Huishoudelijk reglement

 

 

 

                    Huishoudelijk Reglement “Bridgeclub Belgisch Park”

 

Artikel 1

a. De vereniging draagt de naam “Bridgeclub Belgisch Park” (BCBP).

b. BCBP is lid van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

c. De speelgelegenheid is in het Grand Café van Verpleeghuis “de Eshoeve”, Doorniksestraat 150, 2587 AZ te Den Haag (Scheveningen).

d. De reguliere speelavond is op donderdagavond en begint om 19.30 uur.

 

Artikel 2

a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB), zijnde de voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van het DB worden benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV).

b. Het DB kan worden uitgebreid met twee leden.

 

Artikel 3

a. BCBP stelt zich ten doel de bridgesport te bevorderen door middel van onderlinge wedstrijden.

b. Het bridgespel wordt gespeeld volgens de “Spelregels voor wedstrijdbridge”, uitgegeven door de NBB.

c. Het DB is gerechtigd om aanvullende bepalingen te maken, die in een wedstrijdreglement zijn vastgesteld, na te zijn geaccordeerd door de ALV.

 

Artikel 4

a. Een bestuurslid wordt in beginsel benoemd voor een periode van drie jaar.

b. Een bestuurslid kan in beginsel maximaal drie perioden van drie jaar in functie zijn.

c. Er wordt een rooster van aftreden vastgesteld, teneinde zo veel mogelijk te voorkomen dat de bestuursleden op dezelfde datum worden benoemd of herkozen.

d. Treedt een bestuurslid tussentijds af, dan wordt door de ALV een nieuw bestuurslid benoemd voor de resterende periode van die functie.

e. Elk jaar dient tijdens de ALV een bestuurslid te worden benoemd of herkozen.

 

Artikel 5

a. De wedstrijdleider heeft de leiding over competities, wedstrijden en drives, en is verantwoordelijk voor het ordentelijk verloop daarvan.

b. De wedstrijdleider is geen lid van het DB.

 

Artikel 6

a. BCBP vergadert ten minste éénmaal per jaar tijdens een ALV die in beginsel gehouden wordt aan het begin van het nieuwe competitieseizoen.

b. Het DB legt dan verantwoording af aan de leden over beleid en financieel beheer.

c. De voorzitter is woordvoerder van het bestuur en leidt de ALV.

d. De penningmeester is belast met het financiële beheer en stelt jaarlijks het financiële jaarverslag op.

e. De secretaris draagt zorg voor het opstellen van een agenda en het verslag van de ALV.

f.  Besluiten, genomen door de ALV, moeten ten minste een enkelvoudige meerderheid van de stemmen der aanwezige leden hebben.

g. Leden die verhinderd zijn kunnen een lid machtigen tot het uitbrengen van een stem.

h. Tijdens de ALV kan een aanwezig lid voor maximaal twee afwezige leden stemmen, mits hij/zij beschikt over een volmacht van de afwezige(n).

 

Artikel 7

a.  In de ALV doet de kascontrolecommissie (KCC) verslag over het financiële beheer.

b. De KCC bestaat uit twee leden en een reserve-lid

c. De leden van de KCC worden door de ALV in beginsel voor twee jaar benoemd.

d. De KCC doet een voorstel tot het al dan niet verlenen van decharge van het DB.

 

Artikel 8

a. De contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld.

b. Binnen twee maanden na aanvang van het verenigingsjaar dient de contributie te worden overgemaakt op de rekening van BCBP.

c. Voor hen die tussentijds lid worden geldt het bovenstaande, met dien verstande dat het begin van het verenigingsjaar vervalt en de datum van toetreding als zodanig geldt.

d. Ereleden worden benoemd door de ALV; zij zijn geen contributie verschuldigd.

e. Er wordt geen financiële bijdrage gevraagd aan niet-leden die invallen op competieavonden of komen spelen op de zomerbridgeavonden.

f.  Een zogenoemd dubbellid (d.w.z. is lid van BCBP en lid van een of meer bij de NBB aangesloten verenigingen) ontvangt van BCBP de korting die de NBB verleent bij dubbelleden.

g. Meesterpunten worden uitsluitend toegekend aan leden van BCBP dan wel aan leden die invallen voor een verhinderd lid en tevens lid zijn van de NBB, mits de wedstrijdleider beschikt over het bondsnummer van de invaller.

 

Artikel 9

Bij ernstige misdragingen of niet voldoen aan de financiële verplichting, waardoor de vereniging schade lijdt, kan het DB het betrokken lid schorsen en/of het lidmaatschap van dat lid opzeggen en/of het lid uit het lidmaatschap ontzetten. Over het treffen van een dergelijke maatregel worden de leden geïnformeerd.

 

Artikel 10

a. Personen die lid willen worden van BCBP geven daarvan kennis aan het bestuur, die over de toelating beslist na bekendmaking aan de leden.

b. Indien één of meerdere leden binnen drie weken na het door het bestuur bekend gemaakte voornemen van het kandidaat-lid om lid te worden, geen schriftelijk bezwaar tegen de toelating heeft/hebben gemaakt, wordt ervan uitgegaan dat de leden instemmen met de toelating van het kandidaat-lid.

c. Bij toelating wordt bij voorkeur digitaal een exemplaar van het huishoudelijk- en het wedstrijdreglement aan het nieuwe lid verstrekt.

d. Kandidaat-leden krijgen maximaal drie speelavonden de gelegenheid om zonder een financiële bijdrage mee te spelen, na afloop waarvan zij aan het bestuur kenbaar dienen te maken al dan niet lid te willen worden van BCBP.

 

Artikel 11

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden bij de secretaris vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, uiterlijk 16 augustus.

 

Artikel 12

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

 

 

Gewijzigd door de ALV van 13 oktober 2016