Statuten

 
STATUTEN VAN DE BRIDGEKLUB '84 DEN HELDER
NAAM EN ZETEL
Artikel 1

De vereniging draagt de naam Bridgeklub '84 Den Helder.Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Helder.

DUUR
Artikel 2

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

DOEL
Artikel 3

De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel. Zij tracht dit doel te bereiken door de gewone leden en ereleden gelegenheid te bieden het bridgespel te beoefenen door het organiseren van wedstrijden, kursussen, oefeningen, het deelnemen aan kompetities en wedstrijden en verder door al hetgeen voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

LEDEN
Artikel 4

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigers. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden daaronder alleen verstaan de gewone leden tenzij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
3. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone diensten jegens de vereniging of wegens hun buitengewone verdiensten in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
4. Begunstigers zijn zij die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage van ten minste vijfentwintig euro en die als zodanig door het bestuur van de vereniging zijn toegelaten.
5. Leden in de zin der wet zijn alleen gewone leden.

Artikel 5

Als gewoon lid kan iemand worden toegelaten die daartoe een verzoek bij het bestuur van de vereniging heeft ingediend. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating. Indien het bestuur van de vereniging iemand niet als gewoon lid toelaat kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6
Het lidmaatschap van gewone leden en ereleden is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar.

Artikel 7

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste 1 jaar ingeval hij bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad of indien het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond gevestigd te 's-Gravenhage dit lid heeft geschorst. Gedurende de periode dat hij is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Indien de schorsing heeft plaatsgevonden op grond van een besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond voornoemd heeft de geschorste alleen de rechten van beroep tegen het besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond als omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridge Bond. In alle andere gevallen kan een geschorste tegen het besluit tot schorsing in beroep komen bij de algemene vergadering van de vereniging.
Artikel 8

1. Het lidmaatschap van gewone leden, ereleden en begunstigers eindigt:
a. door overlijden of ingeval het een rechtspersoon betreft ingeval deze rechtspersoon ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door de vereniging of door de betrokkene;
c. door royement
2. Opzegging van het lidmaatschap door gewone leden, ereleden en begunstigers kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving die uiterlijk 4 weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar in het bezit van het bestuur van de vereniging moet zijn. Het bestuur is verplicht de ontvangst van deze opzegging binnen 8 dagen schriftelijk te bevestigen. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving door het bestuur van de vereniging die uiterlijk 4 weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar per post moet zijn bezorgd. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar tenzij degene aan wie wordt opgezegd mocht besluiten en schriftelijk mededelen aan de opzegger dat deze opzegging wordt aanvaard.
3. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer iemand in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld heeft of indien de betrokkene door het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond is geroyeerd.Het royement geschiedt door het bestuur van de vereniging dat de betrokkene ten spoedigste van het besluit tot het royement schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van redenen die tot dit besluit hebben geleid. In alle andere gevallen kan betrokkene binnen 1 maand na ontvangst van de kennisgeving van het royement in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst. Indien het royement heeft plaatsgevonden op grond van een besluit van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond, heeft de geroyeerde alleen de rechten van beroep tegen het besluit van voornoemd bestuur, als omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridge Bond.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de betrokkene verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

MIDDELEN
Artikel 9

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributie van de gewone leden, de donaties van de begunstigers, uit entreegelden en uit erfstellingen, legaten of schenkingen en tenslotte uit eventuele andere baten.
2. Jaarlijks wordt door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering vastgesteld welke contributie door de gewone leden verschuldigd is en welk entreegeld nieuwe gewone leden moeten betalen.

BESTUUR EN KOMMISSIES

Artikel 10

1. Het bestuur bestaat uit tenminste 5 personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en een voorzitter technische kommissie aan. De voorzitter van de vereniging wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
3. De bestuurders zijn bevoegd ten allen tijden hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
4. Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende(n) is/zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 11

1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

Artikel 12

1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering, een kommissie van tenminste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopend casu quo laatst verstreken boekjaar. De kommissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kommissie zich door een deskundige doen bijstaan.
2. Het bestuur is verplicht aan deze kommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere kommissie bestaande uit tenminste 3 leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze kommissie heeft dezelfde bevoegdheid als de eerder benoemde kommissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording afleggen van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Artikel 14

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenkoming geschiedt door een aan alle leden, ereleden en begunstigers te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zodikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zodikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3. 3. Na ontvangst van een verzoek, als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 15

1. Alle gewone leden, ereleden en begunstigers hebben toegang tot de algemene vergadering. De begunstigers hebben geen stem. De gewone leden en ereleden hebben ieder een stem. Een stemgerechtigde is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde.
2. Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenote of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal stemmen welke zijn uitgebracht hebben verkregen, en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 16

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

WIJZIGING DER STATUTEN

Artikel 17
Wijziging der statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, die daartoe werd bijeengeroepen. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

Artikel 18
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de gewone leden, ereleden en begunstigers ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

Artikel 19
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee derde van het totaal aantal stemgerechtigden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 20
De statutenwijziging treedt onmiddellijk in werking.

ONTBINDING DER VERENIGING

Artikel 21

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigende stemgerechtigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 22

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en verder alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden op voorstel van het bestuur of op een daartoe bij het bestuur ingediend voorstel tot wijziging. Besluit tot wijziging geschiedt door de algemene vergadering met tenminste twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement moeten tenminste acht dagen voor de algemene vergadering schriftelijk aan de leden en ereleden worden bekend gemaakt.
4. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met de dwingende rechtelijke bepalingen van de wet met deze statuten of met statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond.

Artikel 23
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.