Statuten en Huishoudelijk Reglement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T E N

 

&

 

H U I S H O U DE L I J K   R E G L E M E N T

 

 

 

 

BRIDGEKRING DEN HELDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T E N

 

NAAM EN ZETEL

 

Artikel 1

1.       De vereniging draagt de naam: Bridgekring Den Helder.

2.       Zij heeft haar zetel te Den Helder.

 

DUUR

 

Artikel 2

De vereniging is opgericht op één december negentienhonderd vijfenzestig en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september daaropvolgend.

 

DOEL

 

Artikel 3

1.       De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridge Bond en het district waartoe de vereniging behoort daarvoor vaststellen.

2.       De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht;
  2. lid te zijn van het district, waartoe de vereniging krachtens de indeling van de Nederlandse Bridge Bond behoort;
  3. het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

 

LEDEN EN BEGUNSTIGERS

 

Artikel 4

1.       De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone leden, ereleden en leden van verdienste, terwijl de vereniging daarnaast begunstigers kent.

2.       Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het huishoudelijk reglement vast te stellen regelen.

3.       Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van een of meer leden.

4.       Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen.

5.       Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

6.       Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen.

 

TOELATING

 

Artikel 5

1.       Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

2.       Bij niet-toelating tot lid of begunstiger kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1.       Het lidmaatschap eindigt:

a.   door het overlijden van het lid;

b.   door opzegging van het lid;

c.   door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d.   door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;

e.   door royement door de vereniging of door de Nederlandse Bridge Bond.

2.       Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

3.       Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.       Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.       Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6.       Vanuit een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

7.       Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS

 

Artikel 7

1.       De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2.       Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

GELDMIDDELEN – JAARLIJKSE BIJDRAGEN

 

Artikel 8

1.       De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers, de inleggelden, boetes, schenkingen en uit eventuele andere baten.

2.       De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

3.       Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen.

 

BESTUUR

 

Artikel 9

1.       Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

2.       De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3.       Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

4.       Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

5.       Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

6.       Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.

 

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

 

Artikel 10

1.       Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter en voorzitter technische commissie worden steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.

2.       Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen.

3.       Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend nadat zij door de vergadering zijn goedgekeurd. In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.

4.       Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP PERIODIEK AFTREDEN – SCHORSING

 

Artikel 11

1.       Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.       Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in.

3.       Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van of bedanken door het bestuurslid of het beëindigen van zijn/haar lidmaatschap van de vereniging.

 

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

 

Artikel 12

1.       Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.       Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.       Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.

4.       Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid stelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5.       Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij

  1. het bestuur;
  2. de voorzitter tezamen met een of meer leden van het dagelijkse bestuur;
  3. de voorzitter tezamen met een of meer andere bestuursleden.

 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

 

Artikel 13

1.       Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.       Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3.       De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden, ereleden en leden van verdienste een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.       Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5.       De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

6.       Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaren lang te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

 

Artikel 14

1.       Aan de algemene vergaderingen komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.       Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

  1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. De benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  3. Voorziening in eventuele vacatures;
  4. Voorstellen van het bestuur of de leden, de ereleden of leden van verdienste, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3.       Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4.       Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek – met opgave van de te behandelen punten – van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, dan kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenkomst overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18.

 

TOEGANG EN STEMRECHT

 

Artikel 15

1.       Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, de ereleden en leden van verdienste van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 6.

2.       Over toelating dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.       Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn eveneens elk gerechtigd tot het uitbrengen van een stem.

4.       Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken die hem/haar, zijn/haar levenspartner of een van zijn/haar bloedverwanten in de rechte lijn betreffen.

5.       Een lid kan slechts een ander lid schriftelijk machtigen namens hem/haar zijn/haar stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. Ieder lid kan slecht één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

 

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

 

Artikel 16

1.       De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter dan treedt één der door het bestuur aan te wijzen plaatsvervangers als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.       Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist, na goedkeuring door de vergadering worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 17

1.       Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.       Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.       Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.       Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.       Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van de personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.       Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.       Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.       Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.       Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 18

1.       De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2.       Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19 en 20.

 

 

 

 

 

STATUTENWIJZIGING

 

Artikel 19

1.       In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De statuten zullen geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht, en van het district waartoe de vereniging behoort. Dit lid mag nimmer gewijzigd worden zonder verkregen toestemming van de Nederlandse Bridge Bond.

2.       Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3.       Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.       Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING

 

Artikel 20

1.       De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.       Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.

3.       Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden die met meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 21

1.       De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2.       Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, via een schriftelijk voorstel door tenminste één/derde gedeelte van de stemgerechtigden van de vereniging of op voorstel van het bestuur.

3.       Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten of met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te Utrecht, en van het district waartoe de vereniging behoort. Dit lid mag nimmer gewijzigd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

VAN DE LEDEN

 

Artikel 1

Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 14 van de Statuten, de contributie van de leden voor het verenigingsjaar waarin deze Algemene Ledenvergadering plaatsvindt, vastgesteld.

 

Artikel 2

A.      De contributie is verschuldigd per verenigingsjaar en dient te worden voldaan binnen een maand na datum van de gehouden Algemene Ledenvergadering zoals genoemd onder artikel 1.

B.      Bij toetreding tijdens een verenigingsjaar is contributie verschuldigd vanaf de maand van toetreding tot het einde van het verenigingsjaar in verhouding tot de contributie voor een volledig verenigingsjaar. Deze contributie dient binnen een maand na toetreding te zijn voldaan.

 

Artikel 3

Indien een lid meer dan twee maanden achter is met de contributiebetaling wordt het schriftelijk door de penningmeester uitgenodigd alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Blijft het lid gedurende een maand na de verzending van deze uitnodiging in gebreke het achterstallige aan te zuiveren, dan kan het bestuur het betrokken lid schorsen in afwachting van eventueel royement overeenkomstig artikel 6 van de Statuten.

