Privacyverklaring

Privacyverklaring van Bridgeclub Belgisch Park

1. Met het lidmaatschap van de Bridgeclub Belgisch Park heeft u uw naam- en adresgegevens aan de Vereniging ter beschikking gesteld.

2. Met deze gegevens heeft de Vereniging uw lidmaatschap verwerkt.

3. Deze gegevens bestaan uit :
- naam
- adres, huisnummer en woonplaats
- telefoonnummer
- geboortejaar
- Indien aanwezig: e-mailadres

4. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het registeren van uw lidmaatschap, de digitale nieuwsbrief en andere digitale ledenpost.
Met ‘geboortejaar’ doet het bestuur niets; het geeft een indruk van de leeftijdsopbouw van de Vereniging.

5. Ten behoeve van uw lidmaatschap worden de gegevens verwerkt door een daartoe aangewezen functionaris binnen de Vereniging, die deze gegevens niet aan derden ter beschikking stelt dan uitsluitend ten behoeve van de activiteiten van de Vereniging.

6. Met ingang van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 hebben de leden een inzagerecht in de gegevens die worden geregistreerd alsmede de bevoegdheid om ons te laten weten welke van voormelde gegevens een lid wenst te laten verwijderen. Uiterlijk twee jaar na beëindiging van uw lidmaatschap worden de gegevens verwijderd.

7. Ten behoeve van de betaling van de jaarlijks verschuldigde contributie heeft de penningmeester
tevens het nummer van de bankrekening waarmee de leden hebben betaald. Deze bankgegevens worden echter niet in lijsten geregistreerd.

8. Bridgeclub Belgisch Park betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de verwerking van de gegevens van haar leden en beoogt niet meer gegevens te beheren dan strikt noodzakelijk is voor de instandhouding van het ledenbestand in het belang van de leden en de Vereniging.