BK'84

Bridgeklub’84.

Datum oprichting: 1 juni 1984

Datum toetreding NBB: 1 september 1984

Speelgelegenheid: Hotel Restaurant Wienerhof Den Helder

 

Uit de Helderse Courant 17 mei 1984

0prichting bridgeclub DEN HELDER.

De groeiende belangstelling voor het bridgen leidt binnenkort in Den Helder tot de oprichting van een nieuwe vereniging. De oprichtingsvergadering wordt gehouden op vrijdag 1 juni om acht uur in de achterzaal van 'Wienerhof' aan de parallelweg. Met de start van de nieuwe club wordt ingespeeld op de verwachte toename van het aantal bridgers door de televisiecursus die van 1 oktober tot 24 december wekelijks op het scherm komt.

De grootste Helderse vereniging, Bridgekring Den Helder, heeft op de maandagspeelavond een ledenstop moeten instellen en ook de donderdagspeelavond is bijna volgeboekt. Het bestuur voelt echter niets voor het organiseren van een derde speelavond. Die wetenschap heeft geleid tot een gesprek: tussen de voorzitter van de bridgekring. Spetter en initiatiefnemer Hendriks. Beiden achten de oprichting van een nieuwe club zinvol. De heren Bakker, Blok; Coerver, Rijntjes en Hendriks hebben daarom besloten een zelfstandige club op te richten, die zich zal aansluiten bij de Nederlandse Bridgebond. Naast het houden van wekelijkse clubavonden, het organiseren van onderlinge wedstrijden en het inschrijven voor bondswedstrijden wil de vereniging zich bezighouden met de begeleiding van aspirant bridgers en bridgetalenten.

De vereniging hoopt nauwe betrekkingen te onderhouden met de zusterverenigingen. Het bestuur gaat duidelijk als ballotagecommissie optreden.

De club speelt elke vrijdagavond in Wienerhof. Belangstellenden kunnen zich voor meer informatie wenden tot de heer Blok, telefoon 13808, of de heer Hendriks, telefoon 33767.

 

Uit het Helders weekblad 24 mei 1984

Bridgeclub oprichting DEN HELDER

Een populaire vorm van vrijetijdsbesteding blijkt bridge te zijn, Bij jong en oud is de belangstelling landelijk enorm groot: Den Helder blijft hierbij niet achter. De komende TV-bridgecursus, die van 1 oktober tot 24 december wekelijks op het scherm te zien zal zijn, zal die belangstelling zeker nog aanwakkeren. De grootste vereniging in de regio, de bridgekring Den Helder, heeft op de maandag-speelavond een ledenstop moeten instellen terwijl de donderdag-speelavond ook bijna vol is. Het bestuur van de bridgekring overweegt geen derde speelavond omdat zulks organisatorisch nauwelijks bestuurbaar is. Na een gesprek tussen de voorzitter van de bridgekring, de heer Spetter en initiatiefnemer de heer Hendriks, achten beiden oprichting van een nieuwe vereniging zinvol. Initiatief-, nemers, de heren Bakker, Blok, Coerver, Hendriks en Rijntjes hebben in een daartoe gehouden bespreking besloten tot oprichting van een zelfstandige bridgevereniging die zich aansluit bij de Nederlandse bridgebond.

Naast het houden van wekelijkse clubavonden, het, organiseren van onderlinge wedstrijden. en inschrijven voor bondswedstrijden zal de nieuwe vereniging zich ten doel stellen: "begeleiding van adspirantbridgers en begeleiding van bridgetalenten". Het beleid van de vereniging zal zich richten op: "een respectabele vereniging waarbij het toelatingsbeleid onder nadrukkelijk toezicht van het bestuur zal staan". De speelavond van de vereniging wordt vrijdag en de speelgelegenheid de Wienerhof, gelegen in het centrum van Den Helder. De vereniging stelt zich voorts ten doel nauwe betrekkingen te onderhouden met zusterverenigingen. De oprichtingsvergadering zal vrijdag 1 juni a.s. plaatsvinden, in de achterzaal van hotel-restaurant Wienerhof. Belangstellenden, die lid willen worden of nadere informatie ontvangen, kunnen vanaf heden zich in verbinding stellen met de heer Blok, tel. 02230-13808 of de heer Hendriks, tel. 02230-33767.

