Huishoudelijk Reglement

Download reglement:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT B.C. MIERLO-TROEF

 

 

Rechten en plichten van leden

 

Artikel 1

 

De leden hebben onder meer het recht:

1. deel te nemen aan de clubcompetities en bijzondere wedstrijden.

2. van introductie op wedstrijden, ter beoordeling aan het bestuur.

3. een exemplaar aan te vragen van statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.

 

Artikel 2

 

De leden hebben onder meer de volgende verplichtingen:

1. de jaarcontributie volledig te betalen vóór 1 oktober of bij toetreding op een later tijdstip, binnen 2 maanden na toetreding.

2. aan de wedstrijdleider tijdig bericht van verhindering te doen toekomen voor iedere wedstrijd waaraan men niet zal deelnemen.

3. vóór het gestelde aanvangstijdstip van een wedstrijd waaraan men wil deelnemen aanwezig te zijn.

 

Bestuur

 

Artikel 3

 

De voorzitter van het bestuur leidt de Algemene Vergaderingen en vergaderingen van het bestuur en treedt bij officiële gelegenheden op als woordvoerder van de vereniging.

 

Artikel 4

 

De secretaris van het bestuur voert de officiële correspondentie van de vereniging uit naam van en in overleg met het bestuur. Hij houdt notulen bij van alle Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. Hij brengt op de Algemene Ledenvergadering het jaarverslag uit, voert de ledenadministratie en zorgt voor een presentielijst op de ledenvergaderingen. Hij is contactpersoon voor de Nederlandse Bridge Bond en verantwoordelijk voor de aanwijzing van clubfunctionarissen.

 

Artikel 5

 

De penningmeester van het bestuur voert, binnen het kader van het budget, het financiële beheer en de financiële administratie. Hij draagt, in overleg met de overige leden van het bestuur, zorg voor de opstelling van de verenigingsbegroting en verzorgt de financiële jaarstukken.

 

Wedstrijden

 

Artikel 6

 

De wedstrijdleider heeft de leiding van alle gewone en bijzondere bridgewedstrijden. Hij beslist op welke wijze gespeeld zal worden ten aanzien van het aantal groepen, indeling van de groepen, systeem, etc., waarbij hij gehouden is de op de Algemene Ledenvergadering aangenomen richtlijnen te dien aanzien zoveel als de omstandigheden het toelaten te volgen. Hij berekent indien mogelijk de uitslag van iedere wedstrijd en maakt deze na afloop bekend. Hij houdt de standen in de competities bij en maakt voor iedere wedstrijd de stand, bereikt na de vorige wedstrijd, bekend. Bij onregelmatigheden tijdens het spelen treedt de wedstrijdleider en/of een door hem aangezochte persoon op als arbiter. Indien de wedstrijdleider bij een wedstrijd niet aanwezig kan zijn, dient hij tijdig voor adequate vervanging te zorgen.

 

Artikel 7

 

Het bestuur is bevoegd de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door derden georganiseerde wedstrijden. De samenstelling van teams, die de vereniging op deze wedstrijden zullen vertegenwoordigen, geschiedt door het bestuur of een door hen aan te wijzen persoon of commissie.

 

 

 

 

Algemene Vergadering

 

Artikel 8

 

Het bestuur organiseert twee Ledenvergaderingen per jaar. De in artikel 15 van de statuten genoemde jaarvergadering wordt gehouden in de eerste week van het verenigingsjaar, een tweede Korte Ledenvergadering direct na afsluiting van de reguliere competitie.

 

Artikel 9

 

De agenda van de eerste Algemene Ledenvergadering moet de volgende punten omvatten:

1. Opening

2. Notulen

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Rapport kascommissie, décharge penningmeester en bestuur

6. Verkiezing kascommissie

7. Vaststelling begroting en contributies

8. Bestuursverkiezing

9. Vaststelling speelmethoden

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Artikel 10

 

De agenda van de Korte Ledenvergadering moet de volgende punten omvatten:

1. Opening

2. Notulen

3. Bestuursmededelingen

4. Rondvraag

5. Sluiting

 

Artikel 11

 

De relatie met de Nederlandse Bridge Bond mag alleen worden behandeld indien geagendeerd.

 

Artikel 12

 

De Algemene Vergadering stelt de definitieve begroting en contributies vast.

 

Artikel 13

 

Op alle Algemene Vergaderingen moet een presentielijst worden bijgehouden.

 

Uitvoering Reglementen

 

Artikel 14

 

Het bestuur is belast met de interpretatie en uitvoering van het Huishoudelijk Reglement en verdere regelingen en bepalingen. In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de Algemene Vergadering.