Reglement Interne Competitie

De interne competitie wordt in principe in cycli van 5 weken gespeeld; de eindstand na 5 weken is bepalend voor promotie of degradatie.

 

Om te kunnen promoveren moet men ten minste 3 van de 5 weken hebben gespeeld. Leden die meer dan 2 weken niet hebben meegespeeld omdat zij voor de club deelnamen aan de externe viertallencompetitie, kunnen niet degraderen.

 

Indien een van de leden van een paar met een invaller speelt, wordt dit als spelen van het paar beschouwd.

 

Als men met iemand speelt die geen lid is van de club, of met een lid van de club die geen vaste partner heeft of die niet voor de lopende competitie speelt, wordt de te behalen score gelimiteerd op maximaal 55% en minimaal 45%.

 

Indien leden die geen vast paar vormen in een bepaalde week samenspelen omdat hun vaste partners verhinderd zijn, vervalt deze limitering en wordt aan de beide betreffende paren de volgende score toegekend:

 

- als de behaalde score tussen 45% en 55% ligt de behaalde score;

- boven 55%: 55% plus de helft van het verschil tussen de behaalde score en 55%;

- onder 45%: 45% min de helft van het verschil tussen 45% en de behaalde score.

 

In het zojuist bedoelde geval wordt op deze score nog een correctie toegepast indien een van beide spelers met de vaste partner in een lagere of een hogere lijn speelt. In deze situatie komt er per lijn 2,5% bij respectievelijk gaat er per lijn 2,5% af.

 

De wedstrijdleiding zal een dergelijk gebroken paar in het algemeen indelen in de hoogste van de lijnen waartoe de spelers behoren; zij heeft het recht hiervan om technische redenen af te wijken.

 

Als een paar in één of meer weken van een cyclus niet speelt, krijgt het een voorlopige score van 50%. De definitieve score wordt pas bepaald na 5 weken en beloopt het gemiddelde van de behaalde scores, maar maximaal 47,5% voor de eerste verzuimde week en maximaal 45% voor een tweede en volgende week. Deze maxima gelden niet voor een paar dat meer dan 2 weken heeft verzuimd wegens deelname aan de externe viertallencompetitie.

 

Een paar kan zich voor één of meer cycli uit de competitie terugtrekken, mits dit voor het begin van de betreffende periode bij de wedstrijdleiding wordt gemeld. Het paar wordt dan niet ingedeeld en de terugtrekking leidt niet tot degradatie. (Een lid van) het paar heeft het recht om één of meer weken in die periode als ‘gastspeler’ aan de competitie deel te nemen.

 

Voor het toepassen van de vorenstaande regels bij butlertelling worden 6 imps gelijkgesteld met 2,5% en 12 imps met 5%.

 

Slemwisselbeker

Sinds 2016 wordt jaarlijks de ‘slembeker’ uitgereikt aan de persoon die op de woensdagavonden de meeste slems heeft geboden en gemaakt. De telling start op de eerste speelwoensdag van het seizoen en eindigt op de laatste woensdag voor de zomercompetitie. De punten van de paren- en de butlercompetitie worden gedurende het speelseizoen opgeteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering aan het eind van het seizoen wordt bekend gemaakt wie de Slemwisselbeker in ontvangst mag nemen.

 

De regels voor de telling

 

Klein Slem Troef SA
Geboden & gemaakt 2 3
Geboden & niet gemaakt -1 -1
Groot Slem Troef SA
Geboden & gemaakt 5 6
Geboden & niet gemaakt -2 -2