www.nbb.portal/4042.nl

 

Art. 30. Dit reglement treedt in werking op 1 september 1998.

             Herzien:

                

Was getekend;

Voorzitter;  Marijke van Es                                        Secretaris;  Marian Siecker

 

…………………………….                                         ……………………………..