 

Artikel 4

Bij beëindiging van het lidmaatschap, om welke reden dan ook, vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van de contributie plaats.

 

VAN HET BESTUUR

 

Artikel 5

Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 

Artikel 6

De voorzitter leidt alle vergaderingen, stelt met de secretaris de oproepen tot vergaderingen en bijeenkomsten samen en zorgt in het algemeen voor een goed verloop van alle in het belang van de vereniging noodzakelijke werkzaamheden.

 

Artikel 7

De secretaris notuleert alle vergaderingen. Na goedkeuring worden de notulen door de voorzitter en de secretaris getekend.

De secretaris is voorts belast met de verzorging van de correspondentie van de vereniging, met de samenstelling van het algemene jaarverslag en met het beheer van het archief.

 

Artikel 8

De penningmeester is belast met het financieel beheer van de vereniging en het nauwkeurig vastleggen hiervan. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt de penningmeester een financieel verslag over het voorafgegane verenigingsjaar uit en legt de leden een begroting voor het inmiddels aangevangen verenigingsjaar voor.

 

 

 

Artikel 9

De leden van het bestuur worden gekozen voor de tijd van drie jaar, met dien verstande, dat jaarlijks bij de algemene ledenvergadering twee of meer bestuursleden aftreden volgens rooster, bijgehouden door de secretaris. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

 

VAN DE LEDENVERGADERINGEN

 

Artikel 10

Oproepen tot vergaderingen worden gedaan conform het gestelde in artikel 18 van de Statuten. Deze oproepen worden, samen met de agenda voor de vergadering, tenminste zeven dagen voor de dag van vergadering aan ieder lid verstrekt.

 

Artikel 11

Voorstellen tot behandeling van andere punten dan op de agenda staan kunnen door de leden worden ingediend bij de secretaris binnen vijf dagen na de verstrekking van de oproep als bedoeld in artikel 10 van dit reglement, mits deze voorstellen ondertekend zijn door tenminste tien leden en vergezeld zijn van een schriftelijke toelichting.

Het bestuur draagt zorg, dat ingediende voorstellen (eventueel met toelichting) terstond ter kennis van de leden worden gebracht onder mededeling dat deze voorstellen aan de agenda worden toegevoegd.

 

Artikel 12

Alle leden hebben het recht kandidaten te stellen voor de vervulling van vacatures in bestuur en commissies. Ieder lid kan slechts één kandidaat voor een bepaalde vacature stellen. Kandidaatstelling kan op elke wijze geschieden, mits de kandidaat heeft doen blijken bereid te zijn de vacature te vervullen, doch dient voor aanvang van de vergadering bekend te zijn gemaakt.

 

Artikel 13

Alle besluiten in een ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen, tenzij bij de Statuten anders is bepaald.

 

VAN DE KASCOMMISSIE

Artikel 14

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit twee leden. Tevens wordt een reservelid benoemd. Deze commissie is belast met de controle van de bescheiden van de penningmeester en het financiële jaarverslag van het afgelopen verenigingsjaar.

 

Artikel 15

De kascommissie geeft in haar rapport haar oordeel over het gevoerde financieel beheer en adviseert over het al dan niet verlenen van décharge ter zake aan het bestuur.

 

Artikel 16

De leden van de kascommissie worden benoemd voor de tijd van twee jaar. Jaarlijks treedt één lid af, welk lid niet terstond herkiesbaar is.

 

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

 

Artikel 17

Het bestuur wordt ten aanzien van bridgetechnische aangelegenheden terzijde gestaan door een Technische Commissie die uit tenminste drie en bij voorkeur een oneven aantal leden bestaat.

 

Artikel 18

De Technische Commissie stelt een Technisch Reglement op met inachtneming van de regels van de Nederlandse Bridge Bond. In het Technisch Reglement worden zaken geregeld ten aanzien van de parencompetitie van de vereniging zoals indeling en grootte van de lijnen, promotie- en degradatieregeling, duur van een competitieronde, score bij afwezigheid en score bij het spelen met invallers. Het Technisch Reglement moet de goedkeuring hebben van het bestuur en de algemene ledenvergadering. Ieder lid kan voorstellen doen tot wijziging van het Technisch Reglement.

 

Artikel 19

De voorzitter van de Technische Commissie roept de leden van de Technische Commissie in vergadering bijeen zo vaak hem of twee van de andere leden dit wenselijk voorkomt. In de algemene ledenvergadering is de voorzitter de woordvoerder van de Technische Commissie.

 

Artikel 20

De Technische Commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en doet eventueel voorstellen voor het nieuwe / volgende verenigingsjaar.

 

Artikel 21

De Technische Commissie is te allen tijde gehouden haar voorstellen ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen. Zij is ook gehouden aan de bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

 

Artikel 22

Tegen beslissingen en maatregelen van de Technische Commissie kan ieder lid in beroep gaan bij het bestuur dat, de Technische Commissie gehoord hebbende, uitspraak doet.

 

VAN DE WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 23

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan worden voorgesteld conform artikel 21 sub 2 van de Statuten. Voorstellen tot wijziging kunnen slechts in behandeling worden genomen indien zij tenminste zeven dagen voor een ledenvergadering aan alle leden bekend zijn gemaakt.

 

SLOTBEPALING

 

In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

 

 

 

De statuten zijn notarieel vastgelegd op veertien oktober 1996.

 

 

De statuten en het huishoudelijk reglement blijven eigendom van de Bridgekring Den Helder.