 

Uit de Helderse Courant begin september 1984 (6,7 of 8)

Hoopgevende start voor Bridgeclub '84 DEN HELDER - De eerste algemene vergadering van de nieuw opgerichte bridgeclub in Den Helder, Brigdeclub '84, heeft een geanimeerd verloop gehad. De goedkeuring van statuten, huishoudelijk reglement en wedstrijdreglement verliep vlot. De wedstrijdkalender toont aan dat de vereniging veel activiteiten biedt in het nieuwe seizoen. Voorts krijgen leden de gelegenheid deel te nemen aan districtsevenementen, zoals districsparen-, 4-tallen- en damescompetitie.

De bridgeclub '84 telt nu 44 leden, een om te beginnen hoopgevend aantal. Geïnteresseerden voor het lidmaatschap kunnen contact opnemen met de secretaris van de vereniging mevr. T. Blok, tel. 02230-13808. Bridgecursus

De voorzitter van de Bridgeclub '84, tevens bridgedocent, zal dit seizoen een, tweetal bridgecursussen organiseren. De eerste vangt aan op dinsdag 25 september a.s, en is een vervolgcursus. Mensen die al wat ervaring hebben, maar er nog iets meer van willen weten, komen voor deze cursus in aanmerking. De tweede cursus is een cursus voor beginners en sluit aan op de TV cursus die dit najaar wekelijks op de televisie te zien is. De beginnerscursus vangt begin januari 1985 aan. Nadere inlichtingen over beide cursussen, kan men krijgen bij J,F. Hendriks, Scheldestraat 14, tel. 02230-33767.

 

Het bestuur door de jaren heen.

Jaar voorzitter secretaris penningmeester vice voorzitter administrateur MP lid lid

1984-1985 J Hendriks T Blok-Schoenmaker A Bakker A Bregman

1985-1986 J Hendriks T Blok-Schoenmaker A Bakker A Bregman

1986-1987 J Hendriks T Blok-Schoenmaker R Salomonson A Bakker A Bregman H Brandsma

1987-1988 J Hendriks N Engelgeer R Salomonson A Bakker A Bregman H Brandsma

1988-1989 J Hendriks N Engelgeer R Salomonson A Bakker A Bregman H Brandsma

1989-1990 J Hendriks N Engelgeer R Salomonson A Bakker A Bregman H Brandsma

1990-1991 J Hendriks R Salomonson C Niewenhuis A Bregman H Brandsma

1991-1992 J Hendriks R Coerver G Smidt C Niewenhuis A Bregman H Brandsma J de Boer

1992-1993 J Hendriks R Coerver G Smidt C Niewenhuis S v Veen J de Boer C Wulffele

1993-1994 J Hendriks R Coerver J Vogt C Niewenhuis J de Boer S v Veen C Wulffele

1994-1995 J Hendriks R Coerver J Vogt C Niewenhuis J de Boer S v Veen

1995-1996 J Hendriks R Coerver J Vogt C Niewenhuis J de Boer S v Veen

1996-1997 J Hendriks R Coerver J Vogt C Niewenhuis J de Boer S v Veen

1997-1998 G Obbens JG Bremer J Vogt C Niewenhuis J de Boer

1998-1999 G Obbens JG Bremer J Vogt C Niewenhuis J de Boer

1999-2000 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink C Niewenhuis hr P Ruiten

