Technisch Reglement

 

 

Technisch Reglement Bridgekring Den Helder

 

Algemene bepalingen

 

Alle wedstrijden, georganiseerd door of namens de Bridgekring Den Helder, worden gespeeld volgens de geldende spelregels van de NBB.

 

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens het competitieplan, zoals dat op de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld.

 

2. De speelavonden beginnen om 19.30 uur precies. Men wordt verzocht minstens 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

 

3. Verhindering dient men voor 18.00 uur kenbaar te maken op het daarvoor bekende telefoonnummer. Wegblijven zonder afbericht wordt bestraft met een score van 0%.

 

4. Er kan te allen tijde worden gevraagd naar de betekenis van een bod en/of uitkomst, waarop correct en volledig geantwoord dient te worden.

 

5. Het bieden wordt gedaan door middel van de biedkaarten uit de biedbox waarbij stop- en alerteerregels verplicht zijn, ook al staan afspraken op de systeemkaart vermeld.

 

6. Iedere onregelmatigheid moet direct bij de arbiter worden gemeld. Anders vervalt het recht op rechtzetting.

 

7. Beslissingen van de arbiter dienen zonder tegenspraak te worden geaccepteerd. Ook als de speler in kwestie het met de beslissing van de arbiter niet eens is. Tegen beslissingen van de arbiter kan na afloop van de zitting protest worden ingediend bij de wedstrijdleider.

 

8. De tijd waarin een ronde moet zijn gespeeld, wordt aangegeven door de speelklok. Paren die menen door het lange nadenken of het langzaam afspelen van een spel of spellen door tegenstanders in tijdnood te komen, waardoor zij het laatste spel niet meer onder normale omstandigheden (tenminste vijf minuten) kunnen spelen, moeten de wedstrijdleider waarschuwen.

 

9. Het niet meer kunnen spelen van een spel dient direct aan de wedstrijdleider te worden medegedeeld. De wedstrijdleider besluit aan het einde van de zitting of het spel kan worden nagespeeld of dat een arbitrale score wordt toegekend.

 

10. Na afloop van een spel dienen de gemaakte slagen op tafel te blijven liggen totdat partijen het eens zijn. Wie zijn speelkaarten met gemaakte slagen vroegtijdig in elkaar schuift, heeft bij verschil van mening over de behaalde score het nadeel van de twijfel.

 

11. Na afloop van een speelavond zorgen de spelers dat het spelmateriaal naar het verzamelpunt wordt gebracht.

 

12. Meesterpunten worden toegekend conform de richtlijnen van de NBB.

 

13. Ten aanzien van alle besluiten van de wedstrijdleider en T.C. bestaat het recht van beroep bij het bestuur.

 

 

Zittingen gespeeld met een invaller

 

 1. Speelt men met een invaller (lid) van de vereniging uit de eigen lijn, dan geldt voor beiden de als combipaar behaalde score.

   

 2. Speelt men met een invaller (lid) van de eigen vereniging uit een andere lijn, dan wordt men ingedeeld in de lijn ter beoordeling van de T.C. Voor beiden geldt de als combipaar behaalde score.

   

 3. Speelt men met een niet aan de competitie deelnemende invaller van binnen- of van buiten de vereniging, dan wordt de behaalde score gelimiteerd: minimaal 45% - maximaal 55%.

   

   

  Wijzigingen en nieuwe paren

   

  Wijzigingen bij aanvang van de competitie:

   

  1. Een nieuw te vormen paar gevormd door spelers uit dezelfde lijn, blijft in die lijn ingedeeld.

   

  2. Een nieuw te vormen paar gevormd door spelers uit verschillende lijnen wordt ingedeeld in de lijn waarin de laagst spelende partner zich bevond na afloop van de voorgaande competitieronde, tenzij duidelijk is dat het voor het nieuwe paar en de overige leden in die lijn niet wenselijk is om dat paar in die lijn te laten starten. Dit ter beoordeling van de T.C.

   

  3. Bij een nieuw te vormen paar gevormd door een speler uit de vereniging en een speler van buiten de vereniging, is de lijn waarin de speler uit de vereniging zich bevond na afloop van de voorgaande competitieronde bepalend, tenzij duidelijk is dat het voor het nieuwe paar en de overige leden in die lijn niet wenselijk is om dat paar in die lijn te laten starten. Dit ter beoordeling van de T.C.