2000-2001 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks hr P Ruiten

2001-2002 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks hr P Ruiten

2002-2003 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks HHC Thiessen

2003-2004 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks HHC Thiessen

2004-2005 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks J Noor

2005-2006 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks J Noor

2006-2007 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks J Noor

2007-2008 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks J Noor

2008-2009 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks J Noor

2009-2010 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks J Noor

2010-2011 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks J Noor

2011-2012 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks J Noor

2012-2013 G Obbens JG Bremer G. Klein Bennink M Hendriks J Noor

2013-2014 G Obbens G v Rijn G. Klein Bennink M Hendriks JG Bremer

2014-2015 G Obbens G v Rijn G. Klein Bennink M Hendriks JG Bremer

2015-2016 H Slot G v Rijn A Obbens G. Klein Bennink JG Bremer G Westra A Alma

2016-2017 H Slot G v Rijn A Obbens G. Klein Bennink JG Bremer G Westra A Alma

2017-2018 H Slot G v Rijn A Obbens G. Klein Bennink JG Bremer G Westra A Alma

 

Evenzo voor de Technische Commissie.

Jaar voorzitter TC lid TC lid TC lid TC lid TC lid TC

1984-1985 J Hendriks G Obbens R Salomonson

1985-1986 J Hendriks G Obbens G Harkema B v Lieshout

1986-1987 G Obbens J Hendriks G Harkema B v Lieshout A Bakker

1987-1988 G Obbens J Hendriks G Harkema B v Lieshout A Bakker H Brandsma

1988-1989 G Obbens J Hendriks G Harkema B v Lieshout A vd Werff

1989-1990 G Obbens J Hendriks G Harkema B v Lieshout I Dingjan A vd Werff

1990-1991 G Obbens J Hendriks G Harkema B v Lieshout I Dingjan A vd Werff

1991-1992 C Niewenhuis J Hendriks J Bremer A v Lieshout I Dingjan A vd Werff

1992-1993 C Niewenhuis J Hendriks J Bremer A v Lieshout I Dingjan E Jutte

1993-1994 C Niewenhuis M Hendriks J Bremer C Wulffele I Dingjan

1994-1995 C Niewenhuis M Hendriks J Bremer hr P Ruiten I Dingjan

1995-1996 C Niewenhuis M Hendriks J Bremer hr P Ruiten I Dingjan

1996-1997 C Niewenhuis M Hendriks J Bremer hr P Ruiten I Dingjan

1997-1998 C Niewenhuis M Hendriks J Bremer hr P Ruiten I Dingjan

1998-1999 C Niewenhuis M Hendriks J Bremer hr P Ruiten

1999-2000 C Niewenhuis M Hendriks J Bremer mw P Ruiten

2000-2001M Hendriks mw P Ruiten J Bremer

2001-2002 M Hendriks mw P Ruiten J Bremer

2002-2003 M Hendriks mw P Ruiten J Bremer

2003-2004 M Hendriks mw P Ruiten J Bremer

2004-2005 J Noor M Hendriks mw P Ruiten J Bremer G Westra

2005-2006 J Noor M Hendriks mw P Ruiten J Bremer G Westra

2006-2007 J Noor M Hendriks mw P Ruiten L de Jong G Westra

2007-2008 J Noor M Hendriks mw P Ruiten L de Jong G Westra

2008-2009 J Noor M Hendriks mw P Ruiten L de Jong G Westra

2009-2010 J Noor M Hendriks mw P Ruiten L de Jong G Westra M Verbruggen

2010-2011 J Noor M Hendriks mw P Ruiten L de Jong G Westra M Verbruggen

2011-2012 J Noor M Hendriks mw P Ruiten L de Jong G Westra M Verbruggen

2012-2013 J Noor M Hendriks mw P Ruiten L de Jong G Westra M Verbruggen

2013-2014 JG Bremer M Hendriks P Ruiten L de Jong G Westra M Verbruggen

2014-2015 JG Bremer P Ruiten L de Jong G Westra M Verbruggen

2015-2016 JG Bremer P Ruiten L de Jong G Westra M Verbruggen Z Emmers E Clowting

2016-2017 G Westra P Ruiten L de Jong M Verbruggen Z Emmers E Clowting

2017-2018 G Westra P Ruiten L de Jong M Verbruggen Z Emmers E Clowting