   

  4. Een nieuw paar start in de laagste lijn, tenzij duidelijk is dat het voor het nieuwe paar en de overige leden in die lijn niet wenselijk is om dat paar in die lijn te laten starten. Dit ter beoordeling van de T.C.

   

   

  Promotie/degradatie

   

  Vaststellen van de rangorde in een competitieronde geschiedt aan de hand van de resultaten van de gespeelde zittingen.

   

  In een lijn van 8 paren degraderen en promoveren 2 paren. In een lijn van respectievelijk 9, 10, 11 en 12 paren degraderen de onderste 2 paren en promoveren 2 paren. Het paar dat als 3e van onderen eindigt kan degraderen, dit ter beoordeling van de T.C. In een lijn van 13 of meer paren degraderen 4 paren, promoveren 3 paren en een vierde paar ter beoordeling van de T.C. De T.C. kan in bijzondere gevallen van deze regel afwijken, hetgeen kan leiden tot een hiervan afwijkend aantal paren dat promoveert en/of degradeert.

   

  Heeft men zittingen gemist of is één van de partners niet aanwezig geweest dan zijn de volgende regels van toepassing:

   

  1. Een competitieronde dient men minimaal de helft plus één zitting (ingeval van een even aantal zittingen) dan wel de helft van de zittingen naar boven afgerond (ingeval van een oneven aantal zittingen) als organiek paar te spelen om te kunnen promoveren, dan wel kampioen te worden. In een competitieronde mag men als organiek paar maximaal drie zittingen afwezig zijn. In de resterende zittingen dient men of wel met een invaller, dan wel als organiek paar te spelen. Voldoet men hieraan niet, dan volgt automatisch degradatie.

   

  2. Met betrekking tot zittingen waarop beide spelers van het organieke paar niet aanwezig zijn, wordt de eerste keer het tot dan gescoorde eigen gemiddelde percentage van de desbetreffende competitieronde toegekend. De tweede keer wordt het tot dan gescoorde eigen gemiddelde percentage van de desbetreffende competitieronde toegekend, met een maximum van 45%. De derde keer wordt het tot dan gescoorde eigen gemiddelde percentage van de desbetreffende competitieronde toegekend, met een maximum van 35%. Ten aanzien van zittingen waarvoor geen afbericht is gegeven, wordt 0% toegekend.

   

  3. Een organiek paar dat een gehele competitieronde afwezig is, kan zijn plaats in de lijn waarin het speelt behouden. Dit ter beoordeling van de T.C.

   

  4. Indien één of beide spelers van een organiek paar door externe wedstrijden of in het belang van de vereniging een speelavond afwezig is/zijn, geldt die avond als zijnde gespeeld en wordt het tot dan gescoorde eigen gemiddelde percentage in die competitieronde toegekend.

   

  5. Wanneer tijdens een competitieronde één van de partners van een organiek paar stopt of door bijzondere omstandigheden uitvalt (dit ter beoordeling van de T.C.), kan de overblijvende speler de competitieronde uitspelen in de lijn waarin hij/zij zich bevindt en gelden de regels voor invallers niet. Voor een nieuwe competitieronde gelden voor de overblijvende speler de regels voor nieuw te vormen paren, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit ter beoordeling van de T.C.

   

   

  Technische commissie

   

  De T.C. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te handelen, waar ingeval van een voorkomende onregelmatigheid het Technisch Reglement geen duidelijke oplossing geeft of waar het speelplezier van de leden nadelig kan worden beïnvloed. Ten aanzien van besluiten van de T.C. bestaat het recht van beroep bij het bestuur.

   

  Clubkampioen

   

  Algemeen clubkampioen in een verenigingsjaar is het organieke paar dat speelt in de hoogste lijn, met het hoogste gemiddelde, te rekenen over de beste drie competitieronden van één speelavond van een verenigingsjaar.

   

  Runnerup cup

   

  Winnaar van de Runnerup cup is het organieke paar uit de andere lijn(en), de hoogste lijn dus uitgesloten, met het hoogste gemiddelde over de beste drie competitieronden van één speelavond van een verenigingsjaar.

   

  Bertus Sinnigebeker

   

  Winnaar van de Bertus Sinnigebeker is het paar met het hoogste gemiddelde in de eerste competitieronde van het verenigingsjaar waarin de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden.

   

             

              Den Helder, oktober 2014

              De Technische Commissie